UPPLANDS
DREVERKLUBB
Dagordning Styrelsemöte den 7 mars 2017.
1. Sammanträdets öppnande
Henrik Parkkila öppnade mötet och styrelsen med nya representanter, Tina
Sjulander och Malin Ahlström, presenterade sig för varandra.
2. Protokolljusterare
Tina och Malin utsågs till protokolljusterare.
3. Dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Ekonomisk rapport
45.318 kr finns i kassan. 1.100 kr i handkassan.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gicks igenom.
6. Ny sponsringsgrupp till Nordiska
Sivert Bertilsson, Tina sjulander valdes och ska fråga Stig Dahlén om han
kan vara med.
7. Överklagan drevprov
Styrelsen tar upp överklagan och kommer fram till att det i enlighet med
drevprovsreglerna 3.11 framgår att deltagare inte kan protestera mot
domarens bedömning och fria skön.
8. Nordiska Mästerskapet
Lars Elgh har varit i kontakt med Sörmlands dreverklubb. De ställer upp
med 5 drevprovsdomare till Nordiska. Sivert, Lars och Johan fortsätter
inventera tillgången av domare.
Henrik har presenterat en kostnad om ca 60.000kr till CS för att arrangera
Nordiska. Resterande kostnader ska finansieras med sponsorer.
Förslag att Johan och Lasse ringer runt till Kennlarna i länet och ser om de
vill bidra med en summa pengar, förslagsvis 500 kr och uppåt.
Viktigt att vi håller regelbundenhet i möten specifikt för Nordiska, sen
tidigare bestämt en gång i månaden. 4 april 18.30 Ärentuna bygdegård.
9. Ersättning till delegater till DS
Peter kontrollerar priserna för logi under CS. Styrelsen ställer sig positiv till
att sponsra delegaterna till CS.
10. Uppföljningslista
Genomgången och uppdaterad
11. Inköp av Office program till sekreteraren
Godkänt
12. Utställning.
Till 2020 Ändra Ärentunas datum. Förslag 1:a helgen i februari.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor
14. Nästa möte
4 april 18.30
15. Avslut