Församlingen
Vad kännetecknar Guds församling?
Bekännelse
Matt 16:15-18
Rom 10:9-10
Gemenskap
1Kor 1:9
Ef 1:22-23
1Kor 12:12f
Apg 2:46
Uppdrag
Matt 28:18-20
Apg 1:8
Ef 3:7
Bekännelse
Matt 16:15-18
Han sade till dem: "Och ni? Vem säger ni att jag är?" Simon
Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son."
Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son, för det är
inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min Far i
himlen. Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska
jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt
över den.”
På Petrus bekännelse av att Jesus är Messias - den levande
Gudens son byggs församlingen! Den bekännelsen är kärnan och
naturligtvis helt avgörande för församlingsbygget.
Varje människa som bekänner att Jesus är Herre (Rom 10:9-10)
blir en del av Guds rike och är en pusselbit, en kroppsdel i
församlingen. Bekännelsen av Jesus är en start på det kristna
livet, men att leva i bekännelsen av Honom, att synliggöra vem
han är i mitt liv är ett pågående arbete.
Gemenskap
Det viktigaste är att ha en levande gemenskap med Jesus Kristus.
I 1 Kor 1:9 står det "Gud är trofast, han som har kallat er till
gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre."
Vi är kallade till gemenskap med Jesus. Fungerar inte den
gemenskapen är det svårt, kanske omöjligt att få någon annan
gemenskap i församlingen att fungera.
En fantastisk bild av gemenskapen både med Jesus och varandra
i församlingen är bilden av kroppen (Ef 1:22-23). Vi är
kroppsdelar som behöver varandra för att fungera optimalt och
varje kroppsdel behöver vara uppkopplad mot hjärnan, Jesus för
att kroppen ska fungera.
I den första församlingen var gemenskapen naturlig och självklar.
I Apg 2:46 står "Varje dag var de troget och enigt tillsammans i
templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med
varandra i jublande, innerlig glädje." De var tillsammans i
templet, en offentlig plats där de förkunnade och undervisade om
vad Jesus gjort, och de var tillsammans i ett mindre
sammanhang, i hemmen och delade måltidsgemenskap, alltså en
nära gemenskap med varandra.
Uppdrag
Vilket uppdrag har församlingen? Säkert kan många citera Matt
28:18-20 "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och
Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som
jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut." En
utmärkt sammanfattning av uppdraget. Att göra lärjungar är ett
centralt uppdrag för församlingen.
I Apg 1:8 säger Jesus att vi i Helig Ande ska få kraft att bli hans
vittnen i Jerusalem, Judéen, Samarien och ända till jordens
yttersta gräns. Att Jesus nämner Samarien här är intressant!
Samarien var ett område dit judarna inte gärna gick. Samarierna
var ett halvjudiskt blandfolk som också praktiserade hedendom
vid sidan av judendomen och därför gick man helst en omväg när
man skulle från Judéen till Galileen för att slippa beblanda sig
med samarierna. Man kan fundera - vad är mitt Samarien? Vart
vill jag helst inte gå? Var känner jag mig som mest obekväm i att
vittna eller stå upp för min tro?
Till sist: Vilken funktion är din att fylla i församlingen? Paulus
skriver i Ef 3:7 "Detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med
den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga
kraft."
Du besitter gåvor som Gud vill använda. Var och en har något att
bidra med i församlingen - varje kroppsdel fyller en funktion.
Varje person är en pusselbit som behövs för att det stora pusslet
ska bli komplett. Våga bejaka det du är bra på och använd det
i Guds rike. Prata gärna med varandra om detta för ibland kan
det vara lättare att se gåvor och förmågor hos andra än hos sig
själv.
Frågor att samtala om:
Bekännelse
Beskriv din väg till Jesus. När bekände du
honom för första gången?
Hur är tron på Jesus synlig i ditt liv?
Gemenskap
Hur ser din relation med Jesus ut?
I den bästa av världar - hur skulle
församlingsgemenskapen se ut?
Uppdrag
Vilken är din funktion i församlingen?
Vilken pusselbit är du?
Vad är ditt Samarien?