CONS1AM

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
1999
 






 
2004
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
DEFINITIVT FÖRSLAG
2000/0821, 2000/0820(CNS)
REV
18 oktober 2000
*
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
1. om initiativet från Republiken Frankrike inför antagandet av rådets direktiv
om fastställande av hjälp till olaglig inresa, rörlighet och vistelse
(10675/2000 – C5-0427/2000 – 2000/0821(CNS))
2. om initiativet från Republiken Frankrike inför antagandet av rådets
rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av
hjälp till olaglig inresa och olaglig vistelse
(10676/2000 – C5-0426/2000 – 2000/0820(CNS))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Ozan Ceyhun
PR\423536SV.doc
SV
PE 294.244
SV
Teckenförklaring
*
**I
**II
***
***I
***II
***III
Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna
Samrådsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna
Samrådsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller
ändra den gemensamma ståndpunkten
Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i d fall som
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och
artikel 7 i EU-fördraget
Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna
Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller
ändra den gemensamma ståndpunkten
Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det
gemensamma utkastet
(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen
föreslagit.)
PE 294.244
SV
2/17
PR\423536SV.doc
INNEHÅLL
Sida
PROTOKOLLSIDA ................................................................................................................... 4
1.
FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT ........................................................................................... 5
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ........................................................ 9
2.
FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT ......................................................................................... 10
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ...................................................... 12
MOTIVERING ........................................................................................................................ 13
PR\423536SV.doc
3/17
PE 294.244
SV
PROTOKOLLSIDA
Med en skrivelse av den 8 augusti 2000 begärde rådet, i enlighet med artikel 67 i
EG-fördraget, att parlamentet skulle yttra sig över initiativet från Republiken Frankrike inför
antagandet av rådets direktiv om fastställande av hjälp till olaglig inresa, rörlighet och vistelse
och i enlighet med artikel 39.3 i EG-fördraget om initiativet från Republiken Frankrike inför
antagandet av rådets rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande
av hjälp till olaglig inresa och olaglig vistelse (10675/2000, 10676/2000 – 2000/0821,
2000/0820(CNS)).
Vid plenarsammanträdet den 4 september 2000 tillkännagav talmannen att detta initiativ
hänvisats till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,
som utsetts till ansvarigt utskott.
Vid utskottssammanträdet den 29 augusti 2000 utsåg utskottet för medborgerliga fri- och
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Ozan Ceyhun till föredragande.
Vid utskottssammanträdena den 18-19 september, 10-12 oktober och 23-24 oktober 2000
behandlade utskottet initiativet från Republiken Frankrike och förslaget till betänkande.
Vid detta/det sistnämnda sammanträde(t) godkände utskottet (enhälligt) förslaget till
lagstiftningsresolution med ... röster för, ... röster mot och ... nedlagda röster.
Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen ... (ordförande/ordförande för
sammanträdet), ... (vice ordförande), ... (vice ordförande), ... (föredragande), ..., ... (suppleant
för ...), ... (suppleant för ... i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), ... och ... .
Betänkandet ingavs den .... .
Fristen för att inge ändringsförslag till detta betänkande kommer att anges i förslaget till
föredragningslista för den sammanträdesperiod vid vilken betänkandet skall behandlas/har
fastställts till den ... kl. .....
PE 294.244
SV
4/17
PR\423536SV.doc
FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT
Initiativet från Republiken Frankrike inför antagandet av rådets direktiv om
fastställande av hjälp till olaglig inresa, rörlighet och vistelse
(10675/2000 – C5-0427/2000 – 2000/0821(CNS))
Initiativet ändras på följande sätt:
Republiken Frankrikes förslag 1
Parlamentets ändringar
(Ändringsförslag 1)
Skäl 2
2. Enligt Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen skall ett område
med frihet, säkerhet och rättvisa gradvis
upprättas, vilket bl. a. innebär en kamp mot
olaglig invandring.
