KAROLINSKA INSTITUTET
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad
Barnmorskeprogrammet VK -11
Kvinnlig könsstympning
-Kan könsstympade kvinnor njuta av och uppskatta sex?
Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinaltal hälsa, 15 hp
(Avancerad nivå), 2012
Hanna Johansson
Kyllike Christensson
Leg. Sjuksköterska
Handledare
Barnmorskestudent
Leg. Barnmorska
Professor
Linda Karlsson
Eva Nissen
Leg. Sjuksköterska
Examinator
Barnmorskestudent
Leg. Barnmorska
Professor
KAROLINSKA INSTITUTET
Department of women´s and children´s health
Division of reproductive and perinatal health
Programme of midwifery VK-11
Female genital mutilation
-Can women who had undergone FGM, enjoy and
appreciate sex?
Degree of sexual, reproductive and perinatal health, 15 hp
(Advanced level) 2012
Hanna Johansson
Kyllike Christensson
R.N
Supervisor
Midwifery student
Reg. Midwife
Professor
Linda Karlsson
Eva Nissen
R.N
Examainor
Midwifery student
Reg. Midwife
SAMMANFATTNING
Bakgrund: Omkring två miljoner flickor och kvinnor utsätts för könsstympning varje
år. Kvinnlig könsstympning utövas i stora delar av världen men förekommer främst i
länder strax norr om Sahara, Afrika. Trots att det är olagligt i flera länder så fortgår
denna tradition med stora hälsorisker som följd.
Syfte: Syftet är att belysa könsstympade kvinnors förmåga och möjlighet att ha och
uppskatta sex.
Metod: Detta är en litteraturstudie som baserades på elva vetenskapliga artiklar där
både kvalitativa och kvantitativa studier ingick. Artiklarna som användes, granskades
och analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys.
Resultat: Könsstympade kvinnor upplever samlag som smärtsamma och har svårare att
uppnå orgasm jämfört med kvinnor som inte har genomgått kvinnlig könsstympning.
Könsstympade kvinnor kan uppskatta sex genom närhet och samspel med sin man. Det
motsatta finns dock även beskrivet; kvinnor som har genomgått könsstympning kan
uppnå orgasm lättare än icke könsstympade kvinnor. De största skillnaderna vid sex för
en icke könsstympad kvinna och en könsstympad kvinna är bristande sexlust,
smärtsamma samlag och svårighet att genomföra penetrerande samlag. Defibulation kan
hjälpa kvinnor till ett bättre sexliv då slidöppningen inte längre är lika trång och smärtan
i samband med samlag kan upphöra.
Slutsats: Majoriteten av de bearbetade artiklarna framhåller att könsstympade kvinnor
oftare har svårigheter i sexuella situationer än vad icke könsstympade kvinnor har.
Defibulation kan påverka kvinnans sexualliv positivt.
Nyckelord: Könsstympning, sexualitet, orgasm, kontroll, rädsla, lust.
ABSTRACT
Background: About 2 million girls and women subjected to genital mutilation every
year. FGM is practiced in many parts of the world but are most common in the country
just north of the Sahara, in Africa. Although it is banned in several countries, this
tradition continues with major health risks as a result.
Aim: The purpose is to highlight women who had undergone FGM and their capacity
and ability to have and enjoy sex.
Method: This is a literature review, based on eleven scientific articles in which both
qualitative and quantitative studies were included. Articles used, was examined and
analyzed by means of a content analysis.
Results: Genitally mutilated women experience sexual intercourse as painful and more
difficult to achieve orgasm compared to women who have not undergone FGM.
Genitally mutilated women can enjoy sex by interaction with her husband. However,
opposite has also been described: women who have undergone genital mutilation can
achieve orgasm more easily than non-circumcised women. The greatest differences in
sex for a non mutilated woman and a mutilated woman is a lack of libido, painful
intercourse and difficulty having penetrative intercourse. Defibulation can help women
to a better sex life when the vagina is no longer as tight and the pain associated with
intercourse disappears.
Conclusion: The majority of the processed articles highlights that circumcised women
often have difficulties in sexual situations, than non-circumcised women. Defibulation
can affect a woman's sex life positively.
Keywords: Genital mutilation, sexuality, orgasm, control, fear, desire.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning
1
Bakgrund
1
Syfte
6
Metod
6
Design
6
Datainsamling
6
Val av artiklars samt inklusions – och exklusionskriterier
7
Bearbetning av artiklar
8
Etiska överväganden
8
Resultat
9
Klitoris och orgasm
9
Smärta och bristande sexlust
11
Kontroll av kvinnlig sexualitet
11
Rädsla för FGM
13
Defibulation
13
Metoddiskussion
14
Resultatdiskussion
14
Slutsats
21
Kliniska implikationer
22
Referenser
23
Bilagor
INLEDNING
Barnmorskor träffar dagligen kvinnor som kommer från andra länder och andra kulturer.
För oss är det viktigt att bemöta och respektera kvinnor på ett sätt som gör att de känner
en tilltro till sig själva och till oss som profession men även en tilltro till sjukvården.
Könsstympning räknas som ett övergrepp i Sverige, både socialt och rättsligt och är
därmed en känslig fråga som berör alla. Det är ett ämne som är förenat med skam,
utsatthet, smärta och något som rör varje kvinnas mest privata delar av kroppen.
Könsstympade kvinnor behöver bemötas med stor försiktighet i vården eftersom de har
varit utsatta för ett övergrepp. Många kvinnor känner inte till sina rättigheter och har i
flera släktled utsatts för könsstympning. Vi har i vårt examensarbete valt att belysa
könsstympade kvinnors upplevelser av sin sexualitet och förmåga att njuta av sex. Vi
kommer även att se till forskning som belyser mäns syn på könsstympning, då männens
sexuella upplevelse med en könsstympad kvinna även påverkar kvinnans syn på sig
själv och sin sexualitet. Det som är norm för oss i västvärlden är inte nödvändigtvis
norm i andra delar av världen. Under arbetets gång kommer vi att uppmärksamma andra
kulturers syn på könsstympning och kvinnlig sexualitet samtidigt som vi utmanar våra
egna fördomar angående hur könsstympade kvinnor är förtryckta i ett patriarkaliskt
samhälle.
BAKGRUND
Kvinnlig könsstympning innebär alla typer av ingrepp som delvis eller helt tar bort delar
av kvinnliga genitalier utan medicinsk indikation. Könsstympning är internationellt känt
som en kränkning av de mänskliga rättigheterna mot kvinnor och flickor och innebär en
extrem form av diskriminering som leder till försämrad hälsa med smärta och stora
risker, såväl sociala som medicinska. (Kaplan, Hechavaria, Martin & Bonhoure, 2011).
Omkring två miljoner flickor utsätts för könsstympning varje år och över 130 miljoner
nu levande flickor och kvinnor har erfarenhet av denna typ av övergrepp. Det
förekommer i flera delar av världen men är vanligast i Centralafrika, Malaysia och
Mellanöstern. P.g.a. utvandring och invandring sprids dessa kulturella traditioner över
hela världen (Almroth, 2005).
1
De flesta läkar-, sjuksköterske- och barnmorskeorganisationer, internationellt, är emot
kvinnlig könsstympning. Det förekommer ändå att ingreppen görs av utbildade personer
såsom läkare, sjuksköterskor och barnmorskor som på detta vis tjänar extra pengar.
Könsstympning innefattar flera begrepp, från att ”picka” klitoris med ett vasst föremål
till den grövsta formen då klitoris, inre och yttre blygdläppar skärs av och
slidmynningen sys ihop, s.k. infibulation (Almroth, 2005).
WHO klassificerar kvinnlig könsstympning enligt följande:
Typ 1: Avlägsnande av förhud och delar av eller hela klitoris.
Typ 2: Avlägsnande av förhud och klitoris samt delvis eller helt borttagande av de inre
blygläpparna.
Typ 3: Infibulation. Totalt avlägsnande av de kvinnliga genitalia för att sedan sy ihop de
yttre blygdläpparna för att täcka slidöppningen. En liten öppning lämnas kvar så att urin
och menstruationsblod ska kunna rinna ut.
