ladda ner

advertisement
Projekttitel:
Kan melfalan inducera immunogen celldöd, eller sentitisera melanomceller för avdödning av
cytotoxiska lymfocyter?
Bakgrund:
Malignt melanom är en av våra vanligaste tumörsjukdomar som årligen drabbar över 3200
personer i Sverige. Malignt melanom som är lokaliserat till extremiteter eller med isolerade
levermetastaser kan behandlas med regional perfusionsbehandling av extremiteter eller lever
med melfalan, vilket möjliggör att tumörerna exponeras för högre cytostatikakoncentrationer
utan skadliga systembiverkningar.
Frågeställning:
Ett uppmärksammat doktorandarbete vid Sahlgrenska akademin (Olofsson, 2013) visade dels
att regional perfusionsbehandling med melfalan ger förlängd överlevnad hos
melanompatienter, dels att cytotoxiska lymfocyter oväntat tycks bidra till reduktion av
tumörvävnad vid lokal cytostatikaperfusion. Flera tänkbara mekanismer skulle kunna förklara
en potentiellt immunostimulerande effekt av perfusionsbehandling med melfalan, varav två
huvudspår som kommer att undersökas i projektarbetet (1) Kan melfalan inducera en
immunogen celldöd av melanomceller, vilket aktiverar dendritcellers upptag och presentation
av melanomantigen till tumörspecifika T-celler? (2) Påverkar icke-toxiska doser av melfalan
melanomcellernas känslighet för T- eller NK-cells medierad cytotoxicitet?
Genomförande:
Primära melanomcellinjer behandlas med olika doser av melfalan eller UV-ljus (negativ
kontroll). Cellernas uttryck av calreticulin, heat-shock-proteiner, MHC klass I, samt ligander
för aktiverande NK-cells receptorer undersöks därefter med flödescytometri.
Från patientblod genereras monocytderiverade dendrit celler, som pulsas med tvättade
melfalanbehandlade eller UV-avdödade autologa tumörceller och odlas med autologa T-celler
i närvaro av IL-2. T-cellerna restimuleras efter 1 vecka med nya pulsade dendritceller och
efter ytterligare en vecka undersöks andelen tumörspecifika T-celler med flödescytometri.
Dessutom testas cellernas förmåga att avdöda melanomceller.
Efter lågdosbehandling av melanomcellerna med melfalan inkuberas tumörcellerna med IL15 aktiverade NK-celler, eller autologa expanderade cytotoxiska T-celler och specifik
cytotoxicitet mäts med flödescytometri.
Download