Krav – exempel fordon och transporter

Energiperspektiv vid upphandling – klimatanpassad
upphandling
Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet
Program
• Kort om Miljöstyrningsrådet
• Kort om dagsläget för miljöanpassad offentlig upphandling
och regeringens handlingsplan
• Vilka krav kan ställas? – Juridiska förutsättningar
• Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg
• Vilka krav på klimatanpassning kan ställas?
• Goda exempel & miljövinster
Miljöstyrningsrådet – ägarbild och uppdrag
Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för
hållbar upphandling, miljöledning och miljörelaterad
produktinformation.
AB Svenska Miljöstyrningsrådet ägs gemensamt av:
• Staten (Miljödepartementet)
• Sveriges Kommuner och Landsting
• Svenskt Näringsliv
Mer info: www.msr.se
Dagsläget
• Miljöhänsyn (och sociala hänsyn) är idag
en integrerad del i den offentliga
upphandlingen
– enligt rättspraxis och lagstiftning samt politiska
mål och prioriteringar
Offentlig upphandling ett verktyg för
samhälleliga mål
Den gemensamma politiken
• Inom EU:
– Rättspraxis från EG-domstolen
– Nya upphandlingsdirektiv 2004 – ”Buying Green”,
handlingsplaner GPP
– Strategi för hållbar utveckling
– samt flertal åtgärder på gemenskapsnivå
Den gemensamma politiken
• Sverige - positiv inställning och föregångare
– EKU-delegationen år 1998-2001
EKU-verktyget
– LOU ändringar år 1997 + 2002
§§ om miljö- och sociala hänsyn
– Nya upphandlingslagar från 1 jan 2008
– Regeringens handlingsplan
– Regeringens förordning om myndigheters inköp av miljöbilar
– Regeringens mål om 25% ekologiska livsmedel i offentliga
sektorn år 2010
Regeringens handlingsplan för
miljöanpassad offentlig upphandling
4 Strategiska områden
• Statliga myndigheter – styrning och
kompetens
• Engagera politiker och andra
beslutsfattare på lokal och regional nivå
• Säkerställ kompetensen bland
upphandlare
• Erbjud ett effektivt och enkelt verktyg
Miljöhänsyn i upphandlingsprocessen
• Behovs- och marknadsanalys – vad som ska
anskaffas
• Teknisk specifikation - krav på det som ska
upphandlas
• Kvalificeringskrav – krav på den som ska leverera
• Utvärderingskriterier – ekonomiskt mest fördelaktigt
• Särskilda kontraktsvillkor – att genomföras under
avtalstiden
• Uppföljning - säkerställ man får det som avtalats
Man Får
• Ställa miljökrav på vad som ska upphandlas
(”föremålet för upphandling”)
• Får anges som prestanda- eller funktionskrav
– ”Miljöegenskaper”
– Produktionsmetoder
Exempel
Persondatorer: Produkten ska uppfylla kriterierna för
Energy Star version 4.0/likvärdigt
Får man ställa krav på produktionsmetod?
Ja, förutsatt att de:
• påverkar egenskaper hos produkt – synliga/osynliga
• är kopplade till föremålet/är generiska
• följer EG-principerna
• är kontrollerbara
Beaktandesats 29 i direktiv 2004/18/EG:
”En upphandlande organisation som vill fastställa miljökrav i de
tekniska specifikationerna för ett bestämt kontrakt får föreskriva
särskilda miljöegenskaper, t.ex. en viss produktionsmetod,
och/eller särskilda miljöeffekter för grupper av varor eller tjänster.”
Man Får
• Använda specifikationer för miljömärkning
– Om dessa bl a är
lämpliga för det som ska upphandlas, fritt tillgängliga
och man ej kräver visst miljömärke
Exempel:
•
Gräsklippare:
– Produkten ska uppfylla Nordisk miljömärkning Svanens
kriterier för ”Maskiner för park och trädgård” (version 4.2),
kapitel 1.4 utformning av produkten, kapitel 1.5 materialkrav,
kapitel 2.2 gränsvärden samt kapitel 2.3 provmetoder
Man Får
• Ställa krav på miljöledningssystem
– Vid upphandling av byggentreprenader/tjänster
med stor miljöpåverkan / särskilda risker för miljön
Exempel:
Byggentreprenad:
Anbudsgivaren skall ha ett strukturerat miljöledningsarbete som minst
omfattar följande komponenter:
•
rutiner så att lagar och regler som styr miljöarbetet i uppdraget
identifieras och efterlevs,
•
rutiner för identifiering av betydande miljöaspekter som omfattas av
uppdraget
Man Får
• Ta miljöhänsyn vid tilldelning av kontrakt - ”det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”
– ”miljöegenskaper” kan ingå
Exempel:
Transporttjänst: Hur stor andel av de tunga fordonen som
kommer att användas i uppdraget uppfyller
utsläppsnivåerna enligt Euro III eller bättre?