Typ 4: Att sticka med vasst föremål, skrapa eller bränna eller på andra sätt skada klitoris
eller blygdläppar.
Ingreppet sker ofta utan bedövning, under smutsiga förhållanden där en barnmorska,
äldre kvinna eller barberare använder sig av rakblad, krossat glas eller saxar.
Könsstympning utförs oftast på flickor mellan 4-14 år men förekommer även strax
innan flickor ska gifta sig. Könsstympning sker även på spädbarn.
( http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/ ).
Jones, Smith, Kieke & Wilcox (1998) skriver i sin studie att könsstympningen ofta äger
rum i hemmet och utförs av en icke medicinsk kunnig person.
Ofta leder könsstympningen till direkta och/eller sena komplikationer som t.ex. svåra
blödningar, skador på närliggande organ, ärrbildningar, abscesser, smärta, infektioner,
komplikationer i samband med förlossning och smärtsamma samlag. Detta leder ofta i
sin tur till svårigheter att njuta av och uppskatta sex (Almroth, 2005 & Falck, 2004).
I en artikel av Nour (2008) beskriver författaren att många flickor är ovetande om att de
skall genomgå könsstympning. De får ingen förberedelse genom information utan
övergreppet planeras ofta utan deras vetskap och detta leder till svårt trauma och chock.
Efter ingreppet lindas flickornas ben ihop för att vävnaderna skall läka korrekt och de
får vara sängliggande i ungefär en vecka.
2
I en studie av Almroth (2005) berättar kvinnor och män hur könsstympning påverkar
sexualiteten och sexlivet. Traditionsenligt utförs könsstympning främst för att ge
männen njutning under samlaget. Samtidigt uppger många män att njutningen
försvinner om inte deras fruar uppskattar sexualakten. Ofta råder stora
missuppfattningar och brist på kunskap gällande könsstympningens effekt på kvinnan.
Det finns en uppfattning om att den lilla flickan ”avmaskuliniseras”, till förmån för sin
kvinnlighet. Det finns också en allmän uppfattning om att kvinnor blir mer fertila efter
könsstympning och att föda barn innebär hög status och trygghet i befolkningsgruppen.
Almroth (2005) hänvisar till olika författare i sin studie och påpekar vidare att
könsstympning kan leda till infertilitet, varför detta är ett starkt argument för att
utbildning och kunskap sprids till människor som fortfarande utför kvinnlig
könsstympning.
WHOs definition av sexualitet: ”Sexualiteten är en integrerad del av personligheten hos
varje människa: man, kvinna och barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara
mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med
samlag, den handlar inte om huruvida vi kan få orgasm eller inte, och är inte heller
summan av våra erotiska liv. Sexualitet är mycket mer. Den finns i energin som driver
oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet: den uttrycks i vad vi känner, hur vi rör
oss, hur vi rör varandra och själva tar emot beröring (smekningar). Sexualiteten
påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och genom detta vår fysiska och
psykiska hälsa” (WHO, Världshälsoorganisationen, 2012).
Det är genom våra samhälls- och gruppstrukturer, som vi redan som barn blir lärda hur
vi ska bli accepterade sexuellt och socialt. Acceptansen i grupperna är olika över hela
världen. Vår verklighet är vår sociala konstruktion och vi ingår alla i någon form av
grupp. Dessa är viktiga för att vi skall bli accepterade i vår omgivning och reglerna är
specifika och svåra att ändra på. När vi reser eller flyttar från vår ursprungliga grupp
med de kända och trygga reglerna, för att hamna i nya sammanhang uppstår en
förvirring och osäkerhet. De nya ”sexualsociala” reglerna och strukturerna ser
annorlunda ut och blir svåra att förhålla sig till (Lewin, 2010).
Förklaringen till att FGM (Female genital mutilation) i Guinea är så utbredd, är enligt
Van Rossem & Gage (2009), att den kontrollerar kvinnlig sexualitet och ger en hög
social status för kvinnan och hennes familj. Man tror att FGM är ett säkerställande av
3
Borttaget: ho´
kvinnans oskuld och därmed är det möjligt för henne att bli gift. Dock är det för enkelt
att skylla FGM på ett rådande patriarkaliskt samhälle, även om det är en del av detta.
FGM går djupt i de sociala konstruktionerna, då det ger kvinnan en social position.
Kvinnor har en viktig roll i samhället för att säkerställa reproduktion och hennes
viktigaste roll är att vara mor och hustru. Omoraliskt beteende hos en kvinna kan
ödelägga en hel familjs status i samhället. För kvinnor innebär detta att de måste
upprätthålla ett strikt leverne och hög moral för att inte smutskasta sin familj. FGM
definierar inte endast kvinnans moral och sociala status, utan även hennes genus och
etniska identitet. Olämpligt sexuellt beteende, såsom sexuella relationer före
äktenskapet, kan skada en familjs heder och värdighet, därför måste kvinnans sexualitet
kontrolleras. FGM är ett sätt att skapa denna kontroll men inte det enda. Andra sätt är att
ge kvinnan regler gällande täckande klädsel och övervakning vid kontakt med män.
Enligt Nour (2008) är föräldrar som låter könsstympa sina döttrar ofta kärleksfulla och
gör detta i tron att de gör det för dotterns bästa. Rädsla för att barnet inte skall bli gift är
stor och en kvinna som inte blir gift blir utstött från samhället och anses vara oren och i
värsta fall ses hon som prostituerad. I vissa samhällen finns tron att klitoris är giftig och
att den under förlossningen kan skada eller döda barnet. Ingreppet med att ta bort
klitoris anses därför förbättra överlevnaden hos kvinnor och barn, det bibehåller
dessutom kvinnans skönhet och goda rykte.
Van Rossem & Gage (2009) beskriver vidare att FGM minskar kvinnans chanser att
uppleva sexuell njutning. Detta skall vara ett hjälpmedel för att förhindra att kvinnan har
sexuella relationer innan hon är gift samt att förhindra otrohet under äktenskapet då
samlaget medför smärta. Om detta stämmer, så borde kvinnans sexuella erfarenheter
och trohet mot sin man, stå i relation till vilken form av FGM hon har utsatts för. Enligt
denna studie så står dock inte kvinnans sexuella erfarenheter eller trohet i relation till
om hon har blivit utsatt för FGM eller vilken typ av FGM hon har blivit utsatt för.
Studien påvisar att FGM inte är ett dugligt verktyg för att kontrollera kvinnans
sexualitet. Det garanterar inte att kvinnan inte har sexuella kontakter innan giftermålet. I
själva verket så kan det i stället skapa en falsk trygghet då man tror att kvinnan inte har
någon sexualdrift alls och därför lättar på andra regler.
I sin reviewartikel diskuterar Gruembaum (2006) idén angående tron på att sexualiteten
är bunden till kvinnans kön. Hon menar att i Sudan ses en oskuld som ren och
4
oskuldsfull och har ett högt värde inför äktenskapet, FGM är viktigt för att säkerställa
detta. Det anses att avlägsnandet av klitoris tar bort flickans intresse för sex och att
infibulationen gör det svårt att penetrera slidan. I studien framgår att det är positivt för
flickan och kvinnan att minska hennes sexuella lust innan äktenskapet, detta för att
säkerställa att hon blir gift samt att bevara hennes blivande makes heder. Det är viktigt
att komma ihåg att FGM inte nödvändigtvis tar bort sexuell drift hos flickor och
kvinnor. Dock tar det bort känsligheten i könsdelarna då klitorisstimulans spelar en
viktig roll för den kvinnliga sexuella njutningen. Gruembaum (2006) hänvisar till olika
författare i sin studie om att både kvinnor och barnmorskor i Sudan rapporterar om
könsstympade kvinnor som uppnår orgasmer. Trots dessa rapporter så är den sexuella
akten oftast förknippad med smärta i samband med penetrerande samlag. En del kvinnor
berättar att de upplever sexuell samvaro som något positivt, de njuter av sex för att de
får sina män att njuta. Dock är det vanligare att kvinnan upplever smärta än njutning
under penetrerande samlag med en man.
Gruembaum (2006) menar vidare att könsstympningen ses som estetiskt korrekt.
Skönhet är ytterst viktigt för en sudanesisk kvinna för att locka sin man sexuellt.
