Klimat – en allt hetare fråga för investerare

15 april 2015
Klimat – en allt hetare fråga för investerare
På Öhman vet vi att de framtida utmaningar vi står inför kommer att ställa nya krav på oss som förvaltare av
våra kunders kapital. Genom vårt arbete med ansvarsfulla investeringar bidrar vi till ett mer långsiktigt
investeringsklimat där miljö-, sociala- och bolagsstyrnings-faktorer (ESG) inkluderas i investeringsprocessen.
Öhman ska agera som en ansvarstagande ägare och förespråka god miljömässig och social standard, och
god etik i företagen som vi är investerade i. Öhman har undertecknat och följer det FN-stödda initiativet
Principles for Responsible Investment (PRI) och följer internationella riktlinjer och konventioner.
Klimat
Som professionell investerare har vi ett ansvar för att medverka till minskade koldioxidutsläpp, så att vi
tillsammans kan nå de mål som är satta för att begränsa de negativa effekterna som följer av alltför höga
utsläpp. EU har satt upp tre tydliga klimatmål som ska vara uppfyllda 2030:
1.
2.
3.
Minskat utsläpp av växthusgaser med 40 procent
Andelen förnyelsebar energi ska vara 27 procent
En uppnådd energieffektivisering på 27 procent
Det är vår övertygelse att bolag som är positionerade för att klara de internationella målen, och är
resurseffektiva, bidrar med positiv avkastning och även minskar risken i våra aktiefonder.
Även om det är viktigt att vi reducerar beroendet av fossila bränslen, kommer behovet att finnas kvar under
lång tid framöver. Bolag som arbetar med fossila bränslen fyller en viktig funktion i en diversifierad
aktieportfölj. Mängden utsläpp av växthusgaser varierar dessutom mellan olika fossila bränsleslag, t.ex. är
naturgas mer energieffektivt än kol, därför kan naturgas fungera som en brygga över till ett fossilfritt
energisystem. Men ökade regleringar kommer med stor säkerhet kräva att bolagen ändrar sina
affärsmodeller till att bli mer hållbara över tid.
Mäta – tillförlitlig och jämförbar data
För att veta hur vi ska agera behövs tillförlitlig och jämförbar data. Därför ska vi från och med september
2015 sammanställa koldioxidavtrycket från bolagen i våra aktiefonder. Det finns många olika sätt att mäta
CO2, men tyvärr saknas det en standard. Dock har tillgängligheten och kvalitén på informationen ökat så
idag är det möjligt att göra globala jämförelser.
Agera – tillsammans med andra professionella investerare
1
Öhman Fonder har valt att inte exkludera utvinningsbolag per automatik . Istället bedömer vi att det är
bättre att använda flera olika verktyg för att reducera koldioxidutsläppen i våra aktiefonder, vilket vi är
övertygande om kommer att leda till bättre resultat, över tid. För att agera behövs mer information än
uppgiften om de faktiska utsläppen. Det vi behöver beakta är bland annat följande:



Har bolaget en strategi för att reducera sina utsläpp?
Arbetar bolaget med energieffektivisering?
Ökar bolaget andelen förnyelsebart?
Öhman ställer sig bakom "Institutional investors' expectations of corporate climate risk managment"
Rapportering
Vi kommer att rapportera om vårt arbete i kvartalsrapporten.
1
För de kunder som vill investera i aktiefonder som inte inkluderar bolag kopplade till fossila bränslen så
har vi alternativ för det. Vi hjälper gärna våra kunder att utveckla fossil-fria investeringsstrategier.
1