Fotograf: Anna-Lena Lundqvist
RUC
Göteborg
Oktober 2016
SFI, Grundskolan, Välkomsten,
Högskolan Väst
Läslyftet, Stödmaterial SFI
Blogg: frokenhulya.wordpress.com
Twitter: @hulbas
… inte att servera färdiga lösningar för Dina
elever
… att ge exempel på hur man kan stötta,
använda flera språk, och digitala verktyg som
resurs i elevernas skriftspråksutveckling
… förhoppningsvis väcka tankar och idéer på
hur du kan stötta flerspråkiga elever
Föreläsningen innehåller exempel på mina
försök att skapa goda förutsättningar för en
grupp nyanlända individer/elever.
HUR?
Kompensatorisk
Livslång lust att lära
Tidsenlig
Motiavation- vilja- kunna
6
● Aktiva elever
● Cirkelmodellen
● Reciprok
läsundervisning
Fem nyckelstrategier
1. Tydliggöra mål och
kriterier för framgång
2. Skapa aktiviteter som
synliggör lärandet
3. Feedforward
4. Aktivera eleverna som
lärresurs för varandra
(Kamratbedömning)
5. Aktivera eleverna som
ägare av sin egen
lärprocess
(Självbedömning)
●
●
●
●
Modersmål som
resurs
Kamrater som
resurs
Digitala resurser
Mallar &
stödstrukturer
Tydliga mål &
förväntningar
Foto: Pixabay
●
Hörförståelse
Läsförståelse
Muntlig interaktion
Muntlig produktion
Skriftlig färdighet
Workshop
http://fbkkronan.skolbloggen.se/
https://kronanfbk.wordpress.com/
Foto: Pixabay
Pub
lice
ra!
Foto: Pixabay
Filmer
Genomångar
Texter
Bilder
Länkar
etc
ra!
lice
Pub
Foto: Pixabay
Wordpress
Blogspot
Moobis
Skolbloggen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Lärarblogg
Klassblogg
Gemensam klassblogg som man
använder tillsammans med en
annan klass
Individuell elevblogg
Ämnesblogg
Ämnesövergripande tematisk blogg
Publiceringsyta för att publicera
arbeten
Diskussionsblogg
Boktipsblogg
Digital skoltidning
HUR KAN BLOGGEN ANVÄNDAS
MED DIN ELEVGRUPP?
FÖRDELAR?
NACKDELAR?
ie
Imov
S
ilder
b
s
n
ekve
ie
Imov
lder
Sekvensbi
Appar
●
●
●
●
Imovie
Explain Everything
Animoto
Replay
Om du inte vill skapa
med eget material
● Videoscribe
● Lägga en berättelse i kronologisk ordning och skriva eller prata till.
● Träna på att återberätta och använda annat tempus och tidsord
som först, sedan, efter en stund, till slut osv.
● Träna läsförståelse genom att para ihop text och bild (förutsätter att
läraren har skrivit texter till bilderna).
● Reflektera över hur man kan göra och inte göra. Jämföra med hur
man själv skulle göra i samma situation.
● Formulera egna frågor till bilderna.
● Hitta på dialoger till personerna i bilderna.
● Använda början på bilderna och fortsätta med ett eget påhittat slut.
● Para ihop ord och meningar med rätt bild (förutsätter att man
förbereder och klipper ut ord och meningar).
● Skärmövning, eleverna sitter mittemot varandra med en skärm
mellan för att de inte ska se varandras bilder. Eleverna har fått
varannan sekvens av bilderna och ska nu beskriva handlingen på
sina bilder. Samtalet eleverna har ska leda till att de så småningom
kan lägga bilderna i rätt ordning.
m
o
c
.
t
s
e
r
e
t
Pin
http://www.skolappar.nu/se-bokstavsljuden/
Alfavux
Läskod
Se bokstavsljuden
Bokstavspussel
Kombinera med meningsfulla
fraser och meningar eleverna
kan använda i sin vardag
Avkodning
mamma
m
m
a
a
m
Skolstil 2
Vital Talsyntes
Talande tangentbord
Läsa
● Tillsammans
● Ordbilder
● Till bilder: jag ser…
● Börjor
● Mallar
● Planeringsmodeller
● Lucktext
Bilder
Frågor
Samtal
Elev
Par
Alla
Skrivuppgift
EPA
L
E
V
EPA
A
R
EPA
L
L
A
Bilder
Frågor
Samtal
Elev
Par
Alla
Skrivuppgift
● Skrivriktningen,
bokstavsläget
● Finmotoriken
● Flytta, förändra, utveckla
● Höra bokstavsljud, ord och
meningar
● Lyssna sig till rätt bokstav
1.
4. Skriva en
individuell text.
Bygga upp kunskap
inom ämnesområdet
LGR 11
GENRE
BEDÖMNING
3. Skriva en
gemensam text.
2. Studera texter inom
genren för att få förebilder
● Utflykt, fotografering (kamera/ Ipad)
● Samtal till bildspel (smartboard)
● Sexfältare med frågeord på modersmål och svenska
● Skriva gemensam text (skrivprogram, talsyntes)
● Sönderklippt text
● Kahoot, lucktext (digitalt responssystem)
● Korsord lucktext, sök verben (digitalt konstruerad)
● Pages plansch (app)
https://play.kahoot.it/#/k/55a9866d-81d6-4ed6-928a-48dd27ab09cd
Ska vi slå hål på myter?
www.kahoot.it
https://play.kahoot.it/#/k/467e23c1-e79c-461a-9374-f8b72227d139
●
●
●
●
Förförståelse
Kontrollfrågor
Duplicera befintliga
Eleverna kan skapa
egna
● Grupp quiz
● Ghost-mode
● Quiz
● Omröstning
● Förhör
FÖRE
För att aktivera elevernas
förståelse om texttypen och
ämnet.
