Upphandling Livsmedel Lands nget i Värmland ”Grisknörren ska

advertisement
UpphandlingLivsmedel
Lands0ngetiVärmland
”Grisknörrenskavarakvar”
Upphandling24Stockholm31maj2017
Avtalsperiod2016-2019
• Livsmedel*lle+värdeavca29miljonerperår
• Pa*entmål*der,personalrestauranger,
kommunmål*der,kallskänk,pa*enthotelloch
caféer
• 6stleveransställen
Mål
• Godkvalité*llrä+pris
• Ekologiskt
• E*skt
• Djurskyddskrav
• UHMsfiskelista(bra)
• Lokal/Svenskproducerat
• Inteflerochlängretransporterännödvändigt
Strategi–införupphandling
1.Börjai*d!
2.Leverantörsdialoger/Marknadsanalys
3.Lämpligindelningbaseradpålogis*k,kostnad,
marknads*llgångochlands*ngetsbehov
4.Provsmakning
5.Trepartsavtal(kaffe)
Varugrupper
1.Kolonial(huvudgrossist)
2.Färskfruktochgrönt
3.Pota*sochmorö+er
4.Mejeri
5.Färsktbröd
6.Hängmöratkö+
7.Färsktkö+
8.Bryggerivaror
9.Kaffe
Strategi-produkter
• Välj”rä+”ekologiskaoche*skaprodukter
• Tydligakrav
• Väljnågraproduktgruppermedhögre
djurskyddskrav
• Frågapåmångaprodukter
DjurskyddskravpåköPochkyckling
•  An0bio0ka–skaendastanvändaseMerordina0onavveterinärochnärdetär
veterinärmedicinsktmo0verat
•  Salmonella-samtligalevereradeprodukterskavarafriafrånsamtligasalmonella
serotyper.
•  Slaktmetod-djuretskavaraheltbedövatnäravblodningskerochvarahelt
medvetslöstfram0lldessaPdödeninträder
•  Transportavdjur*llslakt-djuretskamaxhatransporterats8*mmar*llslakt
•  Lösgåendegrisar-griskö+skakommafråndjursomharhållitslösgåendeunderhelaproduk*ons*den
•  Förbudmotsvanskupering-griskö+skakommafråndjurvarssvansinteavlägsnatsföra+förebygga
svansbitning
•  Sysselsä+ning-griskö+skakommafråndjursomdagligenharhac*llgång*llmanipulerbartmaterialsom
gersysselsä+ning,dvsa+detärtuggbartochändrarkaraktär,texströ
•  Beläggningsgradkyckling-kycklingskakommafrånanläggningdärbeläggningsgradenärminst36m
•  Näbbtrimning-kycklingskakommafråndjurvarsnäbbinteförändratsviduppfödningen,texgenom
trimning.De+agällerävenföräldragenera*onen
Kravpåostochmjölk
•  An0bio0ka–skaendastanvändaseMerordina0onavveterinärochnärdetär
veterinärmedicinsktmo0verat
•  Sojainblandningifoder-sojankanspårasochsäkerställervissakriterier
•  GMO-fri+foder
•  Salthaltpåostmax1,4g/kg
•  Ekologiskmjölkochyoghurt
Upphandling
• Kommunika*onmedlands*nget–
producenterochpoten*ellaanbudsgivare
• Frågorpåupphandlingen
Utvärderingavanbud
• Kravpåproduktnivå
• Utvärdering–provsmakning
• Kaffe
• Bröd • Grossist
• Pris
2008-2016
2008 7%ekologiskt
2009 -2012Miljöpoli*sktprogram
2010Regeringsmål25%ekologisktinomoffentligförvaltning
13%ekologiskt
Utbildning
2012Startnyupphandling
2012-2016Miljöpoli*sktprogram,mål30%ekologiskt2016
2013 27%ekologiskt
2014 32%ekologiskt
2015 34,85%ekologiskt
2016 ca33%ekologiskt
Ekologiskt och Etiskt
• 
2008
13 ekologiska artiklar
0 MSC-märkta
0 etiska
• 
2012
61 ekologiska artiklar
12 MSC-märkta
10 etiska
• 
2016
118 ekologiska artiklar
35 MSC-märkta
20 etiska
Resultat 2016
1.  En överprövning på bröd
2.  Priser +/- 0
3.  Avtal med 4 lokala leverantörer, Kils slakteri,
Konsum bröd, Värmlandspotatis,
Hemgården
4.  Det mesta köttet är svenskt
5.  Drygt 150 ekologiska och MSC livsmedel
och 20 etiska
Framgångsfaktorer 2016
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Leverantörsdialoger
Branschöverenskommelser
Genomarbetat förfrågningsunderlag
Noggrann anbudsgenomgång
Låt livsmedelsupphandlingen ta tid
Uppföljning är viktig
Passion för uppdraget!
Knorr på svansen kan vara bra till mycket….
www.liv.se
MariaOhlqvist
[email protected]
JessicaClarenbach
[email protected]
Download