Fältbiologernas klimat- och energipolitiska program 2015

Fältbiologernas klimat- och energipolitiska program
!
!Mänskliga aktiviteter leder till att halten av koldioxid och andra växthusgaser ständigt ökar. Detta får
stora effekter som rubbade ekosystem, extremare väder, ökenspridning och stigande havsnivåer. Detta
leder redan idag till problem med världens matproduktion och att människor tvingas på flykt och än
värre konsekvenser väntar. De som drabbas först är de som inte har drivit den industriella utvecklingen.
Vi tror på strukturella lösningar, bland annat i form av samhällsplanering, en rättvisare resursfördelning
globalt, ett förändrat ekonomiskt system och en omställning från ett beroende av fossila bränslen.
Ansvaret för att lösa klimatkrisen är gemensamt, men vilar tyngst på dem som orsakat problemen.
!
Mål!
* Mänsklighetens utsläpp av växthusgaser måste upphöra.
* Mänsklighetens beroende av fossila bränslen och kärnkraft ska försvinna.
* Samhället måste anpassas så att de oundvikliga miljöeffekterna av klimatförändringarna orsakar så lite
skada som möjligt.
Detta uppnår vi genom politisk handling både på internationell och nationell nivå. På nationell nivå är
den lokala handlingen viktig och vi utgår från sektorerna energi, samhällsplanering, transport,
produktion och konsumtion, och mat.
!
Internationellt!
Klimatförändringarna är ett globalt problem som kräver gränsöverskridande samarbeten och
internationella överenskommelser.
* Utsläpp av växthusgaser måste hanteras på en global nivå genom ett bindande, rättvist och ambitiöst
avtal.
* Länder som efter industriella revolutionen stått för merparten av utsläppen har en klimatskuld
gentemot resten av världen. Därför ska de länderna gå före, ta störst ansvar för utsläppsminskningarna
och finansiera den globala omställning som både minskar de totala utsläppen och anpassar världen till
klimatförändringarnas effekter.
* Nollutsläpp internationellt ska uppnås senast år 2050.
* När nationella utsläpp mäts ska hänsyn tas till utsläpp som orsakas av konsumtion.
* Globala koldioxidskatter är ett önskvärt styrmedel för att globalt minska våra utsläpp.
* Investeringar i och prospektering av fossila bränslen och kärnbränsle ska omedelbart stoppas.
* Inget land ska ha möjlighet att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar gjorda i andra länder istället för
att ta ansvar för sina egna utsläpp.
* Koldioxidavskiljning och -lagring (CCS) i marken är en teknik som skjuter problemen på framtiden
utan att ta tag i dem nu, och bör inte ses som en potentiell åtgärd.
* Åtgärder ska inte baseras på teknik som ännu inte finns.
* Inga falska lösningar! Fokus ska ligga på att minska de globala bruttoutsläppen.
!
Nationellt!
Sverige ska vara ett föregångsland. Vi har stort ansvar och möjlighet att leda en global omställning.
Sverige kan inte vara den trovärdiga pådrivare i internationella sammanhang som krävs av oss, utan att
minska våra egna utsläpp radikalt. *Sverige ska ha nollutsläpp till år 2030. Vi ska inte räkna utsläppsminskande projekt utomlands såsom
egna utsläppsminskningar.
*Subventioner till fossila bränslen och kärnkraft ska omedelbart avvecklas i Sverige.
* Sverige ska vara en av de stora bidragsgivarna till FN:s gröna klimatfond. Pengarna till detta ska inte
tas från biståndsbudgeten.
* Alla kommuner måste ha en beredskapsplan för att bemöta klimatförändringarnas konsekvenser.
* Kommuner ska kunna gå före i omställningen och ges incitament för detta.
!
Energi
I grunden måste vi minska vårt energibehov. Den energi vi behöver ska vara förnyelsebar.
* Energieffektivisering ska pådrivas och uppmuntras, framförallt genom politiska styrmedel.
* Sverige måste ta ansvar för den energiproduktion som Sverige har makt över.
* Sverige ska vara drivande i forskning om nya förnybara energikällor.
* Hushåll ska kunna producera sin egen energi och sälja till elnätet.
* Kärnkraften ska avvecklas innan år 2030. Vi ska inte lämna radioaktivt avfall till kommande
generationer. Även med återanvändning av uttjänt kärnbränsle återstår avfallsproblemet.