Kroppsstympning såsom könsstympning är både värderat som vackert och sexuellt
attraktivt samt moraliskt. Ett kvinnligt kön som inte har genomgått FGM ses som
frånstötande och det finns en uppfattning om att kvinnan inte heller kan tillfredsställa
sin make sexuellt om hennes slidöppning inte är tillräckligt trång.
Motståndet till FGM har ökat under de senaste åren i Sudan pga växande medvetenhet
om hälsoriskerna som medföljer samt att det inte finns något islamistiskt religiöst stöd
för kvinnlig könsstympning (Gremubaum, 2006). Trots att flera religioner, inklusive
Islam, fördömer könsstympning görs det ofta i tron om att det står i muslimernas heliga
skrift, Koranen (Alsibiani & Rouzi 2010).
Almroth (2005) har i sin studie intervjuat män i Sudan som berättar att lusten kan
minska om inte deras hustru kan njuta av sex när penetrationen medför smärta,
Samtidigt tror flera av männen att könsstympning är bra för kvinnan.
5
SYFTE
Syftet är att belysa huruvida könsstympade kvinnor kan njuta av och uppskatta sex.
METOD
DESIGN
Vi har genomfört en litteraturstudie där vi granskat såväl kvantitativa som kvalitativa
studier. De utvalda artiklarnas resultat analyserades utifrån en manifest innehållsanalys.
Detta innebär att vi inte har dragit slutsatser utifrån våra egna åsikter eller erfarenheter.
Inte heller har vi tolkat de granskade texterna, vi har endast utgått från det konkret
skrivna ordet. Som vägledning för litteraturstudien har vi använt oss av Forsberg &
Wengström (2008).
DATAINSAMLING
Vi sökte artiklar via databaserna PubMed och Cinahl och sökorden som användes
översattes enligt svenska MESH. Om abstraktet visade sig vara intressant för vårt syfte,
läste vi hela artikeln. De artiklar som var relevanta, sammanfattades och översattes till
svenska. Sökord som användes var: female genital cutting, mutilation, FGM, FGC,
sexuality och health. Sökord och sökväg visas i tabell 1. Vi valde att inkludera både
kvalitativa och kvantitativa artiklar i vårt arbete, detta för att få en mer nyanserad bild
av könsstympade kvinnors sexuella upplevelser.
6
VAL AV ARTIKLAR SAMT INKLUSIONS- OCH EXKLUSIONSKRITERIER
Vi valde sökord som vi antog skulle passa med vårt syfte och dessa sökord skrevs i
olika kombinationer för att få så många träffar som möjligt. Utifrån titlarna avgjorde vi
om de var viktiga för resultatet, om det visade sig vara så, gick vi vidare att läsa abstrakt
och se om det svarade på vårt syfte samt inklusions –och exklusionskriterierna. Om så
var fallet, skrevs dessa ut för vidare granskning. Vi valde att inkludera artiklar där
kvinnor och män som deltagit i studien var över 15 år gamla. Eftersom vi ville ha ett
globalt perspektiv begränsade vi oss inte till artiklar som belyser könsstympade kvinnor
från ett specifikt land. Vi valde endast artiklar som var publicerade efter 1995 och som
handlar om könsstympade kvinnors sexualitet, könsstympning, hälsa och sexualitet.
Även artiklar som belyste defibulation på kvinnor inkluderades eftersom vårt syfte
Borttaget: Review
besvarades i dessa artiklar. Översiktsartiklar valdes bort och även artiklar där fokus låg
på infektionsrisker eller HIV-smitta i samband med könsstympning.
Tabell 1. Sökord och sökväg för att hitta relevanta artiklar i resultatet.
Databas
PubMed
Sökord
Female genital
Antal träffar
Granskade
Valda
abstrakt
artiklar
395
20
3
12
3
0
mutilation AND
sexuality
PubMed
Female genital
cutting AND
sexuality AND risks
PubMed
FGM AND sexuality
24
24
4
PubMed
FGM, health,
22
22
2
8
8
2
19
19
0
sexuality
CINAHL
Female genital
cutting AND
sexuality
CINAHL
Female genital
circumcision
7
CINAHL
Female genital
10
10
0
mutilation AND
health AND
sexuality
BEARBETNING AV ARTIKLAR
Samtliga valda artiklar lästes av båda författarna upprepade gånger inför denna
litteraturstudie. Resultaten i artiklarna granskades och sammanfattades av författarna
separat, för att sedan gemensamt gå igenom dem. Om delar av dem innehöll sådant som
inte var av värde, för vårt syfte eller inklusion- och exklusionskriterierna, valdes dessa
avsnitt bort. Endast de resultat som hade relevans för studien, analyserades. Vi fann
meningsbärande enheter dvs. ord eller kortare stycken som svarade på vårt syfte. Dessa
ord och stycken tilldelades olika kodnamn, vilka kunde återkomma i flera artiklar.
Koderna grupperades och sammanställdes under fem olika teman. De teman som sågs
var ”Klitoris och orgasm”, ”smärta och bristande sexlust”, ”kontroll av kvinnlig
sexualitet”, ”rädsla för FGM” och ”defibulation”. Det mest omfattande av allt material,
behandlar ”Klitoris och orgasm”, varför vi placerade detta tema först. Resterande teman
är placerade utan inbördes ordning. Denna bearbetning av artiklarna skedde oavsett om
de var kvantitativa eller kvalitativa. Vi förhöll oss strikt till vårt syfte och inkluderade
eller exkluderade inte artiklar som stärkte vår eventuella förförståelse. De valda
artiklarna behandlade många olika områden, vi valde dock att endast presentera de
teman som var relevanta för, och svarade på vårt syfte. Således har vi valt bort material
som inte belyser huruvida könsstympade kvinnor njuter eller inte njuter av sex.
ETISKA ÖVERVÄGANDE
Vi har endast använt artiklar som har genomgått etisk prövning och övervägande och
där det finns en trovärdighet hos författarna. Samtliga artiklar som uppfyller inklusionexklusionkriterierna kommer att ingå i resultatet. Vi har också själva under arbetets
gång arbetat för att förhålla oss så textnära som möjligt och därigenom inte förvanskat
texterna genom vår förförståelse.
8
RESULTAT
Vi har granskat 11 studier som visar olika resultat gällande könsstympade kvinnors
förmåga och möjlighet att ha och uppskatta sex. De flesta av studierna som har
bearbetats var kvantitativa (8 st) och gav resultat i form av statistik och procent, dvs.
olika fenomens frekvens och skillnader mellan grupper. De kvalitativa studierna (3 st)
gav oss en fördjupad bild av könsstympade kvinnors upplevelser och känslor gällande
sex. De flesta av studierna belyser kvinnor som har genomgått könsstympning typ 3.
Sex av studierna visar att könsstympade kvinnor upplever det smärtsamt att ha samlag,
minskad sexlust (El- Dafrawi et al. 2010; Elnashar & Abdelhady 2007; Fahmy et al.
2010; Krause et al. 2011; Lundberg & Gerezgiher 2006; Thabet & Thabet 2003) och att
samlaget många gånger är förknippat med att ge mannen njutning och ses som en
äktenskaplig plikt. Studier visar också det motsatta; könsstympade kvinnor upplever
njutning i samband med samlag och har en väl utvecklad g-punkt. I bilaga 1 och 2
presenteras matriser som vidare beskriver studierna.
KLITORIS OCH ORGASM
Klitoris betydelse för kvinnlig sexuell njutning har studerats av Fahmy, El-Mouelhy &
Ragab (2010). I studien framkom att de intervjuade deltagarna inte såg klitoris som
nödvändig för kvinnans sexuella välbefinnande. Däremot påvisar Jirovsky (2010), att
deltagarna i hennes studie ansåg att klitoris var känslig för stimuli och därmed sågs som
ett hot mot kvinnans självbehärskning, vilket resulterade i vikten av dess avlägsnande. I
en jämförande studie av Nwajei & Otiono (2003) i Nigeria, där 400 kvinnliga,
könsstympade och icke könsstympade studenter ingick, fick deltagarna fylla i ett
frågeformulär. Frågeformuläret innehöll 20 frågor gällande deras sexuella erfarenheter.
