Haninge kommun

advertisement
SAMMANSTÄLLNING BILAGA 3
FÄRSKA KÖTTRÅVAROR, DJUPFRYSTA
KÖTTPRODUKTER OCH MEJERIVAROR
DNR: 49/2011
Miljö och djurhållning
Enligt förordning 834/2007 om ekologisk produktion framgår att djurskyddskrav är en form av
miljöhänsyn. Miljöhänsyn bör enligt 1:9 a LOU beaktas av upphandlande myndigheter om
upphandlingens art motiverar detta. En livsmedelsupphandling är i allra högsta grad av sådan art
att miljöhänsyn bör beaktas, då matproduktion har stor inverkan på vår levnadsmiljö. Detta är ett
område där man som upphandlande myndighet har stor möjlighet att påverka i riktning mot en
hållbar produktion genom att ställa miljökrav. I Lissabonfördraget FEUF artikel 13 finns vidare en
hänvisning till att fullt ut ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser vid utformande av
Europeiska unionens politik.
I båda kommunerna finns styrdokument som uppvisar att miljöhänsyn vid upphandling och är av
stor prioritet, se nedan.
Kraven i denna upphandling som gäller djurskydd följer Miljöstyrningsrådets tidigare utarbetade
baskrav. Kraven ställs för att säkerställa en rimlig djurskyddsnivå, vilket även har en direkt
koppling till kvaliteten på produkten/köttet. Ambitionen i upphandlingen är att värna om miljön och
med det följer krav på att djuren behandlas väl och har bra levnadsförhållanden. Detta för att
säkerställa en hållbar matproduktion och kvalitet på maten för kommuninvånarna, främst barnen.
Kraven står helt i relation till den folkopinion som gäller och står för den kvalitet på produkt som
våra konsumenter önskar och som vi som upphandlande myndigheter vill kunna erbjuda våra
konsumenter. Av Europeiska kommissionens handbok ”Att köpa grönt” framgår det att
myndigheter får välja att upphandla de mer miljövänliga alternativen som erbjuds på marknaden.
Inom EU är det mycket tydligt att kvalitetsbegreppet då det gäller livsmedel omfattar såväl
produktionskvalitet som produktkvalitet (jmf även rättsfallet Wienstrom). Kraven är således, med
hänvisning till ovanstående, motiverade och i kravspecifikationen klart definierade.
Se även bifogade motivdokument från Miljöstyrningsrådet.
Politiska beslut
Haninge kommun
- ur upphandlingspolicyn:
Långsiktigt hållbart samhälle
Kommunen ska sträva efter en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling samt verka för
att beakta samhällspolitiska mål vid upphandling. I detta avsnitt berörs endast miljöaspekter,
sociala och etiska hänsyn då de ekonomiska aspekterna är integrerade i hela dokumentet.
Miljö
Kommunen ska vid upphandling följa fastställda miljömål och miljöpolitiskt program. Detta genom
att så långt som möjligt välja produkter som kan bedömas bidra till bästa möjliga miljöeffekt.
Miljökrav ska utformas så att de inte strider mot gällande lagar och regler inom
upphandlingsområdet, t ex att de är diskriminerande.
Miljökrav ska utformas så att en väl fungerande konkurrens upprätthålls, d v s de ska vara
proportionerliga och får inte medföra att små och medelstora företag utestängs eller att effektiv
konkurrens försämras på annat sätt.
Miljökrav ska i första hand definieras och anges i förfrågningsunderlaget som ett skallkrav och i
andra hand som ett kvalitetskriterium som ska utvärderas tillsammans med andra relevanta
utvärderingskriterier såsom pris, driftkostnad, funktion etc.
Miljökrav ska vara uppföljningsbara men ska inte medföra orimligt höga kostnader till följd av stor
regelbörda eller höga uppföljnings- och övervakningskostnader.
