3_3_2005-03-09_330.

advertisement
Yrkande (v, s, mp)
Ärende 3:5
Kommunstyrelsen 2005-02-09
Jämställdhetspolicy för Göteborgs stad
Det har sedan förslaget till jämställdhetspolicy arbetades fram bedrivits ett aktivt jämställdhetsarbete både
nationellt och lokalt. Vi har en fastställd lönepolitik som grundar sig på BAS i syfte att rätta till felaktiga
och ojämställda löner. Nya metoder har prövats i Göteborgs stad för hur jämställdhetsfrågorna kan
integreras i verksamhetsfrågorna. Processledarutbildning har genomförts liksom utbildning för
kvalitetshöjning av jämställdhetsplaner. Just nu pågår satsningarna ”jämt i förskolan” och ”jämt i
Tynnered och Torslanda”. Mäns våld mot kvinnor har uppmärksammats och stödet till utsatta kvinnor och
barn har stärkts. En aktiv debatt förs idag kring feminism och jämställdhet och en statlig utredning
funderar just nu på varför det ändå inte hänt mer och på hur jämställdhetsmålen skall omformuleras.
Därför behöver vi utarbeta ett nytt förslag till jämställdhetspolicy för Göteborgs stad.
Det finns osynliga mönster som gör att kvinnor generellt har mindre makt och inflytande än män. Det
gäller att göra dessa mönster synliga och därmed möjliga att förändra.
(majoritetens budget 2005)
Kvinnor är, generellt såväl som specifikt inom olika grupper, oftast underordnade män. Inom politiken
innebär det att mäns överordning och kvinnors underordning skapas inom alla politikområden, i
bostadspolitik, i socialpolitik, i näringspolitik och så vidare. Eftersom jämställdhet mellan flickor och
pojkar, kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och människor möts, så
måste jämställdhetsperspektivet alltid finnas med i både det långsiktiga och det dagliga arbetet
.
Jämställdhetspolicyn ska vara ett stödjande dokument som bör läsas ihop med budgeten. Policyn ska
utformas enligt modellen balanserad styrning: medborgarperspektiv, verksamhetsperspektiv,
medarbetarperspektiv och ekonomiperspektiv. Det är i kommunens förvaltningar och bolag som det
konkreta jämställdhetsarbetet bedrivs och policyn ska ses som ett stöd för detta arbete.
Av policyn ska framgå hur uppföljningen av jämställdhetsarbetet ska ske. Det kan till exempel vara att det
lokala jämställdhetsarbetet sammanställs till en årlig rapport liknande den miljörapport som
miljöförvaltningen tar fram avseende arbetet med miljöfrågorna. Policyn ska innehålla krav på analys och
utvärdering av det lokala jämställdhetsarbetet.
Jämställdhetspolicyn ska vara lättillgänglig, lättläst och stringent. Västra Götalands jämställdhetspolicy
kan var en modell vad gäller utformning och överskådlighet.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
att stadskansliet får i uppdrag att utforma en jämställdhetspolicy enligt intentionerna i yrkandet
att policyn skall var klar senast 2005-05-31
GÖTEBORGS STADSKANSLI
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2002-01-21
Jämställdhetspolicy och jämställdhetsarbete i Göteborgs stad
SAMMANFATTNING
Stadskansliet fick i uppdrag av dåvarande jämställdhetsrådet att ta fram förslag till jämställdhetspolicy för
staden. Ett underlag har presenterats för kommunstyrelsen, bil. 1. Stadskansliet har vidare under denna
period vid flera tillfällen på kommunstyrelsens sammanträden redovisat aktuell pågående utveckling vid
stadens nämnder och bolag inom området.
Något slutligt förslag till ny jämställdhetspolicy för Göteborgs stad har emellertid inte lyfts fram till
kommunstyrelsen för beslut. Det finns flera skäl till detta. Ett är kommunstyrelsens ambition att inte
fastställa särskilda policydokument fristående från det årliga budgetbeslutet som skall omfatta helheten i
Göteborgs stads verksamhet. Ett andra tungt vägande skäl har varit att jämställdhetsarbetet allt mer växer
ihop med flera anknytande policyområden, inte minst det allt aktuellare mångfaldsarbetet. Vi har från
stadskansliets sida arbetat för att få ett mer integrerat underlag framtaget och framlyft till
kommunstyrelsen.
