SAMMANSTÄLLNING BILAGA 3
FÄRSKA KÖTTRÅVAROR, DJUPFRYSTA
KÖTTPRODUKTER OCH MEJERIVAROR
DNR: 49/2011
Miljö och djurhållning
Enligt förordning 834/2007 om ekologisk produktion framgår att djurskyddskrav är en form av
miljöhänsyn. Miljöhänsyn bör enligt 1:9 a LOU beaktas av upphandlande myndigheter om
upphandlingens art motiverar detta. En livsmedelsupphandling är i allra högsta grad av sådan art
att miljöhänsyn bör beaktas, då matproduktion har stor inverkan på vår levnadsmiljö. Detta är ett
område där man som upphandlande myndighet har stor möjlighet att påverka i riktning mot en
hållbar produktion genom att ställa miljökrav. I Lissabonfördraget FEUF artikel 13 finns vidare en
hänvisning till att fullt ut ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser vid utformande av
Europeiska unionens politik.
I båda kommunerna finns styrdokument som uppvisar att miljöhänsyn vid upphandling och är av
stor prioritet, se nedan.
Kraven i denna upphandling som gäller djurskydd följer Miljöstyrningsrådets tidigare utarbetade
baskrav. Kraven ställs för att säkerställa en rimlig djurskyddsnivå, vilket även har en direkt
koppling till kvaliteten på produkten/köttet. Ambitionen i upphandlingen är att värna om miljön och
med det följer krav på att djuren behandlas väl och har bra levnadsförhållanden. Detta för att
säkerställa en hållbar matproduktion och kvalitet på maten för kommuninvånarna, främst barnen.
Kraven står helt i relation till den folkopinion som gäller och står för den kvalitet på produkt som
våra konsumenter önskar och som vi som upphandlande myndigheter vill kunna erbjuda våra
konsumenter. Av Europeiska kommissionens handbok ”Att köpa grönt” framgår det att
myndigheter får välja att upphandla de mer miljövänliga alternativen som erbjuds på marknaden.
Inom EU är det mycket tydligt att kvalitetsbegreppet då det gäller livsmedel omfattar såväl
produktionskvalitet som produktkvalitet (jmf även rättsfallet Wienstrom). Kraven är således, med
hänvisning till ovanstående, motiverade och i kravspecifikationen klart definierade.
Se även bifogade motivdokument från Miljöstyrningsrådet.
Politiska beslut
Haninge kommun
- ur upphandlingspolicyn:
Långsiktigt hållbart samhälle
Kommunen ska sträva efter en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling samt verka för
att beakta samhällspolitiska mål vid upphandling. I detta avsnitt berörs endast miljöaspekter,
sociala och etiska hänsyn då de ekonomiska aspekterna är integrerade i hela dokumentet.
Miljö
Kommunen ska vid upphandling följa fastställda miljömål och miljöpolitiskt program. Detta genom
att så långt som möjligt välja produkter som kan bedömas bidra till bästa möjliga miljöeffekt.
Miljökrav ska utformas så att de inte strider mot gällande lagar och regler inom
upphandlingsområdet, t ex att de är diskriminerande.
Miljökrav ska utformas så att en väl fungerande konkurrens upprätthålls, d v s de ska vara
proportionerliga och får inte medföra att små och medelstora företag utestängs eller att effektiv
konkurrens försämras på annat sätt.
Miljökrav ska i första hand definieras och anges i förfrågningsunderlaget som ett skallkrav och i
andra hand som ett kvalitetskriterium som ska utvärderas tillsammans med andra relevanta
utvärderingskriterier såsom pris, driftkostnad, funktion etc.
Miljökrav ska vara uppföljningsbara men ska inte medföra orimligt höga kostnader till följd av stor
regelbörda eller höga uppföljnings- och övervakningskostnader.
Vid varje upphandling ska analys göras vilka miljökrav som kan ställas och/eller vilka hälso- och
miljömässiga utvärderingskriterier som kan tillämpas. Miljöstyrningsrådets vägledning för hållbar
upphandling ska användas i tillämpliga delar.
