IDEIA Borrelia burgdorferi IgG SV

3-månadersperiod före utgångsdatum. För att garantera optimala
kitresultat, är det viktigt att oanvända kitkomponenter förvaras
enligt följande anvisningar:
1.1.1
Europe +800 135 79 135 US 1 855 236 0910
CA 1 855 805 8539
ROW +31 20 794 7071
K602911-2......................... 96
Ta bort oönskade strips med mikrobrunnar från plattramen och
placera dem omedelbart i den återförslutbara plastpåsen med
torkmedlet. Återförslut påsen noggrant och förvara vid 2–8°C.
Mikrobrunnar kan användas upp till 12 veckor efter det att de
ursprungligen öppnades om de förvaras på detta sätt.
SV
1.1.2
En enzymimmunoanalys för bestämning av humana IgGantikroppar i serum till Borrelia burgdorferi sensu lato.
1.
AVSEDD ANVÄNDNING
IDEIA™ Borrelia burgdorferi IgG-test är en enzymimmunoanalys
för detektering av humana IgG-antikroppar i serum mot Borrelia
burgdorferi sensu lato. Kitet är avsett som hjälp vid diagnos av
Lymes borrelios.
2.
SAMMANFATTNING
Lymes borrelios är en multisysteminfektion orsakad av den
fästingburna spiroketen B. burgdorferi sensu lato1,2.
På grund av den extrema knappheten av B. burgdorferi i
patologiska sår och kroppsvätskor kan det vara svårt att
framgångsrikt diagnosticera borrelia med hjälp av kulturer och
tekniker för direkt upptäckt av spiroketal DNA. Mätning av B.
burgdorferi-specifika antikroppar är en lämplig metod.
Provutspädning -
Bruksfärdig. Förvara oanvänd provutspädning vid 2-8°C.
1.1.3
DEFINITIONER
genomgående
i
Katalognummer
Medicinsk utrustning för diagnostik in vitro
Se bruksanvisning
Temperaturbegränsning
Innehåller tillräckligt för 'N' prov
Lotnummer
Använd före
Tillverkare
REACTIVOS SUMINISTRADOS
96 brunnars mikrotiterplatta (12 strips med 8
mikrobrunnar) belagda med nativt Borreliaflagellat. En återförslutbar plastpåse för
förvaring av oanvända mikrobrunnar.
En flaska vardera av följande:
Mikrobrunnar kan inte återanvändas
1.1.4
Manuell eller automatisk tvättningsutrustning måste
vara fri från mikrobiell kontamination, vara korrekt
kalibrerade och underhållas enligt tillverkarens
anvisningar.
det eliminerar all potentiell interferens orsakad av aberrationer,
som t.ex. smuts eller märken på mikrobrunnarnas optiska yta.
8.2.11
Spara inte bruksfärdig tvättbuffert för senare
användning. När de inte används, bör buffertbehållare
sköljas i avjoniserat eller destillerat vatten och lufttorka
Se till att reagenserna uppnår rumstemperatur (15–30°C) innan
de används
9.
INSAMLING OCH LAGRING AV PROV
IgG cut-off kontroll -
Bruksfärdig. Förvara oanvänd IgG cut-off kontroll vid 2-8°C.
1.1.5
IgG positiv kontroll -
Bruksfärdig. Förvara oanvänd IgG positiv kontroll vid 2-8°C.
1.1.6
Anti-IgG konjugat -
1.1.7
Substrat -
Bruksfärdig. Förvara oanvänt substrat vid 2-8°C.
1.1.8
Stopplösning -
Bruksfärdig. Förvara oanvänd stopplösning vid 2-8°C.
6.
YTTERLIGARE REAGENSER
6.1.
REAGENSER
Färskt avjoniserat eller destillerat vatten för preparation av
tvättbuffert av arbetsstyrka.