2. Enligt Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen och fördraget
om upprättandet av Europeiska unionen
skall ett område med frihet, säkerhet och
rättvisa gradvis upprättas, vilket bl. a.
innebär förverkligandet av gemensam
invandrings- och asylpolitik som
inbegriper familjeåterförening,
uppehållstillstånd och en
integrationspolitik samt en kamp mot
olaglig invandring.
Motivering:
Unionen kan endast lösa problemet med illegal invandring med framgång inom ramen för en
omfattande invandring. Utan en gemensam invandrings- och asylpolitik, som inte endast
beaktar de berörda utan även medlemsstaternas socioekonomiska intressen kommer varje
åtgärd att vara dömd att misslyckas.
(Ändringsförslag 2)
Skäl 2a (nytt)
2a. I detta sammanhang är det särskilt
viktigt att skapa grundläggande
förutsättningar för en gemensam
invandrings- och asylpolitik och komma
fram till ett gemensamt asylförfarande
men även förbättra flyktingars rättsliga
1
EGT C 253, 4.9.2000, s. 1.
PR\423536SV.doc
5/17
PE 294.244
SV
ställning.
Motivering:
Flyktingar och asylsökande som avvisats utgör en betydande grupp bland dem som
uppehåller sig olagligt inom EU. Därför är en gemensam asylpolitik som sträcker sig från
asylförfarandet ända fram till de sociala förmånerna särskilt viktig.
(Ändringsförslag 3)
Skäl 2b (nytt)
2b. Det är viktigt att man förstärker det
institutionella samarbetet mellan
medlemsstaterna för att bekämpandet av
människohandel och sexuellt utnyttjande
av barn inte skall hindras genom en
uppsplittring av befogenheter och ett stort
antal myndigheter.
Motivering:
I medlemsstaterna är ett stort antal olika myndigheter till uppgift att behandla frågan om den
olagliga invandringen. Redan på nationell nivå uppstår det problem i samband med
behandlingen av flyktingar och illegala invandrare. Det europeiska samarbetet måste
samordnas på institutionell nivå.
(Ändringsförslag 4)
Skäl 2c (nytt)
2c. Kandidatländerna bör övertygas om
det värdefulla i de gemensamma
åtgärderna och strategin inför
anslutningen borde anpassas i
överensstämmelse härmed.
Motivering:
Kandidatländerna står inför samma svårigheter som medlemsstaterna. Därför är det
meningsfullt att inlemma detta samarbete i strategin inför anslutningen.
(Ändringsförslag 5)
Skäl 3
3. Uppmärksamheten bör därför ägnas den
PE 294.244
SV
3. Uppmärksamheten bör därför ägnas den
6/17
PR\423536SV.doc
hjälp som ges till olaglig invandring,
oavsett om den avser det olagliga
passerandet av gränsen i strikt mening eller
om hjälpen ges i avsikt att bidra till
nätverken för utnyttjandet av människor.
hjälp som i vinningssyfte ges till olaglig
invandring, oavsett om den avser det
olagliga passerandet av gränsen i strikt
mening eller om hjälpen ges i avsikt att
bidra till nätverken för utnyttjandet av
människor.
Motivering:
Det är oundgängligt att man gör en distinktion mellan humanitär hjälp som ges utan hänsyn
till egenintresse och hjälp som ges av kriminella organisationer i vinningssyfte på det som för
övrigt återfinns i Schengenavtalets artikel 27.
(Ändringsförslag 6)
Artikel 1
Allmänt brott
Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder
som krävs för att säkerställa att det
avsiktliga underlättandet, genom direkt
eller indirekt hjälp, av olaglig inresa,
rörlighet eller vistelse på dess territorium
av en utlänning som inte är medborgare i
en av Europeiska unionens medlemsstater
skall anses utgöra ett brott.
Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder
som krävs för att säkerställa att det i
vinningssyfte avsiktliga underlättandet,
genom direkt eller indirekt hjälp, av olaglig
inresa, rörlighet eller vistelse på dess
territorium av en utlänning som inte är
medborgare i en av Europeiska unionens
medlemsstater skall anses utgöra ett brott.
