Problem, yttringar,
konsekvenser ¨
1. Individ (olyckor, subjektiva
besvär- fysiskt och psykiskt)
2. Grupp (samarbetsproblem,
konflikter, låg motivation, ..)
3. Organisation (låg produktion,
personalomsättning..)
Orsaker – Varför problem? Riskbedömning
Vad är orsak till
Sannolikheten för olyckor,
problemet/problemen
ohälsa X
(riskkällan/riskfaktorn)
- Mål/arbetsuppgifter
- Arbetskrav/
arbetsbelastning
- Resurser/utrustning
-Stöd
Ansvarig
Klart
-Tydliggöra
Nej
Rektor
15 nov
2016
Se riskmatris
1. Stora elevgrupper
2. Tidspress, hinner ej med
arbetsuppgifter, rädd att elever inte
når målen
2a. Ensam i klassrummet och
många elever med olika former
av särskilda behov
Gul = Viss risk
3. Flera är ”slutkörda”,
2b. Otillräckligt stöd till elever
med särskilda behov
Vid riskbedömningen utgå
ifrån
2c.Oklart vem som gör vad
beträffande stöd till elever med
behov av olika former av särskilt
stöd
-Hur ofta,
-Hur länge
- I vilka situationer …..
4. Minskad arbetsglädje
Retur
uppåt?
allvarlighetsgraden i de
konsekvenser som kan
uppstå
(långvarig sjukskrivning,
bestående men etc..)
1. Stressupplevelser och stor
psykisk belastning pga oroligt och
många konflikter i klassrummet,
sömnproblem, oro, magproblem
hos ett flertal i lärargruppen
Åtgärder
Allvarlig risk
Grön = Försumbar risk
Röd = Allvarlig risk
2c . Fler administrativa uppgifter
för lärarna
..problemet/riskkällan
förekommer
arbetsuppdraget
och fastställa
kvalitetskrav
-Rekrytera två
medarbetare för
att avlasta
administrativa
uppgifter
-2 pedagoger i
Ja
klassrummet i
klasserna a och
b
- Klargöra – ta
Nej
fram
instruktioner som
klargör vilka
arbetsuppgifter
som kan lämnas
Förvaltningschef
Förvaltnings
chef-rektor
1 januari
2017
Snarast
Uppföljning
Problem, yttringar,
konsekvenser ¨
1. Individ (olyckor, subjektiva
besvär- fysiskt och psykiskt)
2. Grupp (samarbetsproblem,
konflikter, låg motivation, ..)
3. Organisation (låg produktion,
personalomsättning..)
Orsaker – Varför problem? Riskbedömning
Vad är orsak till
Sannolikheten för olyckor,
problemet/problemen
ohälsa X
(riskkällan/riskfaktorn)
- Mål/arbetsuppgifter
- Arbetskrav/
arbetsbelastning
- Resurser/utrustning
-Stöd
allvarlighetsgraden i de
konsekvenser som kan
uppstå
(långvarig sjukskrivning,
bestående men etc..)
Se riskmatris
Allvarlig risk
Grön = Försumbar risk
Gul = Viss risk
Röd = Allvarlig risk
Vid riskbedömningen utgå
ifrån
-Hur ofta,
-Hur länge
- I vilka situationer …..
..problemet/riskkällan
förekommer
Åtgärder
Retur
uppåt?
Ansvarig
Klart
Uppföljning
0 = Försumbar risk
1 = Acceptabel risk,
ev ej åtgärdas
2 = Viss risk, värdera närmare
3 = Allvarlig risk, åtgärdas
4 = Mycket allvarlig risk, måste
åtgärdas annars får arbetet ej
utföras