Fyrtioen procent av de könsstympade kvinnorna var medvetna om att klitoris var
känsligare för beröring och stimuli än andra delar av kroppen. Detta ansåg även 51 % av
de icke könsstympade kvinnorna. Tjugoen procent av de könsstympade kvinnorna
uppgav att brösten var det känsligaste område på kroppen och 36 % av de icke
könsstympade kvinnorna ansåg detsamma.
I El-Defrawi, Lotfy, Dandash, Refaat & Eyada (2001) studie uppgav 32 % av de
könsstympade kvinnorna njutning vid sex. Fyrtiotre procent av de könsstympade
kvinnorna upplevde inte orgasm, motsvarande siffra hos de icke könsstympade
9
kvinnorna var 18 %. Vidare uppgav 18% av de könsstympade kvinnorna att de
uppnådde orgasm samtidigt som mannen. Studien visar att könsstympade kvinnor inte
upplevde njutning i samma utsträckning vid penetrerade samlag som icke könsstympade
kvinnor. Dock menar Thabet (2009) i sin studie, att könsstympade kvinnor lättare kunde
lokalisera sin G-punkt än vad icke könsstympade kvinnor gjorde. Studien som
fokuserade på sexuella skillnader mellan könsstympade och icke könsstympade kvinnor,
påvisade även att de könsstympade kvinnorna som kunde lokalisera G-punkten, även i
större utsträckning kunde ejakulera vid orgasm jämfört med de icke könsstympade
kvinnor. I artikeln beskrevs G-punkten som två ballongliknande kroppar 1,5-2,5 cm
nedom uretra. Vid den gynekologiska undersökningen, som alla deltagare i studien fick
genomgå, upptäcktes att dessa två ballongliknande kroppar kunde växa vid stimulans,
dessa kallades i studien för G-punktens sexuella kroppar. Dessa strukturer i vävnaden
hittades hos kvinnor som saknade klitoris eller hade liten samt medelstor klitoris. I
studien ingick 50 icke könsstympade och 125 könsstympade kvinnor. Åttiotvå (82,3%)
procent av deltagarna i studien beskrev att de upplevde njutning i samband med stimuli
av G-punkten.
Borttaget: ´
I Lundberg & Gerezighers (2006) studie ingick endast könsstympade kvinnor och
författarna redovisar att det var samhörigheten med maken som kvinnorna beskrev som
det viktigaste med samlaget, den sexuella njutningen var inte bunden till orgasm.
Genom kärlek, förståelse och harmoni upplevde kvinnan njutning tillsammans med sin
Borttaget: ´
man. I Catania, Abdulcadir, Puppo, Verde, Abdulcadir & Abdulcadirs (2007) studie
svarade kvinnor på frågor om hur de upplevde sig själva sexuellt i relation till sin
infibulaton. En kvinna beskrev ”...Jag känner mig sexigare på grund av min
infibulation.” (Catania et al. 2007 ss 1667) och en annan kvinna svarade ”...Jag känner
mig glad för min mans skull.” (Catania et al. 2007 ss 1667). I studien deltog 237
kvinnor som delades in i fyra olika grupper utifrån vilken typ av könsstympning de
genomgått, ålder och defibulation. Den största gruppen bestod av äldre kvinnor med
olika typer av könsstympning. Åttiosex procent i den gruppen svarade att de upplevde
orgasm vid penetrerande samlag, 69 % i samma grupp uppgav att de alltid uppnådde
orgasm i samband med samlag och 90% av kvinnorna svarade att sex ger dem njutning.
Bland de yngre kvinnorna (snittålder 22 år) uppgav 92 % att de hade nått orgasm vid
penetration och 34 % i samma grupp uppgav att de fick orgasm då de blev smekta av sin
partner. Kvinnorna beskrev upplevelsen av orgasm på liknande sätt. De uppgav
erfarenheterna vid orgasm som njutningsfulla kontraktioner i vagina, pulsationer i de
10
inre genitala och en varm känsla över ansikte och kropp.
SMÄRTA OCH BRISTANDE SEXLUST
Elnashar & Abdelhady (2007) har jämfört könsstympade och icke könsstympade
kvinnors hälsa ur ett långtidsperspektiv. Fyrtioen procent (40,5%) av de könsstympade
kvinnorna respektive 18,8% av de icke könsstympade kvinnorna, uppgav samlag som
smärtsamma. Gällande sexuell lust fann författarna att 28,5% av de könsstympade
kvinnorna inte hade sexuell längtan, motsvarande siffra för de icke könsstympade
kvinnorna var 5,6%. Arton procent (17,7%) av de könsstympade kvinnorna upplevde att
deras män var sexuellt otillfredsställda, jämfört med 4,7% hos de icke könsstympade
kvinnorna. Fyrtiotre procent av de könsstympade kvinnorna uppgav att de inte var
sexuellt tillfredsställda samtidigt som 10,9% av de icke könsstympade kvinnorna delade
dessa erfarenheter.
Borttaget: ´
I Yirga, Kassa, Gebremichael & Aros (2012) studie deltog 858 kvinnor, 792 (92%) av
dessa rapporterade att de hade genomgått FGM. Alla kvinnor som ingick i studien var
från Etiopien och svarade på ett frågeformulär gällande sexuell hälsa. Fyrtiotvå procent
av de könsstympade kvinnorna uppgav att de hade problem vid förlossning och samlag
pga trång slidöppning. Det uppstod svårigheter vid framfödandet av barnet med följande
post partumkomplikationer samt smärta vid genomförandet av det första samlaget.
Även, El-Defrawi, Lotfy, Dandash, Refaat & Eyada (2001) beskrev att könsstympade
kvinnor i mindre utsträckning blir tillfredsställda sexuellt. Fyrtiotvå procent (41,5%) av
de deltagande och könsstympade kvinnorna upplevde att de saknade sexuell lust och
46% upplevde smärta i samband med samlag.
KONTROLL AV KVINNLIG SEXUALITET
Fahmy et al (2010) genomförde en intervjustudie med män och kvinnor i Egypten. I
resultatet framgick det att den främsta orsaken till att FGM utförs ansågs vara för att
kontrollera kvinnlig lust och sexualitet. Det fanns en generell oro hos de manliga
deltagarna angående vad det skulle innebära att vara gift med en icke könsstympad
kvinna. Männen hade föreställningar om att dessa kvinnor hade en ökad sexuell drift
och att denna automatiskt skulle leda kvinnan in i utomäktenskapliga relationer. Vissa
11
av männen hade sett västerländska erotiska filmer och drog slutsatserna att icke
könsstympade kvinnor skulle vara promiskuösa. Vidare i intervjuerna framgick att det
inte är accepterat att kvinnor tar sexuella initiativ i sitt äktenskap. Kvinnor får däremot
signalera om sexuellt intresse genom att exempelvis duscha, förbereda en god måltid,
klä upp sig eller genom att gå på ett speciellt sätt. Det är inte accepterat att en kvinna
nekar sin make sex, om så sker, har mannen rätt att misshandla eller att lämna henne.
Enligt 2/3 av deltagarna i Yirga, Kassa, Gebremichael & Aros (2012) studie är orsaken
till att FGM utförs, att minska kvinnlig hyperaktivitet. En fjärdedel av deltagarna
svarade dock att FGM främst sker för att förhindra sex före äktenskapet.
I en svensk studie med kvinnor från Eritrea, svarade alla kvinnor att det är tabu att prata
om sex i deras samhällsgrupp och vissa av deltagarna menade att kvinnor är offer för
gamla seder och traditioner. Dock beskrev ett fåtal av de intervjuade kvinnorna att de
pratade öppet om sex med sina män. De beskrev vidare att kvinnan ses som en
reproduktionsmaskin i deras kultur (Lundberg & Gerezigher 2006).