Man Får
• Ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra
villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras.
– Ska accepteras av anbudsgivaren, men gäller fr o m
kontraktstart
• Kan kopplas ihop med
– Bonussystem
– Viten / prisavdrag
Särskilda kontraktsvillkor - exempel
• Utbildning i ”sparsam körning” och installation av
tekniska stödsystem, ex vis ISA eller alkolås
• Användning av säsongsanpassade grönsaker i
måltidsentreprenad
• Följa upphandlande myndighets/enhets
resepolicy vid genomförande av uppdraget
• Upplåta trainee-platser för arbetslösa ungdomar
16-24 år (exempel från Botkyrka kn)
Särskilda kontraktsvillkor - exempel
• Tillämpa ett miljöledningssystem under
uppdragstiden med minst följande punkter:
- miljöpolicy
- tidsatta mål
- åtgärder för att nå målen
Hur kan uppföljning gå till
• Bevis som kan bifogas anbudet:
– Prover eller verifikat – certifikat, intyg eller annan
skriftlig dokumentation (ev styrkt)
– Till anbudet – förteckning över tillgängliga verifikat
• Uppföljning under kontraktsperioden:
– Verifikat (uppdaterade)
– Besök på plats hos leverantören
– System för internkontroll och rapportering
– Leverantören genomför en tredjepartsrevision
Uppföljningsmall
Krav /
villkor
Uppfylls?
Ex: Fordons Nej
miljöklass
Alkolås i
samtliga
nyinköpta
fordon
Ja
Noterad
avvikelse
Bekräftad
av
leverantör
Åtgärd
Ny kontroll
Två fordon
för gamla
signatur
Ny
anskaffning
senast
datum
Åtgärdat
datum
Inga
interna
rutiner
signatur
Inför rutiner
senast
datum
Åtgärdat
datum
Uppföljning - sanktioner
• Vad händer om inte leverantören inte uppfyller
sina åtaganden enligt kontraktet ?
– Rättelse
– Prisavdrag
– Vite
– Hävning av avtalet
Speciella frågor
• Vad säger upphandlingsreglerna om:
– ”Närproducerat” / lokala företag?
– Transporter vid upphandling av varor?
– Klimatkrav (CO2-utsläpp per enhet)?
Klimatanpassad offentlig upphandling
Vilka krav kan ställas?
Varför ställa miljökrav?
• Offentliga sektorn utgör stor köpkraft!
– Cirka 500 miljarder Skr per år
– I Sverige ca 25% av BNP
• Påverkar marknaden
• Driva miljöteknikutvecklingen
• Miljö-, hälso- och samhällsvinster
– Avseende klimat: minskade risker för översvämningar och ras
• Kostnadsbesparingar:
– Exempelvis kan skolor, kontor och vårdlokaler spara ca 2
miljarder kronor per år inom belysning och ventilation
Exempel på miljövinster
• Om krav på förnybar el inom EU:
– besparing på 60 miljoner ton koldioxid - 18% av EU:s
åtagande enligt Kyotoprotokollet
• Liknande besparing, om krav avseende byggnader med
hög miljöstandard
• Om krav på energisnålare datorer och hela marknaden går
i samma riktning:
– besparing på 830 000 ton koldioxid
• I USA har inköp av enbart Energy Star märkta datorer
beräknats ge minskade utsläpp av 22 miljoner ton
koldioxid sedan 1995
Vilka klimatkrav kan vi ställa och hur?
Produktområden
Kriteriedokument
•
Kravspecifikation & verifikatsförslag
•
Motivtext
•
Bakgrundsdokument
Exempel på kravspecifikation
•
Färdiga krav att klippa in i förfrågningsunderlaget
•
Krav på leverantören - kvalificeringskrav
•
Krav på varan/
tjänsten/entreprenaden
•
Obligatoriska krav
•
Utvärderingskriterier
•
Särskilda kontraktsvillkor
Nivåer
•Nivå 1: Baskrav; tillhandahåller tjänster/produkter som uppfyller
en basnivå av miljöprestanda.
•Nivå 2: Avancerade krav; tillhandahåller tjänster/produkter i
bästa miljöprestandakvartil (ca 25%).
•Nivå 3: Spjutspetskriterier; tillhandahåller tjänster/produkter i
frontlinjen av befintlig miljöanpassning, dvs. bygger på BAT
(bästa tillgängliga teknik).