«Org_Namn»
49/2011
1(3)
SAMMANSTÄLLNING BILAGA 3
FÄRSKA KÖTTRÅVAROR, DJUPFRYSTA
KÖTTPRODUKTER OCH MEJERIVAROR
DNR: 49/2011
Vid varje upphandling ska analys göras vilka miljökrav som kan ställas och/eller vilka hälso- och
miljömässiga utvärderingskriterier som kan tillämpas. Miljöstyrningsrådets vägledning för hållbar
upphandling ska användas i tillämpliga delar.
Utbytesprincipen ska tillämpas, d v s miljöfarliga varor ska bytas ut mot mindre farliga om det
finns likvärdiga alternativ.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas, d v s varor eller tjänster som kan misstänkas utgöra en hälsooch/eller miljörisk ska undvikas.
Kommunens leverantörer ska uppfylla lagstadgade krav ur hälso- och miljösynpunkt.
Kommunen ska i huvudsak handla med leverantörer som bedriver ett aktivt kvalitets- och
miljöarbete.
- ur redovisning av uppdrag om plan för kommunens inköp och servering av livsmedel
dnr KS 183/2009:
Att undersöka och ge förslag på hur kommunen, i enlighet med kommunens reviderade
upphandlingspolicy, kan verka för att det i förfrågningsunderlaget vid inköp av livsmedel ställs krav
som möjliggör servering av näringsriktiga, närproducerade och ekologiska livsmedel i kommunens
kök.
- ur Kommunfullmäktiges mål och budget 2012-2013:
Mål: Inköpen av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen ska öka.
Indikator: Andel ekologiska inköp
Ansvarig nämnd: Alla
Målvärde: 2012 minst 16 %, 2012
Som övrigt kan under denna punkt nämnas att samtliga förskolor i kommunal regi sedan 1
september 2010 är KRAV-certifierade.
Politiska beslut
Tyresö kommun
- ur upphandlingspolicyn:
Inför all upphandling ska kommunen eftersträva att välja produkter och tjänster som, sett under
hela sin livslängd, är skonsamma för miljön och främjar en hållbar samhällsutveckling.
Miljöstyrningsrådets (MSR) kriterier ska vara vägledande vid upphandling.
Kraven ska vara kopplade till varan och tjänsten samt vara möjliga att följa upp.
Följande krav på varor och tjänster ska om möjligt ställas vid upphandling i Tyresö kommun:
Varor som är framställda under förhållanden förenlig med ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s
barnkonvention och det arbetarskydd som gäller i tillverkningslandet.
Varor och tjänster som är miljöanpassade med avseende på den yttre miljön och arbetsmiljön.
Varor som är biologiskt lätt nedbrytbara och inte ger skadliga restprodukter
Varor som kan återanvändas eller återvinnas
Varor som tillverkats av förnybara råvaror eller återvunnet material
Varor och tjänster som är så material- och energisnåla som möjligt.
Varor och tjänster som uppfyller etablerade kriterier för miljömärkning
Varutransporter som om möjligt samordnas till en dag i veckan.
Kommunen är beredd att acceptera en rimlig merkostnad för att uppnå miljövinster och en hållbar
samhällsutveckling.
Vid upphandling av tjänster ska miljökraven lägst motsvara vad som gäller i kommunens egen
verksamhet.
«Org_Namn»
49/2011
2(3)
SAMMANSTÄLLNING BILAGA 3
FÄRSKA KÖTTRÅVAROR, DJUPFRYSTA
KÖTTPRODUKTER OCH MEJERIVAROR
DNR: 49/2011
- ur Kommunstyrelsens protokoll (2010-09-28), dnr 2010/KS 0235 014:
Mål för andelen ekologiska livsmedel
Kommunstyrelsens beslut
- Mål om att andelen inköp av ekologiska livsmedel i skolor och förskolor ska uppgå till 25% år
2012 antas.
«Org_Namn»
49/2011
3(3)
Download