Grundläggande Moduler

advertisement
Grundläggande Moduler
Grundläggande Moduler är en orienterande och vägledande insats där målet är att
du förbättrar dina kunskaper i det svenska språket samt får insyn i hur det
svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden är uppbyggd och fungerar.
Grundläggande Moduler rustar dig för:
• Ett inträde på den svenska arbetsmarknaden.
• Ett inträde på ett annat arbetsmarknadspolitiskt program.
• En arbetsmarknadsutbildning.
• En reguljär utbildning.
Programmet består av olika delar utbildning, aktiviteter och språkbedömning:
• Förberedande undervisning i svenska språket med anpassad pedagogik och
utbildningsmaterial utifrån dina förutsättningar.
• Sociala aktiviteter inför arbete, t.ex. föräldrarollen, hälsa och sjukvård.
• Studie- och yrkesvägledning gällande två realistiska utbildnings- och/eller
yrkesalternativ.
• Grundläggande kunskaper om den svenska arbetsmarknaden, t.ex. dess
funktionssätt och vad som gäller inom olika yrkes- och branschområden.
• Praktik med språkträning för dig som har behov av att prova på en ny
yrkesinriktning och/eller en yrkesinriktning som ligger inom ditt tidigare
erfarenhetsområde.
• Grundläggande datorkunskap för dig som har behov av grundläggande
datorkunskaper.
• Grundläggande matematik och hushållsekonomi för dig som behöver hjälp och
stöd inom detta.
Målgrupp
För dig som saknar en yrkesinriktning ges en mer orienterande insats. Om du har
tidigare yrkeserfarenhet ges möjlighet att praktisera med språkstöd för att omvandla den
till svenska förhållanden.
Norgegatan 2b • 164 32 Kista • [email protected] • www.workforyou.se • facebook.com/workforyou.se
Din insats formas efter dina behov i en individuell planering, vilken om nödvändigt kan
översättas till ditt modersmål. Insatsen börjar med en språkbedömning som avgör vilket
innehåll och delar du behöver, och avslutas genom ett test i det svenska språket.
Genomgående erbjuds du dagliga friskvårdsaktiviteter. För att kunna möta dina behov
finns vårt informationsmaterial om insatsen på många olika språk, dessutom arbetar vi:
•
•
•
•
•
•
I små grupper för att du ska kunna få dina specifika behov tillgodosedda.
Med tolk i de fall vi själva inte har språkkompetensen.
Med studiebesök lämpliga för dina behov.
För att koordinera tjänstens insatser med din SFI-undervisning eller annan insats.
För att anpassa undervisningen efter din anvisningsgrad (heltid/deltid).
Med att uppmärksamma specifika hinder som t.ex. dyslexi, inlärningssvårigheter
eller koncentrations- och minnessvårigheter.
• Med att samarbeta med leverantör av upphandlade flexibla anpassningsmoduler
för att kunna ge dig specifikt anpassat stöd.
När du avslutar din insats får du ett intyg på de moduler du genomgått med de resultat
du uppnått. Intyget får du på både svenska och ditt modersmål.
Om Work for you
Work for you har grundsynen att alla människor har outnyttjade resurser och vi arbetar
för att stärka individens förmåga att påverka sin livs- och jobbsituation. Vi finns på drygt
50 orter runt om i landet och arbetar med jobbförmedling, rehabilitering, omställning,
utbildning, integration, rekrytering och bemanning.
Norgegatan 2b • 164 32 Kista • [email protected] • www.workforyou.se • facebook.com/workforyou.se
Download