Informationsbrev november, Kritan Verksamheten

Informationsbrev november, Kritan
Det här läsåret så har vi språk och kommunikation som målområde. Det är ett område som hänger
samman med alla former av lärande. Vi använder språket på ett medvetet sätt i alla situationer under
dagen. Vi sätter ord på det vi ser, gör, lär och bygger ut ord och meningar för att sträva efter ett rikare
ordförråd. Vi skapar under dagen mindre grupper och sammanhang för att främja barnens möjligheter
till att kommunicera och reflektera.
I Lpfö98/16 står det:
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska
lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets
nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt
modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra
områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
•
•
•
•
•
•
•
tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå
sin omvärld
utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker
förstå andras perspektiv
utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa
funktioner
utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka
och samtala om dessa
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och
erfarenheter i många uttrycksformer som, lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål
Verksamheten
De yngre barnen har fortsatt att utforska vatten i olika former. När snön låg så fick de ta in varsin burk
med snö och följa vad som hände. Det var många förvånade miner och utrop när de märkte att snön
hade blivit till vatten. De fick visa sin upptäckt för de äldre barnen på samlingen och vi satte
tillsammans ord på vad som hade hänt. Sedan ställde vi ut vattnet utanför dörren och tog in och tittade
på det på eftermiddagen – ytterligare en förvandling hade skett, vattnet hade blivit till is. Spännande!
2 (2)
För ett tag sedan kom det ett brev från mössen, de hade uppmärksammat att vi jobbade med kroppen.
De gav oss i uppgift att reflektera över vad kroppsspråk är och hur man kan visa med ord och
kroppsspråk att man inte vill. Vi reflekterade över och dramatiserade olika sätt att visa/se på någon
att den inte vill. Det syns att många barn har anammat framför allt att säga ”stopp” och hålla upp
handen. Brevet och barnens reflektioner finns uppsatta i vår hall.
I kroppen-projektet har vi även arbetat med ögat och dess funktioner och delar. Vi har läst om ögat i
en kroppenbok där ögats olika delar fanns illustrerade. En dag tog vi fram web-ägget, en webkamera
med förstoring, och tittade närmare på våra ögon. Vi urskiljde ögats pupill och regnbågshinna/iris.
Vi tittade även i speglar och pratade om vilka färger barnens ögon har. De fick måla/rita sin iris och
sin pupill, dessa finns att se på dörren in till Kritan.
Vi har även pratat om vad pupillen egentligen är, nämligen ett hål, och det har vi undersökt genom att
titta på ögat i dunkel och sen se vad som händer när man lyser på ögat.
I hallen kan barnen och även ni följa kroppen-projektet genom dokumentationen och den ritade
kroppen, vilken vi kommer fylla med kroppsdelar vartefter vi ”arbetar” med dem. Barnen är med och
klipper ut kroppsdelar och skriver de ord vi eller begrepp vi pratar om.
I familje-projektet har vi läst en bok som handlar om familjen, ritat familjer och samtalat om
familjer. Det finns dokumenterat och sitter i lägenheten.
Haj-projektet har vidgats till att även handla om fiskar. Några barn är väldigt intresserad av olika
fiskar. De får söka på ipaden och ta reda på fakta och hur de ser ut. Några väljer att rita av dem. Flera
barn har ritat olika fiskar och klistrat upp på ”havet” som målade tillsammans tidigare i höstas.
Om ni hör ”tippande och tappande” från era barn så är det för att vi har börjat öva på luciasångerna.
Barnen önskar ofta att få sjunga luciasånger och pratar förväntansfullt inför luciatåget.
Viktiga datum
Lucia tisdag 13 december
Barnen som vill vara med i tåget ska vara på förskolan kl
07.30, ombytta. Tåget går 07.45
Planeringsdag måndag 9 januari
Förskolans personal har studie/ planeringsdag och
förskolan är stängd.
Anna, Maggan och Mariette