Motivering:
Denna artikel utgör ingen särskilt exakt återgivning av medlemsstaternas lagstiftning. Man
får inte förväxla bekämpandet av flyktingsmuggling med humanitär hjälp till flyktingar.
(Ändringsförslag 7)
Artikel 2
Deltagande, anstiftan eller försök
Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder
som krävs för att säkerställa att även
deltagande som medbrottsling eller
anstiftare till det brott skall anses utgöra ett
brott.
PR\423536SV.doc
Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder
som krävs för att säkerställa att även
deltagande som medbrottsling eller
anstiftare till det brott skall anses utgöra ett
brott.
Utlänningar vars olagliga inresa främjas
genom brottet skall inte bestraffas för
delaktighet i brottet.
7/17
PE 294.244
SV
Motivering:
Man bör tydligt skilja på olaglig invandring och hjälp till olaglig invandring. Många illegala
invandrare är flyktingar som efter sin olagliga invandring till EU beviljas asyl. Därför bör de
inte omfattas av bestämmelser om sanktioner beträffande flyktingsmuggling. Detta skulle
kunna öka möjligheten att erhålla de vittnesmål från flyktingar som är nödvändiga för en
effektiv bekämpning av flyktingsmugglingen.
(Ändringsförslag 8)
Artikel 4
Befrielse
Varje medlemsstat får befria en person som
har någon anknytning enligt följande till
den utlänning som har fått den hjälp som
avses i artiklarna 1 och 2 från påföljder
avseende brott som avses i dessa artiklar:
- Släktingar i uppstigande och nedstigande
led, syskon och deras makar.
- Make eller maka eller en person som
uppenbarligen lever i ett
äktenskapsliknande förhållande med
personen i fråga.
Varje medlemsstat får befria en person som
har någon anknytning enligt följande till
den utlänning som har fått den hjälp som
avses i artiklarna 1 och 2 från påföljder
avseende brott som avses i dessa artiklar:
- Släktingar i uppstigande och nedstigande
led, syskon och deras makar.
- Make eller maka eller en person som
uppenbarligen lever i ett
äktenskapsliknande förhållande med
personen i fråga.
- De föreningar, organisationer och
juridiska personer eller grupper som
agerat i humanitärt syfte skall undantas
från straff.
Motivering:
Detta ändringsförslag vilar på tanken att såväl släktingar och vänner som av naturliga skäl
kan komma att hjälpa en illegal invandrare som humanitära organisationer bör undantas
från straff.
PE 294.244
SV
8/17
PR\423536SV.doc
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Europaparlamentets lagstiftningsresolution om initiativet från Republiken Frankrike
inför antagandet av rådets direktiv om fastställande av hjälp till olaglig inresa, rörlighet
och vistelse (10675/2000 – C5-0427/2000 – 2000/0821(CNS))
(Samrådsförfarandet)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
– med beaktande av initiativet från Republiken Frankrike (10675/2000 1),
– med beaktande av artikel 61 b i EG-fördraget,
–
efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 67 i EG-fördraget (C5-0427/2000),
–
med beaktande av artiklarna 67 och 106 i arbetsordningen,
–
med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt
rättsliga och inrikes frågor (A5-0000/2000).
1. Parlamentet godkänner initiativet från Republiken Frankrike såsom ändrat av parlamentet,
2. uppmanar rådet att underrätta parlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text
som parlamentet har godkänt,
3. uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra
initiativet från Republiken Frankrike,
4. uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen och Frankrikes regering parlamentets
ståndpunkt.
1
EGT C 253, 4.9.2000, s. 1.
PR\423536SV.doc
9/17
PE 294.244
SV
FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT
Initiativet från Republiken Frankrike inför antagandet av rådets rambeslut om
förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa och
olaglig vistelse
(10676/2000 – C5-0426/2000 – 2000/0820(CNS))
Initiativet ändras på följande sätt:
Republiken Frankrikes förslag 1
Parlamentets ändringar
(Ändringsförslag 1)
Artikel 2a (ny)
Arbetsgivares skyldigheter
Artikel 2a
Samtliga medlemsstater skall vidta de
åtgärder som krävs för att varje person
som anställer personer som inte har giltigt
arbetstillstånd liksom varje person som i
vinningssyfte främjar olaglig anställning
eller smuggling av olaglig arbetskraft
omfattas av väl avvägda och
avskräckande administrativa eller
straffrättsliga sanktioner.