I en studie av Jirovsky (2010) intervjuades 24 kvinnor och 20 män angående allmänna
rådande åsikter om att FGM fortfarande utförs, 15 år efter att det blivit olagligt i
Burkina Faso. Främsta orsaken till FGM var enligt deltagarna att kontrollera kvinnlig
sexualitet och det sågs som nödvändigt, trots all kunskap som de hade om de negativa
konsekvenserna. Det fanns en allmän rädsla för att kvinnor som inte är könsstympade
inte skulle nöja sig med endast en man. Kvinnorna skulle inte kunna kontrollera sina
sexuella behov, de skulle vara otrogna mot sina män och sprida könssjukdomar. Kvinnor
som hade många partners var allmänt beskyllda för att sprida HIV i landet. Män som
hade flera sexuella relationer ansågs dock som normativt och det diskuterades inte
huruvida männen kunde vara smittobärare. Detta är enligt Jirovsky (2010) ett uttryck för
det patriarkaliska samhället som råder i Burkina Faso. I studien svarade både män och
kvinnor att de var övertygande om att könsstympning är viktigt för att minska kvinnans
sexuella lust och för att hon ska leva i avhållsamhet. Även om det ingick män och
kvinnor i studien som ansåg att könsstympning var fel, så såg även dessa fördelar med
könsstympning, då det minskade riskerna för kvinnors otrohet samt hennes sexuella
drift. Flertalet av de yngre männen såg könsstympningen som avgörande för att deras
kvinnor skulle ”hålla sig lugna” och detta var den primära egenskapen hos en kvinna för
att anses duglig som hustru. Bland de deltagande i studien svarade en stor del av dem att
12
Borttaget: ´
det var viktigt att kunna tillfredsställa mannen och att främst se till hans behov. Bland
männen i studien fanns en generell åsikt om att en kvinna som har haft en annan partner
innan sin make, aldrig skulle nöja sig med endast en man.
RÄDSLA FÖR FGM
Genom samtalen med männen och kvinnorna i studien som gjordes av Jirkovsky (2010)
sågs fem olika områden som oroade deltagarna gällande FGM. Främst var det den
äktenskapliga konflikten som uppstod om samlaget är smärtsamt för kvinnan. Smärtan
gjorde henne ovillig till samlag. Det andra som oroade dem var att förlossningen blev
svårare med ökad risk för komplikationer. Det tredje området innefattade den ökade
risken för HIV, då det ibland användes samma kniv, som ej steriliserades, till olika
flickor. Fjärde området som diskuterades var att flickor kunde förblöda och dö i
samband med könsstympningen. Det femte problemet var att kvinnor uppgav att de
läckte urin efter dålig sårläkning och detta gav en dålig doft på deras kroppar och kläder.
DEFIBULATION
Krause, Brandner, Mueller & Kuhn, (2011) gjorde en studie där de ville fastställa
könsstympade kvinnors sexuella funktion före och efter defibulation. I studien ingick 18
kvinnor som fick fylla i formuläret FSFI (female sexual function index) före och sex
månader efter defibulationen. Operationen skedde med hjälp av laser och beskrevs av
författarna som ett enkelt ingrepp som tog ca 15 min att genomföra. Hos tio av de
opererade kvinnorna fanns klitoris intakt och åtta av dessa tio hade genomgått typ III
FGM. Vidare beskrev författarna att resultatet vid skattningen med FSFI sex månader
efter defibulationen, visade att lust, upphetsning, sexuell tillfredsställelse och smärta
ökade signifikant i gruppen. Författarna till artikeln drog slutsatsen att smärtan ökade
pga den nyligen utförda defibulationen. Lubrikation och förmåga till orgasm var
oförändrat.
Bland Jirovsky´s (2010) deltagare sågs både för- och nackdelar med könsstympning och
de var medvetna om att det fanns möjlighet till rekonstruktion av klitoris och att det
ingreppet skulle ge kvinnan mer känsel ur ett sexuellt perspektiv. Även om deltagarna
hade kunskapen om, och kunde se fördelarna med återskapande av klitoris, så antog de
att det var ett alltför riskfyllt ingrepp. Anledningen till att utföra en sådan operation för
13
att ge kvinnorna mer känsel ur ett sexuellt perspektiv, ansågs inte som en tillräckligt
viktig orsak.
Bland de kvinnor som hade blivit defibulerade, uppgav åtta stycken att de inte längre
hade ont vid samlag och att deras livskvalité hade ökat. Studien visar dessutom att FGM
inte har någon negativ inverkan på kvinnornas psykosexuella liv (Catania et al, 2007). I
studien av Lundberg & Gerezigher (2006, s. 219) berättade dock kvinnorna om stora
smärtor vid det första samlaget. En kvinna beskrev:
Det var väldigt svårt för min man att penetrera mig. Det tog flera dagar
innan han kunde göra det. Före mitt äktenskap hade jag ingen aning om
att det skulle vara så svårt och så smärtsamt. Efter den första kontakten
med min man så visste jag att jag var ihopsydd och att det var tvunget att
öppnas upp.
En artikel gjord i Boston, USA av Nour, Michaels & Bryant (2006) visar att defibulation
hjälper kvinnor och män sexuellt. Bland de 40 somaliska kvinnor och män som ingick i
studien, var majoriteten gifta. Författarna till artikeln undersökte resultatet gällande
fysisk och sexuell funktion och tillfredsställelse efter defibulation. De följdes upp
mellan 6 mån- 2 år efter defibulationen, för att utvärdera långtidseffekten av
operationerna. Fyrtioåtta procent av kvinnorna hade en intakt klitoris under det gamla
ärret. Hundra procent av männen och kvinnorna uppgav att de var nöjda med resultatet
ur ett sexuellt perspektiv, lika många av männen och kvinnorna hävdade att deras
sexuella samliv hade förbättrats. Alla kvinnor och män var dessutom väldigt nöjda över
hur kvinnans underliv nu såg ut. Flertalet av kvinnorna ville rekommendera detta till
andra kvinnor men endast 53% av kvinnorna diskuterade detta med sina väninnor. Det
fanns en rädsla för att bli förskjuten av vänner och att göra sina föräldrar besvikna. Det
var dessutom skamfullt att prata om sex med andra människor. Kvinnorna var angelägna
om att skydda sina mäns position i samhället, då det sågs som hög status att vara gift
med en könsstympad kvinna.
14
METODDISKUSSION
Vi har använt kvalitativa och kvantitativa studier till resultatet. De kvalitativa studierna
ger en bild av kvinnornas upplevelser och känslor som könsstympningen medför. De
kvantitativa studierna förmedlar procent och statistik som påvisar hur vanligt
förekommande könsstympning av kvinnor är och utbredningen av de komplikationer
som könsstympning medför. Fördelarna med att använda både kvantitativa och
kvalitativa studier, är att resultatet blir mångsidigt med flera perspektiv och mer
nyanserat än vid bearbetning av studier utifrån samma metod. Vi valde studier skrivna
efter år 1995, då kvinnors syn på sin sexualitet förändras med tiden. Vi funderade även
över om könsstympningen kan ha minskat med den ökade informationen och bättre
utbildning i afrikanska länder. De studier som vi slutligen använde, är från åren mellan
2000-2012. Vi valde bort äldre studier för att få så aktuell forskning som möjligt. Vi
använde oss av databaserna Cinahl och PubMed. Då många studier på Cinahl inte var
tillgängliga i fulltext, valdes dessa bort. Dock använde vi samma sökord på PubMed och
kunde hitta samma studier där.
Manifest innehållsanalys passade oss väl att använda då många människor har fördomar
och viss förförståelse om kvinnlig könsstympning, så även vi. Vi ville belysa de exakta
orden som kommit från könsstympade kvinnor om deras syn på sin sexualitet samt se
till vilken statistik som fanns att tillgå i frågan. Vi valde från början att se till
könsstympade kvinnor ur ett globalt perspektiv och studier som var gjorda över hela
världen. Det är förståeligt att de kvinnor som ingick i studierna är från olika delar av,
eller har sitt ursprung från Afrika pga. könsstympningens stora utbredning i vissa
afrikanska länder.
RESULTATDISKUSSION
Syftet med denna litteraturstudie var att söka kunskap relaterat till om könsstympade
kvinnor kan njuta av och uppskatta sex. Det mest framträdande resultatet som vi kom
fram till, är att könsstympade kvinnor upplever sex som smärtsamt och att de har en
minskad sexlust (El- Dafrawi et al. 2010; Elnashar & Abdelhady 2007; Fahmy et al.
