Ekologiskt lantbruk

advertisement
Ekologiskt lantbruk
Mer ekologiskt efterfrågas!
Nr 2 2017
Din ekologiska produktion är värdefull och efterfrågas. Något som inte alltid avspeglar sig i prissättning och politik.
Inte desto mindre är ekologiskt en viktig del av svenskt lantbruk, en del som bidrar med biologisk mångfald,
efterfrågas av konsumenter och bedöms ha stora möjligheter på exportmarknaden.
Växande marknad
Ekowebs marknadsrapport för 2016 som presenterade i
januari talar sitt tydliga språk. Svenska konsumenter köper
allt mer ekologiska livsmedel. Under 2016 såldes ekologiska
livsmedel för 25,4 miljarder kronor, en ökning med 18 procent jämfört med 2015. I huvudsak är det volymerna av
ekologiskt som ökat. Prisnivåerna har legat relativt oförändrade de senaste åren. Av den totala svenska livsmedelsförsäljningen står ekologiska produkter nu för 8,7 procenten.
De konsumenter som köper livsmedel via internet köper
ekologiskt i högre utsträckning än de som handlar i en fysisk
butik. Mathem.se uppger att 25 % av deras livsmedelsförsäljning är ekologisk. Livsmedelsförsäljning via internet är en
växande marknad, men står än så länge står för knappt 2
procent av totala livsmedelshandeln.
De vill möta den ökande efterfrågan och bidra till att svenska
lantbrukare kan ta del av den växande ekomarknaden, innan den
möts upp av import.
Också regeringen efterfrågar mer ekologiskt
Efter 2010 har det saknas övergripande politiska mål för
ekologisk produktion och konsumtion i Sverige. Nu har
regeringen emellertid satt ner foten. Den livsmedelsstrategi
som presenterades i januari i år innehåller i sig inga mål vad
gäller ekologiskt, men i tillhörande handlingsplan hittar man
regeringens inriktningsmål: att 30 procent av jordbruksmarken
ska vara ekologiskt certifierad och att 60 procent av den
offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk år 2030.
Faktaruta tidigare mål och måluppfyllelse
2005
Regeringen sätter som mål att minst 20 % av jordbruksmarken och 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen
ska vara ekologisk vid utgång 2010.
2010
Målet har inte uppnåtts. 13,8 % av den offentliga
konsumtionen är ekologisk och 12,6 % av jordbruksmarken
är omställd till ekologiskt inför 2011. Inga nya mål formuleras.
2014
Konsumtionsmålet uppnås i efterhand. Ekologiska
produkter står för 27 % av värdet av livsmedelsinköpen
i kommuner och landsting.
2017
Regeringen antar nya mål.
miljarder kr
Affärsmöjlighet eller import
Det råder fortfarande brist på svensk ekologisk råvara.
Efterfrågan är större än utbudet, särskilt för gris, nöt,
kyckling, ägg och grönsaker. Med dem följer också en
ökande efterfråga på foderråvara. Cecilia Ryegård, Ekoweb,
uttrycker att det saknas 60 000 ton ekologisk spannmål till
skörd 2017. Och suget efter ekologiskt är stort även utanför
Sverige. Lantmännen ser goda affärsmöjligheter både för
egna varumärken och för spannmålsexport och satsar nu på
att fördubbla sin handel med ekologisk spannmål till 2020.
– Vi förväntar oss en fortsatt stark utveckling av efterfrågan
på ekologisk odlad spannmål vilket är viktigt för de lantbrukare i Sverige som satsar på att ställa om, förklarar Mikael
Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen.
Inspiration EKO för konventionella växtodlare
En träff för dig som funderar över att lägga om till ekologisk växtodling.
Onsdag 15 mars, 13.30 - 15.30
Adventskyrkans församlingsgård, Kyrkog. 1, Hallsberg
Marknaden är rätt just nu och det finns stor potential för flera växtodlingsgårdar att öka sin lönsamhet genom att ställa om till ekologisk odling.
Henrik Nätterlund, HS Konsult, kommer att berätta om omläggningsproceduren och om grundläggande saker som man bör tänka på vid
omläggning. Vi tittar på ekonomiska kalkyler och pratar om försäljningskanaler och hur det ser ut på marknaden för ekologiskt.
Anmälan senast fredag 10 mars
via kalendern på Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/orebro
(startsidan längst ned till höger)
Styra och utvärdera växtnäring
En kurs för både konventionella och ekologiska potatisodlare.