För att skapa bättre överblickbarhet och möjlighet till genomslag av intentionerna i jämställdhetspolicyn
föreslår stadskansliet därför att jämställdhetspolicyn integreras i dels arbetet med mångfaldsplan, dels i en
översyn av samtliga policydokument som tydligare kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet och
jämställdhetsarbetet.
IULA - International Union of Local Authorities - är kommunernas samarbetsorganisation på världsnivå.
En jämställdhetsdeklaration för att öka jämställdhet på lokal nivå antogs enhälligt av IULA:s styrelse
1998, bil. 2. Svenska Kommunförbundets styrelse rekommenderar kommunerna att underteckna IULA:s
jämställdhetsdeklaration och att därefter genom fullmäktige beslut göra intentionerna till kommunens
egna.
FÖRSLAG TILL BESLUT
I kommunstyrelsen:
Stadskansliet får i uppdrag att dels integrera jämställdhetspolicyns innehåll i arbetet med
mångfaldsplan, dels göra en översyn av samtliga policydokument med målsättning att på ett tydligare
sätt koppla dessa till det systematiska kvalitetsarbetet och jämställdhetsarbetet.
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Göteborgs stad ställer sig bakom IULA:s jämställdhetsdeklaration.
Bilagor:
1. Underlag till jämställdhetspolicy för Göteborgs Stad
2. Jämställdhetsdeklaration - International Union of Local Authorities
BAKGRUND
Under hela 90-talet har såväl politiker som forskare varit överens om att jämställdhets-perspektivet måste
genomsyra alla delar av samhällsutvecklingen. Jämtegrering, översättning av engelskans ”gender
mainstreaming”, innebär att kommunerna måste integrera jämställdhetsarbete i verksamheterna på alla
nivåer. Könsperspektivet måste beaktas i alla beslutsprocesser. Det innebär att alla, politiker, ledare och
medarbetare i kommunen, har ett ansvar för att öka sina kunskaper om vad jämställda verksamheter
innebär och aktivt arbeta för att få bort brister i jämställdheten.
Stadskansliet fick i uppdrag av dåvarande jämställdhetsrådet att ta fram förslag till jämställdhetspolicy för
staden. Stadskansliet tillsatte en arbetsgrupp med representanter från förvaltningar och bolag som
arbetade fram ett underlag till jämställdhetspolicy. Underlaget har varit remitterat till 50 förvaltningar och
bolag. Facklig samverkan har skett i CSG (Centrala samverkansgruppen). Underlaget har presenterats för
kommunstyrelsen. Stadskansliet har vidare under denna period vid flera tillfällen på kommunstyrelsens
sammanträden redovisat aktuell pågående utveckling vid stadens nämnder och bolag inom området.
Något slutligt förslag till ny jämställdhetspolicy för Göteborgs stad har emellertid inte lyfts fram till
kommunstyrelsen för beslut. Det finns flera skäl till detta. Ett tungt vägande skäl har varit
kommunstyrelsens, vid flera tillfällen, uttalade uppfattning att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
inte skall fastställa särskilda policydokument fristående från det årliga budgetbeslutet som i princip skall
omfatta helheten i Göteborgs stads verksamhet. Ett andra tungt vägande skäl har varit att
jämställdhetsarbetet allt mer växer ihop med flera anknytande policyområden, inte minst det numera
kraftigt uppmärksammade mångfaldsarbetet. Vi har från stadskansliets sida alltså känt ett starkt behov av
att få ett mer integrerat underlag framtaget och framlyft till kommunstyrelsen.
FÖRSLAG TILL FORTSATT HANTERING AV JÄMSTÄLLDHETSPOLICYN
Den fortsatta hanteringen av jämställdhetspolicyn har diskuterats i den tvärgrupp på stadskansliet som
tillsatts för det kommungemensamma jämställdhetsarbetet. Frågan har också diskuterats med
förvaltnings- och bolagschefer. Stadskansliet kan se olika alternativ till hantering.
Alternativ 1. Jämställdhetspolicyns innehåll integreras i dels arbetet med mångfaldsplan, dels i en
översyn av samtliga policydokument enligt förslag nedan.
Det finns flera skäl till att välja detta alternativ. Sedan underlaget till policy togs fram har jämställdhet
som en del av mångfaldsarbetet fått ökat fokus. Begreppet mångfald innebär olikhet på grund av kön,
funktionshinder, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, familjeförhållande, sexuell identitet.
