Reko Sundsvall AB
Sammanträdesprotokoll
Per Capsulam
Sammanträdesdatum
Sida
2016-03-22
Ärendeförteckning
§ 11
§ 12
§ 13
Ordförandens signatur
Justerarens signatur
Remissvar Landsbygdsprogram ................................................ 2
Analysrapport 2017-2026 ......................................................... 3
Enhällighet ................................................................................ 4
Sekreterarens signatur
Utdragsbestyrkande
Reko Sundsvall AB
Sammanträdesprotokoll
Per Capsulam
Sammanträdesdatum
2016-03-22
Ledamöter
Arianne Sundman
Rose-Marie Antonic
Mikael Gäfvert
Kim G Ottosson
Ulf Sjölinder
Birgitta Skoglund
Erik Thunström
Ordförande
Vice ordförande
Protokollet omfattar
§§ 11-13
Per Capsulam
Arianne Sundman
Ordförande
Rose-Marie Antonic
Vice ordförande
Mikael Gäfvert
Kim G Ottosson
Ulf Sjölinder
Birgitta Skoglund
Erik Thunström
Ewa Thorén
Sekreterare
Sida
1
Reko Sundsvall AB
Sammanträdesprotokoll
§ 11
Sammanträdesdatum
Sida
2016-03-22
2
Remissvar Landsbygdsprogram
Beslut
Styrelsen beslutar
att
att
godkänna remissvaret för Landsbygdsprogrammet;
samt
uppdra till VD att inge bolagets remissvar till
Koncernstaben, Sundsvalls kommun.
Ärendet
Koncernstaben har under 2015 arbetat med framtagandet av landsbygdsprogrammet och översänder nu ett programförslag på remiss
till nämnder och bolag i kommunkoncernen. Koncernstaben önskar
få synpunkter på landsbygdsprogrammets utgångspunkter, upplägg,
innehåll etc. Därtill är vissa nämnder och bolag särskilt utpekade att
besvara vilka ekonomiska konsekvenser förslagen i remissen kommer
att få för dem samt att ge en beskrivning över hur nämnden/bolaget
kommer att arbeta med att säker-ställa att föreslagna åtgärder genomförs. MittSverige Vatten är dock inte utpekat som ett sådant bolag.
MittSverige Vatten har besvarat remissen utifrån sina två verksamhetsområden va och avfall. Vad gäller avfall så är bolaget skyldigt att tillhandahålla avfallstjänster inom hela kommunen och påverkar inte i
övrigt landsbygdsutvecklingen. Avfallshanteringen påverkas inte heller
nämnvärt av var och hur landsbygdsutvecklingen sker.
Beslutsunderlag
• PM Beslutsärende Landsbygdsprogrammet
• Bilaga 1 Remissmissiv Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls
• kommun
• Bilaga 2 Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun, remissversion
• Bilaga 3 Landsbygdsdefinition
• Bilaga 4 Serviceorter i kommundelarna
• Bilaga 5 Remissvar Landsbygdsprogrammet
––––
Ordförandens signatur
Justerarens signatur
Sekreterarens signatur
Utdragsbestyrkande
Reko Sundsvall AB
Sammanträdesprotokoll
§ 12
Sammanträdesdatum
Sida
2016-03-22
3
Analysrapport 2017-2026
Beslut
Styrelsen beslutar
godkänna inskickad analysrapport.
att
Ärendet
Styrelsen informeras om den analysrapport som bolaget tagit fram till
politiken i Sundsvalls kommun, inför det analysseminarium som
genomfördes 15 mars 2016.
Beslutsunderlag
• Analysrapport 2017-2026-Reko-MSVAB-slutlig
• Reko-investeringsprognos 2017-2026
––––
Ordförandens signatur
Justerarens signatur
Sekreterarens signatur
Utdragsbestyrkande
Reko Sundsvall AB
Sammanträdesprotokoll
§ 13
Sammanträdesdatum
Sida
2016-03-22
4
Enhällighet
Antecknas att alla beslut är enhälliga.
––––
Ordförandens signatur
Justerarens signatur
Sekreterarens signatur
Utdragsbestyrkande