Idrottens försäkringsbolag

advertisement
Olycksfallsförsäkring för
nyanlända
Idrottens försäkringsbolag
• Målbilden = likartat försäkringsskydd som SF tecknat för sina
spelare/ungdomar
• Förutsättningarna bygger på antagande om att ca 60.000 individer
kommer att deltaga i aktiviteter under 2016.
• Spridda över hela landet. Integreras i klubbarna genom ett ekonomiskt
bidrag som kan sökas genom DF.
2
Idrottens försäkringsbolag
• Hur ser ett likartat försäkringsskydd ut?
• Vad är ett olycksfall?
• Vilka delar ingår?
• Vilka omfattas av försäkringen?
• Vad kostar försäkringen?
3
Idrottens försäkringsbolag
Vad är ett olycksfall?
• En ”kroppsskada orsakad av oförutsedd plötslig yttre händelse”.
• Med olycksfallsskada jämställs också kroppsskada orsakad av solsting,
vridvåld mot knä, fraktur(ej stressfraktur) och avsliten hälsena. Även
utan oförutsedd plötslig händelse.
• Ersättning lämnas inte för kroppsfel som redan fanns när skadan
inträffar.
• Som olycksfall räknas inte kroppsskada som man tillfogar sig själv
4
Idrottens försäkringsbolag
Vilka kostnader ersätts?
• Akutersättning för t.ex. läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel,
rehabilitering, resor till och från vård och behandling. Ska styrkas med
kvitto etc, men utbetalas som en schablonersättning som utbetalas med
upp till 6 PBB = ca 2600 kr
• Tandskadekostnader i samband med olycksfall. Max 60% av PBB =
ca 26.500 kr. OBS att asylsökande har väldigt låg avgift = 50 kr
• Skadade kläder/glasögon (ej skor) som individen bar i samband med
olycksfallet ersätts om behandling av leg läkare är nödvändig.
5
Idrottens försäkringsbolag
Vad menas med medicinsk invaliditet?
• ”ett tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns sådana bestående
nedsättningar av kroppsfunktionen, som fastställs oberoende av ditt
yrke och dina arbetsförhållanden eller fritidsintressen”.
Hur fastställs den?
• Genom en fastställd tabell, gemensam för branchen
När fastställs den?
• När invaliditeten inträtt, och den är fastställd, dock tidigast två år efter
olycksfallet.
6
Idrottens försäkringsbolag
• Dödsfall som en direkt följd av olycksfall(eller vid deltagande i
försäkrad verksamhet)
30.000 kr
• Krisförsäkring
• Vad är kris?
• Drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av traumatisk händelse
under försäkringstiden i form av
• Ersättningsbar olycksfallsskada
• Närvaro vid annan persons dödsfall
• Överfall, hot, rån, sexuellt utnyttjande eller våldtäkt
7
Idrottens försäkringsbolag
Vad ersätter krisförsäkringen?
• Högst 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog eller legitimerad
psykoterapeut
• Ska i förväg godkännas av Folksam
• Gäller inte av du drabbas av psykisk ohälsa av mobbing
8
Idrottens försäkringsbolag
Avgränsningar/att vara medveten om
• SF har olika nivåer i ersättning, det blir inte lika
• Spelklar som fotbollen har ingår inte
• För vilka ska försäkringen gälla?
• Prova på verksamhet inkluderas inte, ej heller organiserad spontanidrott
• Projekt SvFF ”Alla är olika-olika är bra”
• Basket kör projektet ”Välkommen”
9
Spelklar
• Medicinsk rådgivning till
fotbollsspelare
• Projekt tillsammans med Svenska
Fotbollförbundet
• Går in i fas 2 med målbild om
direktbokning
• Möjlighet för fler förbund att
ansluta sig i framtiden
10
Vårt hjärta klappar för idrott
11
Download