Vi har fått nya diskrimineringslagar parallellt med jämställdhetslagens förbud mot diskriminering. På
statlig nivå pågår diskussioner om att samla nuvarande diskrimineringslagar i en, för att underlätta
genomförande av mångfaldstänkande i samhället. Fullmäktige har i beslut om budget 2002 uppdragit åt
den nya mångfaldsorganisationen att ta fram en mångfaldsplan för Göteborgs stad. Förvaltningar och
bolag har fått i uppdrag att sätta mål för sitt mångfaldsarbete samt ta med integrationsaspekterna i sina
årsrapporter för 2002.
Mångfaldsenheten kommer att arbeta fram mångfaldsplanen genom ett processinriktat arbetssätt för att få
bra genomslag ute i förvaltningar och bolag. Tidigare arbetssätt, med policydokument som skickas ut,
har visat sig ta lång tid för att få effekter och mångfaldsenheten har därför bedömt det viktigt att pröva ett
nytt arbetssätt.
Det finns synpunkter från förvaltningar och bolag på att vi redan idag har alltför många policydokument,
vilket gör det svårt att kommunicera budskapet med medarbetarna längst ut i organisationen. Under åren
har olika policydokument och riktlinjer arbetats fram, samtidigt som metoder har utvecklats för det
systematiska kvalitetsarbetet. En idé som har väckts är att på ett tydligare sätt integrera kärnan i
nuvarande policydokument med värderingarna och metoderna i det systematiska kvalitetsarbetet och
jämställdhetsarbetet.
Stadskansliet föreslår därför att kansliet får i uppdrag att dels integrera jämställdhetspolicyns synsätt i
arbetet med mångfaldsplan, dels påbörja ett arbete med målsättning att tydligare koppla
policydokumentens budskap till kvalitetsarbetet och att detta arbete bedrivs i en bred process.
Alternativ 2. Jämställdhetspolicyn i föreliggande form antas som komplement till de policys som
redan finns. Bilaga 1
Det finns naturligtvis risker med att integrera jämställdhetsfrågorna i övriga policys och processer.
Jämställdhetsarbete kan bli osynligare och få ett minskat utrymme. Eftersom mycket arbete återstår innan
kvinnor och män, pojkar och flickor har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i våra
verksamheter måste jämställdhetsproblematiken tydligt synliggöras och hanteras på alla nivåer i våra
organisationer. En särskild policy kan då vara ett viktigt verktyg.
Stadskansliet tror dock att arbetssätt enligt alternativ 1 gör att intentionerna i jämställdhetspolicyn får
större genomslag ute i förvaltningar och bolag och förordar därför detta förslag till beslut.
FORTSATT ARBETE MED JÄMSTÄLLDHETSFRÅGORNA
Utveckling av metoder för jämställdhetsarbete
Målet med jämställdhetsfrågorna är att de ska bli en naturlig del av verksamheten. Nya metoder har
utvecklats och prövats i Göteborgs stad för hur jämställdhetsfrågorna kan integreras i
verksamhetsfrågorna. Processledarutbildning genomfördes under 2000 för 43 deltagare från olika
verksamheter och innehöll 18 jämtegreringsprojekt med 3R metoden. 3R metoden fungerar som stöd för
att synliggöra en fråga eller verksamhet ur könsperspektiv.
Utbildningen och projekten har fokus på verksamheterna och den service göteborgarna möter.
Stadskansliet är av uppfattningen att 3R metoden är ett bra arbetssätt för att få effekter när det gäller att
förändra attityder mm. Ytterligare en omgång kommer därför att erbjudas förvaltningar och bolag under
2002.
Jämställdhetsplanearbetet
Kommunfullmäktige har fastslagit att förvaltningar och bolag ska ha tydliga mål för jämställdhetsarbetet
som utvärderas i årsredovisning och bokslut. Jämställdhetsplanerna är ett viktigt instrument för detta
arbete. En särskild utbildning för kvalitetshöjning av jämställdhetsplaner pågår. 27 förvaltningar och
bolag deltar.
Arbetsvärdering och jämställda löner
Kommunen har tagit fram ett arbetsvärderingsinstrument som nu successivt har börjat användas i alla
förvaltningar och bolag. Instrumentet är ett mycket bra underlag för att visa löneskillnader på grund av
kön.
