Rekommendationer_associeringsavtalen

Stockholm, 16 oktober, 2008
Utrikesminister Carl Bildt
Handelsminister Ewa Björling
Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm
Handelskommissionär Peter Mandelson
EU-kommissionen
Kopia till:
Karin Eckerdal, Artikel 133-kommittén
Liselott Andersson, COLAT
EU:s ministerråd
Angående: Rekommendationer till Sveriges regering kring förhandlingarna om ett
associeringsavtal mellan EU och Centralamerika respektive den Andinska gemenskapen
Den svenska riksdagen har i stor enighet antagit PGU, Sveriges politik för globala utveckling, som slår
fast att alla politikområden, även handel, ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. I
Maastricht-fördraget står att EU i sina förbindelser med den övriga världen ska bidra till ”solidaritet och
ömsesidig respekt mellan folken, fri och rättvis handel, utrotning av fattigdomen och skydd för de
mänskliga rättigheterna…(Art 3.5 allmänna bestämmelser).
FIAN Sverige och Latinamerikagrupperna har följt processen kring förhandlingarna om ett
associeringsavtal mellan EU och Centralamerika respektive den Andinska gemenskapen sedan
förhandlingarna inleddes hösten 2007. 7405 människor i Sverige har tagit ställning för rättvisa
handelsvillkor och demokratiska förhandlingar.
FIAN Sverige och Latinamerikagrupperna uppmanar Sveriges regering och EU kommissionen att göra
sitt yttersta för att se till associeringsavtalen blir förenliga med PGU och EU:s fördrag. Många
folkrörelser och organisationer har uttryckt oro över förhandlingsprocessen om associeringsavtalen.
Vår oro rör följande områden:
Förhandlingsprocessen
Med tanke på avtalets omfattande karaktär - politisk dialog, utvecklingssamarbete och handel, samt
att så många länder är inblandade är det oroande att se hastigheten i processen ökas när det gäller
Centralamerika (under 2008 lade man in extra rundor). EU slår fast att förhandlingarna ska avslutas
under våren 2009 och de centralamerikanska regeringarna pressas att visa resultat. Hastigheten
försvårar för Centralamerika att ta fram gemensamma strategier för regionen samt försvårar insyn och
deltagande för det civila samhället. Mer tid borde ges till Centralamerika för att arbeta fram
gemensamma ståndpunkter och strategier. EU har lyft fram att ett viktigt syfte med avtalen ska vara
att stärka den centralamerikanska regionen. Processen visar hittills motsatsen.
Konsekvensananlyser
Vi ser med oro på det faktum att konsekvensanalyser kring avtalens effekter fortfarande inte har
genomförts. Enligt EU:s egna riktlinjer ska så kallade Sustainabilty Impact Assesment Studies
genomföras innan förhandlingar inleds och ligga till grund för avtalen. I mars 2007 lovade EU:s
handelskommissionär Peter Mandelson att dessa analyser skulle genomföras för att kunna garantera
samstämmighet mellan associeringsavtalen och utvecklingsmålen, såväl som sociala och
miljömassiga mål. EU-kommissionen har nu lovat att konsekvensanalyserna kommer att vara färdiga
under första halvan av 2009, med andra ord samtidigt som avtalet (med Centralamerika) beräknas
skrivas under. Vi utgår från att förhandlingsresultatet behöver revideras utifrån resultaten i studierna.
Asymmetrier
EU har fortfarande inte visat prov på att ta hänsyn till asymmetrierna mellan EU och Latinamerika. EU
har till exempel inte velat åta sig att överföra teknologi eller öppna upp sin egen markand för
FIAN-Sverige
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
08-6439347 E-post: [email protected]
www.fian.se
Latinamerikagrupperna
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
Tel: 08-55697530, E-post: [email protected]
www.latinamerikagrupperna.se
Centralamerikas viktigaste produkter. Avtalen bör respektera skillnader i utveckling mellan berörda
länder och EU, samt mellan länderna i respektive region. Principen om asymmetri bör vara bärande i
enlighet med tidigare utarbetade principer inom WTO. Dagens utvecklingsländer måste ha rätt att
under inledande faser skydda och främja sina svaga och framväxande industrier. Flexibla
övergångsperioder där tid ges för att upprätta lämpliga strukturer i respektive land är därför viktiga.
Öppenhet och deltagande från det civila samhället
Medan de centralamerikanska länderna genomför konsultationer med det civila samhället kring
avtalets olika delar och till och med ger tillgång till förhandlingstexter, är EU-kommissionen ej villig att
ge tillgång till några dokument, inte heller när det gäller politisk dialog och utvecklingssamarbete. EUkommissionen har lovat se över mekanismer för civila samhällets reella deltagande, men ännu finns
ingen mekanism på plats.
Politisk dialog och utvecklingssamarbete
När det gäller den politiska dialogen kräver EU inte längre de obligatoriska klausulerna som EU
inkluderade i sitt mandat; ratificeringen av Romstadgan som inkluderar den Internationella
brottsdomstolen. Då El Salvador, Guatemala och Nicaragua motsätter sig fördraget, har EU valt att
reducera klausulen till ett åtagande i form av god vilja och motståndet mot fördraget kommer inte att
påverka associeringsavtalet. EU ställde också inledningsvis kravet på de latinamerikanska länderna
att ratificerar regelverken för arbetsrätt inom ILO, men menade senare att detta inte är en förutsättning
för ett associeringsavtal ska skrivas under.
Då avtalen också inkluderar utvecklingsfrågor är det oroväckande att EU ännu inte har gjort några
konkreta åtaganden för att förbättra utvecklingssamarbetet.
Jordbruket
Inom jordbrukssektorn vill EU se ytterligare liberaliseringar av det Latinamerikanska jordbruket,
samtidigt som unionen inte är beredd att förhandla om sina jordbrukssubventioner. EU:s
jordbrukspolitik har på många håll lett till att småbrukare slagits ut då subventionerat spannmål och
mejeriprodukter dumpas och slår ut den lokala produktionen. I ljuset av den aktuella matkrisen bör
Sveriges regering och EU lyfta upp jordbrukets betydelse för att garantera rätten till mat i
Latinamerika, EU:s politik bör bidra till att stärka familjejordbruket i Latinamerika som sysselsätter
många småbrukare och ursprungsfolk.
Singaporefrågorna och handel med tjänster
EU vill inkludera de så kallade Singaporefrågorna (avtal om konkurrens, investeringar och offentlig
upphandling). Detta är kontroversiella områden som regeringarna i Syd motsatt sig inom WTO.
Singaporefrågorna har tidigare avvisats både inom ramen för OECD:s MAI-avtal och inom WTO då de
riskerar att ytterligare inskränka utvecklingsländernas politiska handlingsutrymme att skapa en
utvecklingspolitik som gynnar en rättvis och hållbar utveckling. EU driver också på för liberalisering av
handel med tjänster. Flera olika FN-studier (UNCTAD, UNDP) pekar på att det kan vara viktigt att
behålla möjligheten att kontrollera t ex vattenförsörjningen för att kunna garantera rätten till mat och
hälsa.
TRIPS plus
EU eftersträvar en utveckling av TRIPS, avtalet som bland annat reglerar patentlagstiftning.
Patentlagstiftning riskerar att skapa monopol och ett starkt regelverk kan vara ett hinder för utveckling
och fattigdomsbekämpning. Några av de områden som påverkas av TRIPS är tillgång till mediciner,
utsäde och ägande av traditionell kunskap. Redan idag har många länder problem med att
implementera TRIPS, eftersom detta är mycket resurskrävande.
FIAN Sverige och Latinamerikagrupperna uppmanar Sveriges handelsminister för att inom EU verka
för att:



En paus i förhandlingsprocessen med Centralamerika görs för att tillåta de
centralamerikanska regeringarna utarbeta en regional strategi som ger dem möjligheten att
tillgodose de olika sektorernas intressen i regionen
Konsekvensanalyser görs med ett brett deltagande från olika sektorer och innehållet i
förhandlingarna justeras utifrån konsekvensanalysernas resultat
Hänsyn tas till de skilda förutsättningarna som EU och Centralamerika respektive den
Andinska gemenskapen har när det gäller social och ekonomisk utveckling
FIAN-Sverige
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
08-6439347 E-post: [email protected]
www.fian.se
Latinamerikagrupperna
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
Tel: 08-55697530, E-post: [email protected]
www.latinamerikagrupperna.se







En mekanism för civila samhällets reella deltagande inrättas som ger representanter från civila
samhället inklusive de sociala rörelserna en möjlighet till insyn i och att påverka
förhandlingarna, liksom avtalets implementering och uppföljning
EU återgår till sitt mandat och göra ratificerandet av Romstadgan för Internationella
brottsdomstolen och ILOs konventioner och regelverk till en förutsättning för undertecknande
av associeringsavtalen
Utvecklingssamarbetet utgår från de prioriteringar de latinamerikanska länderna har, snarare
än att vara helt inriktat på ekonomisk integration.
De latinamerikanska länderna tillåts skydda sitt jordbruk och garantera rätten till mat för den
egna befolkningen samt använda sig av åtgärder mot dumping av europeiska produkter.
Konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, där rätten till mat och
vatten ingår, ska vara vägledande
Singaporefrågorna som de flesta utvecklingsländer motsatt sig inom ramen för WTO, lämnas
utanför förhandlingarna
De latinamerikanska länderna bör ges möjlighet att skydda sin tjänstesektor
Mer långtgående avtal när det gäller immateriellrätt, så kallad TRIPS plus, inte inkluderas i
förhandlingarna
EU-kommissionen har givit respons på kraven i namninsamlingen. Vi ber regeringen att ge sina
synpunkter på alla ovan nämnda rekommendationer om förhandlingarna.
Med vänliga hälsningar,
Lena Klevenås
Ordförande FIAN Sverige
FIAN-Sverige
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
08-6439347 E-post: [email protected]
www.fian.se
Fransisco Contreras
Ordförande Latinamerikagrupperna
Latinamerikagrupperna
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
Tel: 08-55697530, E-post: [email protected]
www.latinamerikagrupperna.se