DOC - Europa EU

advertisement
SV
EUROPEISKA
UNIONENS RÅD
10011/11
(OR. en)
PRESSE 128
PR CO 25
PRESSMEDDELANDE
3085:e mötet i rådet
Rättsliga och inrikes frågor
Bryssel den 12 maj 2011
Ordförande
Sándor PINTÉR
Ungerns inrikesminister
PRESS
Rue de la Loi 175
BE – 1048 BRYSSEL
Tfn: +32 2 281 89 14 / 63 19
Fax: +32 2 281 80 26
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
10011/11
1
SV
12.V.2011
De viktigaste resultaten från rådets möte
Rådet diskuterade migrationsfrågor i samband med utvecklingen i den södra grannskapsregionen.
Ministrarna tog särskilt upp uppföljningen av rådets slutsatser om hanteringen av migration från
det södra grannskapet av den 11–12 april och kommissionens meddelande om migration av
den 4 maj 2011.
Rådet förde också en inledande diskussion om kommissionens utvärdering av och framtida strategi
för EU:s återtagandeavtal med tredjeländer, som offentliggjordes i februari 2011.
Rådet noterade kommissionens föredragning av sin utvärdering av EU:s direktiv om lagring av
uppgifter, som offentliggjordes i april 2011. På begäran av Belgien och mot bakgrund av
kärnkraftsolyckan i Japan informerades rådet av kommissionen om situationen i Japan och
diskuterade hur unionens förmåga att reagera på kärnkraftsincidenter kan stärkas, främst inom
ramen för EU:s civilskyddsmekanism.
Före rådets möte diskuterade den gemensamma kommittén (EU plus Norge, Island, Liechtenstein
och Schweiz) migrationsfrågor i samband med utvecklingen i den södra grannskapsregionen,
enligt ovan. Kommittén tog också upp läget i diskussionerna om översynen av
Frontexförordningen, reglerna för den europeiska gränsförvaltningsbyrån Frontex.
10011/11
2
SV
12.V.2011
INNEHÅLL1
DELTAGARE .................................................................................................................................... 5
PUNKTER SOM DISKUTERADES
Den södra grannskapsregionen ............................................................................................................ 7
EU:s återtagandeavtal: kommissionens utvärdering ............................................................................ 9
Direktivet om lagring av uppgifter: kommissionens utvärdering ...................................................... 11
Kärnkraftsolyckan i Japan: konsekvenser för EU:s civilskyddsmekanism ....................................... 12
Gemensamma kommittén – Frontexförordningen ............................................................................. 13
ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER
RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR
–
Integrerad hantering av översvämningar inom EU ................................................................................................ 14
–
Europeiska brottsbekämpningsnätet för medicinska och psykologiska experter (Empen) .................................... 14
–
Cepols årsrapport 2010 .......................................................................................................................................... 14
–
Centrum för polis- och tullsamarbete .................................................................................................................... 14
EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR
–
Finansiellt stöd till Rumänien ................................................................................................................................ 15
INDUSTRI
–
Medelhavsunionen – ministerkonferens ................................................................................................................ 15
TRANSPORTER
–
Marin utrustning .................................................................................................................................................... 15
–
Luftfartsavtal med Vietnam* ................................................................................................................................. 16
1
När uttalanden, slutsatser eller resolutioner har antagits formellt av rådet anges detta i rubriken för punkten
i fråga, och texten står inom citattecken.
  Dokument som det hänvisas till i texten finns på rådets webbplats http://www.consilium.europa.eu.
  Antagna rättsakter med offentliga uttalanden till rådets protokoll markeras med asterisk. Uttalandena finns
på rådets webbplats eller kan fås från presstjänsten.