UTRUSTNING
Reagensbehållare för 8-kanalspipett (valfritt)
För information om lämpligheten hos olika sorters plattskakar
kontakta det lokala Oxoid bolaget eller distributören
Timer
Automatiska plattvättare (tillval) eller lämplig utrustning för
tvättning av strips med 8 mikrobrunnar (avsnitt 10.2.3)
Obs: Vid tvättning av färre än 8 testmikrobrunnar i en strip
med en automatisk tvätt med huvud för 8 mikrobrunnar, är det
viktigt att helt fylla den med blanka mikrobrunnar
Spektrofotometer eller EIA¬-plattläsare som kan läsa en 96
mikrobrunnars platta med 8 mikrobrunnars strips vid en
absorbansvåglängd på 450nm med en referens vid 620-650nm.
(Tillval, avsnitt 10.3 Avläsning av testresultat)
Application notes för användning på öppna automatiska system
finns för denna analys. Kontakta det lokala Oxoid bolaget eller
distributören
8.
ANVISNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
För diagnostisk användning in vitro. Var och en som utför
en test med denna produkt måste vara utbildad i dess användning
och ha erfarenhet av laboratorieprocedurer.
8.1.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
5.2.
ven om serumet som används för beredning av de
Ä
IgG kontrollerna har testats separat och befunnits vara
negativt för hepatit B-virus ytantigen och antikroppar
mot HIV och hepatit C, ska de IgG kontrollerna
behandlas som potentiellt smittsamt material.
10.1.3
Validering av analysprestanda baseras på dubbeltestning
av samtliga prover. Om patientproven skall köras bara
en gång rekommenderas användarna att endast göra
detta då de blivit vana vid prestandakarakteristika hos
denna analys. Intra-analysvariationen (CV%) är ungefär
50% större då den baseras på endast en bestämning.
Om en skakare som klarar 500rpm inte finns tillgänglig
kan skakningshastigheten för mikrobrunnsstrips under
de 2 inkubationsstegen reduceras till 300rpm utan att
detta påverkar analysresultatet negativt, ett statiskt
protokoll finns också tillgängligt. Kontakta det lokala
distributören för ytterligare information om lämpligt
protokoll.
10.2. ANALYSPROCEDUR
8.1.8
T MB-substratet innehåller 1-metyl-2-pyrrolidon (NMP)
i en koncentration på >5 % och <10 % och klassificeras
som riskmaterial enligt tillämpligt EU-regelverk.
Följande är korrekta faroangivelser (H) respektive skyddsangivelser (P).
FARA
H360
Kan skada fertiliteten eller det
ofödda barnet.
P201
Inhämta särskilda instruktioner
före användning.
P202
Använd
inte
produkten
innan du har läst och förstått
säkerhetsanvisningarna
P281
Använd föreskriven personlig
skyddsutrustning.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke
om exponering Sök läkarhjälp.
Täck och inkubera vid
20–25°C med skakning i
Tvätta (x4) 60 minuter
Tillsätt 100µL Anti-IgG-konjugat
Täck och inkubera vid
20–25°C med skakning i
Tvätta (x4) 60 minuter
Tillsätt 100µL substrat
Täck och inkubera vid
20-25°C utan skakning i
10 minuter
ATillsätt 100µL stopplösning
Avläs absorbansen fotometriskt vid 450nm (referens 620-650nm)
11.
KVALITETSKONTROLL OCH TOLKNING AV
TESTRESULTATEN
11.1. PROVUTSPÄDNING
OD-värdet på provutspädningsbrunnen måste vara mindre än
0,100 men större än 0,000 (dubbel våglängd). Om värdet är
större än 0,100 kan detta ha orsakats av otillräcklig tvättning eller
kontaminering av substratet. Om värdet är mindre än 0,000 skall
plattläsaren återblankas på luft och mikrobrunnarna läsas om.
Om flera strips används rekommenderas användning av en
8-kanalspipett för tillsats av konjugat, substrat och stopplösning.
Beräkna OD-medelvärdena för de 3 IgG cut-off
kontrollmikrobrunnarna (ODIgG Cut-Off) och för de 2 IgG- positiva
kontrollmikrobrunnarna (ODIgGPositive). Individuella OD-värden skall
inte avvika mer än 25% från OD-medelvärdet. Om ett av ODvärdena i IgG cut-off kontroll avviker med mer än 25% från ODmedelvärdet skall det inte tas med i beräkningen och medelvärdet
räknas om.