* Vattenkraftverk som redan är i bruk ska fortsätta drivas men inga nya ska byggas.
* Vindkraft ska bara byggas på ställen där de inte hotar viktiga naturvärden.
* Solenergi ska utnyttjas så gott det går. Forskning krävs för att effektivisera och se till att behovet av
metaller och mineraler i produktionen av solceller minskar.
!
Samhällsplanering
Samhällen ska planeras med invånarnas sociala och ekologiska behov i åtanke. Tillgång till
grönområden ska ses som en grundläggande förutsättning för en god hälsa. Målet är att skapa en
välkomnande plats som gynnar utveckling och nya möten, utan att utarma varken natur eller
mänsklighet.
!
STADEN!
*Grönområden ska ses som en självklar del av stadsmiljön.
*Staden ska planeras enligt en bilfri norm.
*Allmänna stadscyklar ska utvecklas som koncept. *Bilanvändningen i stadsområden ska skäras ner till ett minimum genom bland annat användande av
trängelskatt. Inkomsterna ska bindas till miljövänliga investeringar.
* Inga nya externa köpcentra ska byggas.
!
LANDSBYGD!
För att förbättra livskvaliteten på landsbygden krävs ett helheltstänk. Landsbygdens utmaningar och
möjligheter måste inkluderas i samhällsplaneringens för att ge en balans mellan stad och landsbygd.
Viktigt att minnas är att problemen ofta är desamma, men lösningarna skiljer sig från fall till fall. En
flexibel och pragmatisk samhällsplanering är därför nödvändig.
!* Tankstationer för alternativa bränslen ska finnas tillgängligt i hela landet.
* Planering bör sträva efter att bygga samhällen där invånarna vill bo och leva.
* Tillgång till dagliga verksamheter så som dagligvaruhandel och vårdcentraler ska utvidgas.
!* Landsbygden ska få ett utbyggt och effektiviserat kollektivtrafiknät.
!
Transport
Planeringen ska syfta till att minimera transportbehoven, samt utöka möjligheter till kollektivt åkande
för tillfällen då transporter ändå är nödvändiga. Målet är att skapa ett samhälle där transport är ett
hjälpmedel och inte ett hinder.
!* Tåg ska vara billigare än flyg. Nuvarande subventioner för flygtransport ska tas bort och ersättas av
beskattning i enlighet med flygets verkliga miljökostnader.
* Järnvägsnätet ska byggas, med det långsiktiga målet att helt ersätta inrikesflyg.
* Kollektivtrafiken ska vara geografiskt och ekonomiskt tillgänglig för alla.
* Inga offentliga medel ska gå till ny fossil infrastruktur, såsom nya bilvägar.
!*Bilfria stadskärnor och bostadsområden ska skapas, där kollektivtrafik istället får ta plats.
* Förnyelsebara drivmedel ska ersätta fossila bränslen, som ska vara helt utfasade senast 2030.
*Möjligheten att ta med cykeln på kollektivtrafik ska alltid erbjudas.
!
Produktion och konsumtion
Svensk industri måste bli mindre energiintensiv och mer miljöfokuserad. Dessutom står svenskars
konsumtion för enorma utsläpp utomlands. Dessa måste synliggöras för att kunna motverkas.
* Sverige ska utöka den koldioxidskatt som redan finns till att gälla fler områden, till exempel till
mineralindustrin.
!* Restriktioner för reklam i offentliga miljöer ska införas.
* Samhället ska verka för att människor uppmuntras att byta, hyra, äga gemensamt, reparera och sälja i
andra hand framför ny konsumtion.
* Människors kultur och identitet ska i lägre grad kopplas till materiell konsumtion.
* Materiell konsumtion ska minskas.
!
Mat
Matproduktion står för en stor del av växthusgasutsläppen. För att motverka klimatförändringarna och
möjliggöra en global matförsörjning behöver vi förändra våra matvanor. Det är samhällets roll att
skapa förutsättningar för detta.
!* Alla matvaror ska ha en klimatmärkning som visar produktens totala klimatpåverkan.
* Vegansk, ekologisk och närproducerad mat ska vara normen inom offentlig sektor.
* Köttätandet måste minska kraftigt. Detta uppnås exempelvis med köttskatt, offentlig upphandling som
främjar miljövänlig mat eller genom att EU:s jordbrukssubventioner riktas mot hållbart jordbruk.