Ledarrekrytering och ledarutveckling
Totalt har koncernen en jämn fördelning bland ledarna när det gäller män och kvinnor. På förvaltningsoch bolagschefsnivån är dock fördelningen fortfarande sned och måste ha fortsatt hög uppmärksamhet vid
varje rekrytering - ett ansvar som vilar tungt på rekryteringsansvariga i nämnder och styrelser.
Ledarnas ansvar för att driva ett aktivt jämställdhetsarbete kommer att ha hög prioritet i det
kommungemensamma ledarutvecklingsarbete för alla stadens ledare som inletts sedan något år tillbaka.
Könsuppdelad statistik
I dagsläget finns tillgång till könsuppdelad statistik inom i stort sett alla politikerområden.
Det som behöver förbättras är analysarbete och pedagogiskt utformad information.
Tillgång till kunskap inom jämställdhetsområdet.
Stadskansliet har några medarbetare som har i uppdrag att bevaka jämställdhetsområdet och hålla kontakt
med forskare och andra experter. Dessutom har i stort sett varje förvaltning och bolag
jämställdhetsombud som särskilt håller sig ajour inom området.
JÄMSTÄLLDHETSDEKLARATION
IULA - International Union of Local Authorities - är kommunernas samarbetsorganisation på världsnivå
och arbetar för att utveckla den lokala demokratin i världens kommuner och stärka det lokala självstyret.
En jämställdhetsdeklaration för att öka jämställdhet på lokal nivå antog enhälligt av IULA:s styrelse
1998. IULA uppmanar till att deklarationen integreras i den lokala verksamheten. Svenska
Kommunförbundets styrelse rekommenderar kommunerna att underteckna IULA:s
jämställdhetsdeklaration och att därefter genom fullmäktige beslut göra intentionerna till kommunens
egna. Bilaga 2.
Kommunförbundet skickar kontinuerligt information om vilka kommuner som undertecknat deklaration
vidare till IULA:s huvudkontor, som sammanställer en förteckning över de förbund och kommuner som
undertecknat. Sammanställningen presenteras för FN för att visa den lokala nivåns medverkan i den
globala strävan för jämställdhet.
GÖTEBORGS STADSKANSLI
Arne Heldtander
Bilaga 1
Dokumentet översändes separat som acrobatfil
Bilaga 2
Jämställdhet i världens kommuner
Svenska Kommunförbundet är medlem i den globala organisationen International Union of Local
Authorities (IULA) som arbetar för att utveckla den lokala demokratin i världens kommuner och stärka
det lokala självstyret. Under 1998 bedrevs ett aktivt arbete inom IULA och dess Task Force on Women in
Local Government, som fokuserar kvinnors inflytande i lokalt beslutsfattande världen över. Svenska
Kommunförbundet tog på sig uppdraget att leda arbetet som bland annat handlade om att ta fram en
deklaration för jämställdhet i världens kommuner, The IULA World Wide Declaration on Women in
Local Government. Syftet med deklarationen är att följa upp skrivningarna i dokumentet "Platform for
Action" från FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995 till en handlingsplan för den lokala nivån - en
motsvarighet till miljöarbetets Agenda 21 på jämställdhetsområdet. Deklarationen är översatt till svenska.
Deklarationen är undertecknad av Svenska Kommunförbundet som skickade ut den till samtliga svenska
kommuner våren 1999 med uppmaningen att ta upp den till diskussion och undertecknande. Förbundet
uppmanar också alla kommuner som undertecknar den att meddela oss för vidarebefordran till IULA som
sammanställer namnen på de kommuner i världen som skrivit under deklarationen. Sammanställningen
kommer sedan att presenteras för FN för att visa den lokala nivåns medverkan i den globala strävan mot
jämställdhet.
En annan del i arbetet inom IULAs Task Force on Local Government var att utarbeta rapporten Women
in Local Government, som främst fokuserar representationsfrågan. Rapporten tar upp hinder för en ökad
kvinnorepresentation, men också strategier för förändring. I rapporten finns också IULAs policy för att
öka andelen kvinnor inom den egna organisationen.