10.2.1 Prov och kontrolltillsats
Placera det nödvändiga antalet mikrobrunnsstrips i
mikrobrunnshållaren. Tillsätt 100µL utspätt serum till de rätta
mikrobrunnarna. Tillsätt 100µL positiv kontroll, cut-off kontroll
och provutspädning till separata mikrobrunnar. (Åtminstone 3
cut-off kontrollmikrobrunnar och 2 positiva kontrollmikrobrunnar
samt 1 provutspädningsmikrobrunn skall inkluderas med varje
sats av prover som testas).
10.2.2 Provinkubation
Täck och inkubera mikrobrunnarna vid rumstemperatur (20-25°C)
med skakning i 60 minuter.
10.2.3 Tvättning av mikrobrunnarna
Mikrobrunnarna måste tvättas med tvättbuffert av arbetsstyrka
(se avsnitt 5.2.3).
Fyra tvättcykler är väsentliga antingen med automatiserad eller
manuell tvättningsteknik vilket skall inkludera en 2 minuters
blötläggningsperiod under den andra tvätten eller totalt 2
minuters blötläggning under hela cykeln.
Säkerhetsdatablad finns för professionella användare på
begäran.
100µL kontroll eller testprov
Om kvalitetskontrollkraven inte uppfylls är testresultaten ogiltiga
och analysen skall upprepas.
Ät inte, drick inte, rök inte och förvara eller förbered
inte matvaror och anlägg inte makeup inom det angivna
arbetsområdet där reagenser och prov hanteras.
8.1.7
Vzorky séra zřeďte 1/200 přidáním 10µL séra k 2mL přípravku na
ředění vzorku.
OBSERVERA: Analysproceduren kräver användning av en
mikrotitreringsplattskak. För information om lämpligheten hos
olika sorters skakar kontakta det lokala distributören.
8.1.3
assera alla kliniska prover och IgG kontroller i enlighet
K
med lokala lagstiftning.
IDEIA Borrelia burgdorferi IgG-kitformat tillåter upp till 10
individuella körningar under en
10.1.2
Standardreagenser (Sample Diluent, Wash Buffer
Concentrate, Substrate och Stop Solution) och en
liknande analysprocedur används också i IDEIA
Borrelia burgdorferi IgM ( K603011-2) och IDEIA Lyme
Neuroborreliosis ( K602811-2). Detta ger möjlighet att
köra var och en av analyserna parallellt och använda en
enda lösning med patientserum.
Tvättningstekniken är kritisk för testets resultat (se avsnitt 8.2.10)
och skall utföras så att brunnarna fylls och töms helt (med minst
350µL tvättbuffert av arbetsstyrka).
8.1.6
25mL stopplösning. 0,46mol/L svavelsyra.
INNAN
Stopplösning innehåller svavelsyra (0,46mol/L). Undvik
ögon- och hudkontakt genom att bära skyddskläder och
ögonskydd.
50mL tvättbuffertkoncentrat x25: Buffrad
lösning med tvättmedel och antimikrobiell
tillsats.
PREPARATION, FÖRVARING OCH ÅTERANVÄNDNING AV
KITKOMPONENTER
OBSERVANDA,
8.1.2
Använd engångshandskar vid hantering av kliniska
prover och tvätta alltid händerna efter arbete med
smittsamma material.
10.4. SAMMANFATTNING AV IDEIA Borrelia burgdorferi IgGANALYSPROCEDUR
10.1. ANM. OM PROCEDUREN
Plastlock för mikrobrunnsplattan
Mikrotiterplattskak som klarar av 500rpm i minimihastighet med
3-4mm rotationsdiameter.
Alternativt om spektrofotometern eller EIA-plattläsaren tillåter
användning av en referensvåglängd (vid 620 till 650nm), skall
dubbel våglängdsavläsning utföras eftersom
TESTPROCEDUR
SE AVSNITT 8.2, TEKNISKA
TESTPROCEDUREN UTFÖRS.
Precisionsmikropipetter och engångsspetsar som ger 10-1000µL
volymer
8.1.5
12mL substrat: stabiliserad peroxid och
3,3’-5,5’-tetrametylbenzidin i en utspädd
buffertlösning. TMB har rapporterats vara
icke-karcinogen. Personlig skyddsutrustning
rekommenderas dock för att undvika direkt
exponering.
