förening - Ekologiska Lantbrukarna

advertisement
FÖRENING
Tyska Bioland-märkningen
går mot strömmen
Medan flera kontrollorgan inom EU valt att lämna IFOAM-ackrediteringen
så har tyska Bioland anslutit sig.
Som vi tidigare berättat i Ekologiskt lantbruk väljer flera europeiska kontrollorganisationer att
helt eller delvis gå över från att
helt certifiera enligt IFOAMs
system. Istället skaffar man sig
flera ”program” där kanske ett är
IFOAM-ackrediterat och de andra inte är det. Andra går i motsatt riktning och ansluter sig till
IFOAM-ackrediteringen fullt ut.
Så är fallet med tyska Bioland,
som för några år sedan anslöt sig
till IFOAMs certifieringsorgan
IOAS. För att få veta mer om situationen i Tyskland hade nyligen
den svenska IFOAM gruppen
bjudit in Thomas Dosch, ordförande i Bioland.
Tyskland har sedan länge en
stark ekologisk sektor. Idag odlas dryga 500 000 ha ekologiskt.
Bioland organiserar i dagsläget
60-65 % av ekolantbrukarna och
50 % av arealen. Svagast är de i
östra Tyskland där en hel del stora f d kollektivjordbruk lagt om,
men där brukarna inte är intresserade av att vara medlemmar.
Försäljningen av ekologiska
varor till konsument i Tyskland
har ett värde på hela 27,6 miljarder kronor, vilket är 2,3 % av
den totala livsmedelsmarkna-
den. Även om andelen har ökat
så säljs fortfarande en med
svenska mått liten andel (35%)
via den vanliga livsmedelshandeln. 26 % säljs i specialbutiker
som bara säljer ekologiska livsmedel, 18 % i gårdsbutiker, 9 % i
hälsokostbutiker, 7 % i bagerier,
charkuteributiker och liknande
samt 5 % genom andra kanaler.
Försäljningen till restauranger
och offentliga kök har mycket
liten omfattning.
Många kontrollorgan
Kännetecknande för den tyska
marknaden har också varit en
stor mängd kontrollorganisationer och kontrollmärken, delvis
beroende på att delstaterna har
en relativt stark ställning på jordbruks- och livsmedelsområdet.
Dock har en minskning av märkesfloran skett inte minst sedan
det nya statliga Biosiegel-märket
kom för två år sedan. Bioland,
som är den dominerande ekobondeorganisationen, har också
gått i riktning mot ökad nationell
samordning i den egna organisationen.
Biosiegel är ett nationellt kontrollmärke som alla som uppfyller EUs förordning kan använda
utan kostnad. Märket kan sättas
både på tyska och importerade
produkter. Sedan märket introducerades har tyska staten lagt
stora belopp på tv-reklam och annonser. Trots detta är kännedomen om märket betydligt lägre
hos konsumenterna än den är för
Bioland-märket. Biosiegel kan
användas enbart eller i kombination med andra märken. Bioland
rekommenderar att man använder både Bioland-märke och Biosiegel på produkterna.
Bara tyska varor
Bioland har egna regler som
täcker fler områden och i vissa
delar är mer restriktiva än EUs
förordning. Lantbrukarorganisationen beslutar själv om hur
reglerna skall se ut. Industri-,
handels- och andra intressen är
alltså inte inblandade i regelskrivandet. Däremot finns en oberoende certifieringskommitté med
representanter från konsumenter och forskare. Kontroll och
certifiering sker i ett helägt dotterbolag. Kontrollen kan också
göras av någon av de andra 25
kontrollorganisationerna som är
godkända i Tyskland. Återcertiferingen av importerade produkter är starkt begränsad. Biolandmärket sätts i stort enbart på tyska produkter, men med några
undantag. Vissa ingredienser,
som importerad sylt till fruktyoghurt accepteras. Grönsaker som
broccoli kan märkas om de importeras när det inte är säsong i
Tyskland. Ekologisk soja till
foder accepteras från odlare i
Italien, men Bioland skickar
egna kontrollanter för att inspektera odlingarna. Importprodukter som bananer och kaffe arbetar man inte alls med.
För importen finns Biosiegel
KRAV-GODKÄNT CERTIFIERAT UTSÄDE
A
X
E
T
• v-vete Dacke
• v-korn Baronesse, Ortega
• havre Stork, Chantilly
• åkerböna Columbo
• ärtor Brutus
SÖKES
Nya utsädesodlare för spannmål, ärtor, bönor
Nya kontraktsodlare för maltkorn och v-vete
Mottagning kan ske vid skörd
Ring för mer information
AXET AB Källs Nöbbelöv, 260 20 Teckomatorp 0418-66 04 36, 0708-20 51 35 [email protected]
EKOLOGISKT LANTBRUK 2/2004
23
FÖRENING
som möjligt kontrollmärke och
just för bananer och kaffe har
kontrollorganisationen Naturland en stark ställning.