«Org_Namn»
49/2011
1(4)
SAMMANSTÄLLNING BILAGA 3
FÄRSKA KÖTTRÅVAROR, DJUPFRYSTA
KÖTTPRODUKTER OCH MEJERIVAROR
DNR: 49/2011
Utbytesprincipen ska tillämpas, d v s miljöfarliga varor ska bytas ut mot mindre farliga om det
finns likvärdiga alternativ.
Försiktighetsprincipen ska tillämpas, d v s varor eller tjänster som kan misstänkas utgöra en hälsooch/eller miljörisk ska undvikas.
Kommunens leverantörer ska uppfylla lagstadgade krav ur hälso- och miljösynpunkt.
Kommunen ska i huvudsak handla med leverantörer som bedriver ett aktivt kvalitets- och
miljöarbete.
- ur redovisning av uppdrag om plan för kommunens inköp och servering av livsmedel
dnr KS 183/2009:
Att undersöka och ge förslag på hur kommunen, i enlighet med kommunens reviderade
upphandlingspolicy, kan verka för att det i förfrågningsunderlaget vid inköp av livsmedel ställs krav
som möjliggör servering av näringsriktiga, närproducerade och ekologiska livsmedel i kommunens
kök.
I upphandlingspolicyn står följande:
”Miljökrav ska utformas så att de inte strider mot gällande lagar och regler inom
upphandlingsområdet, t ex att de är diskriminerande.
Miljökrav ska utformas så att en väl fungerande konkurrens upprätthålls, d v s de ska vara
proportionerliga och får inte medföra att små och medelstora företag utestängs eller att effektiv
konkurrens försämras på annat sätt.
Miljökrav ska i första hand definieras och anges i förfrågningsunderlaget som ett skallkrav och i
andra hand som ett kvalitetskriterium som ska utvärderas tillsammans med andra relevanta
utvärderingskriterier såsom pris, driftkostnad, funktion etc.
Miljökrav ska vara uppföljningsbara men ska inte medföra orimligt höga kostnader till följd av stor
regelbörda eller höga uppföljnings- och övervakningskostnader.
Vid varje upphandling ska analys göras vilka miljökrav som kan ställas och/eller vilka hälso- och
miljömässiga utvärderingskriterier som kan tillämpas. Miljöstyrningsrådets vägledning för hållbar
upphandling ska användas i tillämpliga delar.”
En ny upphandling av livsmedel kommer att påbörjas våren 2010 gällande nya ramavtal för
livsmedel med avtalstid 2010-2012. Under år 2008 tog kommunstyrelsen två vägledande beslut
som tydligt visar på önskad inriktning för livsmedelsval - dnr KS 107/2008 beslut om ”Stopp för
inköp av hotade fiskarter” samt dnr KS 14/2008 beslut om att öka inköpet av ekologiska livsmedel
till 8 % för år 2009. Leverantörsstatistik gällande vilka livsmedel och i vilken mängd som avropats
under tidigare år ligger alltid som grund för vilka livsmedel som kommer att efterfrågas i
kommande upphandling. De politiska besluten har som kan utläsas i nämnda statistik redan
påverkat verksamheterna till miljövänliga avrop.
Leverantörsstatistiken ger idag ett tillräckligt underlag för ansvarig upphandlare att för vissa
livsmedel i kommande upphandling helt utesluta konventionella val och enbart fråga efter prisvärda
ekologiska varor, givetvis efter ytterligare samråd med verksamheterna om deras kommande
behov och önskemål. Detta gäller främst kaffe, bananer, mjöl, potatis, mjölk, morötter och ägg.
Det ekologiska målet har efter halvåret 2009 redan nåtts av kommunens verksamheter men
årsresultatet kan bli högre. Det finns idag verksamheter, som inom befintlig budget, överstiger 20
% ekologiska varor men det finns också de som inte nått 1 %. Att utesluta konventionella val för
vissa livsmedel underlättar för samtliga verksamheter att göra bra och miljövänliga avrop. I en
förlängning kan en övergång till vissa helt ekologiska livsmedel, om verksamheterna så önskar,
leda till KRAV-certifiering av våra kök. I nästa upphandling ska ekologiska alternativ efterfrågas
inom samtliga produktgrupper där de finns idag.
