PR - Europa EU

advertisement
Conseil/00/38
Vilamoura den 22 februari 2000
6114/00 (Presse 38)
SEXTONDE MINISTERKONFERENSEN I SAN JOSÉ-DIALOGEN
1.
Den sextonde ministerkonferensen om politisk dialog och ekonomiskt samarbete mellan
Europeiska unionen och medlemsstaterna i Systemet för centralamerikansk integration ägde
rum i Vilamoura, Algarve, Portugal den 22 februari 2000. Colombia, Venezuela och Mexiko
var närvarande som samarbetsländer, Belize och Dominikanska republiken som
observatörsländer.
2.
Ministrarna framhöll vikten av en fortsatt San José-dialog, eftersom den skapade fördelar för
båda regionerna och bidrog till befästandet av freds- och stabiliseringsprocessen samt
Centralamerikas sociala och ekonomiska utveckling.
Ministrarna bekräftade sitt gemensamma åtagande att främja de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna med tanke på dessas allomfattande, ömsesidigt beroende och
odelbara natur. De framhöll enträget att särskild vikt måste fästas vid främjandet av lika
rättigheter och möjligheter för kvinnor och män samt barns, etniska gruppers och minoriteters
rättigheter.
Ministrarna uttryckte sin tillfredsställelse över initiativen i samband med 30-årsdagen av den
amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna samt de centralamerikanska
staternas avsikt att stärka det nuvarande systemet på detta område.
3.
Ministrarna framhöll den allmänt positiva utveckling som noterats med rättsstatsprincipens
befästande i länderna på det centralamerikanska näset och behovet av att föra processen
vidare. Med detta i åtanke betonade de vikten av fortsatta och intensifierade ansträngningar
att befästa de demokratiska institutionerna liksom att stärka rättsväsende, skattemyndigheter
och valnämnder samt garantera deras oberoende, i syfte att nå en mer effektivt fungerande
drift och ett bättre styre av offentliga angelägenheter som garanti för utveckling mot
demokratiskt medbestämmande. Härvid betonade ministrarna behovet att lösa institutionsoch insynsproblem.
Europeiska unionen bekräftade sin avsikt att ge fortsatt stöd åt stärkandet av de
demokratiska institutionerna och rättsstatsprincipen i regionen genom biståndsprojekt, som
ett bidrag till regionens demokratiska utveckling.
Ministrarna bekräftade behovet av fortsatta intensifierade insatser för stärkandet av
medborgarnas säkerhet i Centralamerika. Europeiska unionen uttalade sin bestämda avsikt
att också i fortsättningen bidra till detta område, genom sitt praktiska stöd på området
kvalificering och utbildning i allmänhet för personalen vid de institutioner som svarar för
allmän säkerhet.
Ministrarna uttryckte sin tillfredsställelse över både den positiva utvecklingen av valen i
Guatemala, som är ett betydande bidrag till stärkande av det demokratiska systemet, och
den nya regeringens beslutsamhet att också i fortsättningen tillämpa och utveckla
fredsavtalen där, särskilt i fråga om val-, skatte-, ekonomi- och militärreformer, samt dess
strävan att få ett slut på nonchalerandet av lagen. I detta sammanhang stöder de den
guatemalanska regeringen i omsättandet av rekommendationerna från Kommissionen för
klarläggande av historien.
Internet: http://ue.eu.int/newsroom
E-post: [email protected]
Ministrarna välkomnade avtalet mellan Honduras och Nicaragua som undertecknades i
San Salvador den 7 februari 2000 i närvaro av den särskilde representanten för OAS
generalsekreterare. De välkomnade också de två ländernas beslut att finna en fredlig lösning
i enlighet med internationell rätt på sin tvist om havsgränserna i Karibiska havet.
4.
Ministrarna välkomnade och framhöll den historiska betydelsen av att Panamakanalen
återgår till Panama samt underströk vikten av denna förbindelse mellan oceanerna i
världshandelns intresse.
5.
Ministrarna utbytte information om återuppbyggnads- och omvandlingsprocessen i regionen
efter orkanen Mitch. Parterna välkomnade EU:s godkännande av det regionala programmet
för återuppbyggnaden av Centralamerika (RPRCA), till en kostnad av omkring
260 miljoner euro. Detta program utgör en fortsättning på den nödhjälp som
medlemsstaterna och Europeiska gemenskapen beviljade 1999. Båda parter betonade
vikten av att programmet genomförs utan dröjsmål och konstaterade samtidigt att det finns
andra långsiktiga program som finansieras av medlemsstaterna.
