Speciell sjukvård för troende 104

advertisement
innehåll nr 3 januari 2007
Vaccin
mot den myggburna virussjukdomen dengue,
som blivit allt
vanligare, är under utveckling.
Sidan 121
NYA RÖN
Fem miljoner till sjukhus efter abort
Anders Hansen
klinik och vetenskap
124 »Bamse« hjälper parkinsonpatient
i palliativ sjukdomsfas. Symtomlindring
och respekt för patient och anhörig är
grunden Johan Lökk
128 Metylprednisolon lovande vid MS
Men avsaknad av patent gör läkemedelsindustrin mindre intresserad
debatt och brev
143 Läkarbrist i Sverige? Eric Bertholds
Replik: Inget sjukhus har råd att låta läkare arbeta på halvfart
Eva Nilsson Bågenholm, Benny Ståhlberg
146 Kommentar 1: Utan förändringar har
allmänläkare ingen anledning stödja Läkarförbundet Kjell Nyman
Kommentar 2: Ställningstagande i fördelningsfrågan en förutsättning för samverkan Eric Bertholds
147 Varför så få kliniska prövningar
i Sverige? Jonas Ranstam
KLINIK OCH VETENSKAP Massiv högersidig
148 Så mycket kostar inte en blodtransfusion i Sverige Olof Åkerblom
hydrotorax är en ovanlig form av ovariellt
hyperstimuleringssyndrom. Sidan 132
149 Ofullständiga beräkningar leder till
felaktiga uppgifter om kostnaderna
153 Citatet Stephan Rössner
Olle Berséus
154 lediga tjänster
Wramsby
150 Replik: Vi har inga motiv att driva
kostnader vare sig uppåt eller nedåt
156 platsannonser
134 Metaregression kan visa om fler
NIDCAP-studier är motiverade
Anna H Glenngård, Ulf Persson
181 meddelanden
Arne Ohlsson, Susan E Jacobs
Nytt hopp för primärhälsovården
Anders Kling, Rune Dahlqvist
132 Högersidig hydrotorax – enda
tecknet på ovariellt hyperstimuleringssyndrom Buster Mannheimer, Margareta
Anders Jeppsson
138 Fetma hos barn – prevention enda
realistiska lösningen på problemet
John Perlhagen, Carl-Erik Flodmark, Olle Hernell
kultur
151 Berzelius och Tegnér – intellektuella
portalgestalter förbundna i vänskap
Lars Sjöstrand
Artiklar märkta med R-sigillet har genomgått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartidningens stab av 220 fasta och 350 extraordinarie vetenskapliga experter. Granskningen av manuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).
Speciell sjukvård för troende
S
kall muslimer i Storbritannien få tillgång
till speciella mottagningar som delar islams grundvärderingar? Två brittiska
allmänmedicinare argumenterar för och emot
ett religiöst anpassat sjukvårdssystem i veckans nummer av BMJ (2007;334:74-5).
Professor Aziz Sheikh är för. Englands drygt
1,6 miljoner muslimer tillhör många etniska
grupper men bor ofta i samma underprivilegierade områden, som kännetecknas av hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och social isolering.
De socialt betingade hälsoproblemen förvärras av att många drar sig för att söka vård eller
följa råd om dessa uppfattas som främmande
för islam.
K
vinnor avstår från läkarbesök om läkaren är en man, omskärelse av pojkar utförs på ett riskfyllt sätt utanför den offentliga sjukvården och sjuka tar inte sin medicin om de tror att den kan innehålla alkohol eller biologiskt material från gris.
104
De risker som fastemånaden Ramadan eller
pilgrimsresor kan innebära för vissa patientgrupper uppmärksammas otillräckligt.
Lösningen på problemen är att skapa mottagningar där de troende kan få vård på villkor
som sammanfaller med deras värderingar.
»Det går dessutom
inte av såväl praktiska som etiska
skäl att tillgodose
alla konfessioners
önskemål.«
P
rofessor Aneez Esmail är av principiella
skäl emot att kategorisera patienter efter
religion. Att inom vården bejaka och förstärka olika gruppers särart leder till ökade
spänningar mellan olika trosriktningar och en
intolerans mot andras värderingar. Det går
dessutom inte av såväl praktiska som etiska
skäl att tillgodose alla konfessioners önskemål.
Vi kan inte börja omskära flickor eller låta bli
att ge blodtransfusioner till svårt sjuka.
En lång rad ofta starkt polariserade insändare kommenterar de båda artiklarna.
Läkare med praktisk erfarenhet av att arbeta
i områden med många muslimska patienter
tycks dock främst dela Aneez Esmails uppfattning.
Josef Milerad
medicinsk
chefredaktör
[email protected]
läkartidningen nr 3 2007 volym 104
Download