Tema 2: Energi

advertisement
PEABSKOLAN.
Tema: Energi vår gåva från solen
Innehåll:







Energiformer
Energiomvandlingar, verkningsgrad
Växthuseffekt
Energisamhället
Olika energikällor
Vad gör vi när de fossila bränslena tar slut? Eget arbete (uppsats)
Filmer: Energi, Energikällor, Kärnenergi
ENERGI
Förnybar
Flödesresurser
•Sol
•Vind
•Vatten
Fondresurser
(Biobränsle)
•Trädbränsle
•Etanol
•Biogas
•Biodiesel
Icke förnybar
Fossilbränslen
•Olja
•Kol
•Naturgas
•Torv
Kärnkraft
•Uran
Vad gör vi när de fossila bränslena tar slut?
Cirka 50 % av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från förbränning av fossila bränslen.
Främst är det transporter och uppvärmning av hus som orsakar de stora utsläppen.
Idag står de fossila bränslen för cirka 80 % av världens energiförbrukning. Förbränning av fossila
bränslen påverkar inte bara växthuseffekten utan bidrar även till att försura miljön. Ska vi
fortsätta använda fossila bränslen tills de tar slut eller finns det andra, kanske bättre, energikällor.
Syfte med detta arbete är att skaffa sig kunskap om alternativa energikällor till fossila bränslen.
Vad kan du/vi göra för att spara vår miljö?
1
PEABSKOLAN.
Uppgift
Olika energikällor.















Fusionskraftverk
Geotermisk energi
Kolkraftverk
Kärnkraftverk
Naturgaskraftverk
Oljekraftverk
Solceller
Solfångare
Solugnar
Tidvattenkraftverk
Vattenkraftverk
Vindkraftverk
Vågkraftverk
Biobränsle
Vågenergi
1. Välj tre energikällor som du tycker att Sverige ska satsa på
för att skapa ett hållbart ekologiskt samhälle. Du bör
tänka på att om ett samhälle ska fungera, fordras olika
energiformer som värme, elektricitet och energi till
transporter.
2. Skriv en kort sammanfattning om varje vald energikälla.
Avsluta arbetet med att argumentera för varför vi i
Sverige bör lägga resurser på just dina utvalda
energikällor. Arbetet bör omfatta 3-6 sidor med en
fullständig källhänvisning. (Teckensnitt: Times New
Roman, storlek 12, radavstånd 1,5).
3. Arbetet skickas till [email protected]
Kursmål att uppnå under detta område:



Ha kunskap om energiomvandlingar och energiformer samt begreppet energikvalitet.
Ha kunskaper om livsstilens betydelse för miljön och en hållbar ekologisk utveckling.
Kunna göra observationer och enkla experiment samt kunna analysera och tolka resultaten.
Kriterier för betyget Godkänt






Eleven utför med viss handledning experimentella och praktiska moment.
Eleven utför mätningar och undersökningar samt beskriver muntligt och skriftligt iakttagelser och resultat.
Eleven beskriver ekologiska fakta och begrepp samt redogör för resultat av några störningar i ekosystem.
Eleven diskuterar begreppen energi, energiomvandlingar och energiflöden.
Eleven ger exempel på globala och regionala miljöproblem och beskriver lokala miljöproblem till följd av
vardaglig och yrkesmässig verksamhet.
Eleven diskuterar frågor som rör återanvändning och långsiktig resursanvändning.
Kriterier för betyget Väl godkänt



Eleven arbetar aktivt i undervisningens experimentella och praktiska moment.
Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individperspektiv som ett natur- och
samhällsvetenskapligt perspektiv.
Eleven diskuterar konsekvenser av olika praktiska ställningstaganden i energi-, miljö- och resursfrågor.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt


2
Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande uppgifter, tolkar
resultaten och värderar kritiskt slutsatsernas giltighet och rimlighet.
Eleven använder, analyserar och integrerar införda begrepp, modeller och teorier
Download
Random flashcards
Create flashcards