Motivering:
I enlighet med rådets rekommendationer av den 22 december 1995 och den 27 september
1996 om att bekämpa olaglig anställning av medborgare från tredje land förslås i den nya
artikeln att medlemsstaterna skall straffbelägga arbetsgivare som anställer illegala
invandrare.
(Ändringsförslag 2)
Artikel 5a (ny)
Artikel 5a
Medlemsstaterna skall göra
kompensationsbetalningar till de stater
och regioner i unionen som på grund av
sitt läge eller andra omständigheter i
1
EGT C 253, 4.9.2000, s. 6.
PE 294.244
SV
10/17
PR\423536SV.doc
särskild utsträckning drabbas av olaglig
invandring. Kommissionen skall inrätta
en budgetpost för detta ändamål och
utveckla ett förfarande för
kompensationsbetalning.
Motivering:
En del av medlemsstaterna berörs i högre grad på grund av sitt geografiska läge, exempelvis
en lång kust, av olaglig invandring. De bär därför en tung berörda på grund av den
gemensamma unionspolitiken. Genom kompensationsbetalning stärks solidariteten inom
unionen även på detta område.
PR\423536SV.doc
11/17
PE 294.244
SV
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
Initiativet från Republiken Frankrike inför antagandet av rådets rambeslut om
förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa och
olaglig vistelse
(10676/2000 – C5-0426/2000 – 2000/0820(CNS))
(Samrådsförfarandet)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
– med beaktande av initiativet från Republiken Frankrike (10676/2000 1),
– med beaktande av artikel 34.2 b i EU-fördraget,
–
efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 39.1 i EG-fördraget (C5-0426/2000),
–
med beaktande av artiklarna 67 och 106 i arbetsordningen,
–
med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt
rättsliga och inrikes frågor (A5-0000/2000).
1. Parlamentet godkänner initiativet från Republiken Frankrike såsom ändrat av parlamentet,
2. uppmanar rådet att underrätta parlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text
som parlamentet har godkänt,
3. uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra
initiativet från Republiken Frankrike,
4. uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen och Frankrikes regering parlamentets
ståndpunkt.
1
EGT C 253, 4.9.2000, s. 6.
PE 294.244
SV
12/17
PR\423536SV.doc
MOTIVERING
De två förslag som behandlats berör definieringen och bekämpningen av hjälp till olaglig
inresa. Dessa förslag berör frågor om form och innehåll vilket lett till ett sammanhållet
betänkande och formuleringen av ett antal ändringsförslag.
I.
Förslagens rättsliga grunder
1. De båda olika rättsliga grunderna
Dessa båda förslag som utgår ifrån initiativ från det franska ordförandeskapet hör till den
första respektive den tredje pelaren. Förslaget till rådets direktiv syftar till att definiera hjälp
till olaglig inresa, rörlighet och vistelse och bygger på artiklarna 61a och 63.3 b i
EG-fördraget som ger gemenskapen befogenheter att genomföra en gemensam
invandringspolitik. Förslaget till rambeslut syftar till att förstärka den straffrättsliga ramen för
bekämpande av hjälp till olaglig inresa och olaglig vistelse och bygger på
artiklarna 29, 31 e och 34.2b om polissamarbete och straffrättsligt samarbete i
Fördraget om Europeiska unionen.
2. Ett enda betänkande
Det skulle ha varit att föredra att sammanföra de båda förslagen och basera dem på en
gemensam rättslig grund inom den första pelaren, nämligen på artiklarna 61a och 63.3 b i
EG-fördraget som reglerar genomförandet av en gemensam invandringspolitik.