10.
Provrör med cirka 5mL kapacitet
8-kanalspipett som ger 100µL (valfritt)
material finns i mikrobrunnarna. Avläsaren skall blankas på luft
(dvs. utan platta i vagnen) innan plattan skannas.
på grund av pipetteringsfel. Serumprov kan förvaras i 14 dagar vid
2-8°C före testning och upp till 6 månader vid –20°C eller kallare.
Mätcylinder (2L)
100mL provutspädning: Buffrad lösning med
tvättmedel, antimikrobiell tillsatts och rött
färgämne.
13mL anti-IgG-konjugat: Anti-humant IgG från
kanin konjugerat med väteperoxidas färgat
ljusblått.
IDEIA Borrelia burgdorferi IgG-test är endast till för testning av
humana serumprov. Testing av grumligt och trögflytande serum
kan leda till otillförlitliga resultat
10.1.1
Pipettera inte substanser med munnen.
1,5mL IgG positiv kontroll: Humanserum
i buffert med antimikrobiell tillsats färgad
mörkgrön.
med en lämplig spektrofotometer eller EIA-plattavläsare inställd
på 450nm. Kontrollera att mikrobrunnarnas botten är rena före
avläsning och kontrollera att inget främmande
8.2.10
8.1.4
2,5mL IgG cut-off kontroll: Humanserum
i buffert med antimikrobiell tillsats färgad
ljusgrön.
Mikrobrunnarna skall avläsas fotometriskt inom 30 minuter efter
tillsättning av stopplösningen. Blanda innehållet i mikrobrunnarna
och avläs absorbansen hos varje mikrobrunn
8.2.9
96 - Varje kit innehåller tillräckligt material för 96 bestämningar.
Förvara oanvända komponenter vid 2–8 °C.
En bruksanvisning.
Förvara avjoniserat eller destillerat vatten för spädning
av koncentrerade reagenser i rena behållare för att
förhindra mikrobiell kontamination.
10.3.1 Fotometrisk avläsning
Skydda substratet från ljus.
8.1.1
IDEIA Borrelia burgdorferi, IgG TEST INNEHÅLL
8.2.5
10.3. AVLÄSNING AV TESTRESULTATEN
8.2.8
Rent absorberande papper (på vilket mikrobrunnarna kan slås
torra)
Använd separata engångspipetter eller pipettspetsar
för varje prov, kontroll eller reagens för att undvika
korskontamination mellan antingen prover, kontroller
eller reagenser vilket kan orsaka felaktiga resultat.
Använd inte substrat som uppvisar en blå färg innan det
tillsatts till mikrobrunnarna.
tvättning och efter tillsats av kromogent medel katalyserar det
bundna peroxidaset utvecklingen av en blå färg. Reaktionen
avslutas genom tillsats av syra vilket ändrar den blå färgen till gul.
Färgintensiteten motsvarar koncentrationen av B. burgdorferispecifika antikroppar i provet. Färgintensiteten bestäms med
spektrofotometri vid 450nm och absorbansvärdet i provet
jämförs med absorbansvärdet i kontrollerna.
5.1.
8.2.4
Utsätt inte för direkt solljus eftersom fotoblekning av den färgade
produkten kan ske.
8.2.7
Följande utrustning behövs:
5.
Undvik kontamination av reagenserna.
10.2.8 Stoppa reaktionen
tvättbuffertkoncentrat till 24 delar färskt avjoniserat eller
destillerat vatten (eller tillsätt innehållet i tvättbuffertkoncentratet
till 1200mL avjoniserat eller destillerat vatten). Tvättlösning
i arbetsstyrka skall förvaras vid 2-8°C och användas inom 3
månader. Förvara oanvänt koncentrat vid 2-8°C.
