Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa

Kursplan - Mödrahälsovård,
antikonception och sexuell hälsa - klinisk
utbildning 15.0 hp
Maternity Care, Family Planning and Sexual Health - Clinical
Studies
Kurskod:
Giltig från:
Utbildningsnivå:
Ämnesgrupp:
Huvudområde(n):
Successiv
fördjupning:
Akademi:
Fastställandedatum:


VAE123
VT16
Avancerad nivå
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad,
A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som
förkunskapskrav),
HVV
2015-02-02
Information
Kurslitteratur
This page in English
Syfte
Kursen syftar till att studenten ytterligare ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter i
mödravård, antikonception och sexuell hälsa, utveckla sin förmåga att utföra hälsobevarande och
förebyggande arbete och tillägna sig kunskaper för att identifiera och prioritera kvinnans och det
väntande barnets behov i ett samhälls- och familjeperspektiv. Vidare syftar kursen till att
studenten ska sammanställa och rapportera relevant kunskap inom komplicerad mödrahälsovård,
antikonception och/eller sexuell hälsa.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna visa färdighet och förmåga att självständigt:
1. bedriva vård och ge information innan, under och efter en graviditet utifrån kvinnans behov och
förutsättningar
2. observera, analysera, och dokumentera graviditetens förlopp
3. identifiera fysiologiska, psykologiska och sociala riskfaktorer och vidta adekvata åtgärder för
kvinnan, det väntade barnet och familjen
4. vara lyhörd för kvinnan och partnerns frågor och önskemål inför förlossningen
5. planera, leda och i samverkan med blivande föräldrar genomföra och utvärdera stöd i
föräldraskap
6. i dialog ge stöd och vägledning i sex- och samlevnadsfrågor i olika livsfaser inom
ungdomsmottagning och mödrahälsovård
7. genomföra gynekologisk undersökning inom barnmorskans kompetensområde
8. ge information om och följa upp provtagning av sexuellt överförbara infektioner (STI)
9. ge information om och administrera antikonception
10. utföra gynekologisk
cellprovtagning
11. samverka i vårdprocessen inom och mellan yrkesgrupper, olika funktioner, enheter, nivåer,
verksamheter och ansvarsområden liksom olika vårdgivare och
myndigheter
12. kritiskt värdera och förhålla sig till sin personliga och professionella utveckling (PPU)
avseende ledarskap och samverkan i team
13. sammanställa och rapportera relevant kunskap inom komplicerad mödrahälsovård,
antikonception och/eller sexuell hälsa
Innehåll
Okomplicerad och komplicerad graviditet
Hälsosamtal med gravida kvinnor
Planera, genomföra och utvärdera stöd i föräldragrupp och stöd och vägledning vid amning
Hormonell och icke-hormonell antikonception och insättning av 5 spiraler (intyg)
Gynekologisk cellprovtagning
Klimakteriet och klimakteriella besvär
Information om fosterdiagnostik
Sexualitet och samlevnadsfrågor i olika livsfaser
Oplanerad och oönskad graviditet
Provtagning och samtal i samband med sexuellt överförbara infektioner (STI)
Sex- och samlevnadsundervisning och information på ungdomsmottagning
Sammanställa, värdera och redovisa ett patientfall inom komplicerad mödrahälsovård,
antikonception eller sexuell hälsa
Personlig och professionell utveckling (PPU) avseende ledarskap och team
Undervisning
Undervisningsformerna bygger på studenternas egna aktiva kunskapssökande som bedrivs i
form av klinisk utbildning och kompletteras med uppgifter individuellt och i grupp samt
litteraturstudier. Personlig och professionell utveckling (PPU)
Närmare anvisningar gällande verksamhetsförlagd utbildning, se studiehandledning.
Särskild behörighet
Kvinnors hälsa och livsvillkor 7,5 hp, Obstetrik, gynekologi och neonatal vård 7,5 hp, Normal
graviditet, barnafödande och puerperium 7,5 hp. Genomgången kurs Förlossningsvård 1 - klinisk
utbildning 7,5 hp, Puerperal, neonatal och gynekologisk vård - klinisk utbildning 7,5 hp.
Examination
Gruppuppgift (GRU1) 0.5 hp Reflekterande samtal i grupp personlig och professionell utveckling
(PPU) avseende ledarskap och team, lärandemål 11-12. Betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
INL1, Skriftlig inlämningsuppgift, 0.5 hp, av planering, genomförande, och utvärdering av
föräldragrupp, individuellt eller i par, lärandemål 5. Betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
PRA1, Fullgjord verksamhetsförlagd utbildning, 10 hp inom mödrahälsovård, 1 hp inom
specialistmödravård, 1 hp på ungdomsmottagning och 1hp inom ett valfritt område i samråd med
ansvarig lärare, lärandemål 1-10. Betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM1, Seminarium, 0,5 hp, individuell, muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, patientfall inom
mödrahälsovård, lärandemål 13. Betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
TEN1, Salstentamen, 0,5 hp Skriftlig, individuell tentamen i antikonception och STI avseende
lärandemål 6,8,9. Betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
För PRA1 gäller begränsade examinationsmöjligheter.
I fråga om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där tillgången på praktikplatser är begränsad ges
endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering, om inte särskilda skäl föreligger. (Se vidare
Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens
högskola (MDH), enligt rektorsbeslut.)
Student som av arbetsplats där VFU bedrivs finnes vara uppenbart olämplig för utbildningen, kan
underkännas innan kursen/momentet är avklarat. Detsamma gäller om det på något annat sätt för
MDH framkommer särskilda skäl som utvisar att VFU måste avbrytas. Vid beslut om
underkännande av VFU i förtid ska MDH upprätta en individuell studieplan för studenten. Innan
student erbjuds ny möjlighet till VFU skall de åtaganden som finns i studieplanen vara uppfyllda.
Regler och anvisningar för examination
Betyg
Underkänd (U), godkänd (G).
Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter
Ersätter VAE055 och VAE112.