Välkommen till prövning i Biologi 2!

Hösten 2017
Välkommen till prövning i Biologi 2!
Det centrala innehållet i kursen är cell- och molekylärbiologi och organismers funktion.
Kursen tar upp cellers differentiering, metabolism och kommunikation. Människokroppens
alla organsystem behandlas liksom bakterier och virus uppbyggnad och levnadssätt och deras
koppling till sjukdom och hälsa. Människokroppen studeras också när det gäller förälskelse
och kärlek liksom vilka sjukdomar som är kopplade till sexuella kontakter. Även växter och
svampars livscykler och levnadssätt tas upp.
Ämnesplan och kunskapskrav
Skolverket anger vad kursen Biologi 2 ska innehålla och vilka kunskapskrav som gäller för de
olika betygen. Läs om detta på webbplats Skolverket.
Lärobok
Under dina studier och förberedelser inför prövningen kan du läsa Iris biologi 2 av Anders
Henriksson, Gleerups förlag Likvärdigt läromedel kan användas.
Prövningen
Prövningen består av flera delar:
Laborationer
Ett skriftligt prov på Campus Risbergska
Ett fördjupningsarbete inom ett valt område
En muntlig uppföljning på provet och fördjupningsuppgiften
Om du inte har läst kursen tidigare måste du innan den skriftliga prövningen genomgå en
laborativ kurs alternativt läsa kursen på dag eller distans. Detta för att tillgodogöra dig de
laborativa momenten. Du kan alltså inte pröva Biologi 2 utan att ha ett betyg sedan tidigare,
alternativt ett intyg på att du genomfört de laborativa momenten i kursen.
Kontakta prövningsansvarig lärare för mer information.
Se bilaga 1 för viktiga delar i kursen.
Prövningsansvarig lärare
Göran Aldman
[email protected]
Arbetsrum B02A
Campus Risbergska
Komvux Örebro
Bilaga 1
Viktiga delar i kursen är:
1. Cellbiologi
- Eukaryota djur- och växtceller uppbyggnad, kommunikation, transport och
differentiering. Cellandningen.
- Prokaryota celler och bakteriers koppling till sjukdom och hälsa.
- Virus och deras livscykler
- Genteknik. Metoder och användningsområden samt etiska förhållningssätt
2. Växter och svampar
- Växternas fysiologi och fotosyntesen
- Växternas tillväxt och förökning
- Svampars levnadssätt och förökning
3. Människans fysiologi
- Fysiologi hos människor och djur och deras organsystem;
matspjälkningen, respiration, blodet och cirkulationen, vattenbalans och
temperaturreglering, immunförsvaret, rörelseapparaten, hormonsystemet och
nervsystemet
- Hälsa och sjukdom kopplat till levnadssätt
4. Livscykler och kärlek
- Könlig och könlös förökning hos växter och djur
- Utveckling från ägg till foster hos djur och hur utvecklingen styrs
- Människans livscykel
- Cancer och stamceller
- Människokroppens påverkan vid menstruation, sex, graviditet
- Sjukdomar kopplade till sexuella kontakter.