2010; Krause et al. 2011; Lundberg & Gerezgiher 2006; Thabet & Thabet 2003). Detta
resultat styrker vår förförståelse om att könsstympning är negativt för kvinnor ur ett
15
sexuellt perspektiv. Huruvida könsstympade kvinnor njuter av samlag och uppnår
orgasm, skiljer sig dock markant i de olika studiernas resultat. Detta skulle kunna bero
på att de studier som belyser att könsstympade kvinnor njuter av sex, har utförts i andra
länder än de afrikanska länder som de är födda i. De kvinnor som exempelvis har levt i
ett europeiskt land under många år kan ha fått nya sexuella preferenser. En del av
kvinnorna som ingick i de olika studier som vi har granskat, berättar att sexualakten
många gånger främst är för mannens skull och att det inte ses som acceptabelt att en
kvinna nekar sin man sex och att de själva ser det som något nödvändigt för
reproduktion (Jirovsky 2010; Lundberg & Gerezigher 2006). Dock beskriver flera
kvinnor att de njuter av närheten till mannen under samlaget. Traditionen kring FGM är
djupt rotad i olika länder och både kvinnor och män ser FGM som något nödvändigt för
familjens heder och den sociala statusen. Att resultaten skiljer sig beror kanske på hur
forskaren, såväl som deltagarna i studierna, ser på lust och njutning. Även de olika
studiers syften och i vilket sammanhang som deltagarna har befunnit sig i när data
insamlades. Vi har vårt västerländska sätt att se på kvinnlighet, sex och njutning och har
svårt att bortse från våra egna förförståelser/fördomar och tankar om hur en jämlik
relation bör se ut. Vi har dock under arbetets gång varit väl medvetna om vår
förförståelse och anser att vi har lyckats förhålla oss väl till detta.
Våra bearbetade studier visar också på olika resultat angående klitoris betydelse för
kvinnans njutning. I en studie av El-Defrawi et al. (2001) framkommer att
könsstympade kvinnor hade svårare att uppnå orgasm, i en annan studie fick
könsstympade kvinnor orgasm lättare vid penetration och smekning, än de icke
könsstympade kvinnorna (Catania et al. 2007). Vi ställer oss frågande till detta resultat
då FGM bl a utförs för att kvinnan inte skall njuta av sex. Är det trots FGM möjligt att
det finns en förväntan på att kvinnan skall finna njutning i sexuell samvaro genom
orgasm? Kan det vara så att kvinnorna har läst om hur orgasm känns eller upplever de
orgasm? I dennes studie ingick 137 könsstympade kvinnor och 69% av dessa svarade att
de alltid når orgasm vid sex. Kan det ha med de olika tillvägagångssätten i studien att
göra? Det kan ha att göra med att vid frågeformulär svarade kvinnorna ja eller nej, vid
intervjuer hade kvinnorna möjlighet att utveckla sina upplevelser. Vi funderar vidare
Borttaget: l
över eventuella svårigheter att sammanställa ett liktydigt resultat från en artikel som
innehåller olika tillvägagångssätt; både intervjuer och FSFI-skalan.
Catania et al. (2007) beskriver vidare att olika sociala samhällsstrukturer kan påverka
16
upplevelsen av njutning precis som social acceptans kan göra. Thabet (2009) påvisar att
könsstympade kvinnor lättare kunde lokalisera sin g-punkt än icke könsstympade
Borttaget: .
kvinnor. En artikel av Kilchevsky, Vardi, Lowenstein & Gruenvald (2012) motsäger
Thabet (2009) genom att hävda att g-punkten är svår att lokalisera som ett avskilt
område. Det enda avgränsande synliga området som är känsligt för stimuli och som kan
ge orgasm, är klitoris. Dock påstod ett antal kvinnor i Thabet´s (2009) studie att de hade
en g-punkt men de var oförmögna att urskilja var den var belägen. Thabet & Thabet
(2003) framhåller genom sitt resultatet att det kan bildas cystor efter borttagandet av
klitoris och att dessa ger en förlängd klitoris med ökad känsel. Cystorna fungerar som
en del av klitoris och ger således kvinnan njutning vid stimulans.
Vi har uppmärksammat att EL-Defrawi et al. (2001) och Catania et al. (2007) har
kommit fram till skilda resultat gällande könsstympade kvinnors upplevelser av sex. De
har båda utgått från semistrukturerade intervjustudier. Skillnaderna i deras
tillvägagångssätt är att de har använt sig av olika skalor, som komplement till
intervjuerna. El-Defrawi et al. (2001) har använt sig av SEBAS-A som skapades 1983
och är en erkänd skala som belyser människors psykosexuella liv. Catania et al. (2007)
använde FSFI (female sexual function index). Catania et al. (2007) diskuterar denna
skalas validitet, då den inte är tillräckligt använd i icke västerländska länder. Vi
resonerar vidare skalans giltighet då svarsalternativen kan påverkas av olika kulturella
bakgrunder hos deltagarna och påverka svaren angående sexualiteten, där upplevelserna
av FGM ingår. I El-Defrawis et al. (2001) studie ingick kvinnor boende i Egypten. I
Catanias et al (2007) studie hade kvinnorna olika bakgrund och hade under längre tid
bott i västerländska länder och denna erfarenhet skulle kunna påverka deras svar.
I en artikel av Thabet (2009) beskrivs att åttiotvå (82,3%) procent av deltagarna i
studien uppnår njutning i samband med stimuli av G-punkten. Dock förklarar inte
artikeln vilka av kvinnorna som ingår i dessa 82,3%. Det skulle kunna ifrågasättas, då
de som uppnår orgasm, till stor del skulle kunna innefatta de icke könsstympade
kvinnorna. Dock bestod majoriteten av deltagarna i studien av könsstympade kvinnor.
Relevant för studiens resultat skulle även kunna vara att kvinnorna som ingick i studien
själva hade uppsökt kliniken på grund av olika underlivsbesvär, tex vaginalprolaps.
De granskade studierna visar att FGM främst utförs i syfte att kontrollera kvinnor på
olika sätt. Primärt för att reducera kvinnans sexuella behov men även för att se till att
17
hon inte njuter av sex, då detta skulle kunna leda till utomäktenskapliga relationer. Den
Borttaget: t
patriarkaliska samhällsstrukturen är starkt rotad och den kvinnliga friheten är mycket
begränsad. Enligt WHO´s definition av sexualitet, så är sexualiteten ett grundbehov hos
alla människor. Den påverkar oss och våra handlingar och ingår i vår psykiska och
fysiska hälsa. Genom att hindra människor från att vara sexuellt fria går således emot
vad WHO bedömer som en mänsklig rättighet. (WHO, Världshälsoorganisationen,
2012).
Samtliga studier genomsyras av något som vi tolkar som en rädsla för jämlikhet mellan
könen. För männen som deltog i studien av Fahmy et al. (2010), var könsstympningen i
hög grad bunden till kontroll av kvinnan och de beskrev hur kvinnans
”självbehärskning” skulle upphöra om hon inte var könsstympad. Både män och
kvinnor beskrev att en icke könsstympad kvinna skulle bete sig som en ”rastlös tjur”
Fahmy et al (2010, s.184). En annan allmän uppfattning i en av studierna var tron om att
en icke könsstympad kvinna skulle ”få orgasm medan hon går eller om någon håller
hennes hand”. Fahmy et al (2010) diskuterar att det inte bara behövs politiska beslut och
lagstiftande kring FGM, det behövs även utbildningsprogram för människor för att
förändra dessa traditioner. Dock är studiens resultat tvetydiga. Männen som deltog i
studien hävdade att klitoris inte har betydelse för kvinnans sexuella njutning. Därefter
menade de att kvinnan inte skulle kunna behärska sin sexualitet om hon inte var
könsstympad. Kanske ser de klitoris som onödig, att kvinnan har det ”tillräckligt” bra
sexuellt utan klitoris och att könsstympning hjälper henne till behärskning och att inte
förlora sina hämningar. Samtidigt säger sig männen vara bekymrade för att kvinnans
sexuella njutning avtar i samband med könsstympningen, då detta påverkar hennes
sexuella villighet. Dock finns rädslan för att kvinnan skall ställa orimligt höga sexuella
Borttaget: ,
krav om hon inte vore könsstympad, kvar.