Vad omfattar Miljöstyrningsrådets verktyg?
•
Upphandlingskriterier med miljökrav:
9 Produktområden
Fordon & transporter
Kontor
Energi
Livsmedel
Inredning & textil
Sjukvård & omsorg
Bygg & Fastigheter
Städ & rengöring
IT & telekom
25 Produktgrupper (cirka)
60-talet Kriterier
1000-tals produkter
•
Utbildningar/föredrag/webbutbildning
•
Vägledningar/informationsmaterial
•
Helpdesk
Vilka krav kan ställas?
• Krav på fordon & transporter
• Krav på livsmedel
• Lokaler och uppvärmning: krav på energieffektivitet och
förnybar el
• Krav avseende återvinning av material
Energieffektiv upphandling
Energikrav och LCC
Befintliga kriterier med koppling till klimat
•
Persontransporter: skolskjuts och färdtjänst
•
Fordon: Lätta lastbilar, tunga fordon, personbilar, minibussar
•
Däck
•
Tvätt- och textilservice
•
Livsmedelsdistribution
•
Belysningsprodukter
•
IT-produkter /kontorsutrustning
•
Vitvaror
•
AV-produkter
•
Pappersprodukter
•
Elektricitet
•
Städtjänster
Kommande kriterier med koppling till klimat
• Resetjänster
• Telekomprodukter
• Drivmedel
• Godstransporter
• Byggentreprenader
• EPC-vägledning
• Livsmedel
(komplettering)
– Medicin-tekniska
produkter
– Gatubelysning
– Storköksutrustning
– Varuautomater
såsom
kaffeautomater m.m.
Eventuellt:
– Kemisk-tekniska
produkter
Klimat – fordon och transporter
15-35% av miljöpåverkan kommer från transporter i EU
Källa: EIPRO
Åtgärder för att minska CO2utsläpp:
•
Lägsta möjliga bränsleförbrukning
•
Förnybara drivmedel
•
”Sparsam körning”
•
Kontroll av hastighet
•
Däck – rullmotstånd, dubbfritt
•
Effektivare transportsystem
Krav – exempel fordon och transporter
•
•
Förnybara drivmedel:
–
Personbilar: Fordon skall uppfylla de krav som anges i Förordning (SFS
2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och
bilresor
–
Lätta lastbilar: N.3.2 Alternativa drivmedel ska utgöra minst 70 procent av
total mängd bränsle som används i fordon som kan använda sådana
bränslen. Mängden alternativt bränsle beräknas utifrån energiinnehåll.
Sparsam körning/ Bränsleförbrukning:
–
Förarna som omfattas av uppdraget ska ha utbildats i sparsam körning.
–
Leverantören ska kunna visa på att rutiner och uppföljningssystem finns
som säkerställer en bestående sänkning av bränsleförbrukningen.
Exempel :
•
Internkontroll och rutiner för avvikelser
•
Individuell uppföljning av förares bränsleförbrukning
•
Tekniskt stödsystem i fordon som ger återkopplande information till
förare hur dessa kan ändra körsätt så att bränsleförbrukningen
minskar
Forts.
EFFEKTIVARE TRANSPORTSYSTEM, NIVÅ 1 – BAS
•
Leverantören ska tillsammans med beställaren lägga upp
en plan för kontraktsperioden med mål och åtgärder för hur
transportsystemet kan effektiviseras. Exempel på åtgärder
som kan övervägas i planen är:
•
Bättre rutiner och system för ruttplanering
•
Effektivare distribution genom flexiblare leveranstider
Klimat – Livsmedel
Jordbruket: ca 12 % av utsläpp av växthusgaser (EU/Sverige)
Hela livsmedelskedjan 20-30% av miljöpåverkan I EU
Åtgärder för att minska CO2utsläpp kan EXEMPELVIS
vara:
• Mindre mängd animaliska
livsmedel
• Mer ekologiskt
• Minskade lustgasutsläpp handelsgödsel
• Mindre svinn
• Mer förnybar energi
– Dock viktigt med
helhetsperspektiv (giftfri miljö
och biologisk mångfald)
Källa: EIPRO
Källa: Svensk Mjölk
Klimat – Lokaler och uppvärmning
20-35% av miljöpåverkan i EU
Åtgärder för att minska CO2utsläpp:
• Sänka energiförbrukningen
– Energieffektiva byggnader
(ex EPC, kWh/m2)
– Krav på energieffektiva
produkter
• El och värme från förnybara
energikällor
Energieffektiva
produkter
För att minska
elförbrukningen
Skolor
Kontor
Vårdlokaler
Möjlig energieffektivisering
Effektivisering/användning
kontor
vårdlokaler
skolor
ventilation
56 %
40 %
67 %
belysning
34 %
55 %
60 %
Exempel på krav för energieffektivitet
Belysning
Krav på att uppfylla kriterierna för EU:s energimärkning A och
B, även Ra-index
Vitvaror
Krav på att uppfylla kriterierna för EU:s energimärkning A+, A,
även disk/tvätt/centrifugeringseffekt
IT-produkter
Krav på att uppfylla energisparkraven enligt ENERGY
STAR®, eller likvärdigt
Att tänka långsiktigt lönar sig!