Båda parter erinrade om att dessa återuppbyggnadsprogram skulle verkställas mot bakgrund
av Stockholmsförklaringen med sikte på att bidra till omvandlingen av Centralamerikas
samhällen, inom en tydlig och decentraliserad struktur samt med garantier för aktiv
medverkan från det civila samhället, de icke-statliga organisationerna och den privata
sektorn i återuppbyggnadsprocessen. Båda parter var eniga om betydelsen av att i
återuppbyggnadsprocessen rätta sig efter principerna i denna deklaration. De framhöll den
stora vikten av den regionala rådgivande gruppens möte som planerats till år 2000 i Madrid,
efter Stockholmsmötet, med tanke på att detta möte kommer att ta ställning till regionala, av
Centralamerika uppställda projekt med stort genomslag, vilka kommer att bidra till
Centralamerikas omvandling och stärkandet av den centralamerikanska integrationen.
6.
Ministrarna tog upp frågan om förebyggande av naturkatastrofer. Parterna var eniga om
betydelsen av att utveckla en adekvat regionalpolitik i området för att skydda miljön och
minska regionens sårbarhet.
Europeiska unionen meddelade sin avsikt att fortsätta samarbetet på detta område och
konstaterade i detta sammanhang med intresse de åtgärder och satsningar som följt på
avslutandet av det 20:e ordinarie mötet med centralamerikanska presidenter i Guatemala
den 18–19 oktober 1999, då strategin för minskning av sårbarheten antogs och den
centralamerikanska femårsplanen för minskning av sårbarheten och verkningarna av olyckor
under perioden 2000–2004 inrättades som ett led i omvandlingen och den hållbara
utvecklingen.
7.
Ministrarna betonade bland annat de insatser som gjorts med regional integration i
Centralamerika, som framstegen på väg mot en tullunion, samordningen av ståndpunkter för
gemensamma handelsförhandlingar med andra länder eller ländergrupper liksom mot
förverkligandet av ett centralamerikanskt fördrag om investeringar och handel på
tjänsteområdet. Ministrarna var eniga om det behov av ökat tempo i fråga om framsteg och
praktiska åtgärder som kan märkas på detta område samt ansåg dessa ha avgörande
betydelse inför utmaningarna från globalisering och internationell konkurrenskraft.
Europeiska unionen förklarade sig på nytt redo att stödja dessa strävanden i samordning
med den regionala strategi som godkänts av båda parter inom ramen för flerårsplanerna,
enligt förslag från regionen själv, och inom ramen för regionala insatser med stöd av
medlemsstaterna. Samtidigt upprepade unionen sin totala beredskap att överväga sitt stöd
till förverkligandet av ett centralamerikanskt program för utbildning och kvalifikation i regional
integration, i former att enas om.
8.
Parterna erkände betydelsen av att bekämpa fattigdom och arbeta för ekonomisk och social
rättvisa, särskilt betydelsen av att främja en lämplig skattepolitik samt ekonomisk och social
politik som gynnar skapandet av produktiv sysselsättning, en mer rättvis inkomstfördelning,
landsbygdsutveckling och utbildning av humankapital. Dessa satsningar kommer att hjälpas
framåt av det gynnsamma internationella klimat som parterna verkar för, vilket lockar fram
utveckling och vidgade möjligheter i deras länder.
9.
Ministrarna berömde resultaten av det första toppmötet med stats- och regeringschefer i
Rio de Janeiro den 28–29 juni 1999. Toppmötet var ett bidrag till stärkandet av de redan
utmärkta förbindelserna mellan de två regionerna och det förväntades att nya
samarbetsområden öppnar sig. Båda parter påpekade åter betydelsen av att fortsätta denna
process, med sikte på att förbereda det andra toppmötet som skall hållas i Spanien 2002,
liksom av att förverkliga de samarbetsprioriteringar som beslöts vid det första toppmötet,
med stärkande av strukturen för förbindelser och samarbete i San José-dialogen.
10.
