CALP - Karlstads universitet

advertisement
CSL-dagen 2012
Susanne Duek
Doktorand i Pedagogiskt arbete med inriktning mot
barns och ungas literacy/Adjunkt i Svenska som
andraspråk, KARLSTADS UNIVERSITET
(Några) Språkliga utmaningar för
elever med annat modersmål än
svenska
• 20% av grundskolans elever har ett annat modersmål än
svenska
• Alla elever behärskar inte undervisningsspråket som de möter
i skolan. Vad får det för konsekvenser?
• I de nya kursplanerna sätts språket mer i fokus än tidigare.
• Alla lärare ska således ta ansvar för det egna ämnesspecifika
språket och se till att alla elever får med sig både
ämneskunskaper och språk.
• För att kunna lära sig ett ämne (alla ämnen!) krävs att man
förstår språket.
Svenska som andraspråk är inte en lättare kurs!
Kursplanerna är likvärdiga (ger samma behörighet
till nästkommande studienivå) men vägen till
målet samt förutsättningarna är olika.
Vad kan ett barn i sitt modersmål när
Bas:
det börjar skolan?
•
•
•
Talspråkets uttal
Och grammatik
Förstår ca 7000-10 000 ord
Utbyggnad:
• Därefter lär de sig ca 4000 ord per läsår i grundskolan.
• I slutet av grundskolan behärskar de alltså ca 35 000-46 000 ord! (för att ta till sig
innehållet i en dagstidning behövs ca 40 000 ord).
Dessutom har barn med svensk etnisk bakgrund liknande referensramar, oskrivna
regler, normer och värderingar, samma slags kunskaper. Dessa har de tillägnat sig
genom sagor och böcker, filmer, tv-program, samtal i hemmen, lekar mm.
Skolspråket
• Skolspråket är i hög grad skriftspråksbaserat.
• Skriftspråket är ingens modersmål.
• Elevers tidigare erfarenheter av skriftspråksbaserat
språkbruk varierar mycket.
• Skolspråket utvecklas inte automatiskt på samma sätt
som vardagligt språk.
• Skolframgång förutsätter behärskning av skolspråket.
• Lärares förväntningar på vad eleverna ska klara
språkligt i olika ämnen är ofta otydliga för eleverna.
(Sellgren, 2005)
Fyra drag i skolrelaterad text
• Informationstäthet (lexikal täthet)
• Abstraktion (nominalisering, ingen person som är subjekt i
texten)
• Teknikalitet (tekniskt vokabulär)
• Auktoritet
- ingen första-personreferens: jag (ofta passivkonstruktioner)
- ord som: tänker, tror, antar förekommer ej
- inga utfyllnadsord: du vet, nåväl
- inga direkta citat: säger den, jag är trött
ingen vaghet: ungefär, typ sådana saker
(Axelsson 2010)
Begreppen BICS & CALP i
andraspråksinlärning (Cummins)
• BICS: Basic Interpersonal Communication Skills
Tar ca 1,5 år för barn att lära sig kommunicera
”ansikte-mot-ansikte”, om vardagliga ämnen.
• CALP: Cognitive Academic Language Proficiency
Ca. 5-8 år för ett barn att utveckla språket så att det
fungerar som kognitiv redskap, förstå skolans
språk, inhämta kunskaper i olika ämnen på L2.
Andraspråkselevers läsprestationer
Andraspråkselever uppvisar som grupp sämre
läsprestationer än förstaspråkselever
Tänkbara orsaker:
• Mindre utvecklat ordförråd i L2
• Lägre grad av säkerhet/automatisering i L2
• Mindre effektiva lässtrategier (starkt fokus på
ord)
• Bristande förförståelse i form av kulturspecifika
referensramar
Ordförrådets utveckling
Tidigare forskning om ordförråd hos andraspråkselever
• Ordförrådet den enskilt viktigaste faktorn för
skolframgång i skolans läsämnen
• Kvantitativa såväl som kvalitativa skillnader i
ordförrådet hos enspråkiga och flerspråkiga elever
• Metaforiska utryck av typen vara på jakt efter,
bombardera med reklam, ett tungt argument erbjuder
elever med annat modersmål betydligt större
svårigheter än förstaspråkselever
FOT-testet (Frekvensbaserat ordtest, JohanssonKokkinakis, Carlund och Duek 2011)
• FOT utgår ifrån de 2500 vanligaste orden i ORDILkorpusen. Alltså: ord som är mycket frekventa i vanliga
läromedel som eleverna arbetar med dagligen i So, No
och matte. De flesta av orden är också mycket vanliga i
vardagsspråk.
Ex:
I verkligheten finns inga tecknade figurer.
□ första början
□ riktiga livet
□ skogen
□ verksamheten
verkligheten
bränsle
framtiden
förändringen
marken
mängd
typ
metod
reda
möjlig
gemensam
de flesta
kontroll
föda
skäl
uttryck
enkel
rik
precis
vidare
över
dessutom
påverkar
sker
består
hamnar
utnyttjar
drabba
strid
generationer
skadliga
lämpligt
orsaken
en bit
tillgång
sitt mål
samma riktning
förslag
nivå
risken
arv
läran
särskilt
kraftig
övergår
strömmar
utgår
ursprungliga
typisk
tät
helst
förekommer
avgöra
motiverade
anger
rymmer
behov
vägar
mängd
en nackdel
dock
grundades
omfattar
Resultat (alla delar, alla elever)
Svenska som modersmål?
Medelvärde av totalt 64 ord:
Svenska som modersmål: 49,50
Svenska som andraspråk: 43,47
Totalt: 46,66
Genomsnittligt resultat av hela testet för
elever med svenska som modersmål –
annat modersmål
Testresultat för respektive skola
Diagram över resultaten för elever
med svenska som förstaspråk
Diagram över testresultaten för elever med
svenska som andraspråk
Testresultat, totalsumma (alla delar)
och startålder
Startålder svenska? Mean
N
Svenska som L1
51,44
116
Förskoleålder (1-5
år)
43,60
107
Lågstadiet (6-9 år)
43,80
15
Mellanstadiet (1012 år)
34,63
8
Högstadiet (13-16
år)
35,14
7
Total
46,69
253
Hur kan man maximera
ordinlärningen?
• Medvetenhet hos lärare vilka ord som vållar svårigheter.
• Medvetenhet hos eleverna hur man lär in nya ord och
fördjupar kunskapen i ord som man redan har ett visst
grepp om
• Arbeta aktivt med ordbildning; ”packa upp” och ”packa in” nominaliseringar
• Tematiska arbetssätt
• Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen
• Bokbad!
• Aldrig låta eleven vänja sig vid att inte riktigt hänga med!
Och förförståelsen, kontexten!
• Förförståelsen, kontexten är mycket viktig för
läsförståelsen.
• Elever med en annan språklig och kulturell
bakgrund kan ha en annan typ av
förkunskaper och kontexter att relatera till,
men inte precis de som skolan förväntar sig.
Download