CHECKLISTA - kontroll av biogas- och

advertisement
CHECKLISTA
- kontroll av biogas- och
komposteringsanläggning
Enheten för foder och hälsa
Företag
Namn och adress
Diarienummer
Besöksdatum (år, månad och dag)
Godkännandenummer
Kontrollprotokoll avseende kontroll av abp-anläggning med utgångspunkt i förordning
(EG) nr 1069/20091 och Statens jordbruksverks föreskrifter (2006:84) om befattning med animaliska
biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar
till djur och människor.
SJV D 196.4 2011-04 www.jordbruksverket.se
Frågorna baseras på de krav som abp-lagstiftningen ställer. Frågorna är riktade till kontrollanten och svaren
utgör dennes observationer och bedömningar vid kontrolltillfället.
Underskrift kontrollant
Datum
Namnteckning
Namnförtydligande
1
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002
(förordning om animaliska biprodukter)
1 (9)
1. Sammanfattning, dagordning och klassificering
1.1Sammanfattning av kontrollen
1.1.1 Allmänt omdöme
1.1.2 Kommentarer
1.1.3 Anmärkningar
OBS! Om anmärkningar enligt punkt 1.1.3 ovan har lämnats ska företaget inom en månad efter det att de fått protokollet
lämna en skriftlig bekräftelse på att anmärkningarna är åtgärdade eller inlämna en skriftlig åtgärdsplan till Jordbruksverket
avseende de åtgärder som planeras att genomföras och inom vilken tidsrymd.
2 (9)
1.2. Dagordning
1.2.1 Presentation, formalia och genomgång
a) Genomgång av bakgrund till besöket samt person- och detaljuppgifter m.m.
• Kort presentation av företaget, vad som skett sedan den senaste inspektionen samt uppföljning av
tidigare anmärkningar
• Företagets bedömning av svaga punkter i produktionen för närvarande samt planerade och vidtagna
åtgärder
b) Genomgång av protokollunderlaget
c) Rundvandring i anläggningen
• Detaljkontroll på plats (ev. fotografering kan förekomma)
Slutrapporten kommer normalt att kommuniceras med företaget innan den fastställs.
1.2.2 Kontroll av anläggningen samt eventuell provtagning
Företaget lägger upp en tur genom hela anläggningen. Om tillämpligt bör turen gå från den renaste
delen av anläggningen och bakåt mot den orena delen.
Vid inspektionen skall särskilt beaktas:
• Flöden av obearbetade och bearbetade produkter samt indelning ”ren/oren” del av anläggningen eller
linjen då det är tillämpligt
• Kontroll av utrustning
• Kontrollplaner
• Signering och kontrasignering
• Temperaturkontroll om tillämpligt
• Eventuell provtagning
• Register och handelsdokument
• Märkning av fordon/behållare/förpackningar
1.3. Risk- och erfarenhetsklassificering
1.3.1 Är anläggningen certifierad?
Ja
Nej
Om "Ja", vilken eller vilka certifieringar?
1.3.2 Bedömning av tidsåtgången för genomförd kontroll inkl. för- och efterarbete
(exkl. central hantering på Jordbruksverket) enligt SJVFS 2007.21, 2 kap. 2 § a, timmar
1.4 Stöd för användning av checklistan
Grunden till frågorna är förordning (EG) nr 1069/2009 som gäller på samtliga anläggningar. I vissa fall tillkommer
frågor från K14 2 .
2
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel,
som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor
3 (9)
2. Kontrollfrågor - biogas- och komposteringsanläggning
Biogasanläggning
1.Har biogasanläggningen en enhet för hygienisering
som abp-materialet måste passera igenom?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
2.Har hygieniseringsenheten vid anläggningen
mätinstrument som anger temperaturen plottad mot tiden?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
3.Har anläggningen en sluten komposteringsreaktor
för abp-materialet?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
4.Har komposteringsreaktorn mätinstrument som anger
temperaturen plottad mot tiden?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
7.Finns ändamålsenliga lokaler för rengöring och
desinfektion av fordon och behållare innan dessa lämnar
biogasanläggningen?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
8.Finns lämplig utrustning för rengöring och desinfektion av
fordon och behållare innan dessa lämnar
biogasanläggningen?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
10. Om produktionsdjur hålls i anslutning till biogasanläggningen är det säkerställt att djuren samt deras foder
och strö hålls helt åtskilda från anläggningen?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
11. Analyseras proverna i ett laboratorium som är
ackrediterat för uppgiften?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
12.Är det säkerställt att anläggningen enbart tar emot
material av sådana kategorier som anläggningen har
godkännande för att ta emot?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
13.Finns erforderliga införseltillstånd/registreringar för
material som tas emot från andra länder?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
14.Omvandlas de animaliska biprodukterna utan onödigt
dröjsmål efter ankomst?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
15.Lagras de på ett ändamålsenligt sätt i väntan på
behandling?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
16.Rengörs behållare, kärl och fordon som använts för
transport av obehandlat material i ett särskilt utrymme?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
Kompostanläggning
Biogas- och kompostanläggning
5.Finns fungerande anordningar som kontinuerligt
registrerar resultaten från de övervakningsmätningar som
avses ovan?
