Behöver du någon att prata med?

Behöver du någon
att prata med?
Vart kan jag vända mig?
Du som lider av psykisk ohälsa är välkommen till oss på
Privatläkarna för att boka tid hos psykolog. Vår mottagning
är ackrediterad av Region Skåne för KBT terapi.
Våra psykologer arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa
som ångest, depression och kriser.
Det finns också ett flertal andra organisationer som erbjuder stöd och hjälp
till personer som mår psykiskt dåligt och deras anhöriga. I denna broschyr
beskriver vi några alternativ dit man kan vända sig till när man behöver
hjälp, stöd och kunskap om psykisk ohälsa.
Du bokar din tid till Privatläkarnas psykolog på
042-18 70 00
Psykiatrimottagningar inom Region Skåne (ett urval)
Det finns flera mottagningar för personer med psykiatrisk problematik. Inom psykatrin kan
du få hjälp med behandling och utredning/diagnostisering av psykisk ohälsa som kräver
mer specialiserad vård än din vårdcentral kan erbjuda. Inom specialistpsykiatrin kan du
exempelvis få hjälp med affektiva (känslomässiga) störningar som bipolär sjukdom och
allvarlig depression, ångesttillstånd, personlighetsstörningar samt neuropsykiatriska diagnoser, till exempel ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Du kan komma efter
remiss från din vårdcentral men det går också bra att kontakta mottagningen direkt.
Södermottagningen
Södermottagningen är en specialistpsykiatrisk mottagning som vänder sig till dig som är
över 18 år och bor i södra Helsingborg eller i Ekeby.
Telefon: 042-36 40 50, www.psykiatripartners.se/sodermottagningen
Vuxenpsykiatrimottagning allmänpsykiatri Najaden
Vänder sig till dig som är i behov av allmänpsykiatrisk specialistvård, är över 18 år och bor i
Norra Helsingborg
Telefon: 042 - 406 26 10, vard.skane.se/psykiatri-skane
Vuxenpsykiatrimottagning äldrepsykiatri
Telefon 042-406 27 97, vard.skane.se/psykiatri-skane
Akutmottagning
Akutmottagningen har öppet dygnet runt och vänder sig till dig som har behov av akut
psykiatrisk specialistvård och är 18 år eller äldre.
Telefon 042-406 27 30, vard.skane.se/psykiatri-skane
Våld i nära relationer
Familjevåldsgruppen
För dig som är utsatt eller utsätter någon för våld/hot i nära relationer. Erbjuder
stödsamtal, gruppbehandlingar, skyddat boende mm.
Telefonjour 042-10 32 00, www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/socialjour-ochmottagning/vald-i-nara-relationer
Helsingborgs kvinnojour
Stöd och rådgivning för våldsutsatta kvinnor och deras barn, samt för anhöriga/
närstående.
Telefon 042-18 15 10, www.helsingborgskvinnojour.se
Relationsproblem/familjerådgivning
Helsingborgs Familjerådgivning
Vänder sig till vuxna par som bor i Helsingborg och som har svårigheter i sin relation eller
i familjen. Varje samtalstillfälle kostar 200 kronor, men första gången du och din partner
kommer till familjerådgivningen är gratis.
Telefon: 0770-33 06 16, www.familjeradgivningen.com/start/helsingborg
Barn och ungdomar
Ungdomsmottagningen
På ungdomsmottagningen kan du som är mellan 13 och 23 år träffa kurator helt
kostnadsfritt.
Telefon 0771-236600, www.umo.se/helsingborg
Elevhälsa
Varje skola har tillgång till skolsköterska/läkare, kurator, psykolog, specialpedagog som
finns där för att hjälpa dig som elev.
Vänd dig till din skola för mer information!
BUP (Barn och ungdomspsykiatri)
En väg in är BUP:s telefonrådgivning för barn och unga med psykisk ohälsa i Skåne. Du
kan ringa En väg in om du är barn, ungdom, vårdnadshavare, skolpersonal eller liknande.