Samtidigt betonade ministrarna sin oro över den stora mängden lätta och småkalibriga vapen
i omlopp, eftersom de ökar allmänhetens osäkerhet och brottsligheten samt motverkar
befästandet av demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna och den ekonomiska
och sociala utvecklingen. Länderna i Centralamerika ställde sig bakom principerna i EU:s
gemensamma åtgärd för att bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av
handeldvapen och lätta vapen. Här välkomnade ministrarna regionens beslutsamhet att
samarbeta närmare med EU:s gemensamma åtgärd och därmed verka gemensamt inom
Förenta nationerna för att förbereda den internationella konferensen om lätta vapen 2001
och leda den till framgång.
11.
Parterna enades också om att ge högsta prioritet åt pågående strävanden att lindra lidandet
och skadorna hos offren för den urskillningslösa användningen av landminor. De upprepade
betydelsen av Ottawakonventionen och behovet av att anta konkreta åtgärder på kort sikt för
att genomföra den. Parterna betonade vikten av både de framsteg som gjorts i regionen med
verkställandet av minröjningsplaner och förklaringen om minröjning i Centralamerika. De
välkomnade också att 50 000 antipersonella minor lagrade i Nicaragua förstörts. Den
europeiska sidan erbjöd sig att fortsätta samarbetet med rehabiliteringen av offren för
landminor.
12.
Likaså bekräftade ministrarna att bekämpning av narkotika och narkotikarelaterad
brottslighet, på grundval av principen om delat ansvar, och respekten för internationell rätt
utgör en prioritering för båda regioner. Båda sidor upprepade sin beslutsamhet att tillämpa
den övergripande handlingsplan som utarbetats gemensamt vid Panamamötet i april 1999.
Ministrarna enades om att stärka samarbetet i detta sammanhang, för att inom ramen för
samordnings- och samarbetsmekanismen om narkotika mellan EU, Latinamerika och
Karibien lägga fast subregionala strategier för kamp mot narkotika och narkotikarelaterad
brottslighet.
13.
Ministrarna bekräftade sitt engagemang för systemet för multilateral handel och ställde sig
bakom det som överenskommits vid mötet med stats- och regeringschefer i Rio de Janeiro i
samband med inledandet av en ny omgång genomgripande handelsförhandlingar där inget
område utelämnas och med inriktning på gradvis liberalisering av handeln med varor och
tjänster; de kommer att eftersträva rimliga och välavvägda resultat.
14.
Ministrarna förklarade vilken vikt de fäster vid den mänskliga dimensionen och en rationell
förvaltning av naturresurserna i en anda av rättvis, uthållig och ömsesidigt gynnsam
utveckling.
15.
Parterna uttryckte sin tillfredsställelse med de positiva effekterna av det förnyade allmänna
preferenssystemet för jordbruk, som EU beviljar Centralamerika, och med systemets
utvidgning till industriprodukter från 1 januari 1999. De var övertygade om att dessa åtgärder
skulle medföra åtskilliga ekonomiska och sociala fördelar för regionen. Parterna påpekade
också att det allmänna preferenssystemet passade in i de centralamerikanska ländernas
kamp mot narkotikaproblemet.
Den centralamerikanska sidan upprepade sitt intresse av att behålla preferensmekanismen i
kraft under en avsevärt längre period så att ett klimat av större visshet och stabilitet för
centralamerikanska och europeiska investerare kunde skapas, medan en ny modell för
framtida ekonomiska förbindelser med Europeiska unionen tar form, kännetecknad av det
faktum att den skapar ömsesidiga handelsfördelar.
16.
Parterna uttryckte tillfredsställelse med resultatet av handelsforumet mellan Europeiska
unionen och Centralamerika i Bryssel den 28 oktober 1999. Därmed möjliggjordes en nyttig
diskussion om olika sätt att stärka handelsförbindelserna och öka investeringarna mellan de
två regionerna. Av denna anledning bekräftade de sitt intresse av att fortsätta med sådana
möten.
I samma sammanhang upprepade Centralamerika för den europeiska sidan den begäran
som gjorts vid det andra handelsforumet om att avseende skulle fästas vid möjligheten att
bevilja regional kumulation av ursprungsregler för Centralamerika, Panama och Andinska
gemenskapen. EU-ministrarna förklarade sig villiga att undersöka detta förslag positivt mot
bakgrund av gällande regler.