10011/11
3
SV
12.V.2011
HANDELSPOLITIK
–
Antidumpning – melamin – Kina .......................................................................................................................... 16
–
Antidumpning – zeolit A i pulverform – Bosnien och Hercegovina ..................................................................... 16
10011/11
4
SV
12.V.2011
DELTAGARE
Belgien:
Annemie TURTELBOOM
Melchior WATHELET
Inrikesminister
Statssekreterare för migrations- och asylpolitik
Bulgarien:
Tsvetan TSVETANOV
Vice premiärminister och inrikesminister
Tjeckien:
Viktor ČECH
Biträdande inrikesminister
Danmark:
Søren PIND
Minister för flyktingar, invandrare och integration samt
minister för utvecklingsbistånd
Tyskland:
Hans-Peter FRIEDRICH
Förbundsinrikesminister
Estland:
Raul MÄLK
Ständig representant
Irland:
Kathleen LYNCH
Biträdande minister vid ministeriet för justitiefrågor,
jämställdhet och försvar
Grekland:
Christos PAPOUTSIS
Minister för skydd av allmänheten
Spanien:
Antonio CAMACHO VIZCAÍNO
Anna TERRÓN I CUSI
Statssekreterare för säkerhetsfrågor
Statssekreterare för invandring och utvandring
Frankrike:
Claude GUEANT
Inrikesminister och minister för utomeuropeiska områden
och regionala och lokala myndigheter samt för invandring
Italien:
Roberto MARONI
Inrikesminister
Cypern:
Neoklis SYLIKIOTIS
Inrikesminister
Lettland:
Ilze PETERSONE
Statssekreterare vid inrikesministeriet
Litauen:
Raimundas PALAITIS
Inrikesminister
10011/11
5
SV
12.V.2011
Luxemburg:
Nicolas SCHMIT
Christian BRAUN
Arbetsmarknadsminister och minister för sysselsättning
och invandring
Ständig representant
Ungern:
Sándor PINTÉR
Krisztina BERTA
Inrikesminister
Understatssekreterare vid inrikesministeriet
Malta:
Carmelo MIFSUD BONNICI
Justitie- och inrikesminister
Nederländerna:
Gerd LEERS
Minister för invandring och asyl
Österrike:
Johanna MIKL-LEITNER
Förbundsinrikesminister
Polen:
Jerzy MILLER
Jan TOMBINSKI
Inrikes- och förvaltningsminister
Ständig representant
Portugal:
Rui PEREIRA
Inrikesminister
Rumänien:
Traian IGAS
Minister för förvaltning och inrikes frågor
Slovenien:
Katarina KRESAL
Inrikesminister
Slovakien:
Daniel LIPSIC
Inrikesminister
Finland:
Astrid THORS
Migrations- och Europaminister
Sverige:
Tobias BILLSTRÖM
Migrationsminister
Storbritannien:
Theresa MAY
Kommissionen:
Cecilia MALMSTRÖM
10011/11
Inrikesminister och minister för kvinno- och
jämställdhetsfrågor
Ledamot
6
SV
12.V.2011
PUNKTER SOM DISKUTERADES
Den södra grannskapsregionen
Rådet diskuterade uppföljningen av rådets slutsatser om hanteringen av migration från det södra
grannskapet av den 11–12 april 2011 (8909/11) och kommissionens meddelande om migration av
den 4 maj 2011 (9731/11), som välkomnades av medlemsstaterna.
Ordförandeskapet lyfte fram tre aspekter av meddelandet för diskussionen – de aspekter av
meddelandet som har att göra med förstärkningen av Schengenområdet ("förvaltningen av
Schengensamarbetet"), ett nytt partnerskap med länderna i södra grannskapet samt asylpolitik.
Under diskussionerna uttryckte ministrarna sin enhälliga ståndpunkt att den fria rörligheten för
personer är en av de största framgångarna med det europeiska regelverket och att denna måste
bevaras. Rådet efterlyste också enhälligt att kontrollen av EU:s yttre gränser skulle förstärkas och
ett utökat samarbete med tredjeländer i både den södra grannskapsregionen och den östliga
partnerskapsregionen. Detta utökade samarbete bör bygga på både rörlighets- och säkerhetsaspekter
på grundval av en differentierad strategi och lämplig villkorlighet.
Under lunchen bekräftade ministrarna på nytt sitt åtagande att senast 2012 inrätta ett gemensamt
europeiskt asylsystem.