IDEIA Borrelia burgdorferi IgG använder mikrobrunnar belagda
med renade, nativa Borrelia-flagellat. Antikroppar som finns i
humana serumprov kommer att bindas till de flagellatbelagda
mikrobrunnarna under den första inkubationen. Efter tvättning
av mikrobrunnarna, för att ta bort obundna serumproteiner,
tillsätts peroxidas-konjugerade antikroppar mot humant IgG till
mikrobrunnarna. Konjugatet binder specifikt till humana IgGantikroppar fästa vid flagellatantigenen. Överflödigt konjugat tas
bort genom
N
8.2.3
Täck och inkubera mikrobrunnarna vid rumstemperatur (20–
25°C) utan skakning i 10 minuter.
Undvik kontamination av metalljoner och oxiderande
medel.
7.
TESTPRINCIP
använts
Tillsätt 100µL stopplösning till varje mikrobrunn. Se till att det blir
en ordentlig blandning i mikrobrunnarna. Den färgade produkten
är stabil i 30 minuter.
Tillsätt 100µL substrat till varje mikrobrunn.
8.2.6
3.
har
Reagenserna levereras med fasta brukskoncentrationer.
Testresultaten påverkas om reagenser modifieras
eller förvaras under andra förhållanden än de som
specificerats i avsnitt 5.2.
10.2.7 Tillsättning av substrat och inkubation
Levereras i x25 koncentrat. Förbered tvättbuffert i arbetsstyrka
genom att tillsätta 1 del
Bruksfärdig. Förvara oanvänt anti-IgG konjugat vid 2-8°C.
Följande
symboler
produktinformationen.
8.2.2
Tvättbuffertkoncentrat -
IDEIA Borrelia burgdorferi IgG använder renad, nativ B. afzeliistam av DK1-flagellat som testantigen. Flagellatet är mycket
immunogent och framkallar ett tidigt, starkt och kvarstående
immunsvar.3,4 Jämfört med de konventionella och just nu mest
använda testantigenerna, som baseras på hela cellextrakt av
spiroketen, förbättrar den renade, nativa flagellatantigenen den
diagnostiska sensitivitetenoch specificiteten hos serologiska
analyser för Lymes borrelios5,6. Användning av flagellat som
testantigen är dessutom lämpligt i alla geografiska områden
eftersom den inte visar några signifikanta variationer mellan olika
B. burgdorferi-stammar.
4.
Mikrobrunnarna måste tvättas som beskrivs i avsnitt 10.2.3.
Varje extra strip tillåter testning av prov från 4 patienter. När alla
strips används samtidigt kan prover från 45 patienter testas.
IDEIA Borrelia
burgdorferi IgG
10.2.6 Tvättning av mikrobrunnarna
TEKNISKA OBSERVANDA
Komponenter får inte användas efter det utgångsdatum
som är tryckt på etiketterna. Olika reagenssatser får inte
blandas eller bytas ut förutom standardreagenserna
(Sample Diluent, Wash Buffer Concentrate, Substrate
och Stop Solution) som också används i IDEIA Borrelia
burgdorferi, IgM ( K603011-2) och IDEIA™ Lyme
Neuroborreliosis ( K602811-2).
8.2.1
Mikrobrunnar -
Öppna påsen med plattan genom att klippa längs förslutningen.
Bryt av erforderligt antal mikrobrunnar och sätt tillbaka dem
i ramen. En strip tillåter dubbel bestämning av ett patientprov,
de återstående 6 mikrobrunnarna på en strip används för
provutspädning, IgG cut-off kontroll och IgG positiv kontroll.
Key Code TSMX7841B
www.oxoid.com/ifu
8.2.
Manuell tvättning
Om mikrobrunnarna tvättas manuellt, aspirera eller skaka
ut mikrobrunnarnas innehåll och använd färskpreparerad
tvättbuffert och se till att mikrobrunnarna fylls och töms helt
och hållet. Avlägsna all återstående tvättbuffert mellan varje
tvättsteg genom att knacka de inverterade mikrobrunnarna
mot rent absorberande papper. Manuell tvättningseffektivitet
kan ytterligare garanteras om tvättbufferten levereras med en
vinkel så att det produceras en vortex i mikrobrunnarna. Efter
den slutliga tvätten skall plattan vändas upp och ner och slås
lätt mot absorberande papper för att avlägsna de sista spåren av
tvättbuffert.