Vid upphandling av livsmedel har upphandlingsenheten alltid ställt höga krav på produkternas
kvalitet och livsmedelssäkra leveranser. Samtliga produkter (och dess märkning) som levereras till
Haninge kommun ska vid varje tidpunkt uppfylla gällande livsmedelslagstiftning och
livsmedelförordningar. I de specifika kvalitetskraven listas produktgrupper och där ställs också krav
på innehåll t ex mängd råvara, innehåll av allergen, önskad fetthalt mm samt krav enligt EU: s
«Org_Namn»
49/2011
2(4)
SAMMANSTÄLLNING BILAGA 3
FÄRSKA KÖTTRÅVAROR, DJUPFRYSTA
KÖTTPRODUKTER OCH MEJERIVAROR
DNR: 49/2011
kvalitetsnormer för frukt och grönt.
De senaste årens debatter om t ex kostråd, tillsatser, socker, fetthalt, kolhydrater, råvaror, dåliga
helfabrikat och att laga mat från grunden har på ett positivt sätt förändrat våra verksamheters
beteende. Även detta syns i leverantörsstatistiken och ligger till grund för att kvalitetskraven vid
kommande upphandling tydliggörs. Vi kommer därför att efterfråga fler råvaror och i
förekommande fall där vi är i behov av halv- och helfabrikat kommer våra kvalitetskrav bl a
gällande näringsriktighet att skärpas ytterligare. Ansvarig upphandlare kommer att i samråd med
representanter för verksamheterna se till att tillräckliga näringsriktiga och kontrollerbara
kvalitetskrav ställs i enlighet med våra behov och efter gällande livsmedelslagstiftning. Den
basmatsedel för förskola och grundskola som arbetas fram av koststrategen, som ett stöd för
verksamheternas kvalitetssäkring av sin serverade mat, näringsberäknas och visar på hur en
näringsriktig meny ska se ut samt vilka livsmedel som ska väljas för att uppnå näringsriktighet,
enligt Livsmedelsverkets råd och gällande svenska näringsrekommendationer.
Att tillgodose servering av närproducerat är svårare men inte omöjligt. Vad som räknas som
närproducerat i Haninge kommun måste också definieras tydligt så det inte blir oklart. Bondens
egen Marknad har en regel om närproducerat som säger: alla involverade gårdar ligger inom 250
km radie från marknaden och räknas därför som ”närproducenter”. Närproducerat kan i ett vidare
begrepp betyda producerat i Sverige, debatten i media om bl a djurskydd har gjort svenska
produkter mer efterfrågade.
Miljöstyrningsrådets vägledning för hållbar upphandling ska användas i tillämpliga delar står det i
upphandlingspolicyn och detta behövs för att få fram vilka miljökrav som kan ställas och/eller vilka
hälso- och miljömässiga utvärderingskriterier som kan tillämpas. Miljöstyrningsrådets vägledning
med upphandlingskriterier för livsmedel finns idag för produktgrupperna:
Bröd, mjöl och gryn
Fisk och skaldjur
Frukt och grönsaker
Kaffe
Kött, fågel och ägg
Mjölk och mjölkbaserade produkter
Naturbeteskött
Alla kriterier förutom för frukt och grönsaker samt naturbeteskött är under uppdatering och
planerade att beslutas om 2010. Livsmedelskriterierna innehåller två alternativ; ekologiska
produkter respektive så kallade konventionella produkter.
Frågan om offentliga upphandlare kan ställa krav på god djuromsorg är högst aktuell.
Miljöstyrningsrådet anser att det bör finnas goda möjligheter att ställa sådana krav som syftar till
att skydda djurs hälsa och liv. För närvarande råder det dock olika uppfattningar om hur krav på
god djuromsorg kan ställas och det saknas rättsfall på området. Det kvarstår ett antal
frågeställningar som bör undersökas vidare. Miljöstyrningsrådet har kontaktat Jordbruksverket och
fortsätter att utreda frågan. Miljöstyrningsrådets ståndpunkt är att det bör vara möjligt för
offentliga upphandlare att ställa krav på att livsmedel ska vara producerat enligt vissa kriterier,
som syftar till att skydda djurs hälsa och liv. Uppställda krav ska dessutom vara relevanta och
kopplade till föremålet för upphandlingen. I och med att det saknas rättsfall på området är det
dock svårt att med säkerhet uttala sig om rättsläget och ett rättsavgörande vore önskvärt.