Vill vara bättre
– Det är egentligen inte en fråga
om en vara är tysk eller från ett
annat land. I första hand är det en
fråga om regelverket är privat eller statligt. Vi vill utveckla våra
regler och vill vara bättre. Alla
som delar våra ideer skulle kunna använda Biolands märke.
Samtidigt är det så att våra medlemmar är mer egoistiska än jag,
säger Thomas Dosch.
Att ha en kontrollverksamhet
som ligger på topp med riskvärdering och spårbarhet har verkligen varit både nödvändigt och
värdefullt vid de livsmedelsskandaler som skakat Tyskland de
senaste åren. Både BSE och nitrofen-skandalerna har tvingat
Bioland att förbättra systemen
avsevärt. Att återcertifieringen
är begränsad och att mycket hårda krav ställs på den har också
gjort att konsumentförtroendet
är starkt för Bioland.
Den viktigaste orsaken till att
Bioland gick in i IFOAMs ackreditering var faktiskt att den
grupp tyskspråkiga äppelodlare i
Sydtyrolen (norra Italien) som
sedan tidigare varit med i Bioland ville kunna exportera frukt
till Sverige och på ett smidigt sätt
få sätta KRAV-märke på frukten.
Lokalt är viktigt
Att det skulle vara ojust att inte
acceptera importerade produkter medan man kan tänka sig export till Sverige med KRAV märke på håller Thomas Dosch inte
med om.
– Vi ser det pragmatiskt. Vill vi
få ut de miljöfördelar som ekologiskt lantbruk ger, så behöver vi
ha lantbruket lokalt. Antingen
kan vi utveckla ett eget varumärke för det eller använda oss av
Biolands märke som historiskt
står för tyska ekologiska produkter.
Bioland betonar den lokala
förankringen och organiserar
lantbrukarna lokalt inte bara för
kontrollen utan också för gemensam förhandling med förädlingsindustrin. Det senare uppskattas
också av industrin och är en viktig del i att industrin gärna vill ha
Bioland-märket på de färdiga
produkterna.
Egen riskanalys
Thomas Dosch tycker att idén
med IFOAMs ackreditering i
grunden är bra, eftersom andra
system är mer komplicerade.
Däremot är han inte helt säker på
vilka slutsatser som skall dras av
de första åren som ackrediterade. Kostnaden för att vara med är
relativt hög för den begränsade
del som faktiskt berörs, fruktodling på export och en del av importen. Samtidigt har vissa rutiner inom kontrollen och certifiering kunnat förbättras med stöd
av IFOAM. Han ser det som angeläget att fortsatt ha en nära
kontakt med IOAS och IFOAM
World Board för att få en positiv utveckling av systemet. Thomas Dosch poängterar också
att IFOAM-ackrediteringen inte
innebär att man samarbetar med
vilken annan IFOAM ackrediterad organisation som helst. Bioland gör alltid en riskanalys av
den aktuella kontrollorganisationen innan man återcertifierar.
Kan vi dra några lärdomar
från Tyskland i den pågående
debatten om KRAVs framtid?
– Säkerhetstänkandet, den lokala förankringen och det starka
förtroendet för Bioland-märket
trots att det är lantbrukarna själva som bestämmer reglerna
tycker jag är särskilt intressant,
säger Marianne Schönning som
arbetar med regel- och certifieringsfrågor hos Ekologiska Lantbrukarna. Biolands verksamhet
visar också på den konflikt som
finns mellan en stark återcertifiering och ett fritt handelsflöde
av ekoprodukter. Sedan är det så
mycket som skiljer mellan
Sverige och Tyskland, inte minst
i strukturen i förädlingen och
livsmedelshandeln, att det är
svårt att dra mer långtgående
slutsatser.
LENNART LARSSON
Så kontrollerat
Statens utsädeskontroll svarar för certifiering av allt slags utsäde av lantbruks- och köksväxter.
Vår uppgift är att verka för att det utsäde som används i landet ska vara av hög kvalitet, inte
minst för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel
Vi erbjuder
•
•
•
Certifiering av utsäde i alla klasser
•
Oberoende analysering, certifieringsprov, råvaruanalyser och analyser av
eget utsäde
Officiell fätbesiktning
Oberoende provtagning av utsäde
och spannmål
Analys av eget utsäde?
Tänker du använda eget utsäde i vår?
Chansa inte – skicka ett prov till oss för analys.
Till ett rimligt pris kontrollerar vi grobarhet och
sundhet. Vi utför även bestämning av renhet,
inblandning av annan art och tusenkornvikt.
Skicka ett prov om ca 200 g. Ange namn, adress
och telefonnr, samt vilka analyser Du vill ha utförda. Rekvirera gärna vår portofria provpåse
via telefon eller fax.
Onsjövägen, 268 81 Svalöv
Tfn: 0418-66 74 00
Fax: 0418-66 74 08
mail: [email protected]
www.utsadeskontrollen.se
24
EKOLOGISKT LANTBRUK 2/2004
Download