En väg in ger vägledning och råd, och bokar vid behov tid till psykolog, kurator, läkare
eller sjuksköterska mottagning eller på en specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk
mottagning.
Telefon 020-51 20 20, vard.skane.se/psykiatri-skane
Psykologmottagning föräldra- och barnhälsa
Föräldra- och barnhälsopsykologerna vänder sig till dig som väntar barn, nyligen blivit förälder
och/eller har barn under sex år. De erbjuder stöd och behandling genom föräldrasamtal
kring barnet, kortare psykoterapier med föräldrar, utredning av barnets utveckling/beteende
och samspelsbehandling. Vanliga frågor och problem gäller nedstämdhet och oro under
graviditeten, svårigheter att glädjas åt det väntade barnet, stark rädsla inför förlossningen,
svåra förlossningsupplevelser, nedstämdhet/depression under spädbarnstiden, osäkerhet i
föräldrarollen, bekymmer för barnets sömn- och matvanor, oro för barnets utveckling/beteende
samt problem i relationen till partnern eller andra närstående som påverkar föräldraskapet.
Telefon 042- 406 33 46, www.helsingborgslasarett.se/patientinformation
Föräldrastödet 6 till 12
Känner du oro för ditt barn? Är vardagen fylld av tjat och konflikter? Hur ska man göra
egentligen? Föräldrar i nordvästra Skåne, med barn i 6-12-års åldern, är välkomna att boka
tid för samtal med psykolog för stöd i föräldrarollen. Besöken är kostnadsfria.
Telefon 042-406 29 49, www.helsingborgslasarett.se/patientinformation
Blå kamelen
Blå Kamelen vänder sig till dig som är mellan 13 och 20 år, och till dig som är förälder till
tonåring. Personalen på Blå Kamelen är beteendevetenskapligt utbildade, som exempelvis
socionomer, och erbjuder stöd i form av samtal och rådgivning. Till Blå Kamelen kan man söka
när det gäller såväl stora som små bekymmer, exempelvis skolproblem, kompisar, konflikter i
familjen, drogproblem, när livet känns tungt, dåligt självförtroende och kärleksbekymmer.
Telefon 042 - 406 29 85, www.helsingborgslasarett.se/patientinformation
Stöd till barn och föräldrar från Helsingborgs kommun
Socialtjänsten erbjuder bland annat föräldrastöd, föräldrakurser, familjebehandling,
öppen förskola och familjecentral. Du kan även träffa en socialrådgivare enskilt upp till
åtta gånger och det sker ingen registrering av samtalen. Samtalen är kostnadsfria. Om du
behöver ytterligare stöd hjälper socialrådgivaren dig att hitta det du behöver.
Telefon 042-10 64 56, www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod
Missbruk
Maria Nordväst
Erbjuder rådgivning och behandling för patienter under 25 år. Stöd av familjebehandlare,
kurator och psykiatrisjuksköterska. Erbjuder även stöd till anhöriga. Besöken är gratis.
Telefon 042-406 30 80, www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/missbruk-ochberoende/maria-nordvast-mottagning-for-unga
Alkohol och drogrådgivningen
Erbjuder återfallsprevention och stödsamtal med socionom. För lättare missbruk eller
personer som vill ha stöd i att inte återgå till missbruk.
Telefon 042-10 66 63,
www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/missbruk-och-beroende
Socialförvaltningen
För tyngre missbruk som kräver behandling. Finns flera behandlingsalternativ, varav de flesta
innehåller behandling för psykisk ohälsa (exempelvis KBT).
Telefon 042-10 64 56, www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod
Södermottagningen
All specialistpsykiatri, dvs alla typer av psykiatriska/psykologiska besvär utom
läkemedelsassisterad beroendevård, demensvård och svåra ätstörningar. För patienter med
problem med missbruk och beroende i kombination med psykisk ohälsa.