Två av tre kostchefer anser att lagen om offentlig upphandling (LOU) hindrar dem från att köpa
närproducerad mat enligt en färsk undersökning. Konkurrensverket är i sina uttalanden inte fullt
överens med Miljöstyrningsrådet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är ständigt på gång
med att ta fram nya förslag på förfrågningsunderlag för livsmedel som ska underlätta för offentlig
sektor att genomföra bra konkurrenskraftiga livsmedelsupphandlingar. Det finns idag kommuner
som framgångsrikt arbetar med närproducerad skolmat, varken knappa resurser eller LOU ses som
ett hinder, sägs det i media. Vid kommande upphandling kommer ansvarig upphandlare trots de
betänkligheter som finns om vad man får och inte får göra försöka formulera en förfrågan som
öppnar upp för lokalproducerat. Detta görs främst genom uppdelning i små delar av sortimentet, t
ex egna produktgrupper för ägg, potatis och morötter. En noggrann kartläggning över vilka
eventuella lokalproducenter som finns på Södertörn, kontakt, dialog och samråd med samtliga
«Org_Namn»
49/2011
3(4)
SAMMANSTÄLLNING BILAGA 3
FÄRSKA KÖTTRÅVAROR, DJUPFRYSTA
KÖTTPRODUKTER OCH MEJERIVAROR
DNR: 49/2011
kommer att genomföras i ett tidigt stadium av upphandlingsprocessen. Att välja ut råvaror som
kan lagras en längre tid är en medveten vald strategi för att undvika krav på täta
leveransfrekvenser, vilket mindre lokalproducenter kan ha svårt att uppfylla. Att inte kräva
leveranser hela året om, utan endast under säsong, är en annan tänkbar strategi.
Nacka kommun har nyligen infört samordnade transporter, vissa leverantörer levererar till
Västberga logistikcenter och därefter samordnas transporten med hjälp av tredjepartslogistik till
avropande enheter i Nacka. Livsmedel ingår tyvärr inte ännu men det blir intressant att följa
utvecklingen av deras satsning.
- ur Kommunfullmäktiges mål och budget 2012-2013:
Mål: Inköpen av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen ska öka.
Indikator: Andel ekologiska inköp
Ansvarig nämnd: Alla
Målvärde: 2012 minst 16 %, 2012
Som övrigt kan under denna punkt nämnas att samtliga förskolor i kommunal regi sedan 1
september 2010 är KRAV-certifierade.
Politiska beslut
Tyresö kommun
- ur upphandlingspolicyn:
Inför all upphandling ska kommunen eftersträva att välja produkter och tjänster som, sett under
hela sin livslängd, är skonsamma för miljön och främjar en hållbar samhällsutveckling.
Miljöstyrningsrådets (MSR) kriterier ska vara vägledande vid upphandling.
Kraven ska vara kopplade till varan och tjänsten samt vara möjliga att följa upp.
Följande krav på varor och tjänster ska om möjligt ställas vid upphandling i Tyresö kommun:
Varor som är framställda under förhållanden förenlig med ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s
barnkonvention och det arbetarskydd som gäller i tillverkningslandet.
Varor och tjänster som är miljöanpassade med avseende på den yttre miljön och arbetsmiljön.
Varor som är biologiskt lätt nedbrytbara och inte ger skadliga restprodukter
Varor som kan återanvändas eller återvinnas
Varor som tillverkats av förnybara råvaror eller återvunnet material
Varor och tjänster som är så material- och energisnåla som möjligt.
Varor och tjänster som uppfyller etablerade kriterier för miljömärkning
Varutransporter som om möjligt samordnas till en dag i veckan.
Kommunen är beredd att acceptera en rimlig merkostnad för att uppnå miljövinster och en hållbar
samhällsutveckling.
Vid upphandling av tjänster ska miljökraven lägst motsvara vad som gäller i kommunens egen
verksamhet.
- ur Kommunstyrelsens protokoll (2010-09-28), dnr 2010/KS 0235 014:
Mål för andelen ekologiska livsmedel
Kommunstyrelsens beslut
- Mål om att andelen inköp av ekologiska livsmedel i skolor och förskolor ska uppgå till 25% år
2012 antas.
«Org_Namn»
49/2011
4(4)