IULA Worldwide Declaration on Women in Local Government
INTRODUCTION
On 25 November 1998, in Harare, Zimbabwe, the IULA Worldwide Declaration
on Women in Local Government was endorsed by the IULA World Executive
Committee and launched at a special meeting attended by some 100 local
government representatives from around the world and by the local press. The
Declaration, which builds on the IULA Worldwide Declaration on Local-Self
Government, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) and the UN Beijing Platform for Action, was drafted
in broad international consultation of the IULA network and partner organisations.
The Members of IULA are currently assisting in the worldwide dissemination
and promotion of the Declaration, and the aim is to have the document discussed and ratified by as many individual local government and partner organisations as possible. For example, the Declaration will be presented to the UN
Commission on the Status of Women in March 1999. In order to monitor progress, councils, associations and partner organisations are asked to send a
copy of the signed Declaration and any resulting action plans to the IULA
World Secretariat in The Hague (directly or via their national association).
Those who have ratified the Declaration will be listed on this web-site (see
below) Translations of the Declaration into other languages will also be posted
and are most welcome.
IULA Worldwide Declaration on Women in Local Government
Preamble
1. The World Executive Committee of the International Union of Local Authorities (IULA), the worldwide association of local governments, meeting in Zimbabwe, November 1998;
2. Recalling the Worldwide Declaration of Local SelfGovernment adopted at
IULA's 31st World Congress in Toronto, 1993;
3. Recalling the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) and the United Nations Declaration on Women and
Platform for Action adopted in Beijing in 1995, in particular the principle, recognised in Article 344 of the Beijing Platform for Action, that international organisations, such as IULA, have an important role to play in implementing the
UN Platform for Action;
4. Recognising that the reasons as to why women are not represented equally
in local government are multiple, and that women and men throughout the
world live under different conditions and women do not have the same access
to and control over economic and political resources as men;
5. Considering that local government, as an integral part of the national structure of governance, is the level of government closest to the citizens and
therefore in the best position both to involve women in the making of decisions concerning their living conditions, and to make use of their knowledge
and capabilities in the promotion of sustainable development;
6. Emphasising that the mission of IULA cannot be realised without the equal
and systematic integration of women into democratic local decision making
and that democracy cannot be realised without adequate representation, participation and inclusion of women in the local governance process;
WE, THE MEMBERS OF IULA, REPRESENTING LOCAL GOVERNMENTS WORLDWIDE, FIRMLY BELIEVE THAT: 7. Democratic local selfgovernment has a critical role to play in securing social, economic and political justice for all citizens
of every community in the world and that all members of society, women and
men, must be included in the governance process;
8. Women and men as citizens have equal human rights, duties and opportunities, as well as the equal right to exercise them. The right to vote, to be eligible for election and to hold public office at all levels are human rights that
apply equally to women and men;
9. The problems and challenges facing humanity are global but occur and have
to be dealt with at the local level. Women have the equal right to freedom
from poverty, discrimination, environmental degradation and insecurity. To
fight these problems and to meet the challenges of sustainable human development, it is crucial that women be empowered and involved in local government as decisionmakers, planners and managers;
10. Local government is in a unique position to contribute to the global struggle for gender equality and can have a great impact on the status of women
and the status of gender equality around the world, in its capacities as the
level of governance closest to the citizens, as a service provider and as an
employer;
11. The systematic integration of women augments the democratic basis, the
efficiency and the quality of the activities of local government. If local government is to meet the needs of both women and men, it must build on the
experiences of both women and men, through an equal representation at all
levels and in all fields of decisionmaking, covering the wide range of responsibilities of local governments;
12. In order to create sustainable, equal and democratic local governments,
where women and men have equal access to decision-making, equal access to
services and equal treatment in these services, the gender perspective must
be mainstreamed into all areas of policy making and management in local
goverment. Local government as a service provider and enabler of sound living conditions
13. Women have the right to equal access to the services of local governments, as well as the right to be treated equally in these services and to be
able to influence the initiation, development, management and monitoring of
services. The provision of services such as education, welfare and other social
services by local governments, should aim to see women and men as equally
responsible for matters related both to the family and to public life, and avoid
perpetuating stereotypes of women and men;
14. Women have the equal right to sound environmental living conditions,
housing, water distribution and sanitation facilities, as well as to affordable
public transportation. Women's needs and living conditions must be made visible and taken into account at all times in planning;