6.Finns ett fullgott säkerhetssystem för att förebygga
otillräcklig värmebehandling?
9.Om anläggningen inte har lokaler och utrustning för
rengöring och desinfektion av fordon och behållare finns
rutiner som säkerställer att rengöring och desinfektion
utförs på annan plats?
Hygienkrav
4 (9)
17.Finns ett dokumenterat program för bekämpning av
skadegörare?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
18.Finns rengöringsprocedurer väl beskrivna för alla delar
av anläggningen?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
19.Utförs rengöringen enligt dessa rengöringsprocedurer?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
20.Finns lämplig utrustning för rengöring?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
21.Är rengöringen i anläggningen tillfredsställande?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
22.Utförs hygienkontroll i form av regelbundna inspektioner
av utrustning och produktionsmiljö?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
23.Sparas inspektionsscheman och resultat?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
24.Hålls anordningar och utrustning i gott skick?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
25.Kalibreras mätutrustningen regelbundet?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
26.Hanteras och lagras rötresten på anläggningen på ett
sådant sätt att återkontaminering förhindras?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
27.Om obearbetat kategori 3-material tas emot till en enhet
för hygienisering är det säkerställt att de krav som ställs
på partikelstorlek, temperatur och tid uppfylls?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
28. Om enhet för hygienisering saknas finns det rutiner
säkerställter att materialet beroende på kategori har
bearbetats genom hygienisering eller bearbetats enligt
metod 1 i annan godkänd anläggning innan det tas
emot?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
30.Tas representativa prov från rötrest och kompost
avseende Escherichia coli eller Enterococcaceae under
eller omedelbart efter omvandling på anläggningen?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
31.Tas representativa prov avseende Salmonella från
rötrest och kompost under lagring på anläggningen eller
vid den tidpunkt då lagringen på anläggningen upphör?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
32.Finns dokumenterade rutiner för att rötrest och kompost
som visat sig innehålla salmonella bortskaffas enligt
Jordbruksverkets anvisningar?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
33.Finns dokumenterade rutiner för att rötrest och kompost
som inte uppfyller samtliga övriga krav som ställs
bearbetas på nytt?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
Bearbetningskrav för biogasanläggning
Bearbetningskrav för kompostanläggning
29.Är det säkerställt att de krav som ställs på
och tid uppfylls?
temperatur
Rötrest och kompost
5 (9)
34.Finns det rutiner som säkerställer att rötrest och
kompost som inte uppfyller de mikrobiologiska kraven
som anges i lagstiftningen inte lämnar anläggningen?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
35.Har provresultat från provtagning utförd sedan
föregående kontrollbesök, uppfyllt erforderliga krav?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
36.Finns dokumenterade rutiner för övervakning och
kontroll av kritiska kontrollpunkter?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
37.Genomförs övervakning och kontroll av kritiska
kontrollpunkter?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
38.Dokumenteras övervakningen av kritiska kontrollpunkter
på ett tillfredställande sätt?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
40.Används förslutna nya förpackningar eller övertäckta
läckagefria behållare eller fordon för de animaliska
biprodukterna eller de bearbetade produkterna under
insamling och transport?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
41.Finns det rutiner som säkerställer att fordon och
returbehållare samt all återanvändbar utrustning och alla
återanvändbara apparater som kommer i beröring med
animaliska biprodukter eller därav framställda produkter
hålls rena för att undvika kortkontaminering?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
42.Finns rutiner som säkerställer att bortskaffande av
förpackningsmaterial som skall brännas eller bortskaffas
på annat sätt sker enligt gällande lagstiftning?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
43.Är utgående animaliska biprodukter och rötrest märkt
enligt gällande lagstiftning?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
44.Finns rutiner för att vid mottagandet kontrollera att
inkommande animaliska biprodukter åtföljs av ett
standardiserat handelsdokument i original liksom rutiner
för att detta kontrolleras mot inkommande material?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
45.Åtföljs utgående rötrest och kompost och eventuella
obearbetade animaliska biprodukter av ett standardiserat
handelsdokument i original?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
Kritiska kontrollpunkter
Identifiering
39.Finns rutiner för att vid mottagandet kontrollera att
fordonet, behållaren, kartongen eller annat
förpackningsmaterial med inkommande material är
märkt i enlighet med gällande lagstiftning så att det kan
säkerställas att materialets kategori överensstämmer
med det som anges i handelsdokumentet?
Fordon och behållare
Handelsdokument
6 (9)
46.Innehåller åtföljande handelsdokument för utgående
material erforderliga uppgifter?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
47.Sparas kopia på ovan nämnda handelsdokument?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
48.Förs register över inkommande och utgående
obearbetade animaliska biprodukter respektive därav
bearbetade produkter?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
49.Innehåller registret det som krävs enligt förordning (EG)
nr 1069/2009?
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
Ja
Nej
Ej aktuellt
Ej kontrollerat
Not
Register
Dokumentens bevarande
50.Sparas handelsdokument och register i minst två år?
7 (9)
Not (nr)
Notering, anmärkning, etc.
8 (9)
Not (nr)
Notering, anmärkning, etc.
9 (9)
Download