Rådgivningstelefon 042-36 40 50, www.psykiatripartners.se/sodermottagningen
Vuxenpsykiatrimottagning beroende Helsingborg
För patienter med problem med missbruk och beroende i kombination med psykisk ohälsa.
Telefon 042-406 34 12, vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/
vuxenpsykiatrimottagning-beroende-helsingborg
Frivilligorganisationer
BRIS
För barn och unga under 18 år.
Telefon 116 111, www.bris.se
Bris vuxentelefon - om barn, 077-150 50 50
Demensförbundet
Anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga.
Telefonrådgivning 0485 - 375 75, www.demensforbundet.se
Riksförbundet Attention
Intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som ADHD, Aspergers, Tourettes och OCD.
Telefon 070-243 37 35, www.attention-helsingborg-angelholm.se
Autism-och Aspergerförbundet
Telefon 0738-330 300, www.autism.se/skane
LIBRA i Skåne
Stödförening för personer med affektiva sjukdomar som depression
och bipolär sjukdom, deras närstående samt andra intresserade.
Telefon 072-508 21 79, www.libraiskane.se
Bipolarna Helsingborg
För dig med bipolär sjukdom.
www.bipolarna.se
Fontänhuset Bryggan Helsingborg
För dig som är i kontakt med psykiatrin utan ett aktivt missbruk.
Telefon 042-24 50 60, www.brygganhelsingborg.se
DHS, Funktionshinderrörelsen i Helsingborg
Telefon 042-17 72 70, www.dhshelsingborg.se
RSMH Kamratföreningen Lyktan
Riksförbundet för social och mental hälsa.
Telefon 042-18 76 30, www.klyft.nu/lyktan
OCD-förbundet Ananke
Förening för personer med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.
Telefon 042-21 22 34, www.ocdforbundet.se
Schizofreniföreningen i Skåne
Telefon 042-13 42 35,
www.schizofreniforeningarna.se
SPES, riksförbund
Suicidprevention och efterlevandes stöd.
Telefonjour 08-34 58 73, www.spes.se
ÅSS, riksförbund
Svenska ångestsyndromsällskapet.
Telefon 08-29 27 96, www.angest.se
Anonyma Alkolister
Telefon 042-15 35 35, www.aa.se
Frihamnen i Helsingborg (Hemlösas hus)
Telefon 042-14 16 66, www.frihamnen-hbg.com
Kamratföreningen för spelberoende i Helsingborg
Telefon 042-21 56 77 (både beroende och anhörig)
Anonyma narkomaner
Telefon 0771-13 80 00, www.nasverige.org
Ria – Hela människan (café)
För människor som lever i en utsatt livssituation.
Telefon 042-18 48 25, www.helamanniskan.se/helsingborg
Stadsmissionshälsan – Skåne stadsmission
Telefon 042-21 90 30, 073-316 01 70, www.skanestadsmission.se
Sällskapet Länkarna i Helsingborg
Missbrukare som gemensamt stödjer och hjälper varandra.
Telefon 042-12 58 44, www.lankarnahelsingborg.se
Verdandi Kamratpunkten Helsingborg
Arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och
missbruk, och för gemenskap och solidaritet mellan människor.
Telefon 042-29 21 41, www.verdandi.se
Hjälp på telefon
Nationella hjälplinjen
Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris.
Både du som ringer och den som svarar är anonyma.
Telefon 020-22 00 60, www.1177.se/Skane/Om-1177/Om-Hjalplinjen
Jourhavande medmänniska
Telefon 08 – 702 16 80, www.jourhavande-medmanniska.com
MIND
Förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.
Telefon självmordslinjen
Telefon föräldralinjen
Telefon äldrelinjen (över 60 år)
www.mind.se
90 101
020-85 20 00
020-22 22
Boka din tid på
042-18 70 00
www.privatlakarna.se
Privatläkarna, Järnvägsgatan 10A, 252 78 Helsingborg