Instuderingsuppgifter: Energiresurser

Instuderingsuppgifter: Energiresurser
1) Beskriv vad det är för skillnad mellan flödesenergi och kapitalenergi
flödesenergi förnyas hela tiden genom solens stråling. Ex: solenergi, vindkraft, vattenkraft,
bioenergi.
Kapitalenergi är ett lager av energiresurser som vi förbrukar utan att det nyskapas.Ex: kärnkraft,
fossila bränslen
2) Vad är förnybar energi? Detsamma som flödeesenergi
3) Vilka olika sorters flödesenergi använder vi oss av i vårt land?
Mest vattenkraft.
Vindkraft ökar men är fortfarande en liten andel.
Biobränsle som t.ex ved och pellets för uppvärmning
4) Vilka sortars kapitalenergi använder vi oss av?
Fossila bränslen framförallt till transporter. Kärnkraft föör elproduktion
5) Ge några exempel på bioenergi.
Ved, pellets, etanol, biogas
6) Varifrån kommer energin i bioenergi?
Solens strålning har lagrats med hjälp av fotosyntesen
7) Vilka nackdelar finns det när det gäller:
a) Vattenkraft
Stor påverkan på ekologin
b) Biobränsle
Kräver en del transporter (=fossilabränslen). Eldning i villapannor kan ge lokala problem med
luften. Etanol och biodieseel kan ge stor miljöpåverkan om man producerar det med
energikrävandee jordbruk, skövling av skog mm.
c) Vindkraft
Störande ljud. Skadar rovfåglar. Kan se fult ut.
8) Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?
Solfångaren tar vara på solens värme för t.ex varmvatten
Solcellerna producerar elektricitet
9) Hur fungerar en värmepump?
se s 63
10) Rita ett diagram som visar energikällorna i vårt land.
se s 58 längst upp
11) Hur fungerar ett kärnkraftverk? Sök på internet efter någon bild och enkel förklaring.
Lyssna på videolektionen om energikällor
12) På vilket sätt skadas vi av radioaktiv strålning?
Vid stor strålning kan det bli akuta skador – vävnad dör. Särskilt känslig är tarmar, hårceller,
blodkroppar
Långsiktiga effekter – mutationer och cancer. Sker mutationer i könsceller så förs anlaget vidare
till nästa generation.
13) Vilka nackdelar har känkraft?
Mycket stora skador om det sker ett haveri.
Svårt att hantera avfallet. Ingen riktigt bra lösning finns
Risk för spridning av kärnvapenteknologi
Skulle vara hemskt om det kom i händerna på terrrorister – dirty bombs
14) Har kärnkraften några fördelar?
Mycket effektiv.
Så länge det inte ”går fel” så är den mycket miljövänlig
15) Vad menas med fossila bränslen?
Olja, kol, (torv)
16) Vilka nackdelar har fossila bränslen?
Koldioxidutsläpp som orsakar klimatförändringar.
Försurning
Oljeutsläpp
17) Har fossila bränslen några fördelar?
Mycket energiirika - effektiva