I rådets slutsatser från april, där man understryker att situationen i det södra grannskapet och dess
konsekvenser för migrationen fortfarande är en källa till gemensam oro som kräver såväl
brådskande åtgärder som lösningar på medellång och lång sikt, anges ett antal riktlinjer för vidare
åtgärder. Dessa riktlinjer gäller såväl lagstiftningsarbetet och det praktiska samarbetet inom EU som
samarbetet med tredjeländer och internationella organisationer.
Efter rådets möte i april har det ungerska ordförandeskapet också beslutat att sammankalla
ministrarna med ansvar för inrikes frågor och migration till ett extra möte, som ägde rum i dag
(den 12 maj).
Europeiska kommissionen anmodades att lägga fram förslag till en heltäckande strategi för
migration – även med länderna i den södra grannskapsregionen – för Europeiska rådets
godkännande den 24 juni 2011.
10011/11
7
SV
12.V.2011
Kommissionens meddelande om migration utgjorde ett första steg i detta avseende. Där framförs ett
antal idéer och initiativ som rör olika aspekter av migration, bland annat
–
förstärkt gränskontroll och en översyn av förvaltningen av Schengensamarbetet för att
bemöta olaglig invandring, för att säkerställa att alla medlemsstater faktiskt kontrollerar sin
del av EU:s yttre gränser och för att bygga upp förtroendet för effektiviteten i EU:s system
för migrationshantering,
–
fullbordandet av det gemensamma europeiska asylsystemet senast 2012,
–
mer målinriktad laglig invandring till EU för att underlätta för personer med kompetens
som behövs i EU att invandra för att motverka arbetskrafts- och kompetensbrist,
–
utbyte av bästa praxis för en lyckad integration av invandrare, och
–
en strategi för förbindelserna med tredjeländer i frågor som rör migration, rörlighet och
säkerhet.
Dessa initiativ kompletterar de brådskande kortsiktiga åtgärder som kommissionen redan har
vidtagit med stöd av EU:s medlemsstater för att hantera invandringssituationen i Nordafrika
(tekniskt och ekonomiskt stöd, främst till Tunisien och Egypten, för att bistå folket i Libyen och vid
dess gränser i nära samarbete med FN:s högkommissarie för flyktingar (UNHCR) och andra
internationella och icke-statliga organisationer) och invandringstrycket på EU:s södra
medlemsstater, framför allt Italien och Malta (Frontex gemensamma insats Hermes 2011,
ekonomiskt stöd genom olika europeiska fonder, omplacering av asylsökande).
De viktigaste stegen härnäst är
–
olika initiativ och förslag från kommissionen om migration, asyl och integration i slutet av
maj/början av juni (se kommissionens meddelande) mot bakgrund av rådets diskussioner,
–
RIF-rådets möte den 9–10 juni,
–
Europeiska rådet den 24 juni.
Europeiska rådet har redan tagit upp utvecklingen av migrationen i den södra grannskapsregionen
vid två tillfällen: i sitt uttalande av den 11 mars 2011 (EUCO 7/11, punkterna 10–12) och i sina
slutsatser av den 24–25 mars 2011 (EUCO 10/11, punkterna 18–26).
10011/11
8
SV
12.V.2011
EU:s återtagandeavtal: kommissionens utvärdering
Rådet noterade kommissionens föredragning av sin utvärdering av och framtida strategi för EU:s
återtagandeavtal med tredjeländer, som offentliggjordes i februari (7044/11). Efter denna inledande
diskussion anmodades rådets förberedande organ att fortsätta behandlingen av meddelandet och
arbeta med rådets slutsatser, som ska antas vid rådets möte i juni.
I samband med Stockholmsprogrammet uppmanade Europeiska rådet kommissionen att
–
utvärdera tillämpningen av gällande avtal,
–
föreslå metoder för att övervaka dem bättre,
–
utvärdera framstegen eller frånvaron av framsteg i de pågående förhandlingarna, och
–
dra slutsatser och ge rekommendationer för en samlad framtida återtagandepolitik.
Återtagandeavtal med centrala tredjeländer som är ursprungsländer eller transitländer är ett
grundläggande inslag i en effektiv migrationshantering och särskilt för en effektiv
återvändandepolitik för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU.
Sedan 2000 har rådet utfärdat 19 förhandlingsdirektiv för återtagandeavtal med tredjeländer, varav
13 redan har trätt i kraft1. Det senaste avtalet ingicks med Georgien. Det trädde i kraft
den 1 mars 20112. Förhandlingar pågår också med Turkiet3, Kap Verde och Marocko. För Kina och
Algeriet har formella förhandlingar ännu inte inletts.
1
2
3
I kronologisk ordning: Hongkong, Macao, Sri Lanka, Albanien, Ryssland, Ukraina,
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien,
Moldavien, Pakistan, Georgien.
Se detta pressmeddelande.
I februari nådde rådet politisk enighet om ett utkast till ett återtagandeavtal EU–Turkiet, som
ännu inte har undertecknats av båda parter, och antog också slutsatser (se pressmeddelandet
från rådets möte i februari, sidan 7).
10011/11
9
SV
12.V.2011
Ett mer omfattande samarbete när det gäller rörlighet, exempelvis förenklat viseringsförfarande för
medborgare i det berörda tredjelandet, utgör ett betydande incitament under förhandlingarna om
återtagandeavtal. Återtagandeavtal är följaktligen ofta nära förknippade med avtal om förenklade
viseringsförfaranden, som gör det enklare och billigare för tredjelandsmedborgare, i synnerhet de
som reser mycket, att få visering för kortare vistelse för resor till och inom hela EU. Visering för
kortare vistelse avser en planerad vistelse som inte överstiger 90 dagar per 180-dagarsperiod.
EU har hittills ingått avtal om förenklade viseringsförfaranden med åtta länder, som alla också har
ingått återtagandeavtal med EU1. Förhandlingar pågår också om förenklade viseringsförfaranden
med Kap Verde.
1
Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,
Republiken Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina.
10011/11
10
SV
12.V.2011
Direktivet om lagring av uppgifter: kommissionens utvärdering
Rådet noterade kommissionens föredragning av sin utvärdering av EU:s direktiv om lagring av
uppgifter, vilken offentliggjordes i april 2011 (9324/11).
Direktivet antogs 2006 och lagring av uppgifter infördes med anledning av allvarliga hot mot
säkerheten, efter omfattande terroristattacker i Madrid 2004 och London 2005.
I kommissionens rapport från april 2011 dras slutsatsen att lagring av telekommunikationsuppgifter
spelar en viktig roll i skyddet av allmänheten mot grov brottslighet. Dessa uppgifter ger viktiga
bevis vid uppklarande av brott och rättskipning. Användningen i brottsutredningar av uppgifter om
telefonnummer, IP-adresser eller mobil-ID har exempelvis lett till att gärningsmän blivit dömda och
oskyldiga frikänts.
Kommissionen framhåller emellertid också ett antal brister:
–
Införlivandet av direktivet har varit ojämnt. Lagringsperioderna varier mellan sex månader
och två år, vilket är tillåtet enligt direktivet. Dessutom varierar de ändamål för vilka
uppgifter kan göras tillgängliga och användas samt de rättsliga förfarandena för att få
tillgång till uppgifterna i vissa fall avsevärt mellan medlemsstaterna.
–
Följaktligen har direktivet inte lett till någon enhetlig strategi på EU-nivå. Detta kan leda
till svårigheter för leverantörer av telekommunikationstjänster, särskilt mindre operatörer.
Exempelvis skiljer sig ersättningen till operatörer åt inom EU för kostnaderna för att lagra
och ge tillgång till uppgifter.
–
Enligt kommissionen ger inte heller direktivet någon garanti för att uppgifter lagras, samlas
in och används i enlighet med rätten till integritet och skydd av personuppgifter, vilket har
lett till att domstolar har ogiltigförklarat lagstiftning som införlivar direktivet i vissa
medlemsstater. Även om det inte finns några konkreta exempel på allvarliga brott mot
integriteten, kvarstår enligt kommissionen risken för brott mot uppgiftsskydd, om inte
ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas.
För att åtgärda dessa brister avser kommissionen att se över direktivet i samråd med polisen och
rättsväsendet, näringslivet, datatillsynsmyndigheter och det civila samhället för att föreslå ändringar
av de gällande reglerna senast i slutet av 2011 eller början av 2012.
10011/11
11
SV
12.V.2011
Kärnkraftsolyckan i Japan: konsekvenser för EU:s civilskyddsmekanism
Rådet informerades på begäran av Belgien mot bakgrund av kärnkraftsolyckan i Japan av
kommissionen om situationen i Japan och diskuterade hur befintliga beredskaps- och
insatsmekanismer för kärnkraftsincidenter kan förstärkas, främst inom ramen för EU:s
civilskyddsmekanism.
Belgiens förslag omfattar bland annat
–
att nationella och internationella kärntekniska myndigheter blir mer delaktiga i EU:s
övervaknings- och informationscentrums verksamhet,
–
att referensscenarier för kärnkraftsincidenter (såsom Tjernobyl, Fukushima med flera) och
de särskilda medel som krävs för insatser identifieras och förbättras,
–
att vissa referensscenarier som grundas på omfattande och kvalificerade riskbedömningar
prioriteras, tillsammans med en mer förutsägbar tillgång till viktiga resurser i
medlemsstaterna (t.ex. jodtabletter, alternativa system för kylning, saneringsenheter,
kärntekniska experter, robotmoduler), eventuellt även genom att en resurspool inrättas.
För att förbättra civilskyddsinsatserna hade kommissionen redan förra året föreslagit att s.k.
referensscenarier utarbetas för de viktigaste typerna av katastrofer, däribland CBRN (kemiska,
biologiska, radiologiska och nukleära) och gränsöverskridande terroristattacker, både inom och
utanför EU (se kommissionens meddelande Förstärkning av den europeiska insatskapaciteten vid
katastrofer: civilskyddets och det humanitära biståndets roll (15614/10)).
Dessutom pågår just nu en översyn av den befintliga civilskyddslagstiftningen. Kommissionen
förväntas lägga fram ett lagförslag senare i år.
10011/11
12
SV
12.V.2011
Gemensamma kommittén – Frontexförordningen
I anslutning till rådets möte diskuterade gemensamma kommittén (EU plus Norge, Island,
Liechtenstein och Schweiz) följande frågor:
Den södra grannskapsregionen
Kommittén diskuterade frågan enligt beskrivningen i en separat punkt ovan.
Kommittén informerades också av Cyperns delegation om ett ministermöte i frågan i Nicosia
den 19 april 2011. Där deltog ministrar och företrädare på ministernivå från Cypern, Grekland,
Italien, Malta och Spanien.
Frontexförordningen
Kommittén tog upp läget i diskussionerna om översynen av reglerna för Europeiska
gränsförvaltningsbyrån Frontex. Förhandlingarna med Europaparlamentet inleddes i april. Målet är
att nå en överenskommelse före sommaren i linje med Europeiska rådets slutsatser av
den 24 mars 2011.
De viktigaste kvarstående frågorna är följande:
–
Övervakning i samband med samarbete vid återsändande.
–
De exakta bestämmelserna om finansieringen av teknisk utrustning.
–
Medverkan av tredjeländer, EU-organ och internationella organisationer i Frontex
verksamhet.
–
Förtydliganden avseende en strategi för grundläggande rättigheter för Frontex.
10011/11
13
SV
12.V.2011
ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER
RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR
Integrerad hantering av översvämningar inom EU
Rådet antog slutsatser om integrerad hantering av översvämningar inom Europeiska unionen i syfte
att säkerställa samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna och mellan berörda
myndigheter på nationell, regional och lokal nivå när det gäller katastrofhantering och
vattenförvaltning. Målet är att ingripa snabbt och effektivt i nödsituationer som orsakas av
översvämningar (9241/11).
Europeiska brottsbekämpningsnätet för medicinska och psykologiska experter (Empen)
Rådet antog en resolution om inrättande av Empen (9044/11), som ska fungera som en plattform för
att främja vetenskaplig verksamhet bland medicinska och psykologiska experter samt för att utbyta
erfarenheter och bästa praxis på området, inklusive psykologiska bedömningar och psykologiskt
stöd/omhändertagande av polistjänstemän.