Automatisk tvättning
Automatiska tvättare skall programmeras att köra 4 fullständiga
tvättcykler och ha motsvarigheten till 2 minuters blötläggningstid
inbyggd i den kompletta tvättcykeln. Tvättare måste vara korrekt
kalibrerade för att garantera fullständig fyllning och tömning av
mikrobrunnarna mellan varje tvätt. Efter den slutliga tvätten
skall plattan vändas upp och ner och slås lätt mot absorberande
papper för att avlägsna den sista resten av tvättbuffert.
10.2.4 Anti-IgG konjugattillsats
Tillsätt 100µL anti-IgG-konjugat till varje mikrobrunn.
10.2.5 Konjugatinkubation
Täck och inkubera mikrobrunnarna vid rumstemperatur (20-25°C)
med skakning i 60 minuter.
11.2. IgG CUT-OFF KONTROLL OCH IgG POSITIV KONTROLL
Skillnaden mellan OD-värdet hos IgG cut-off kontroll och IgG
positiv kontroll måste vara minst 0,500. Om detta värde är mindre
än 0,500 kan det ha orsakats av otillräcklig tvättning, otillräcklig
skakning under inkubationerna eller låg omgivande temperatur,
speciellt under inkubation med substratet.
Om kvalitetskontrollkraven inte uppfylls är testresultaten ogiltiga
och analysen skall upprepas.
11.3. PATIENTPROV
Beräkna OD-medelvärdet för varje patientprov (ODSpecimen).
Individuella OD-värden skall inte avvika mer än 25% från
medelvärdet. Varje sådant prov skall testas om. Om bägge
mikrobrunnarna visar negativt resultat på grund av en avvikelse
på mer än 25% kan detta dock accepteras utan omtestning
eftersom låga OD-värden mäts med lägre precision.
11.4. TOLKNING AV RESULTAT
IDEIA Borrelia burgdorferi IgG-testet inkluderar en cutoff-kontroll
som innehåller en viss mängd Borrelia burgdorferi-specifika IgGantikroppar. Antikroppnivåer över denna cutoff utgör en stark
indikation på aktiv Borrelia burgdorferi-infektion. IDEIA Borrelia
burgdorferi IgG-satsen kan detektera antikroppar på nivåer
under denna specifika cutoff och denna antikropp finnas som en
latent antikropp från en tidigare infektion eller som mycket låga
nivåer av antikroppar kort efter en ny infektion. Låga nivåer av
antikroppar bör tolkas med försiktighet och det rekommenderas
att patienter följs upp med ett andra prov efter två veckor för att
säkerställa betydelsen av låga nivåer av antikropparna genom att
identifiera ändringar i antikroppnivån som ger en bättre bild av
betydelsen av dessa antikroppar.
11.4.1 Kvalitativ tolkning
Detektionsgränsen (OD IgG DETEKTION) för IgG-antikroppen för Borrelia
burgdorferi beräknas som ODCut-Off x 0,5.
Gränsen för nivån där antikropparna troligen kommer av en aktiv
infektion är lika med ODIgG Cut-Off.
OD för prover som ligger mellan dessa två nivåer tyder på låga
nivåer av antikroppar och detta ska tolkas med försiktighet. Tolka
på följande sätt:
ODProv <ODIgG-DETEKTION Negativ för IgG-antikropp för B. burgdorferi
ODProv >ODIgG DETEKTION and <ODIgG Cut-Off Antikropp är närvarande.
Det rekommenderas att ett uppföljningsprov tas efter två veckor
för att fastställa patientens status
ODProv >ODIgG Cut-Off
Positivt för aktiv produktion av IgG-antikropp för B. burgdorferi
11.4.2 Semikvantitativ tolkning (godtyckliga enheter)
I OD-värdesområdet mellan ODIgG Cut-Off och ODIgG Positive, svarar ODvärdena direkt mot logaritmen av godtyckliga enheter av specifik
antikropp i provet. Detta illustreras i figur 1 som visar resultat från
ett IgG anti-B. burgdorferi positivt serum serieutspätt i negativt
serum.