17.
Ministrarna bekräftade åter behovet att stärka de ekonomiska förbindelserna mellan de båda
regionerna och betonade därför vikten av investeringar. De upprepade sitt ömsesidiga
åtagande att främja initiativ som syftar till att öka investeringsflödena, särskilt från Europa
mot Centralamerika. I detta sammanhang erkände de för det första vikten av bilaterala avtal
för att främja och skydda ömsesidiga investeringar och undvika dubbelbeskattning, och för
det andra nyttan av att också fortsättningsvis främja ett klimat som gynnar investeringar i den
centralamerikanska regionen.
18.
Ministrarna betonade också det positiva bidrag som övergripande gemenskapsprogram för
ekonomiskt, kulturellt och akademiskt samarbete med deltagande från nya sektorer av det
civila samhället i förbindelserna mellan EU och Centralamerika skulle kunna lämna till att
uppmuntra utbyte mellan de två regionerna. De enades om att öka det aktiva deltagandet av
Centralamerika i dessa program.
I samband med kampen mot marginalisering förklarade sig ministrarna villiga att utforma
initiativ till samarbete på området distansundervisning.
19.
Parterna erkände betydelsen av att använda de medel som står till förfogande i enlighet med
de program för återuppbyggnad och förändring i regionen som finns mellan EU och
Centralamerikanska banken för ekonomisk integration (CABEI). De riktade
uppmärksamheten på de framsteg som gjorts i detta avseende under samtalen mellan
Europeiska kommissionen och CABEI.
Parterna välkomnade Europeiska investeringsbankens fortsatta medverkan i Centralamerika,
och särskilt det låneavtal som undertecknats med CABEI, samt rekommenderade ett ökat
och utvidgat agerande från EIB i regionen.
Den centralamerikanska sidan uppmanade åter Europeiska unionens medlemsstater att bli
utomregionala medlemmar av CABEI, vilket skulle bidra till att stärka handels- och
investeringsförbindelserna mellan de två regionerna, samt stödde bankens medverkan i
alternativ för att lindra fattigdomen i Honduras och Nicaragua med flera länder.
20.
Ministrarna underströk sin beslutsamhet att se till att HIPC-initiativet snabbt genomförs och
betonade de framsteg som nåtts med finansieringen av detta initiativ, vilket bör göra det
möjligt för fattiga och starkt skuldsatta länder som bedriver erforderlig politik för anpassning
och strukturreformer att åtnjuta större skuldlättnader. Detta HIPC-initiativ bör vara en hjälp i
kampen mot fattigdomen.
Den centralamerikanska sidan vädjade till Europeiska unionen att ansluta sig till strävandena
att vinna ytterligare finansiellt stöd från det internationella samfundet genom kreativa och
innovativa mekanismer utformade för att stödja de bästa insatserna från borgenärsländer i
regionen med att bevilja sina intraregionala gäldenärer vederbörlig skuldlättnad inom ramen
för Parisklubben.
21.
Den centralamerikanska sidan gav sitt erkännande åt stödet från Europeiska unionen åt olika
miljöprojekt och initiativ av betydelse för regionen. Båda parter underströk det tillrådliga i att
ytterligare utvidga och intensifiera samarbetet på detta område. Härvid insåg de betydelsen
av att beakta regionala skillnader och olika utvecklingsnivåer. Ministrarna betonade vikten av
konferensen med parterna i konventionen om klimatförändringar som i november skall hållas
i Haag.
22.
Centralamerika och Europeiska unionen uttryckte sin tillfredsställelse med San Joséforumets betydelse och specialiserade karaktär samt med de förebildliga förbindelser som
länge har funnits mellan dem, samt den solidaritet som förenar folken i båda regionerna.
23.
Parterna enades om att hålla nästa ministermöte i Centralamerika under första halvåret
2001.
24.
Ministrarna uttryckte sin tacksamhet till folket och regeringen i Portugal för den vänlighet och
det stöd de fått i arbetet med att genomföra konferensen och nå ett lyckat resultat.
På medlemsstaternas i det Centralamerikanska
integrationssystemet vägnar
Panamas utrikesminister
Tillförordnad ordförande
På Europeiska unionens vägnar
Rådets ordförande
Generalsekreterare/hög representant
Kommissionens direktör för Latinamerika
Download