Energikällor
Målet med den här uppgiften är att du ska öka din kunskap om energi. Du ska också
informera dig om olika energikällor inklusive hur dessa påverkar ekonomin och miljön.
Arbeta i par med uppgifterna nedan. Uppgift 1 redovisar ni muntligt för Maria när ni är
klar med den. Uppgift 2 (energikällor) presenterar ni med hjälp av keynote eller på annat
sätt för era klasskamrater antingen i tvärgrupper, inför hela klassen eller i en debatt så
att hela klassen får ta del av informationen.
Inför redovisningen ska naturligtvis alla deltagarna i en grupp vara inlästa på hela
gruppens material. Gruppens arbete ska kunna redovisas i sin helhet även om en
deltagare råkar vara frånvarande vid redovisningstillfället. Vid presentationen av uppgift
2 (energikällor) ska du som är lyssnare anteckna och vara beredd att svara på någon av
frågorna i slutet av redovisningen.
Uppgift 1 - Repetition av energiformer och energibegrepp
Redovisa följande frågor muntligt för Maria
1. Namnge de olika energiformerna.
2. Beskriv vilka energiomvandlingar som sker
a. när ett ljus brinner
b. när du använder en spisplatta
c. i fotosyntesen respektive cellandningen
3. Hur kan man påstå att den energi som en skidlöpare använder egentligen är
solenergi?
4. Vad innebär energiprincipen?
5. Vad menas med att en bil har en verkningsgrad på 30%?
Uppgift 2 - Energikällor
Ni ska beskriva en energikälla (lottas ut) med hjälp av t.ex. en keynote. Ni ska beskriva
hur man utvinner energi från källan och i samband med detta diskutera/redovisa
energiomvandlingar som sker. Ni ska också diskutera/redovisa för- och nackdelar med
den valda energikällan när det gäller kostnader för individen och samhället samt
miljöaspekter. (Tips: Titta i e-boken vad som står där)
Sammanställ 2-3 frågor som klasskamraterna får svara på. Redovisa frågorna i början
av er presentation.