Ämne: Psykiatri Kurs: Psykiatri 2, 200 poäng Arbetsplatsförlagt lärande

advertisement
Ämne: Psykiatri
Kurs: Psykiatri 2, 200 poäng
Arbetsplatsförlagt lärande
Namn:
Syfte
Grupp/Klass:
Det arbetsplatsförlagda lärandet i kursen
Utfört i samråd
Planerar och utför Kommentar
Psykiatri 2 ska ge eleverna förutsättningar att med handledare med säkerhet
utveckla följande:
och med viss
efter samråd med
säkerhet
handledare
Kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper i praktisk verksamhet.
Centralt Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandinnehåll ling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid mindre vanliga
psykiska funktionsnedsättningar.
Datum + signatur
Datum + signatur
Syfte
Kunskaper om omvårdnads- och omsorgsprocessens olika steg och innehåll vid olika
psykiska funktionsnedsättningar samt
förmåga att tillämpa dessa kunskaper i
praktisk verksamhet.
Datum + signatur
Datum + signatur
Centralt Bedömning av behov, planering, genomföinnehåll rande, dokumentation och utvärdering av vård
och
omsorg samt omvårdnadsarbete vid mindre
vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
2014-05-05
Det arbetsplatsförlagda lärandet i kursen
Utfört i samråd
Planerar och utför Kommentarer
Psykiatri 2 ska ge eleverna förutsättningar att med handledare med säkerhet
utveckla följande:
och med viss
efter samråd med
säkerhet
handledare
Syfte
Förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt förmåga att reflektera över sitt eget förhållningssätt i mötet med dem.
Datum + signatur
Datum + signatur
Centralt Samtalsmetodik individuellt och i grupp.
innehåll Motiverande samtal med öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar. Kommunikationens betydelse vid tvångssituationer.
Syfte
Förmåga att med kreativitet och initiativförmåga medverka i vårdens, omsorgens och omvårdnadens förbättrings- och kvalitetsarbete utifrån evidensbaserad kunskap.
Datum + signatur
Datum + signatur
Centralt Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i
innehåll den praktiska verksamheten.
Vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och olika ansvarsområden. Revirtänkande.
Datum + signatur
Datum + signatur
2014-05-05
Download