I själva verket borde behörigheten först och främst framgå som ett resultat av arten hos och
ändamålet för den åtgärd eller de åtgärder som avses. Vidare motsvarar definitionen av hjälp
till olaglig inresa liksom en förstärkning av det straffrättsliga bekämpandet av sådana
handlingar den avsikt som uttrycks i den första pelarens avdelning IV om att inom fem år
sedan Amsterdamfördraget trätt i kraft besluta om en gemensam invandringspolitik.
Den lösning som rådet valt innebär en konstlad uppdelning av vad som egentligen utgör ett
enhetligt tema. Bland annat medför detta val att en del av de åtgärder som förväntas vara
genomförda inom fem år, nämligen den repressiva delen behandlas i ett mellanstatligt
förfarande på regeringsnivå vilket alltså innebär att Europaparlamentet eventuellt berövas sitt
medbeslutande i denna fråga (artikel 67.2).
Visserligen är parlamentets befogenheter på dessa områden, vare sig de faller under första
eller tredje pelaren, för närvarande endast rådgivande så att den lagstiftningsinsats som står på
spel inte är särskilt viktig. Det är dock trots allt lämpligt att komma ihåg dessa juridiska
aspekter och att, i syfte att skapa sammanhang, behandla de båda förslagen i ett och samma
betänkande.
II.
Generell bedömning av förslagens innehåll
De båda förslagen som lagts fram för behandling gäller enbart den straffrättsliga hanteringen
av hjälp till olaglig inresa, men inte ens inom detta delområde innebär förslagen någon
lösning som är tillräckligt anpassad till de verkliga problemen.
PR\423536SV.doc
13/17
PE 294.244
SV
1. En differentierad invandrings och flyktingpolitik
Europeiska unionen ställs genom de aktuella världsomspännande migrationsströmmarna inför
nya utmaningar som måste bemötas genom heltäckande lösningar. Detta innebär å ena sidan
skapandet av ett effektivt och rättvist system för skydd av flyktingar, och å andra sidan ett
antagande av åtgärder för reglering av tillstånd för uppehåll och bosättning för invandrare som
tas emot tillfälligt eller permanent samt för deras anhöriga.
En gemensam invandrings- och asylpolitik för medlemsstaterna kan endast vara effektiv om
den ges en heltäckande utformning och omfattar samtliga viktigare möjligheter att erhålla
tillstånd. Den måste även på ett ur socialt hänseende acceptabelt sätt vara anpassad till
medlemsstaternas befolkningsmässiga, ekonomiska och humanitära krav. I detta sammanhang
måste arbetsmarknadspolitiska synpunkter spela en särskild roll.
I samtliga industristater ökar antalet människor som lever där utan uppehållstillstånd. Skärpta
lagar eller förstärkta gränskontroller hindrar endast i ringa mån den olagliga invandringen.
Vilka är då dessa personer? En mera ingående analys avslöjar inte endast orsakerna, utan
också dessa människors livsvillkor.
a) En stor grupp utgörs av dem vars asylansökan avslagits och som av rädsla att förpassas till
ursprungslandet går under jorden. De omfattas ofta av bestämmelserna om skydd i
Genèvekonventionen, men misslyckas på grund av asylförfarandets utformning i
medlemsstaterna. Därför väljer de att bli "illegala".
b) Anhöriga till invandrare och flyktingar som inte beviljas inresevisum eller får avslag när
de ansökt om familjeåterförening, eller vars ansökningar behandlas mycket långsamt
beslutar sig för en olaglig inresa.
c) Ofta handlar det om flyktingar som sedan de rest in föredrar "illegaliteten" eftersom deras
asylansökan ändå är utsiktslös och de därför inte vill hamna i myndigheternas register.
d) Kvinnor som fallit offer för människohandel utgör vidare en viktig grupp. De reser ofta in
i EU på ett turistvisum. Så snart de befinner sig på europeiskt territorium fråntas de sitt
pass av sutenörer eller bordellägare. De bor i sina rum på bordellerna och vågar sig knappt
ut på gatan. De har inte ens tillgång till hälso- och sjukvård.
e) De människor som reser in för att arbeta utgör säkert också en betydande grupp. En del av
dessa "förmedlas", men ofta agerar de även på eget initiativ. De skulle kunna beskrivas
som moderna slavar, eftersom de är fullkomligt beroende av sina arbetsgivare. Utan att
omfattas av något som helst socialt skyddsnät exploateras de fullständigt hämningslöst.
