Ekologi

Läran om hur
växter djur och
andra levande
varelser är
beroende av
varandra
Ekosystem
Faktorer som påverkar:
 Stort eller litet
 Djur
 Växter
 Solljus
 Vindar
 Temperatur
 Jord
 Berggrund
Population


Alla individer av
samma art
Växter eller djur
Näringsväv
Näringskedjor
Speciella faktorer
Konkurrens - äta eller ätas
 Balans
 Påverkan - människan
 Anpassning till olika miljöer
 Ekologisk nisch

Anpassning

Lingon

Barrträd

Djur
Energikällor






Sol
Vind
Ved
Vattenkraft
Fossila bränslen
Kärnkraft
Luftföroreningar
Blyföreningar (Pb), tungmetall lagras i
kroppen
 Kvicksilver (Hg), tungmetall
 Kadmium(Cd), tungmetall
 Koloxid(CO), ofullständig förbränning
 Kväveoxider(NO), fossila bränslen
 Svaveldioxid, fossila bränslen
 Freoner, påverkar ozonlagret

Marken





Leva i harmoni
Gifter
Genteknik
Krav
Skogsskövling
Vattnet
97% saltvatten
 Av allt sötvatten är 75 % bundet i
inlandsisar och nästan 25 % är
grundvatten

Faror
Svavel och kvävenedfall
 Oljeutsläpp
 Syrebrist

Fotosyntes

Koldioxid + vatten +solljus socker + syre
6CO2 + 6H2O + solljus  C6H12O6 + 6O2
Cellandning

Socker + syre  koldioxid + vatten
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O
Insjön
Insjön



Strandzon
-Övervattensväxter
-Flytbladsväxter
-Undervattensväxter
Djupbottenzon
-Saknar levande växter
-Djur
-Mikroorganismer
Det fria vattnet
-Växt-och djurplankton
-Fisk