riktlinje för skyddsåtgärder

advertisement
1 (3)
TYP AV DOKUMENT: RIKTLINJE
BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF
ANTAGEN: 2016-09-27
ANSVARIG: AVDELNINGSCHEF VoO/ LSS/IFO, MEDICINSKT
ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA (MAS)
REVIDERAS: ÅRLIGEN, MAS SAMMANKALLANDE
SENAST REVIDERAD:2014-10-14
RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER
SYFTE
Denna rutins syfte är att säkerställa att skyddsåtgärder används på rätt sätt samt att
bedömningar och uppföljningar hanteras av rätt profession.
GENOMFÖRANDE
Varje medborgare är enligt Sveriges grundlag skyddad mot frihetsberövande och
påtvingat ingrepp. Med frihetsberövande menas att en person är förhindrad att
förflytta sig utanför ett rum eller annat begränsat utrymme. Med skyddsåtgärder
menas bland annat lås, larm, positioneringsbälte, rullstolsbord och sänggrindar.
Dessa hjälpmedel får aldrig användas för att frihetsberöva en person men däremot
som skydd eller hjälpmedel om den enskilde samtycker.
Annan bältes användning ska minimeras inom verksamheten och ska användas mycket restriktivt
och alltid efter samtycke från den enskilde. Chefen för enheten har ansvaret för dessa bältes
användande.
Tvång får endast utövas på laglig grund till exempel i lag om psykiatrisk tvångsvård
(LPT) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). Då man idag saknar stöd av befintliga
lagar och förordningar för användning av tvångs- och skyddsåtgärder är många
personer utlämnade till personalens egen bedömning av behovet av skyddsåtgärder.
SAMTYCKE
Den enskildes samtycke för användning av skyddsåtgärder skall alltid inhämtas och
resultatet skall dokumenteras. Om samtycke finns kan en viss åtgärd eller insats
utföras. Om samtycke inte kan lämnas (personen saknar beslutsförmåga) är
utgångspunkten att vidtagna åtgärder är att betraktas som tvång, men vissa undantag
från huvudregeln kan göras.
Om samtycke inte kan fås på grund av att den enskilde inte har förmåga att uttrycka
det, får individens reaktioner på en viss åtgärd vara vägledande för ställningstagande
om samtycke föreligger eller inte. Samtycke krävs från den enskilde själv vilket
innebär att ingen annan kan fatta ett sådant beslut för den enskilde som till exempel
närstående eller personal.
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
2 (3)
Ett exempel:
En person med demenssjukdom kan ibland ha och ibland sakna beslutsförmåga.
Den person som har beslutsförmåga ska inte förhindras att själv ta ställning
samtidigt som det är viktigt att en person med demenssjukdom inte ska behöva fatta
beslut där detta skulle ha blivit annorlunda om personen varit frisk och haft
bibehållen tankeförmåga. (Svenskt demenscentrum 2010)
INVENTERING/EGENKONTROLL
Inventering/egenkontroll av skyddsåtgärder skall rapporteras 2 gånger per år, maj
och november. Inom socialförvaltningen sker denna egenkontroll i Stratsys. Privata
utförare mejlar egenkontrollen till medicinskt ansvarig sjuksköterska,
Inventering/egenkontroll. Chefen för respektive särskildaboende och chefen för
respektive hemvårdsområde ansvarar för att sammanställa detta i samarbete med
chefen för rehab och chefen för chef för sjuksköterskorna.
DOKUMENTATION
De skyddsåtgärder som faller under SoL/LSS skall dokumenteras av berörd chef i
Procapita.
De skyddsåtgärder som faller under HSL skall dokumenteras av sjuksköterska,
arbetsterapeut eller sjukgymnast i Procapita. En vårdplan ska upprättas med
omvårdnadsdiagnos för de skadepreventiva åtgärderna.
Av dokumentationen ska det tydligt framgå vilken indikation, riskanalys, åtgärd,
uppföljning och samtycke som föranlett eventuella skyddsåtgärder.
ANSVARSUPPDELNING OCH TEAMARBETE
Alla personalkategorier är viktiga i riskanalysen och planeringen av eventuella
skadepreventiva åtgärder. Då skyddsåtgärderna huvudsakligen tillhör SoL/LSS har
chefen i respektive verksamhet huvudansvaret och ska sammankalla teamet vid
behov av planering.
Alla yrkesgrupper ansvarar för att deras egen del blir dokumenterad i journalen.
Alla åtgärder skall omprövas minst var tredje månad av den som ansvarar för
åtgärden.
CHEFEN FÖR ENHETEN, SOL/LSS
Chefen för enheten ansvarar för att sammankalla teamet när behov av riskanalyser
och planering av skyddsåtgärder behövs. Chefen för enheten ska se till att det finns
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
3 (3)
de personalresurser som krävs för att den enskilda ska få en god och säker vård och
vistelse samt ansvarar för att verksamhetsutrymmena är förenliga med säkerhet för
den enskilde.
Chefen för enheten ansvarar för skyddsåtgärder som bland annat rörelselarm och
passiva larm då det är åtgärder som syftar att göra omvårdnadspersonalen
uppmärksam på att det föreligger en risk för den enskilde. Chefen för enheten
ansvarar även för hanteringen och användandet av fysiska åtgärder som till exempel
låst dörr med kodlås. Chefen ansvarar även för andra bälten än positioneringsbälte
inom sin verksamhet.
Skyddsåtgärder som fysiska åtgärder (till exempel kodlås och låst dörr) är även detta
en insats som kräver samtycke.
Chefen ansvarar för att aktuell dokumentation i SoL/LSS journalen.
OMVÅRDNADSANSVARIG SJUKSKÖTERSKA
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för de medicinska åtgärderna, det vill
säga att se över hälsotillståndet i syftet att se om det finns andra åtgärder som kan
göras för att minimera insättning av skyddsåtgärder. Ansvarig läkare informeras för
ställningstagande om det finns behov av en bedömning av hälsotillståndet hos den
enskilde, om några förändringar i pågående behandling behöver göras som
läkemedelsjusteringar samt eventuella provtagningar med mera. En journalkopia av
läkarens bedömning bör kompletteras i den enskildes hälso- och sjukvårdsjournal
inom den kommunal vård och omsorg. Sjuksköterskan ansvarar för att aktuell
dokumentation i HSL- journalen.
Sjuksköterskan ansvarar för åtgärden sänggrindar.
LEGITIMERAD REHABILITERINGSPERSONAL
Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för förskrivning av de medicintekniska
produkterna som till exempel positioneringsbälte, rullstolsbord enligt
förskrivningsprocessen. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning
av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård ska tillämpas. Där framgår bland
annat att hälso- och sjukvårdspersonal som använder och hanterar medicintekniska
produkter ska ha kunskap om riskerna vid användning av produkterna.
Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för att aktuell dokumentation i HSLjournalen.
Respektive profession ansvarar för att sin del dokumenteras i hälso- och
sjukvårdsjournalen.
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
Download