I Almroths (2005) studie ansåg deltagarna att könsstympning görs pga. att kvinnan skall
bli socialt accepterad och att det har sin förankring i gamla traditioner. De yngre
männen visade större acceptans av icke könsstympade kvinnor och de såg en fördel med
att kvinnan njuter under samlaget. De yngre männen kunde även se att FGM påverkar
kvinnornas hälsa negativt. De högutbildade kvinnor som ingick i studien ville i större
utsträckning, än de lågutbildade, inte låta könsstympa sina döttrar. Detta påvisar att
könsstympningen är mer accepterad i utsatta delar av befolkningen. Är
könsstympningen på väg att bli en klassfråga då välutbildade kvinnor inte vill fortsätta
18
Borttaget: ´
låta könsstympa sina döttrar? Eller kommer lågutbildade ta efter de högutbildade då
deras förhållningssätt blir statusbildande i framtiden?
Borttaget: detta
Borttaget: det nya
Majoriteten av de valda studierna påvisar att könsstympade kvinnor upplevde
penetrerande samlag som smärtsamma samt att deras sexuella längtan inte var lika stor
som hos icke könsstympade kvinnor. Inte heller lades det någon vikt vid att kvinnan
skulle njuta vid sexuell kontakt med sin man. Enligt Elnashar & Abdelhady (2007)
påvisar resultatet att 43 % av de könsstympade kvinnorna var sexuell otillfredsställda
men endast 4,7 % av de icke könsstympade kvinnorna upplevde detsamma. Detta
resultat stärker vår förförståelse gällande könsstympade kvinnors upplevelse av sex. Det
borde inte vara oväntat, varken för män eller kvinnor, oavsett ålder eller
utbildningsnivå, att ett hopsytt kvinnligt underliv medför smärta vid penetration. Detta
har snarare bekräftat vår förförståelse än förmedlat ny kunskap. Det är förvånande att
Sharifa & Abdulrahim (2010) har sett siffror som tyder på att det är inte är någon
signifikant skillnad gällande smärta och lust hos kvinnor som är könsstympade och
kvinnor som inte är könsstympade. Dock fanns det skillnader gällande lubrikation,
upphetsning, orgasm och tillfredsställelse till de icke könsstympade kvinnornas fördel.
Nour (2008) beskriver att kvinnor som är infibulerade kan ha penetrerande samlag efter
uttänjning av ärrvävnaden i underlivet. Detta kan ta flera månader och penetration är
även därefter smärtsamt.
Majoriteten av de valda studierna påvisar att det finns en god kunskap gällande vad
FGM kan innebära för en kvinnas hälsa. Det har även framkommit att det finns rädslor
hos både män och kvinnor gällande riskerna med FGM. Den främsta rädslan bland de
kvinnliga och manliga deltagarna, är att det kan uppstå en äktenskaplig konflikt då
samlaget är smärtsamt för kvinnan. Först därefter kommer oron för kvinnans hälsa.
Detta förvånar oss inte då alla våra bearbetade studier har belyst mannens position och
vikt i samhället och i relationen till kvinnan samt att kvinnans sexuella välmående är
sekundärt.
Det är allmänt känt i länder där FGM utförs att detta ingrepp innebär en risk för
kvinnans liv och att det kan ge komplikationer vid förlossning, komplicerad sårläkning
och traumatiska minnen efter ingreppet (Almroth, 2005 & Falck, 2004). Paradoxalt sågs
även en rädsla hos kvinnorna för att bli lämnade av sin man efter en förlossning, då
slidöppningen inte längre är lika trång. Kvinnor önskar därför ofta att bli reinfibulerade
19
efter förlossning. Dock menar kvinnorna i Berggren´s (2004) studie att mannens
oförmåga att penetrera vid samlag, gav dem en upplevelse av skam. Även männen i
studien från Sudan beskrev sina skamkänslor för att inte kunna penetrera sin fru. Därför
valde många män och kvinnor att ej söka professionell hjälp.
De flesta kvinnor som genomgått defibulation uppgav att lust, sexuell tillfredsställelse
och njutning förbättrades efteråt. Dessutom minskade smärtan vid penetrerande samlag.
Detta visar att defibulation förbättrar könsstympade kvinnors sexuella förutsättningar.
Studierna (Jirovsky 2010; Krause et.al 2011; Nour et al 2006; Lundberg & Gerezgiher
2006; Catania et al 2007) som berör defibulation har utförts i Sverige, USA, Schweiz,
Italien och Österrike. Kvinnorna som ingick i dessa studier har alltså inte genomgått
defibulation i sina hemländer.
I studierna av Krause et al. (2011), Catania et al. (2007) & Nour et al. (2006) beskrevs
att majoriteten av kvinnorna och männen önskade att rekommendera deinfibulation till
andra kvinnor. Dock var det inte möjligt att prata öppet om detta i kvinnornas
samhällsgupp, då det bottnar i skam och skuld.
Gruembaum (2006) påvisar även i sitt resultat att en slät och ihopsydd slidöppning
anses ur ett estetiskt perspektiv som vackert. Detta kan kanske också vara en orsak till
att kvinnor drar sig för att genomgå defibulation. Att vara ”trång” ses som något
kvinnligt och att vara feminin är eftersträvansvärt. Essén & Johnsdotter (2004),
Johnsdotter & Essén (2010) diskuterar könsplastik hos kvinnor i västvärlden och
beskriver att detta görs enligt dagens trender. Det har blivit allt vanligare att kvinnor
låter operera sitt underliv för att göra slidöppningen trängre, ta bort överflödig hud från
klitoris, fettsugning över blygdbenet och blygdläppsförminskning- utan medicinska
indikationer. Görs detta för mannens skull eller för att kvinnor vill leva upp till ett
outtalat ideal? Var går gränsen mellan det som är estetiskt korrekt accepterat i
västvärlden och det lagstiftande förbudet mot FGM, som idag finns i alla västerländska
länder? Det är motsägelsefullt att fördöma FGM samtidigt som könsplastik accepteras
och utförs av svenska kirurger. I debatter utpekas afrikanska kvinnor för att vara fast i
en primitiv kultur samtidigt som könsplastik hos icke afrikanska kvinnor är allmänt
accepterat.
Jirovsky (2010) beskriver att det är möjligt att rekonstruera klitoris i samband med
20
defibulationen. Dock ansåg både män och kvinnor i studien att detta skulle vara riskfyllt
för kvinnans hälsa och att öka kvinnans sexuella njutning, ansågs inte som en tillräckligt
stor anledning för detta ingrepp. Är dessa åsikter ytterligare ett mått på kvinnans låga
position i relationer och på hennes begränsade sexuella frihet? Enligt Jirovsky (2010)
bör det påpekas att människor som bor i länder där FGM utförs inte har samma
perspektiv på FGM och sex, som människor som lever i västvärlden.
I en studie av Mehta, Sunner, Head, Crosby & Shrier (2011) svarade unga kvinnor i
USA på frågor gällande personliga uppfattningar om definitionen av sex. Dessa var
olika och innefattade bl a analsex, oralsex och penetrerande vaginalt sex. Kvinnorna
pratade även om sexuella preferenser och sexuell läggning. Flertal av de som ingick i
studien menade att sexualakten avslutades med att mannen nådde orgasm. Många ansåg
att oralsex inte ingick i begreppet sex. Ett fåtal kvinnor i studien hävdade dessutom att
sexualakten var över då de själva uppnådde orgasm och beskrev det som att de var
nöjda med det, då orgasmen var målet med sexualakten. Dessa västerländska kvinnors
syn på sex skiljer sig markant från de afrikanska kvinnornas syn, och vi tror att dessa
definitioner är generella för kvinnor i västvärlden.
Både män och kvinnor är offer för kvinnlig könsstympning. Vi tycker oss skönja ett
motstånd hos männen gällande kvinnlig könsstympning men vi ser även att männen är
offer för denna tradition. Männen drabbas av smärtsamma samlag och skador på penis,
smärtpåverkade kvinnor och en frustration över att inte kunna tillfredsställa sin kvinna
sexuellt. Trots detta så låter fäder fortsätta könsstympa sina döttrar.