2.500
IgG Positiv kontroll
2.000
OD
Serum från patienter med syfilis och inflammatoriska sjukdomar
(positiv för reumatoid faktor (RF)) testades med IDEIA Borrelia
burgdorferi IgG med följande resultat:
1.000
IgG Cut-Off kontroll
0.500
1
10
100
1000
Log. för spädning
Nivån av specifik antikropp i IgG cut-off kontrollen har definierats
som 1 (UIgG Cut-Off = 1 enhet). Nivån av specifik antikropp i den IgG
positiva kontrollen har justerats till 8 x UIgG Cut-Off (UIgG Positive = 8
enheter).
För ett prov kan godtyckliga enheter av specifik antikropp
(USpecimen) beräknas med hjälp av formeln:
DOSpecimen - DOIgG Cut-off
USpecimen=10a, a = DOIgG Positive- DO IgG Cut-off
x 0,9*
*logUIgG Positive -logUIgG Cut-off = log8 - log1 = 0,9
Tvetydiga resultat
Detektionsgränsen för IgG-antikropp är lika med 0,9 enheter.
Gränsen för nivån där antikropparna troligen kommer av en aktiv
infektion är lika med 1,1 enhet. Prover med mindre än 0,9 enheter
av specifika antikroppar tolkas som negativa för IgG-antikroppar
för B. burgdorferi. Prover med mellan 0,9 och 1,1 enheter
indikerar närvaro av låga nivåer av antikroppar och ska tolkas
med försiktighet. Det rekommenderas att ett uppföljningsprov tas
efter två veckor för att fastställa patientens status. Prover med
mer än 1 enhet av specifik aantikroppar tolkas som positiva för
IgG-antikroppar för B. burgdorferi.
För prov med OD-värden större än ODIgG Positive skall nivån av
specifika antikroppar mot B. burgdorferi rapporteras som större
än 8 enheter.
En förändring i en patients specifika antikroppsnivå kan anses
signifikant när de godtyckliga enheterna i ett påföljande prov
antingen dubblerats eller halverats. Detta är endast riktlinjer.
11.4.3 Kommentarer till tolkning av resultat
Negativa resultat:
Ett negativt resultat exkluderar inte exponering för B. burgdorferi.
Om Lymes borrelios fortfarande misstänks skall ytterligare ett
prov tas vid ett senare datum.
Positiva resultat:
Ett positivt resultat indikerar att exponering nyligen skett mot B.
burgdorferi.
Tvetydiga resultat
Alla resultat inom ±20% kring OD IgG cut-off skall anses tvetydiga
och tolkas med försiktighet. En upprepning av testet på sådana
prov rekommenderas.
Ett tvetydigt resultat bör leda till att ett andra prov för test
tas inom 2 veckor. Om bägge (eller fler efterföljande) prov ger
tvetydiga resultat kan patienten anses vara IgG-negativ.
PRESTANDABEGRÄNSNINGAR
12.1. Ett negativt resultat exkluderar inte möjligheten av B.
burgdorferi-infektion hos patienten. Misslyckande med
att detektera B. burgdorferi kan vara resultatet av faktorer
såsom provinsamling vid en felaktig tidpunkt innan
antikropparna kan detekteras, icke-korrekt provtagning
och hantering av provet. Tidig antibiotikabehandling
kan undertrycka antikroppssvaret och vissa individer
producerar inte antikroppar på en detekterbar nivå.
12.2. Ett positivt resultat indikerar tidigare immunologisk
exponering och är inte bevis på aktiv infektion.
12.3. Alla positiva resultat måste tolkas tillsammans med
patientrelaterad klinisk information och epidemiologiska data och motiverar inte behandling av en patient.
Möjligheten till exponering för fästingbett skall alltid
beaktas.
12.4. Testresultaten påverkas negativt om reagenser modifieras
eller förvaras under andra förhållanden än de som
specificerats i avsnitt 5.2
13.
Patientserum
Antal serum
Syfilis
25
FR
18
* Tvetydiga resultat tolkas som negativa.
15.
Figur 1 Resultat från en dubbelspädningsserie av ett serum
positivt för IgG-antikroppar mot B. burgdorferi i negativt serum.
Dessutom visas OD-värdena hos IgG cut-off kontroll och IgG
positiv kontroll.
12.
