RÅM-protokoll 2014, bilaga 9 – Energi- och klimatpolitiskt program
Fältbiologernas energi- och klimatpolitiska program
Reviderat 2014-01-05
Mänskliga aktiviteter leder till att halten av koldioxid och andra växthusgaser ständigt ökar. Detta
får stora effekter som rubbade ekosystem, extremare väder, ökenspridning och stigande
havsnivåer. De negativa konsekvenserna syns redan nu: problem med världens matproduktion och
klimatflyktingar. De som drabbas först är de som inte har drivit den industriella utvecklingen. Vi
tror att lösningarna bland annat finns i samhällsplanering, en rättvisare resursfördelning globalt
och en omställning från ett beroende av fossila bränslen. Vi kan sänka våra utsläpp och samtidigt
skapa bättre livsförhållanden.
Mål

Världens utsläpp av växthusgaser måste minska kraftigt.

Världens beroende av fossila bränslen och kärnkraft ska försvinna.
Detta uppnår vi genom politisk handling på internationell, nationell och lokal nivå samt främst
inom sektorerna energi, samhällsplanering, transport, konsumtion och mat.
Internationellt
•
Utsläpp av växthusgaser måste hanteras på en global nivå genom ett bindande, rättvist och
ambitiöst avtal.
•
Vi ser globala koldioxidskatter som ett önskvärt styrmedel för att globalt minska våra
utsläpp.
•
Länder som efter industriella revolutionen stått för merparten av utsläppen har en
klimatskuld gentemot resten av världen. Därför ska de länderna gå före, göra större
utsläppsminskningar och finansiera den globala omställningen som både minskar de totala
utsläppen och anpassar världen till ett nytt klimat.
•
Inga falska lösningar! Fokus ska ligga på att minska de globala bruttoutsläppen.
•
Inget land ska ha möjlighet att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar gjorda i andra länder
istället för att ta ansvar för sina egna utsläpp.
•
Koldioxidavskiljning- och lagring (CCS) i marken är en teknisk lösning som ännu inte finns
tillgänglig. Vi tycker också att det är att skjuta problemen på framtiden utan att ta tag i dem
nu.
•
Omedelbart stopp av prospektering av fossila bränslen och kärnbränsle.
•
Vi vill ha nollutsläpp internationellt år 2050
•
När nationella utsläpp mäts ska hänsyn tas till utsläpp som orsakas av
konsumtion.
RÅM-protokoll 2014, bilaga 9 – Energi- och klimatpolitiskt program
Nationellt
•
Sverige ska vara ett föregångsland. Vi har stort ansvar och möjlighet att leda en global
omställning.
•
Sverige ska ha nollutsläpp till år 2030, räknat på bruttoutsläpp
•
Subventioner till fossila bränslen och kärnkraft ska omedelbart avvecklas i
Sverige.
Lokalt
•
På lokal nivå kan en stor del av omställningen göras. Det är en tydlig koppling mellan lokal
handling och global effekt.
•
Kommuner ska kunna gå före och i omställningen och ges incitament för detta.
Energi
I grunden måste vi minska vårt energibehov. Den energi vi behöver ska vara förnyelsebar.
•
•
Energieffektivisering ska pådrivas och uppmuntras, framförallt genom politiska styrmedel
•
Sverige måste ta ansvar för den energiproduktion som Sverige har makt över.
•
Kärnkraften ska avvecklas innan år 2030
•
Vattenkraftverk som redan är i bruk ska fortsätta drivas men inga nya ska
byggas.
•
Vindkraft ska bara byggas på ställen där de inte hotar viktiga naturvärden.
•
Solenergi ska utnyttjas så gott det går
•
Sverige ska vara drivande i forskning om nya förnybara energikällor
Fältbiologerna vill ha ett elnät där hushåll kan producera sin egen energi och kunna
sälja till elnätet.
Samhällsplanering
Planeringen ska syfta till att minimera transportbehoven. Arbetsplatser, butiker, natur och annat
som behövs i det dagliga livet ska i största möjliga mån finnas nära bostadsområdena. Detta måste
också i största möjliga mån gälla utanför tätbebyggt område då förutsättningar för en levande
landsbygd måste finnas.
RÅM-protokoll 2014, bilaga 9 – Energi- och klimatpolitiskt program
Staden
•
Staden måste byggas för att gång-, cykel- och kollektivttrafik ska vara normen.
•
Allmänna stadscyklar ska utvecklas som koncept.
•
Bilanvändningen i stadsområden måste skäras ner till ett minimum genom införande och
ökande av trängelskatt. Inkomsterna ska bindas till miljövänliga investeringar.
•
Bilfria stadskärnor och bostadsområden bör skapas, vid behov med komplement av
kollektivtrafik

Grönområden ska ses som en självklar del av stadsmiljön. Det har stor positiv effekt på
luftkvaliteten och folkhälsan.
Landsbygd
•
Landsbygden ska utvecklas på ett sätt som minskar transportbehovet.
•
Landsbygden måste få ett utbyggt kollektivtrafiknät.
Livet på landet kräver idag ofta många och långa transporter
Transport
•
Tåg måste vara billigare än flyg. De skattelättnader som finns för flyget ska tas bort och
istället ska beskattning ske så att flyget står för sina verkliga kostnader.
•
Järnvägsnätet ska byggas ut för att på sikt helt kunna ersätta inrikesflyg.
•
Kollektivtrafiken måste vara tillgänglig, geografiskt och ekonomiskt, för alla
som ett alternativ till bilar.
•
Drivmedel som är förnyelsebara ska prioriteras framför fossila, som ska vara helt utfasade
senast 2030.

Möjligheten att ta med cykel på kollektivtrafik måste förbättras
Konsumtion
•
Överkonsumtion leder till onödiga utsläpp och ska därför inte uppmuntras.
•
Reklam som uppmuntrar till onödig konsumtion ska förbjudas på offentliga
platser.
•
Självförverkligande måste sluta kopplas till materiell konsumtion
•
Fältbiologerna kräver stopp för all nybyggnation av extrerna köpcentra.
RÅM-protokoll 2014, bilaga 9 – Energi- och klimatpolitiskt program
•
Sverige ska utöka den koldioxidskatt som redan finns till att gälla fler områden.
•
Samhället ska verka för återbruk, andrahandsförsäljning och likande lösningar som kan
ersätta materiell konsumtion.
Mat
•
Vi behöver synligöra matens klimatpåverkan. Fältbiologerna vill ha en fullständig
klimatmärkning av alla matvaror som visar produktens totala klimatpåverkan.
•
Vegetarisk, ekologisk och närproducerad mat ska vara normen inom offentlig sektor.
•
Köttätandet måste minska kraftigt. Detta uppnås exempelvis med köttskatt, offentlig
upphandling som främjar miljövänlig mat eller genom att EU:s jordbrukssubventioner riktas
mot hållbart jordbruk.