Torsdag 16 mars, 10-14 (fika från 09.30)
Skvadronvägen 11, Örebro (ovanför Lunchgården)
Kursens innehåll:
 Olika typer av analyser, riktvärden och tolkning.
 Diskussion kring blad och knölanalyser.
 Danska fosforförsök med placering i sättfåra.
 Olika gödselmedel och erfarenheter av nya Polysulfat.
 Glykoalkaloider i potatis, varför blir potatis giftig?
 Aktuellt växtskydd, direkta och förebyggande åtgärder.
Medverkande: Åsa Rölin, potatisr ådgivar e, Hushållningssällskapet Skaraborg, Ingemar Gruveus, rådgivning, försöksverksamhet och produktutveckling, Yara Nordic, Folke
Sitbon, professor, Institutionen för växtbiologi SLU
Information och anmälan: Åsa Rölin, 073-050 00 44
[email protected]
Sociala medier
Marknadsför dig och stärk ditt varumärke online
Torsdag 9 mars, 09.30 - ca 16.30
Övergrans Jordbruk, Bålsta
En kurs om varför, hur och var man ska synas i sociala
medier. Pia Axelsson, digital strateg på Region Västmanland,
visa hur man bevakar, kommunicerar och stärker sitt varumärke i sociala medier. Kursen ingår i satsningen "Smakrik
och blomstrande besöksnäring".
Anmälan senast onsdag 1 mars.
Gör affär av trädgårdens historia
Seminarium och företagsbesök på Färna Herrgård
Torsdag 30 mars, 09.30 - ca 16.30
Färna Herrgård, Skinnskatteberg
Hur kan historien om trädgårdens köksväxtodling, maten,
måltiden och platsens berättelse bli till ett vinnande koncept?
Anmälan senast onsdag 15 mars.
Mer information och anmälan via kalendern på
Länsstyrelsen i Västmanlands läns webbplats
www.lansstyrelsen.se/vastmanland
Nya regler vegetativt förökningsmaterial
För att behålla ett högt förtroende för ekologiskt hos konsumenter
har Jordbruksverket tillsammans med företrädare för bransch och
konsument kommit fram till högre krav vid användning av
sticklingar och blomsterlökar.
En förändring som gäller från 2018 är att för växter med kortare
kulturtid än ett år som förökas vegetativt genom sticklingar, t.ex.
rosmarin och dragon, ska förökningsmaterialet komma från
moderplantor som odlats ekologiskt i minst en växtsäsong.
Hands-On lokal mat!
Välkomna till ett möte mellan restaurang och lantbrukare!
Måndag 20 mars, 15.00-18.00
Örebro Trädgårdshall AB, Skvadronvägen 3, Örebro
Det blir allt viktigare för producenter, restauranger och
konsumenter att ha en relation till var maten kommer ifrån.
Den här eftermiddagen får du som producenter möjlighet att
visa restaurangerna vad som finns av den lokala maten. Ett
gyllene tillfälle att knyta nya kontakter och göra affärer.
Information: AnnaKar in Landin, Hushållningssällskapet,
070-329 17 90, [email protected]
Anmälan senast måndag 13 mars till annakar in.landin
@hushallningssallskapet.se
Mathantverkets råvaror
Bättre inkomster för råvaruproducenten och bättre tillgång på
den bästa råvaran för mathantverkaren.
Torsdag 30 mars, 9.30-16.00
LOKAL surdegsbageri, Västra Drottningg. 16, Kumla
Den höga kvalitén och den rika smaken hos mathantverket är
beroende av både hur förädlingen går till och att råvaran är av
allra bästa sort. Eldrimner bjuder in till mathantverksdag, en
mötesplats för mathantverkare och råvaruproducenter, diskussioner, kunskapsutbyte och inspiration.
Målgruppen är mathantver kar e, lantbr ukar e, tr ädgår dsodlare, fiskare och alla övriga intresserade.
Kostnad: 150 kr onor inklusive moms med lunch och fika.
Information: Ida Lundstr öm, 010-225 34 63, [email protected]
eldrimner.com. Program för dagen på www.eldrimner.com.
Anmälan senast onsdag 15 mars via www.eldr imner .com/
mathantverksdagar.
«Mellanrad»
«Namn»
«Adress»
«Postadress»
Länsstyrelsen i Örebro län
Telefon:010-224 80 00
[email protected]
www.lansstyrelsen.se/orebro
Download