Livscykelkostnader för
elkonsumerande varor
Investering
Elkostnad
underhåll

Stigande energipriser kan dessutom ge framtida
kostnadsmässiga fördelar för energisnåla produkter
Belysningsberäkning
FÖRUTSÄTTNINGAR
Dagens elpris, kr/kWh
Kalkyltid, tim
Effekt
á-pris
Livslängd, tim
Antal under kalkyltid
Ljuskällekostnad, kr
1,2
10 000
Alt 2
Alt 1
Glödlampa Lågenergi
12
60
49
5
10 000
1 000
1
10
49
50
Energikostnader, kr
720
TOTAL KOSTNAD UNDER KALKYLTID, KR
770
132
181
Se Miljöstyrningsrådets LCC-verktyg och information på www.msr.se
www.msr.se/sv/Upphandling/Livscykelkostnadsanalyser-LCC/
Återvinning = klimatinsats
• Den svenska återvinningen bidrar till 6,2 miljoner ton
minskade globala CO2-utsläpp
• Exempel:
– 1 kg återvunnen plast sparar 2 kg CO2
– 1 kg
aluminium 10 kg CO2
– 1 kg
papper
1,5 kg CO2
Goda exempel
• Energieffektivitet:
– Gatubelysning, Sundsvalls kommun, Kriterier med LCCberäkningar. Halverad energianvändning.
– Kaffeautomater, Luleå tekniska universitet (Ltu), Anbudsgivarna
fick redovisa offererade automaters energiförbrukning enligt den
Europeiska branschorganisationens gemensamma
energiförbrukningsprotokoll
– Ventilationsfilter, Göteborgs stad, Upphandlingsbolaget,
Jämförelse i fråga om energiförbrukning för de fyra mest frekventa
filtertyperna.
• Fordon och transporter:
– VG Region har minskat sina utsläpp med ca 1 600 ton koldioxid
(en halvering), då 80 % är miljöbilar
– Linköpings Kommun har gjort en funktionsupphandling av tillgång
till biogasbilar i en bilpool under kontorstid, övriga tider används
samma bilpool av kommunens invånare
Goda exempel - Samordnade leveranser
•
Avgörande framgångsfaktorer har varit att
projektet drivits av en ”eldsjäl” med aktivt stöd
från politikerna.
•
Ekonomi, miljö, trafiksäkerhet, tid
•
Livsmedel eller förbrukningsvaror
•
Stockholm Stad – enighet över partigränserna
– förbrukningsvaror och datorer samt
livsmedel – miljökrav på fordon – utbildningar
av tjänstemän viktigt
•
Samordning av varuleveranser till Halmstads
kommuns verksamheter, ca 422 enheter. En
simulering visar minskning av
koldioxidutsläpp och övriga emissioner med
minst 40-60 %.
•
Borlänge med Gagnef, Säters och
Smedjebackens kommuner - livsmedel- miljö
& lokalt näringsliv - ställda krav på ytterligare
5% minskning av koldioxidutsläpp.
Goda exempel forts
• Livsmedel:
– Exempel Göteborg Centrum: ca 15 % ekologiska inköp,
upphandlingsavtal med ca 75 produkter
– Ale Kommun 19 % ekologiskt (räknat i kronor)
– Örebro Kommun serverar naturbeteskött i gymnasieskolorna
– Kommunerna i Mellerud, Vänersborg och Bollnäs har beslutat
om särskilda policies för upphandling av livsmedel
Sammanfattning
• Det är tillåtet och politiskt prioriterat att ta hänsyn
till miljön och sociala faktorer vid offentlig
upphandling
• Energieffektiviseringar och utsläppskrav ger stora
möjligheter till besparingar och minskad
klimatpåverkan
• Det finns hjälpmedel och verktyg och många
goda exempel
Tack så mycket!
Har ni frågor, kontakta oss gärna!
E-post: [email protected]
Hemsida: www.msr.se
Telefon: 08-50 10 55 50
Gå vår gratis webbutbildning om klimatanpassad upphandling: