Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående

Beslut
Styrelsen för Skånska Småstadens
Kulturskola
c/o Kerstin Karlsson
Marsvägen 6
245 33
2009-08-14
1 (3)
Dnr SV2008:484
Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående
grundskolan Skånska Småstadens Kulturskola i
Staffanstorps kommun
Bakgrund
Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan
Skånska Småstadens Kulturskola i Staffanstorps kommun.
Efter genomförd tillsyn konstaterade Skolinspektionen i beslut den 13 november 2008
att Skånska Småstadens Kulturskola inte uppfyllde alla de krav som ställs för
godkännande och rätt till bidrag för en fristående grundskola. Skolans huvudman
ålades därför att senast den 13 februari 2009 redovisa till Skolinspektionen vilka
åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet.
De påtalade bristerna var:
-
Skolan gjorde inte någon systematisk uppföljning och utvärdering av elevernas
kunskapsresultat i förhållande till de nationella målen i årskurs 5 i samtliga ämnen
(9 kap. 2 § skollagen samt avsnitt 2.8 läroplanen för det obligatoriska skolväsendet).
-
Skolans likabehandlingsplan uppfyllde inte de krav som ställs på en sådan plan (6 §
lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever, 2 § förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan).
-
Eleverna gavs inte förutsättningar att nå målen i ämnet slöjd (9 kap. 2 § skollagen).
-
Huvudmannen hade anställt personal utan att först ha begärt ett registerutdrag (2 §
lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg).
-
Skolans kvalitetsredovisning uppfyllde inte förordningens krav (2, 3, 4 §§ förordningen om kvalitetsredovisning).
Huvudmannens åtgärder
Huvudmannen har i skrivelse som inkom till Skolinspektionen den 16 februari 2009
redovisat följande åtgärder:
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund
Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10
www.skolinspektionen.se
Beslut
2009-08-14
2 (3)
Dnr SV2008:484
-
Vid tidpunkten för inspektionen kunde färdiga måldokument/arbetsplaner för
samtliga ämnen kopplade till läroplanen och kursplanerna inte redovisas. Under
hösten 2008 har arbetet med att färdigställa dessa dokument fortskridit och gjorts
klar för samtliga ämnen från förskoleklass upp till årskurs 7. Skolan har också tagit
fram uppnåendemål i sitt tematiska arbete. Elevernas kunskaper stäms av, bedöms
och utvärderas efter varje genomfört arbetsområde. Elevernas kunskapsresultat följs
även upp kontinuerligt bland annat vid de nationella proven i årskurs 3 och 5.
Skolan använder sig också av olika diagnostiska prov, muntliga och skriftliga
redovisningar. Elevernas kunskapsresultat dokumenteras och redovisas för
föräldrarna vid utvecklingssamtal varje termin i elevens individuella utvecklingsplan.
-
Skolans likabehandlingsplan har reviderats och implementerats hos personal, elever
och vårdnadshavare under hösten.
-
Läsåret 2007/2008 hade skolan mycket stora svårigheter att erbjuda eleverna
undervisning i ämnet trä- och metallslöjd då ändamålsenliga lokaler för denna
undervisning inte fanns. Läsåret 2008/2009 har detta problem lösts genom att träoch metallslöjd intensivläses. När eleverna ska ha trä- och metallslöjd bussas de till
Lövestad skola och har slöjd under en hel dag. Skånska Småstadens Kulturskola har
anställt Lövestads skolas behörige trä- och metallslöjdspedagog på 15 %.
-
All anställd personal har lämnat in registerutdrag från belastningsregistret till
huvudmannen. Ingen anställd har någon anmärkning.
-
Skånska Småstadens Kulturskola har tecknat ett avtal med Staffanstorps kommun
att varje läsår lämna in en kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen kopplas till
skolans arbetsplan och ska vara utformad i enlighet med Skolverkets allmänna råd
angående kvalitetsredovisning. Varje år väljs tre specifika och valfritt mål ut som
prioriterade mål ur läroplanen. I kvalitetsredovisningen ska mål, resultat, analys och
förslag på åtgärder redovisas. Respektive enhet planerar och genomför sitt arbete i
förhållande till målen. Under året sker uppföljning, utvärdering och förbättringsarbete kontinuerligt. Fokus ligger på resultat, analys och förslag till åtgärder.
Skolinspektionens bedömning och beslut
Skolinspektionen bedömer att Styrelsen för Skånska Småstadens Kulturskola har
vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i verksamheten i Skånska Småstadens
Kulturskola har avhjälpts. Skolinspektionen vill uppmärksamma Styrelsen för Skånska
Småstadens Kulturskola att Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009. Därefter gäller i
stället 14 a kap. skollagen (1985:1100, ändrad genom 2008:571) och den nya
diskrimineringslagen (2008:567). Detta innebär att skolorna från och med den 1 januari
2009 ska beakta bestämmelserna i två regelverk för att garantera eleverna skydd mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det finns inget som hindrar att
Beslut
2009-08-14
3 (3)
Dnr SV2008:484
skolan/verksamheten för samman de planer som ska upprättas till ett dokument.
Skolinspektionen förutsätter att skolan i det fortsatta arbetet följer den nya
lagstiftningen. Skolan uppfyller därmed kraven för godkännande för den fristående
grundskolan och har därmed fortsatt rätt till bidrag från barnens och elevernas
hemkommuner.
På Skolinspektionens vägnar
Lotta Kårlind
Enhetschef
Cecilia Rösténius
Undervisningsråd
Kopia till
Staffanstorps kommun