Andreas.A, Anna.J, Jessica.S & Kajsa.E
S3b
Global Miljövård
Grupparbetede; Energi
Oskar Walther
Energi Rapport
Hållbarutveckling Energi:
För att vi människor ska kunna överleva krävs energi, det är grunden till allt på vår jord. Varje
muskel vi använder, varje liten tanke vi tänker så går energi åt. Energi delas upp i två olika
delar, dem icke förnybara och dem förnybara energier källorna. Det är de icke förnybara
källorna som kol och olja som vi i dagens samhälle förbrukar mest av. Men vi måste tänka
framåt och satsa på de den förnybara energin.
Problematisering:
All energi kommer från en källa, och den källan är solen. Växter och alger bildar en process
som kallas fotosyntesen, från solljuset så lagras energi och det skapar kolhydrater och glykos.
Detta är grunden i vår näringskedja så att vi kan må bra, växa och leva vidare. Energin förs
vidare till djuren som vi sedan äter och får i oss all energi.
Genom förmultningsprocessen så blir energin näring till växter men man har också bildat
stora förråd av energi under marken så kallad olja, kol och gas som vi människor tagit tillvara
på och utvecklat så att vi kan få bland annat el, värme och bensin. Dessa kallas fossila
bränslen och är vår största energikälla på jorden. De fossila bränslena har gjort så att vi har
förstört vår egen miljö och ändrat balansen i vårt ekosystem. Koldioxid, svaveldioxid och
koldioxid är farliga gaser som släpps ut i vår atmosfär och när det kommer i kontakt med
vattenånga så bildas det surt regn som tar död på stora delar av vår natur. Vilket gör att det
blir en stor klimat förändring. Bland annat så bildas det som en vägg runt jordens atmosfär
och det blir som att lägga ett lock på jorden. All värme stängs in och det kallas global
uppvärmning.
Den globala uppvärmningen är störst i u-länder tack vare den ständigt ökande folkmängden i
u-länderna. Samtidigt som den bristande tekniken och den ekonomiska tillvaron och kampen
att överleva dagen så tänker u-länderna mer kortsiktigt. Det leder till att effektiva men
miljöfarliga kolkraftverk som släpper ut ofantligt stora mängder koldioxid och påskyndar den
globala uppvärmningen. Detta istället för att satsa på förnybar energi så som vindkraftverk,
Andreas.A, Anna.J, Jessica.S & Kajsa.E
S3b
Global Miljövård
Grupparbetede; Energi
Oskar Walther
men något som inte är lika effektivt. Framförallt så är förnyelsebar energi mycket dyrt vilket
inte gör det lättare för u-länderna att anpassa sig, men för oss i-länder så är det inget problem
och vi kan tydligt se att i längden så är förnybar ändå billigare i längden.
Hållbar utveckling för ämnesområdet:
År 1970 var varningsklockan för beroendet av fossila bränslena, men började ifrågasätt
produktionen. Folket började se bortom de fossila bränslena och började försöka få fram
förnyelsebar energi och komma på sätt som gjorde att man kunde minska energi
förbrukningen. Frankrike var ett av de länder som var mest positiva till kärnkraft,
kärnkraftverk är inte förnybar men släpper inte ut några luftföroreningar som bland annat
koldioxid. Där emot så bildas det radioaktiva rester från framkallandet, något som på så sätt är
skadligt om det inte tas väl hand om. Den hållbara energin utgör bara två procent av hela
världens energiproduktion. Vindkraft tillhör hållbar utveckling och är någonting vi skulle
kunna utveckla mera. Vindkraftverk är baserat på vind, genom 80 meters höga pelare med
rotorblad som fångar vinden och på så sätt lagrar energin i en turbin. Elen som skapas är ren
men det finns också nackdelar med vindkraft. Det skapar buller som stör omgivningen, fåglar
som flyger in och träffas av rotorbladen. Solenergi är också en hållbar utveckling som är dyr
att producera fram, men ju mer utvecklingen går framåt så kommer priset att sjunka. Solceller
omvandlar solljuset till energi. Vattenkraft funkar på så sätt att genom vatten nivå skillnader
så skapas ett genomflöde där vattnet forsar ner med stor kraft och kommer i kontakt med en
turbin som finns inne i dammen. Som gör att turbinen sätts i rörelse och på så sätt skapas
rörelseenergi som lagras till en generator och på så sätt skapas el.
Många tror inte att denna är en förnyelsebarkälla eftersom att den berövar en massa
landområden och dessutom stör den flödet i älvarna, sjöarna och i floderna. Detta påverkar
t.ex. fiskarna, men eftersom att man inte släpper på dammarna hela tiden så förstörs detta inte
helt och hållet. Bioenergi kommer från växter, träd och avfallsprodukter. En tredjedel av hela
världens befolkning lever på bioenergi. Detta är en förnyelsebar energikälla och så länge man
behåller balansen och inte avverkar för mycket skog, utan så det hinner växa upp nya. När
biobränsle förbränns värms det upp vatten och ångan från vattnet avger ånga till elgenerator.
Detta kan ge värme upp till ett helt bostadsområde. Biogas är en annan förnyelsebar källa som
med samma material som biobränsle men med en annan metod ger biogas. Man placerar
Andreas.A, Anna.J, Jessica.S & Kajsa.E
S3b
Global Miljövård
Grupparbetede; Energi
Oskar Walther
avfallsprodukterna i en rötkammare som är fri från syre och med hjälp av bakterier så bildas
det gas. När biogasen skapas så skapas även metan som sedan används för att ge el.
Vad kan vi själva göra:
Varje individ kan göra skillnad och påverka miljön och överkonsumeringen som sker i vår
vardag. Det finns så mycket vi som individer kan göra bara vi vill och får rätt information.
Exempel på hur du kan spara energi i din vardag:

