KURSPLAN

advertisement
KURSPLAN
Skolhälsovård,(”Portalkurs”);Del1ochdel2
ST-kursförblivandespecialistläkareiSkolhälsovård
7.5högskolepoäng
KursenanordnasavSvenskaskolläkarföreningenisamarbetemedKarolinskainstitutet,
Institutionenförkvinnorsochbarnshälsa.
Kursplanenfastställd2016-10-22
BAKGRUND
Skolhälsovårdärsedan2015entilläggsspecialitetförläkaremedspecialitetiAllmänmedicin,
Barn- och ungdomsmedicin eller Barn- och ungdomspsykiatri (SOSFS 2015:8). Det finns ett
uttalatbehovavenkurs(”portalkurs”)sompåettsammanhålletsättförmedlarkunskaper,
färdigheter och förhållningssätt som är angelägna och specifika för skolläkare och för
blivandeskolläkarspecialister.
SYFTE
Kursensyftartillattdenblivandespecialistläkarensjälvständigtskakunnabedömaochfölja
skolbarnspsykiskaochfysiskahälsoutvecklingochtaställningtillavvikelsersomkaninverka
på elevernas förmåga att nå kunskapsmålen samt medverka i att främja det tvärprofessionellasamarbetetielevhälsoteamet.
LÄRANDEMÅL
1. Kunnabeskriva,diskuteraochanalyseraskolbarnpsykiskaochfysiskahälsoutveckling
ochvanligaavvikelsermedsärskildhänsyntillförmåganattnålärandemålensamtde
faktorersompåverkarhälsaniettindividuelltochiettfolkhälsoperspektiv.
2. Kunna analysera och utveckla skolläkarens roll i elevhälsan och relatera de
medicinskakunskapernatillinsatserfrånandraprofessioneriskolan.
3. Ha goda kunskaper om den lagstiftning som styr skolans arbete samt de delar av
lagstiftningeninomhälso-ochsjukvårdensomberörelevhälsansmedicinskainsatser.
INNEHÅLL
Kursenbeståravtvådelar.
Del1handlaromskolhälsovårdensmålochmetodersamtvanligaproblemiarbetetför
skolbarnshälsa.Kursdelenförutsätterinläsningiförvägavläroboken”Evidensbaserad
elevhälsa”;Milerad/Lindgren
Del2handlaromorganisation,lagarochbestämmelserinomelevhälsan.Förutsätter
inläsningiförvägavläroboken”Ledaochorganiseramedicinskelevhälsa”;Milerad/Solders
Wändahl/SwenssonsamtSkolverkets/Socialstyrelsens”Vägledningförelevhälsan”och
repetitionavdelaravlärobokensomanvändsidel1.
UNDERVISNING
Motbakgrundavpåförhandinlästafaktakunskaperdiskuterasochanalyserasi
seminarieformolikasituationerfrånskolläkarensverksamhetsområde.Kortmuntlig
problematiserandeintroduktionskertillvarjeområde.Varjeseminariumomfattar60–120
minuter.
Exempelpåolikasituationer
• Hälsobesökochhälsokontroller
• Medicinskaorsakertillinlärningssvårigheter
• Detnationellavaccinationsprogrammet
• Attfrämjahälsaochförebyggasjukdom
• Lagstiftning,sekretess,tystnadspliktochhanteringavavvikelser
EXAMINATION
Muntligexaminationavsåväldel1somdel2skeriformavgruppdiskussioneravcentrala
områden.Godkäntbetygivarochenavkursdelarnakrävsförslutligtgodkännandeav
kursen.
BETYG
GodkändellerUnderkänd
BERÄKNADARBETSINSATS
Närvaropåkursortenkrävsienomfattningavtredagar(efterlunchdag1,heladag2ochtill
lunchdag3)förvarochenavdebäggekursdelarna.Varjekursdelkräverinläsningsarbeteav
kurslitteraturen.Densammanlagdastudieinsatsenberäknastillfemveckor,dvs.7.5
högskolepoäng.Tentativkursstartoktober2017.
MÅLGRUPP
LäkareverksammainomSkolhälsovård.STläkareinomskolhälsovårdharföreträde.
STkursiSkolhälsovård-Innehåll
Del1;18–20oktober2017
•
•
•
•
•
•
•
•
Upprop,Information,Introduktion
30min,Kursledningen
Normalfysiskutvecklingmedblalängdochviktutveckling,avvikelser,
puberteststörningar,endokrinologi
2moduler,ProfessorOlleSöder
Vaccinationerochsmittskyddiskolan,bedömningavnyinvandradeelever
2moduler,DocentJosefMilerad
Barnmedspecifikaskolsvårigheter;Neuropsykiatriskproblematik,svagteoretisk
begåvning,dyslexi,inlärningssvårigheter,ESSENCE-begreppet,hemmasittare,
särbegåvning.
3moduler,ProfessorElisabethFernell
Psykiskhälsaiskolan,vanligapsykiskaproblem,skolprestationerochpsykiskhälsa
3moduler,SkolöverläkareKarinSonnby,PhD
Hälsofrämjandearbete,hälsofrämjandeskola,hälsobesöket
2moduler,DocentLarsCernerud
Barnmedlångvarigsjukdomochhandikappiskolan,astma-allergi,diabetes,epilepsi,
egenvård,nödvändigaanpassningariskolan
2moduler,ProfessorMagnusWickman
Examination
90minuter,Kursledningenlederdiskussionen,externexaminatorbedömer.
Kursledning;DocentJosefMilerad,ordförandeiSvenskaskolläkarföreningen,DocentLarsCernerud,
vetenskapligsekreterareiSvenskaskolläkarföreningen.
Del2;18–20april2018
•
•
•
•
•
•
•
•
Upprop,Information,Introduktion
30min,Kursledningen
Skollag/Patientsäkerhetslag/Hälso-ochsjukvårdslag.
Tillsyn/Avvikelser/Tillbud/LexMaria
Friskola/Kommunalskola
Läkemedelshantering/Lokaler/Utrustning
3moduler
Styrningavelevhälsan
SamarbeteinomElevhälsoteamet
SamarbetemedSocialtjänsten
3moduler
SekretessochTystnadsplikt
2moduler
Egenvård
Särskolan
2moduler
Attvaraskolläkareigymnasieskolan/aspekteravföretagshälsovård
2moduler
Olycksfall/mobbning/våld
2moduler
Examination
90minuter,Kursledningenlederdiskussionen,externexaminatorbedömer.
Kursledning;DocentJosefMilerad,ordförandeiSvenskaskolläkarföreningen,DocentLarsCernerud,
vetenskapligsekreterareiSvenskaskolläkarföreningen.
Portalkurs–STSkolhälsovård,
seminariefördelning
Enmodul60min
Föreläsning 20min
FAQ,Diskussion
30min
Paus
10min
Tvåmodulerfördelas40+60+10
Tremodulerfördelas60+60+15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEL1
ONSDAG
1. 2. 3. 4. TORSDAG
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FREDAG
13. 14. 1245
1315
1415
1515
1615–1700
GemensamkvällsmåltidpåKI
Kursledningen
Söder
Söder
Milerad
Milerad
0915
1015
1115
Lunchpåegenhand
1315
1415
1515
1615
1715–1800
TillsammanspåUniversityClubpåKI
Fernell
Fernell
Fernell
0915
1015
1115Examination;
Avslutsenast1300
Wickman
Wickman
Sonnby
Sonnby
Sonnby
Cernerud
Cernerud
Download