Faktablad med basfakta för investerare

Funds and Advisory
Faktablad med basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som
krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den
så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
SEB Garantifond 80 (SEK)
En delfond i Celsius Global Funds SICAV plc Andelsklass A (SEK)
ISIN MT0000074550
Fonden förvaltas av Funds and Advisory, en kapitalförvaltningsdivision inom Barclays Bank PLC.
Mål och placeringsinriktning
Syftet med fonden är att generera en avkastning som är kopplad
till utvecklingen för Global Prosper 80 Portfolio (SEK). Fonden
investerar i ett stort urval av tillgångar, däribland aktier (också i
företag på tillväxtmarknader), företags- och statsobligationer,
valutor, råvaror, infrastruktur- och aktievolatilitetsprodukter (den
diversifierade delen) samt penningmarknadsinstrument. Fonden
kan investera i dessa tillgångar direkt eller genom
investeringsfonder och finansiella kontrakt som kallas derivat.
Fördelningen mellan olika komponenter i den diversifierade delen
justeras varje månad av förvaltaren med hjälp av förvaltarens egen
modell och analys av ekonomiska data. Dessa komponenter kan
också väljas för att öka i värde när tillgången förlorar i värde, och
förlora i värde när tillgången ökar i värde (så kallad blankning).
Fördelningen mellan den andel av fondens investeringar som är
kopplad till penningmarknadsinstrument och den diversifierade
delen justeras dagligen av förvaltaren enligt en fastställd formel
för att skydda minst 80 % av den högsta kurs som fonden har
uppnått.
Fonden får köpa eller sälja derivat i syfte att minska riskerna för
sina investeringar. Kostnaden för sådana derivat kan påverka
fondens resultat negativt.
Fonden har inget jämförelseindex. Eventuell vinst i fonden
återinvesteras och fonden betalar inte ut någon utdelning.
Fondens värde beräknas och publiceras varje affärsdag.
Investerare kan lösa in sina andelar alla affärsdagar.
Köp och försäljning av andelar i fonden kan leda till kostnader som
kan påverka fondens resultat negativt. Dessa kostnader
tillkommer utöver de avgifter som ingår i ”Kostnader och avgifter”.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Vanligtvis lägre avkastning
1
2
3
Vanligtvis högre avkastning
4
5
6
7
Denna fond har en risk/avkastningsnivå på 3.
Risk/avkastningsnivån visar fondens möjliga resultat och risk.
Fonder med en risk/avkastningsnivå på 1 bör inte betraktas som
riskfria investeringar. Risknivån bestäms enligt en formel som tar
hänsyn till fondens tidigare resultat och/eller simulerade data och
är inte ett mått på risken för kapitalförlust. Mer information om
risker finns i avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet. Du bör vara
medveten om följande:
• Det finns inga garantier för att fonden kommer att uppnå sitt
investeringsmål och du kan förlora pengar. Fondens resultat
påverkas av marknadsrörelser.
• Tidigare resultat och/eller simulerade data är inte en tillförlitlig
indikator på fondens framtida avkastning.
• Den angivna risk/avkastningsnivån är inte garanterad och kan
variera över tid.
• Den diversifierade delen kan vara knuten till en rad olika
tillgångar, och alla kanske inte ger vinst. Urvalsprocessen för
tillgångar som ska ingå i den diversifierade delen kan leda till att
tillgångar som inte får en positiv utveckling väljs.
• Under vissa förutsättningar tillhandahåller Barclays Bank PLC en
kapitalgaranti för 80 % av fondens högsta värde (vilket innebär att
du ändå riskerar att förlora en del av din investering), men detta
gäller inte under alla omständigheter och i vissa fall kan du förlora
delar av eller hela din investering. Du bör läsa mer om garantin i
prospektet.