Som svenska barnmorskor anser vi att är det är mycket viktigt att ha god kunskap om
kvinnlig könsstympning. Alla kvinnor måste behandlas med respekt men vi kan se att de
kvinnor som har genomgått ett känt övergrepp måste behandlas med särskilt stor
försiktighet. Redan på mödravården anser vi att det är viktigt att våga prata med kvinnor
och deras partner om hur de ser på kvinnlig könsstympning för att ge information om
vad svensk lagstiftning säger om kvinnlig könsstympning men framförallt om vad det
kan ha för betydelse inför kommande barnafödsel och det fortsatta samlivet.
Sammanfattningsvis har vi genom denna litteraturgranskning funnit att könsstympade
kvinnor har svårt att njuta av sex eftersom det ofta förknippas med smärta och
svårigheter vid penetration. Många kvinnor berättar däremot att sex och orgasm inte är
21
det viktigaste i ett förhållande, utan att tillit, trygghet och en kärleksfull relation är
nyckeln till ett bra äktenskap.
SLUTSATS
Majoriteten av de genomgångna artiklarna bekräftar att könsstympade kvinnor oftare
har svårigheter i sexuella situationer, än vad icke könsstympade kvinnor har. Detta på
grund av smärtsamma samlag, bristande libido och svårigheter vid penetration.
Defibulation kan påverka sexuallivet positivt gällande minskad smärta vid penetration
och möjlighet att rekonstruera klitoris. I länder där FGM är vanligt förekommande,
råder ett patriarkaliskt samhälle där kvinnors sexuella frihet är mycket begränsad, näst
intill obefintlig. Den främsta orsaken till att FGM utförs är för att kontrollera kvinnans
sexuella frihet och detta påverkar hennes sexualitet negativt.
KLINISKA IMPLIKATIONER
Vi ser gärna en ökad förståelse för könsstympade kvinnors eventuella problem med sitt
sexualliv. På mödravården bör fokus inte endast ligga på att diskutera kommande
förlossning, utan även på kvinnans sexuella funktion och njutning.
Barnmorskor är ibland dåligt förberedda på att kommunicera eventuella problem hos en
könsstympad kvinna. Det är enkelt och kanske bekvämt för en barnmorska att inte tala
om lust och njutning med en könsstympad kvinna efter en gynekologisk undersökning.
Det behövs mer information till könsstympade kvinnor och deras män om vilka
konsekvenser könsstympning kan leda till, men även information om vad svensk
lagstiftning säger om kvinnlig könsstympning.
22
REFERENSER
Almroth, L., Almroth-Berggren, V., Hassanein, O.M., El Hadi., Al-Said, S.S.E., Hasan,
S.S.A., Lithell, U-B & Bergström, S. (2001). Social issues in reproductive health. A
community based study on the change of practice of female genital mutilation in a
Sudanese village. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 74 (2001) ss. 179185.
Almroth, L. (2005). Genital mutilation of girls in Sudan. Community- and hospitalbased studies on female genital cutting and its sequelae. Doktorsavhandling?
Alsibiani, S.A. & Rouzi, A.A. (2010). Sexual function in women with female genital
mutilation. Fertility and sterility. 2010; 93 ss. 722-4.
Berggren, V., Salam, G. A., Bergström, S., Johansson, E. & Edberg, A-K. (2004). An
explorative study of Sudanse midwifes motives, perceptions and experiences of
reinfibulation after birth. Midwifery. 2004; 20 ss. 299-311.
Catania, L., Abdulcadir, O., Puppo, V., Verde, J.B, Abdulcadir, J. & Abdulcadir, D.
(2007). Pleasure and orgasm in women with female genital mutilation/cutting (FGM/C).
Journal of sexual medicine. 2007;4 ss. 1666-1678.
Elnashar, A. & Abdelhady, R. (2007). The impact of female genital cutting on health
newly married women. International journal og gynaecology and obstetrics. 2007;97
ss. 238-244.
Essén, B. & Johnsdotter, S. (2004). Female genital mutilation in the west: traditional
circumcision versus genital cosmetic surgery. Acta Obstetricia et Gynecologica
Scandinavia. 2004: 83 ss. 611-613.
Fahmy, A., El-Mouelhy, M & Ragab, A. (2010). Female genital mutilation/cutting and
issues of sexuality in Egypt. Reproductive health matters. 2010; 18(36) ss. 181-190.
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008) Att göra systematiska litteraturstudier. Författarna
23
och bokförlaget Natur och Kultur. Stockholm.
Franck, M. (2004). Multikulturell kvinnohälsa -med fokus på gynekologi och obstetrik.
Mötet vid starka kulturella traditioner. Gothia förlag AB. Stockholm.
Gruenbaum, E. (2005). Socio-cultural dynamics of female genital cutting: Research
findings, gaps, and directions. Culture, health & sexuality. 2005; 7(5) ss. 429-441.
Jirovsky, E. (2010). Views of women and men in Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, on
three forms of female gential modification. Rebroductive Health Matters. 2010; 18(35)
ss. 84-93.
Johnsdotter, S. & Essén, B. (2010). Genitals and ethnicity: the politics of genital
modifications. Reproductive Healt Matters. 2010; 18(35) ss. 29-37.
Jones, WK., Smith, J., Kieke, B. & Wilcox, L. (1998). Female genital mutilation.
Female circumcision. Who is at risk in the U.S? Public Health reproductive. 1998 janfeb; 113 (1): 4.
Kaplan, A., Hechavaria, S., Martin, M. & Bonhoure, I. (2011). Health consequenses of
female genital mutilation/cutting in the Gambia, evidence into action. Reproductive
health. 2011, 8:26.
Kilchevsky, A., Vardi, Y., Lowenstein, L. & Gruenvald, I. (2012). Is the female G-spot
tryly a distinct anatomic entity? The journal of sexual medicine. 2012; 9 ss. 719-726.
Krause, E., Brandner, S., Mueller, M.D. & Kuhn, A. (2011). Out of eastern Africa:
Defibulation and sexual function in Woman with female genital mutilation. Journal of
sexual medicine. 2011;8 ss. 1420-1425.
Lewin, B. (2010). Sexualiteten som social konstruktion. Sexologi. Liber AB. Stockholm.
Lundberg, P.C. & Gerezghiher, A. (2008). Experiences from pregnancy and childbirth
related to female genital mutilation among Eritrean immigrant women in Sweden.
Midwifery 2008;24 ss. 214-225.
24
Mehta, C.M., Sunner, L.E., Head, MPH., Crosby, R. & Shrier, L.A. (2011). ”Sex isn´t
something you do with someone you don´t care about”: Yong women´s difinition of sex.
Journal of pediatric and adolescent gynecology. ss. 266-271.
Nour, N. (2008). Female genital cutting: a persisting practice. Reviws in obstetrics &
Gynaecology. 2008:1; 3.
Nour. N., Michaels, K., & Bryant, A. (2006). Defibulation to treat female genital
cutting. Effect on symtoms and sexual function. Obstetrics gynecologists. 2006; 108 ss.
55-60.
Sharifta, A. & Abdulrahim, A. (2010). Sexual functin in women with female genital
mutilation. Fertility and Sterility. 2010; 93 ss. 722-724.
Thabet, A.M.A. (2009). Reality of the G-spot and its relation to female circumcision
and vaginal surgery. Journal of obstetrics and gynaecologist. 2009: 35, 5 ss.967-973.
Thabet, S. & Thabet, A.M.A. (2003) Defective sexuality and female cicumcision: The
cause and the possible management. Journal of obstetrics and gynaecology. 2003; 29 ss.
12-19.
Van Rossem, R. & Gage, A.J. (2007). The effects of female genital mutilation on the
onset of sexual activity and marriage in Guinea. Arch Sexual Behavior. 2009;38 ss. 178185.
Yirga, W.S., Kassa, N.A., Gebremichael, M.W. & Aro, A.R. (2012). Female genital
mutilation: prevalence, perceptions and effect on women´s health in Kersa district of
Ethiopia. International journal of women´s health. 2012:4 ss. 45-54.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/ (2012-04-10)
http://www.internationalmidwives.org/ (2012-05-10)
25
26
27