Goda exempel

advertisement
Goda exempel:
Kaffe i Eskilstuna kommun
1. Kommunstyrelsen beslutade 2007/2008 att allt kaffe som köps in till kommunen
ska vara ekologiskt och vara producerat med social hänsyn.
2. En separat upphandling av kaffe gjordes och avtalet började gälla i september
2008.
3. Upphandlingskraven var att det skulle uppfylla kriterierna för Rättvise- och
KRAV-märkt eller likvärdigt.
4. Sedan tidigare livsmedelsupphandlingar visste man att det fanns ett stort utbud
på ekologiskt och Rättvisemärkt kaffe.
5. I Eskilstuna kommun används elektroniskt beställningssystem till en mängd varor,
också kaffe. Vid beställning finns nu enbart ekologiskt och Rättvisemärkt kaffe att
välja på.
6. Information om det nya avtalet kommunicerades ut till alla beställare via
förstasidan i det elektroniska beställningssystemet. Informationen mailades också
ut till alla berörda beställare.
7. Beställare utbildas och informeras allmänt om fördelarna med ”gröna” inköp så de
vet och förstår varför det är viktigt att köpa miljöanpassat.
8. Vid inköp av miljöanpassade produkter ska dessa konteras så att det framgår att
det är en miljöanpassad produkt som köpts in. Alla personal som gör konteringar
har ansvar för detta.
9. Det elektroniska beställningssystemet samt den tydliga informationen om nya
avtal gör det lätt för beställarna att göra rätt.
10. Omfattningen av miljöanpassade inköp följs regelbundet upp och redovisas till
kommunstyrelsen av den centrala upphandlingsfunktionen.
11. Resultat: Köptroheten på avtalet för kaffe är mycket hög och nära 100 % som
köps in till kommunen är ekologiskt och Rättvisemärkt. (Utgångsläget är okänt för
specifikt kaffe, men för ekologiska livsmedel totalt var det ca 8 %.)
Goda exempel:
Miljöbilar i Landstinget Västernorrland
1. Landstingsstyrelsen beslutade 2006 att deras fordonsflotta skulle bestå av 100 %
miljöbilar enligt den statliga definitionen till år 2010.
2. Vid upphandlingen används Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier som stöd
när kraven ska definieras.
3. Inför upphandlingen hålls leverantörsträffar med information om att det är
upphandling på gång och att miljöambitionerna är höga så att leverantörerna är
beredda och på hugget att lämna anbud.
4. Inför upphandlingen görs marknadsundersökningar för att ta reda på vilka
miljöbilar som fanns på marknaden.
5. Riktlinjer har antagits av Landstingsstyrelsen om hur beställningar av bilarna ska
gå till.
6. Riktlinjerna bestämmer vem som får göra beställningar och hur begäran om
avsteg från miljöbilar ska hanteras.
7. Innan beställning av nytt fordon till en verksamhet sker en dialog mellan enheten
som ska ha bilen och transportenheten om hur behovet av fordonet egentligen ser
ut. Behöver de köpa en ny bil eller kan de ansluta sig till en av korttidsbilpoolerna
vid behov?
8. En upphandlare har befogenheten att avslå eller godkänna ansökan om avsteg.
Vid avslag kan man överklaga till Landstingsstyrelsen.
9. För att använda bilarna så effektivt som möjligt har man ett antal bilpooler med
elektroniskt bokningssystem.
10. Uppföljningen av målen är enkel p.g.a. målen är tydliga, all kontroll och statistik
finns samlat på ett ställe, på Transportenheten.
11. Avstegen från miljöbilar redovisas 2 ggr/år för Landstingsstyrelsens arbetsutskott.
12. Resultat: Från årsskiftet 2007/2008 fram till april 2010 har andelen miljöbilar ökat
från 28 % till över 95 % (kvarvarande bensindrivna fordon kommer att fasas ut
under 2010). På samma tid har antalet fordon minskat med 10 %. Från ca 380 till
ca 340 st.
13. Nu när man fått bättre kontroll över alla bilar är det också lättare att föra statistik
på antalet bilar, bränsleförbrukning, antal körda mil, CO2-utsläpp, kostnader
o.s.v. och redovisa det i årsbokslutet.