De vid flera tillfällen genomförda kampanjerna för legalisering av dylika personers status
visar tydligt att orsaken till att dessa personer lever som "illegala" ofta är att det saknas en
differentierad invandrings- och asylpolitik. Istället för att med jämna mellanrum genomföra
sådana kampanjer för legalisering, borde de utveckla en invandringspolitik som är anpassad
till de berördas behov.
PE 294.244
SV
14/17
PR\423536SV.doc
2. De ofta dramatiska omständigheterna i samband med olaglig invandring
Den illegala invandringen kännetecknas ofta av mycket dramatiska omständigheter, vare sig
det gäller inresan till eller vistelsen på unionens territorium.
a) Dramatiken i samband med olaglig inresa.
Tragedin i Dover i juni förra året visade, om detta inte stått klart redan, de dramatiska villkor
som kännetecknar flyktingsmugglingen. Det tillhör vardagen att varje år hundratals illegala
invandrare som försöker ta sig in på unionens territorium omkommer, och de flesta av dem
faller offer för flyktingsmugglare som agerar för egen vinning.
b) De oacceptabla villkor för uppehåll som gäller för personer utan "papper".
När de väl lyckats ta sig i unionen, ofta med risk för sitt liv, präglas deras vistelse ofta av
oacceptabla villkor. Om de inte fängslas som brottslingar, hålls de i förvar, avskilda från
omvärlden och tvingas riskera sin hälsa genom hungerstrejker för att slippa utvisning.
Europaparlamentet har nyligen genom sin resolution av den 6 juni 2000 1 brännmärkt denna
situation och har krävt av kommissionen och rådet att dessa skall vidta åtgärder för att göra
något åt saken.
Det krävs absolut att man kraftfullt bekämpar den organiserade människohandeln. Samtidigt
kräver de enskilda fallen att man agerar humant och nyanserat. Denna viktiga distinktion
saknas i de båda texter som lagts fram för yttrande.
3. En bättre definition av brottet
Förslaget till direktiv beaktar inte denna distinktion mellan å ena sidan handlingar som är i
högsta grad klandervärda som organiserade nätverk för människohandel, och å andra sidan
humanitär hjälp som i god tro ges av fysiska eller juridiska personer som det vore orättvist att
kriminalisera (exempelvis bistånd från kyrkor eller föreningar som gömmer flyktingar).
Ändringsförslagen syftar alltså till att i högre grad fixera brotten genom att precisera att deras
viktigaste beståndsdel utgörs av det vinstsyfte som motiverar flyktingsmugglarna, vilket för
övrigt redan angivits i Schengenavtalets artikel 27. Det är absolut nödvändigt att skilja mellan
den hjälp som utan hänsyn till egenintresset ges av fysiska eller juridiska personer vilka inte
bör bestraffas, och "hjälpen" från brottsorganisationer som tvärtom bör bestraffas strängt.
4. En mera adekvat straffrättslig ram
När det gäller en förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig
inresa borde även denna, i enlighet med anmärkningarna ovan, bättre anpassas efter de
brottsliga handlingarna.
Vad gäller artikel 2 är det oomtvistligt att de omständigheter som anges i de två första
strecksatserna (medlemskap i en kriminell organisation och människohandel) bör betraktas
som försvårande omständigheter. Men i en tredje strecksats eller ännu hellre i en separat
1
Europaparlamentets resolution om olaglig invandring och upptäckten av 58 döda flyktingar i Dover
(B5-0596, 0598, 0603 och 0606/2000).