Diagnostisk sensitivitet
Klinisk manifestation
Förväntat
Utvärdering*
Erythema migrans
36%
38%
Lymfocytisk meningoradikulit 77%
79 %
Acrodermatitis chronica
100%
100%
atrophicans
* Tvetydiga resultat tolkas som negativa.
14.3. KORSREAKTIVITET
1.500
0.000
på en B. burgdorferi-infektion: 45 serumprov från patienter med
erythema migrans, 38 serumprov från patienter med lymfocytisk
meningoradikulit, och 20 serumprov från patienter med
acrodermatitis chronica atrophicans. Resultaten jämförs med
tidigare rapporterade förväntade värden5,7.
FÖRVÄNTADE VÄRDEN
Nivån på IgG cut-off kontroll har justerats för att ge en specificitet
på 98% för normalt serum. Antikroppssvaret mot B. burgdorferiflagellat beror på infektionens kliniska manifestation och
sjukdomens varaktighet. Vid några av de vanligaste kliniska
manifestationerna på en B. burgdorferi-infektion rapporterades
den diagnostiska sensitiviteten hos en indirekt IgG-analys, vilken
använder renad, nativ B. burgdorferi-flagellat som testantigen,
följande: 5,6
Klinisk manifestation
Diagnostisk sensitivitet
Erythema migrans
36%
Lymfocytisk meningoradikulit
77%
Acrodermatitis chronica atrophicans 100%
14.
SPECIFIKA FUNKTIONSEGENSKAPER
14.1. SPECIFICITET
Specificiteten hos IDEIA Borrelia burgdorferi, IgG utvärderades
vid ett oberoende rutindiagnostiskt laboratorium i Sverige.
Studien genomfördes på en panel med 200 serumprov tagna
från förmodat friska blodgivare i ett område endemiskt för Lymes
borrelios.
Specificitet
Förväntat
Utvärdering*
98%
98.5%
*Tvetydiga resultat tolkas som negativa.
14.2. DIAGNOSTISK SENSITIVITET
Den diagnostiska sensitiviteten hos IDEIA Borrelia burgdorferi, IgG
utvärderades vid ett oberoende rutindiagnostiskt laboratorium i
Sverige. Studien genomfördes på tre paneler med serumprov från
patienter med några av de vanligaste kliniska manifestationerna
Antal positiva*
0
1
REFERENSER
1.Burgdorferi W, Barbour AG, Hayes SF, Benach JL, Grunwaldt E, Davis JP. (1982) Lyme disease - a tick-borne
spirochetosis? Science 216: 1317-9.
2.Steere AC, Grodzicki RL, Kornblatt AN, Craft JE, Barbour AG, Burgdorferi W, et al. (1983) The spirochetal
etiology of Lyme disease. N Engl J Med 308: 733-40.
3.Craft JE, Duncan KF, Shimamoto GT, Steere AC. (1986)
Antigens of Borrelia burgdorferi recognized during
Lyme disease. Appearance of a new immunoglobulin
M response and expansion of the immunoglobulin G
response late in the illness. J Clin Invest 78: 934-9.
4.Zöller L, Burkard S, Schäfer H. (1991) Validity of Western
immunoblot band patterns in the serodiagnosis of Lyme
borreliosis. J Clin Microbiol 29: 174-82.
5.Hansen K, Pii K, Lebech A-M. (1991) Improved
immunoglobulin M serodiagnosis in Lyme borreliosis by
using a µ-capture enzyme-linked immunosorbent assay
with biotinylated Borrelia burgdorferi flagella. J Clin
Microbiol 29: 166-73.
6.Hansen K, Hindersson P, Pedersen NS. (1988)
Measurement of antibodies to the Borrelia burgdorferi
flagellum improves serodiagnosis in Lyme disease. J Clin
Microbiol 26: 338-46.
7.Karlsson M. (1990) Western immunoblot and flagellum
enzyme-linked immunosorbent assay for serodiagnosis
of Lyme borreliosis. J Clin Microbiol 28: 2148-50.
IFU X7841B Reviderad Januari 2017
OXOID Limited, Wade Road, Basingstoke,
Hampshire, RG24 8PW, UK
Kontakta det lokala distributören för alla frågor.