Goda exempel:
Ekologiskt livsmedel i Malmö stads skolrestauranger
1. I Malmö stads miljömålsprogram för 2003-2008 står det att 20 % av de inköpta
livsmedlen i Malmö Stads verksamhet ska vara ekologiskt producerade 2007.
2. När Malmö stad gör upphandlingar av livsmedel efterfrågas alltid ekologiskt
producerade produkter som alternativ till det konventionella. Om det är lite
prisskillnad tas det konventionellt producerade produkten bort helt från
avtalssortimentet.
3. Det avsätts inga extra pengar för att kunna köpa in ekologiskt livsmedel istället
för konventionellt producerat. Inköpen klaras på befintlig budget.
4. Malmö skolrestauranger har en regelbunden kontakt med producenter och
grossister för att kunna anpassa inköpen och matsedeln efter säsong och tillgång
på ekologiska livsmedel.
5. De stora tillagningsköken beställer livsmedlet med hjälp av ett elektroniskt
beställningssystem utifrån en redan förutbestämd matsedel och recept. Matsedeln
och recepten skickas ut till köken 4 gånger per år. Köptroheten är mycket hög
tack vare det elektroniska beställningssystemet och tydliga rutiner för hur
beställningar går till.
6. Alla kökschefer och kökspersonal informeras och utbildas kontinuerligt om
ekologiskt livsmedel. Det finns även ett antal eldsjälar som har ett stort intresse
för att driva frågan om ekologiskt livsmedel i kommunen.
7. I Malmö skolrestauranger lagas mycket av maten från grunden. De arbetar utifrån
”Ät S.M.A.R.T.-konceptet”, säsongsanpassar sallader och serverar en vegetarisk
måltid i veckan. Det finns dessutom alltid ett vegetariskt alternativ på matsedeln.
8. Det görs regelbunden uppföljning av målet. Sedan 2008 görs uppföljning i
delårsrapporterna, där det konkret redovisas hur mycket ekologiskt som köps in.
9. Resultat: Livsmedelsinköp för Malmö stad ligger på totalt ca 160 miljoner kr per
år (2008). Av dessa är nästan 38 miljoner kr ekologiska livsmedel. Totalt ligger
Malmö stad på 23,5 % ekologiskt livsmedel. Vissa förskolor ligger på 70-80 %
ekologiskt. I Malmö skolrestauranger, där det lagas ca 35 000 portioner varje dag
i ca 85 kök, var 2008 hela 43 % av allt som serveras ekologiskt producerat.
Goda exempel:
Möbler i Örebro kommun
1. Kommunstyrelsen antog 2003 en policy om miljökrav och sociala hänsyn vid
upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Den säger att miljökrav ska
ställas vid samtliga upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader där så är
möjligt och relevant.
2. Senaste upphandlingen av kontorsmöbler gjordes 2009. När miljökraven skulle
ställas använde sig kommunen bland annat av Miljöstyrningsrådets
upphandlingskriterier.
3. Under upphandlingen gjordes en uppföljning där leverantörerna skulle lämna
verifiering på att de offererade möblerna uppfyllde de ställda miljökraven. Under
avtalets gång görs stickprov.
4. Beställningar av möblerna görs både elektroniskt och på plats ute i butiken
eftersom leverantören finns i närheten. Många vill titta och känna på möblerna i
verkligheten innan de beställer.
5. I kommunen genomförs kontinuerligt interna utbildningar för beställare,
assistenter, chefer och administrativa samordnade om hur en upphandling går till,
hur de ska göra korrekta beställningar, var de hittar gällande avtal osv. I
utbildningen ingår det även information om miljöanpassade upphandlingar och
varför det är viktigt att upphandla och beställa de miljöanpassade produkterna.
6. Cheferna har ansvar för att deras medarbetare beställer rätt produkter på rätt
sätt.
7. I Örebro kommun finns det en politisk strategigrupp som heter Klimat och miljö.
De har bland annat till uppgift att kontinuerlig följa upp och ha en dialog med
upphandlare och andra berörda om hur det går med den miljöanpassade
upphandling och om policybeslutet att det ska ställas miljökrav i upphandlingarna
följs.
8. Örebro kommun har en digital katalog där det miljöanpassade möbelsortimentet
finns med. Katalogen kommer att läggas ut på kommunens intranät för att bli lätt
tillgängligt för beställarna.
Download