Cepols årsrapport 2010
Rådet godkände Cepols (Europeiska polisakademin) årsrapport för 2010, som innehåller en
sammanfattning av verksamheten och Cepols projekt och yttre förbindelser (8539/11).
Centrum för polis- och tullsamarbete
Rådet antog Europeiska riktlinjer för bästa praxis vid centrumen för polis- och tullsamarbete, som
innehåller praktiska rekommendationer för inrättande och drift av sådana centrum (9105/11).
Centrumen för polis- och tullsamarbete är stödorgan för informationsutbyte och hjälp med den
verksamhet som bedrivs av de operativa organ som har ansvar för polis-, gräns- och tulluppgifter i
EU:s gränsområde. På en och samma plats för de samman alla säkerhetsmyndigheter i samtliga
deltagande länder.
10011/11
14
SV
12.V.2011
EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR
Finansiellt stöd till Rumänien
Rådet antog två beslut (9064/11 och 9063/11) om beviljande av fortsatt ömsesidigt bistånd till
Rumänien och tillhandahållande av högst 1,4 miljarder euro i förebyggande medelfristigt finansiellt
stöd för att stödja hållbarheten i landets betalningsbalans.
Syftet med det medelfristiga stödet är att hjälpa Rumänien att justera sitt budgetunderskott och sitt
externa underskott genom att stärka trovärdigheten i regeringens ekonomiska program. Det kommer
att kunna aktiveras till och med den 31 mars 2013. Om stödet aktiveras, kommer det att ges i form
av ett lån med en maximal genomsnittlig löptid på sju år.
EU:s stöd kommer att ges i förening med det finansiella stödet från IMF på 3,6 miljarder euro enligt
ett förebyggande stand-by-avtal som godkändes den 25 mars 2011.
INDUSTRI
Medelhavsunionen – ministerkonferens
Rådet noterade förberedelserna för den åttonde konferensen mellan industriministrarna i unionen
för Medelhavsområdet den 11–12 maj på Malta.
Mötet är en efterföljare till konferenserna inom ramen för unionen för Medelhavsområdet i
Nice (2008) och enligt Barcelonaprocessen i Rhodos (2006), Caserta (2004), Malaga (2002),
Limassol (2000), Klagenfurt (1998) och Bryssel (1996).
TRANSPORTER
Marin utrustning
Rådet beslutade att inte motsätta sig att kommissionen antar en uppdatering av direktiv 96/98/EG
om marin utrustning, för att anpassa det till nya internationella standarder (8061/11).
Ändringsakten omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll. Detta innebär att
kommissionen kan anta förordningar nu när rådet har gett sitt medgivande, såvida inte
Europaparlamentet invänder mot detta.
10011/11
15
SV
12.V.2011
Luftfartsavtal med Vietnam*
Rådet beviljade ingående av ett avtal mellan EU och Vietnam om vissa luftfartsaspekter (7170/5/09
+ COR 1, 14876/1/10 och 8847/11) efter Europaparlamentets godkännande.
Avtalet, som undertecknades i oktober 2010, ersätter eller kompletterar de befintliga bilaterala
avtalen mellan enskilda medlemsstater och Vietnam och anpassar bestämmelserna i dessa till EU:s
lagstiftning, särskilt när det gäller icke-diskriminerande tillträde för alla EU-lufttrafikföretag till
rutter mellan EU och Vietnam samt konkurrensregler.
HANDELSPOLITIK
Antidumpning – melamin – Kina
Rådet antog den 10 maj genom skriftligt förfarande en förordning om införande av en slutgiltig
antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av melamin
med ursprung i Kina (9136/11).
Antidumpning – zeolit A i pulverform – Bosnien och Hercegovina
Rådet antog den 11 maj genom skriftligt förfarande en förordning om införande av en slutgiltig
antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av zeolit A
i pulverform med ursprung i Bosnien och Hercegovina (9116/11).
10011/11
16
SV
Download