UNDER
Lässtrategier för att förstå
texten.
EFTER
Aktiviteter för att bearbeta
innehåll, språk och
kunskaper.
För att få texten uppläst
Funktionen Tala Markering
Inställningar > Allmänt >
Hjälpmedel > Tala Markering
Mallar
Rapporter
Flygblad
Affischer
Broschyrer
Brev
Rapporter
Nyhetsbrev
Skriv på flera språk
För att lägga till fler tangentbord väljer man
Inställningar > Allmänt > Tangentbord >
Tangentbord > Lägg till nytt tangentbord.
Det går att ha tangentbord på flera språk.
● Brev från mig
● Språket och
innehållet
● Sönderklippt
text
● Skriva utifrån
strukturen
● Möte med nytt
brev
l
e
p
m
e
x
e
a
Någr
FÖRE
För att aktivera elevernas
förståelse om texttypen och
ämnet.
Bildpromenad
Bildgoogla
Berätta
Nyckelord
Förutspå
UNDER
Lässtrategier för att förstå
texten.
Sammanfatta
Göra kopplingar
Ordförståelse
Översätta
Bildgoogla
EFTER
Aktiviteter för att bearbeta
innehåll, språk och
kunskaper.
Besvara frågor
Ta ställning
Para ihop begrepp-förklaringar
Quiz, lucktext, börjor,
dictogloss, Venn-diagram
Bygga upp texten
Mallar
Rapporter
Flygblad
Affischer
Broschyrer
Brev
Rapporter
Nyhetsbrev
Namn: Planering Fjärilens Livscykel
VÖLSchema
samtal
Faktaböcker
samtal
Film
samtal
Skriva+
rita
(samtal)
Konkret
material
samtal
Läsa+
Spela in
rita+
skriva
VÖLSchema
samtal
Redovisa/
dela
VET
ÖNSKAR VETA
LÄRT MIG
Rita eller infoga bilder!
ng
ain
l
p
x
E
thi
y
r
e
Ev
Appar för att skapa genomgångar
Explain
Everything
Show Me
Resurs på webben för att filma
genomgångar på datorns skärm
Tillgän
gligt lä
r
ande
● Filmer
● Genomgångar
● Ljudklipp
● Webbsidor
Skriv ut, klipp ut och fäst där det behövs!
storybird.com
Bilder
Modersmål
Samtalinteraktion
Modersmål
tänka på
modersmålet
översätta till
målspråket
●
●
●
●
●
●
Genre och genretypiska drag
Struktur
Fraser, satser och meningar
Ordförråd, ordföljd, ordval
Vokabulär
Skrivregler
Jag ser att du kan… du ska träna på...
Book Creator
Book Creator
Explain Everything
Foto: Pixabay
Har du konto
på Google?
Expertord med förklaringar
hjortdjur
päls
hane
faller av
bakdel
föda
växer ut
www.tinyurl.se/formularhulbas
https://goo.gl/forms/BHiVq0bQvHNDCw8k1
Skapa
bildord
listor
!
FOTOSYNTESEN
KOMPONENTRAPPORT
Bilder
Modersmål
WEBBEN
74
75
76
77
HUR KAN DIGITALA RESURSER
ANVÄNDAS SOM STÖD I DITT
ÄMNE?
FÖR ELEVEN?
FÖR STUDIEHANDLEDAREN?
Kontrastera texter- jämför!
Faktatext!
Imovie
● låtsas vara en karaktär från tex en bok
● presentation
voki.co
m
● återberätta
● instruktioner
● berätta något
● nyhetsuppläsare
http://fbkkronan.skolbloggen.se/2012/02/14/753/
3D ava
tar crea
tor
app
Tell
aga
app mi
http://fbkkronan.skolbloggen.se/2012/02/14/753/
●
●
●
●
●
●
●
●
Multimodalitet
Kreativitet
Flerspråkighet
Individualisering
Återkoppling
Digital kompetens
Digital delaktighet
Inkludering
Lära
ren s
ka
med
resu par lära
rser!
nde
AVSLUTNINGSVIS…
… ETT
ELEVEXEMPEL...
Digital
kommunikation
ra
e
d
r
a
tv
u
s
a
lb
u
/h
e
s
www.tinyurl.
Hur kan vi använda digitala resurser som stöd i elevens språk- och kunskapsutveckling?
Var behöver vi börja för att komma igång med implementeringen av digitala resurser i undervisningen?
Välj ett arbetsområde som du arbetar med, planera in språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter med digitala
lärresurser före, under och efter de olika aktiviteter som ingår.
Hur kan vi i skolan använda oss av den kulturella mångfald som finns på skolan?
Hur använder skolan/läraren olikheterna som en tillgång i alla elevers lärande?
Vad har vi i skolan för attityder till språk och kultur? På vilket sätt syns det?
Hur visar vi på skolan att elevens flerspråkighet och bakgrund är en tillgång för eleven och samhället?
Speglar texter, bilder, material och läromedel som vi använder på skolan olika miljöer och kulturer?
Kompetensutveckling digitala lärresurser
Från Skolverket: http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/digitalisering
Utvärdering:
http://tinyurl.se/hulbasutvardera
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftryc
ksak%2FBlob%2Fpdf3518.pdf%3Fk%3D3518