PR\423536SV.doc
15/17
PE 294.244
SV
artikel borde man särskilt straffbelägga de arbetsgivare som är ansvariga för att ha anställt
personer som invandrat olagligt. Men man bör under inga omständigheter under denna
avdelning bestraffa den olagliga arbetskraften eftersom man redan vet vilka problem dessa
människor möter i sin kamp för tillvaron.
Å andra sidan skulle artikel 3 i rambeslutet med fördel kunna skärpas beträffande ansvaret för
juridiska personer som döljer nätverk för exploatering av människor.
5. Bättre rättslig och innehållsmässig överensstämmelse mellan initiativ
Föreliggande rambeslut från rådet om bekämpande av hjälp till olaglig inresa och olaglig
vistelse räcker i sin nuvarande form inte till för att uppfylla alla krav. Av följande skäl vore
det lämpligt att rådet gjorde en omarbetning av förslaget:
a.
Den rättsliga grunden för Republiken Frankrikes initiativ ger upphov till problem som
inte löses genom att man delar upp initiativet i två delar: en "definition" med ett förslag
till direktiv och en "straffrättslig ram" med ett rambeslut. Initiativet skulle kunna ges en
rättsligt och innehållsmässigt mer enhetlig utformning om den hade artikel 63 som
rättslig grund. Motsättningen blir också tydlig genom det franska ordförandeskapets
beslut om "ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av
medborgare i tredje land" (TO6939 - (2000/0819(CNS) - 101030/2000 C5-0398/2000). För detta initiativ, som innebär större befogenheter för medlemsstaterna
och även tar upp jurisdiktionen, har det franska ordförandeskapet valt artikel 63.3 som
rättslig grund för ett direktiv. Föredraganden anser att det är mycket angeläget med ett
rambeslut om straffrättsliga bestämmelser för människohandel och sexuellt utnyttjande
barn och att dessa bestämmelser måste finnas under den tredje pelaren. "Hjälp till
olaglig inresa", med alla rättsliga aspekter, bör dock regleras inom ramen för artikel 63.
b.
Även i innehållet uppstår motsättningar på grund av den problematiska rättsliga
grunden. Vissa delar av föreliggande initiativ regleras redan genom Schengenavtalet
som nu förs över till den första pelaren. Genom att dela upp initiativet på två rättsliga
grunder försvårar man samordningen mellan medlemsstaterna och unionsnivån. På detta
område behövs det dessutom ett initiativ för att klara upp de omständigheter som redan
ger samordningsproblem på nationell nivå.
c.
Kommissionen har meddelat att den under de kommande månaderna kommer att lägga
fram ett förslag till direktiv om de här frågorna. Kommissionen har i utskottet talat om
att man har kommit långt i detta arbete och att det redan finns grunddrag till ett initiativ.
Det vore en bra idé att vänta in detta initiativ för att kunna ge en slutlig åsikt från
parlamentets sida.
Slutsatser
En klarsynt förstärkning av den straffrättsliga ramen för hjälp till olaglig inresa bör, för att
vara effektiv, förbindas med ett utökat samarbete mellan polismyndigheter och rättsliga
myndigheter såväl genom Europol som Eurojust.
Slutligen utgör dessa repressiva åtgärder endast en aspekt av en samlad europeisk
invandringspolitik som fortfarande lyser med sin frånvaro. Det problem som utgörs av den
PE 294.244
SV
16/17
PR\423536SV.doc
illegala invandringen kan faktiskt bara bemästras med framgång om ett rättsligt samarbete i
syfte att bestraffa dessa brott inleds med de tredje länder som utgör ursprungs- och
transitländer för den illegala invandringen. Man bör även driva informationskampanjer i dessa
länder för att informera om riskerna med den illegala invandringen.
För övrigt bör EU snarast inrätta en europeisk invandringspolitik som främjar laglig
invandring till dess territorium och som säkerställer en verklig integration av de legala
invandrarna vars betydande bidrag till den europeiska ekonomin måste betonas.
PR\423536SV.doc
17/17
PE 294.244
SV
Download