15. Women have the right to equal access to the territory and geographical
space of local governments, ranging from the right to own land, to the right to
move freely and without fear in public spaces and on public transport;
16. Local government has a role to play in ensuring the reproductive rights of
women and the rights of women to freedom from domestic violence and other
forms of physical, psychological and sexual violence and abuse; Local govern-
ment as an employer and in a strategic position to influence local society
17. Women have the equal right to employment in local government and
equality in recruitment procedures. As employees in local government women
and men have the right to equal pay, equal access to benefits, promotion and
training, as well as the right to equal working conditions and treatment in the
evaluation of their work;
18. Women's often heavy workload of paid and unpaid work is a barrier to
their ability to take part in decision making. Local government has an important role to play in providing affordable, professional and safe care services
for children, older people and people with disabilities, be that directly or in
partnership with the private or the voluntary sectors, and in promoting the
sharing of household tasks by women and men on an equal basis. Men have
the equal right and responsibility to care for their chi ldren and relatives and
should be encouraged to do so;
WE, THE MEMBERS OF IULA, REPRESENTING LOCAL GOVERNMENTS WORLDWIDE, COMMIT OURSELVES TO: 19. Ensuring that the conditions within our
local governments and associations allow our beliefs as stated in this document to be realised;
20. Strengthening our efforts to make equal the number of women and men in
decisionmaking bodies at all levels and in all policy areas, and our efforts to
ensure women's qualitative participation in councils, committees and other
groups related to decision-making in local government;
21. Applying the mainstreaming principle by integrating a gender perspective
into all policies, programmes and service delivery activities in individual local
governments and their representative associations at national, regional and
international levels, and to developing methods for monitoring and measuring
this mainstreaming work;
22. Looking for new ways to ensure that women are represented and actively
participate by formal as well as informal means in the process of local governance;
23. Strengthening international and national cooperation between local governments, supported by national, regional and international associations of
local governments, in order to further the exchange of experiences, as well as
to devise and develop methods, policies and strategies that help offset barriers to women's participation in local decisionmaking;
24. Outlining, implementing and monitoring action plans for promoting equal
opportunities in the municipal workplace, encompassing equal opportunities of
recruitment, promotion, remuneration, as well as equal working conditions;
25. Working for changes of attitudes related to gender issues by awarenessraising in the education system and within the political and administrative
structure of local governments;
26. Working actively with other actors of society, including national gender
systems and organisations, the private sector, nongovernmental organisations, professional groupings, women's groups, research institutes and trade
unions in accomplishing the goals of this declaration;
WE CALL UPON NATIONAL GOVERNMENTS TO: 27. Acknowledge that local
government has a critical role to play in creating sustainable democracies and
gender equal societies, and therefore, to grant constitutional, legal and finan-
cial autonomy to local governments to enable them to meet their democratic
responsibilities;
28. Support, encourage and create opportunities and resources for local governments to work for and promote gender equality;
29. Recognise national associations of local governments as important partners in the development, promotion and support of gender equality at the local level, and in the exchange of experiences at the international, national and
local levels;
30. Work in partnership with local government associations and their members
to implement the Beijing Platform for Action and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW);
31. Guarantee and enforce the right of women to a legal capacity identical to
that of men and to the same opportunities to exercise that capacity, by ensuring equality and nondiscrimination before the law and in practice;
32. Guarantee and enforce the right of women to participate in the democratic
system, by ensuring women the equal right to vote, to be eligible for election
and to hold public office;
33. Develop and augment knowledge in the field of gender by ensuring that
statistics collected on individuals are gender disaggregated and analysed with
a gender perspective, and to make available resources for academic research
with a gender perspective, that can be of use for the development of gender
equality in local government;
WE CALL UPON THE INTERNATIONAL COMMUNITY TO:
34. Implement the Beijing Platform for Action, Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and this declaration;
35. Recognise the local level as the level of governance closest to the citizens
with a critical role to play in attaining the objectives of gender equality agreed
upon by National Governments through the United Nations, and therefore;
36. Work with Local Government and its institutions at all levels to promote
the equal participation of women and men in local decisionmaking in all its
forms, formal and informal;
37. Support programmes initiated by local governments and their associations
aimed at increasing the representation of women in local government and local positions of leadership. Harare, November 1998
Organisations which have ratified the IULA Worldwide Declaration on Women
in Local Government
Download