Använda cykel när du ska korta sträckor istället för att ta bilen. En cykel släpper ut
noll koldioxid!

Använd lokaltrafiken, samåk, ta bussen och ta tåget när du ska ta dig längre sträckor.

Ta på er tjocka och varma kläder inomhus och sänk värmen några grader för att spara
på energin.

Använd lock på kastrullerna när ni kokar upp vatten. Det påskyndar processen och
energi sparas.

Använde levande ljus i den mån det går. Då sparar ni på elen och ger en mysig känsla!

Använd lågenergilampor.

Isolera din bostad, köpa täta och tjocka fönster och dörrar.

Diska i stora omgångar istället för att starta diskmaskinen i halvfull.

Sortera sopporna i flera kategorier för att det ska kunna återvinna det till nya
produkter.

Låt inte dina elapparater stå på stand-by, utan se till att dem är helt avstängda. Använd
strömbrytare!

Handla rätt, tänk på vilka förpackningar varorna finns i. Då sparar du på material och
pengar!

Köp energi märkta vitvaror.

Använd fjärvärme

Undvik golvvärme, ta på tjocka sockor!
Andreas.A, Anna.J, Jessica.S & Kajsa.E
S3b
Global Miljövård
Grupparbetede; Energi
Oskar Walther
Framtidens energi:
Vi har redan nu ett hög energibehov och behovet väntas öka med 57 % till och med 2020.
Experter tror att de fossila bränslena fortfarande kommer stå för 90 % av
energiförbrukningen. Då 40 % av det totala energibehovet kommer att vara olja medan på ny
andra plats så finner vi naturgas som kommer att bestå av 26 % av behovet. Kol kommer
därför att hamna på en tredje plats på 24 % av behovet. Sedan förväntas kärnkraft hamna på 5
% och vatten kraft på 3 %. Skrämmande är att inte fören på femte plats hittar vi en
hållbar/förnyelsebar energi källa och med en så låg procent nivå av det totala energibehovet.
Trots det så väntas hållbar energi växa snabbare än någon annan form av energi.
Förhoppningarna är att helt ersätta de fossila bränslena men det är någon som inte kommer att
hända så länge vi har en ekonomi som ser ut det sättet som de gör.
Solenergi kommer mer och mer men är fortfarande dyrt att producera fram och ger en liten
effekt. Men trotts detta så tycker vi att om alla borde installera solceller på sitt hus & radhus.
Som sagt är det dyrt och därför borde man kunna få ett stort bidrag från staten, ett större
bidrag än vad som redan finns idag. Vi tycker att vi i Sverige borde börja med det för att vara
som en förebild för andra länder. Så att andra länder kan följa vår inriktning eftersom det inte
räcker med att ett land tar ställning i kampen mot miljöförstörningen. Alla hushåll i Sverige
borde ha en så kallad energitätare för installerad, en mätare som visar hus mycket energi går
åt i huset och gör så att man får en kontrollerad energi vana. Detta gör så att folket blir mer
medvetna vad som hur mycket energi som går åt och hur man ska kunna spara på energi. Vi
vill förespråka ett miljövänligare bli körande i from av el-bildar som nu börjar komma fram
mer och mer, inte minst hybrid bildar där det är hälften elmotor och hälften bensinmotor. Vi
vill minska bensin användandet och satsa på el-bildar och utveckla biogasen till personbildar.
Men samtidigt forska på andra alternativ, bland annat så finns det forskar som forskat på
alger, att göra om alger till energi och på så sätt ha som bränsle till bilar. Detta eftersom att
biogasen inte kan bli för ”stor”, då avvecklingen av träd skulle bli tvunget att öka, något som
vi inte skulle ha råd med. Vi uppmanar alla på hela jorden att köpa strömbrytare, så alla
apparater slipper stå i stand-by! Ett undantag är kyl och frys…