• Den dagliga justeringen mellan den diversifierade delen och
penningmarknadsinstrumenten kanske inte åstadkommer en
fördelning som ger högsta möjliga avkastning. Fördelningen till
den diversifierade delen kan minskas till noll om denna del ger
dåligt resultat.
• Fondens investeringar kan väljas för att gå med vinst i stigande
eller fallande marknader. Om en investering är utformad för att
öka i värde på fallande marknader (blankning) kommer den att
minska i värde på stigande marknader.
• Om fonden sluter derivatkontrakt med ett företag kan du
exponeras för risken att företaget blir insolvent, och du kan förlora
delar av eller hela din investering.
• Investeringar kopplade till råvaror och tillväxtmarknader medför
generellt sett högre risk än investeringar kopplade till obligationer
och aktier.
• Investeringar i fonden kan påverkas av operativa risker hos
fondens tjänsteleverantörer.
Kostnader och avgifter
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive
kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter
minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift
5.00%
Inlösenavgift
3.00%
Detta är maximiavgiften som kan tas ut av dina pengar innan de
investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut
Avgifter som debiteras fonden under året
Förvaltningsavgifter
• Siffrorna för årliga avgifter grundas på kostnaderna för året som
slutar den 30 juni 2011. Den siffran kan variera från ett år till ett
annat
• Dessa avgifter omfattar inte kostnader för köp eller försäljning av
tillgångar, utom när det gäller en tecknings- eller inlösenavgift
som betalas av fonden vid köp eller försäljning av aktier/andelar i
en annan fond
1.80%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
• De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I
vissa fall kan du betala mindre – din finansiella rådgivare kan ge
dig mer information om de särskilda avgifter som gäller för din
investering
Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och
kostnader” i fondprospektet, som tillhandahålls på begäran.
Inga
Tidigare resultat
• Tidigare resultat ger ingen tillförlitlig vägledning
om framtida avkastning
• Dessa siffror visar fondens årliga avkastning
• Det resultat som anges här inkluderar alla
avgifter och kostnader
• Fonden lanserades den 12 september 2007 och
värderas i SEK
• Denna andelsklass lanserades den 12
september 2007 och värderas i SEK
Praktisk information
• Förvaringsinstitut för fonden är HSBC Bank Malta plc
• Mer information om fonden finns i prospektet. Kopior av detta
dokument samt fondens senaste årsrapport och eventuell följande
halvårsrapport kan på begäran erhållas kostnadsfritt på engelska
och svenska, från fondens säte eller från din distributör
• Skattelagstiftningen i Malta kan påverka din personliga
skattesituation som investerare i fonden
• De senaste fond- och andelskurserna kommer att finnas
tillgängliga hos fondens förvaltare
• Informationen i dessa Basfakta för investerare gäller en av
fondföretagets delfonder. Prospekt och annan information som
ska offentliggöras regelbundet, däribland finansiella rapporter,
upprättas för hela det fondföretag som anges i början av detta
dokument
• Tillgångarna och skulderna i varje delfond inom samma
fondföretag redovisas separat enligt lagstiftningen i Malta. Detta
innebär att vinster och förluster i en delfond inte ska påverka den
finansiella ställningen för en annan delfond, men verkställigheten
av dessa bestämmelser har inte prövats i andra jurisdiktioner
• Du kan ha rätt att växla mellan olika delfonder i samma
fondföretag, men detta kan innebära kostnader för dig. Din
finansiella rådgivare kan ge dig närmare upplysningar om hur
detta går till
• Celsius Global Funds SICAV plc kan hållas ansvarigt endast om
ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Detta fondföretag är auktoriserat i Malta och tillsyn över fonden utövas av Malta Financial Services Authority
Barclays Bank PLC är auktoriserad i Storbritannien och står under tillsyn av brittiska Financial Services Authority och är medlem av London Stock Exchange.
Barclays Bank PLC är registrerad i England med nr 1026167. Säte: 1 Churchill Place, London E14 5HP.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 30 april 2012.