Motioner till partidagen 2012
Snabbprotokoll
Motion 9
HPV-vaccin
Partidagen beslöt att SFP:s representanter i riksdag och regering arbetar för
att HPV-vaccin införs i det nationella vaccinationsprogrammet för
flickor i åldern 10-13 år. Vaccinationsprogrammet kan senare
utvidgas så att HPV-vaccinet i ett senare skede kan ges även till
flickor/kvinnor i åldern 14-25 år, beroende på livssituation, samt till
pojkar.
att HPV-vaccinet ges inom skolhälsovården (med vårdnadshavarens
tillstånd) och att eleverna samtidigt ges sexualupplysning,
att man fortsätter att utveckla HPV-testet och utvidgar
åldersgruppen för det nationella screeningprogrammet att omfatta
kvinnor i åldern 25-65 år (nu 30-60 år)med 5 års intervaller, samt
utökar möjligheten för dem som uppvisar viruset vid 65 år till fortsatt
screening/papaprov.
Motion 10
Lika rättigheter för biologiska-, adoptiv- och fosterfamiljer
Partidagen beslöt att SFP:s representanter i riksdag och regering arbetar för
att föräldraledigheten förlängs för adoptionsföräldrar från 200 till
263 dagar för att motsvara den tid föräldrar till biologiska barn har
rätt att stanna hemma.
att övre gränsen till föräldraledighet och vårdledighet för
adoptivfamiljer höjs till att beröra barn upp till 10 års ålder,
att också adoptivföräldrar som är vårdlediga intjänar pension för den
tiden,
att praxis för dagpenning och möjligheten till deltidsarbete under
föräldraledigheten är samma för alla föräldrar (adoptiv eller
biologiska).
att förslag till ny lag om fosterhem i snabb ordning ges till riksdagen
så att fosterfamiljer och fosterbarnets ställning tryggas
Motion 11
Om bekämpande av familjevåld
Motioner till partidagen 2012
Snabbprotokoll
Partidagen beslöt
att SFP:s ministrar och riksdagsledamöter i nästa budgetbehandling
lyfter upp finansieringsfrågan och arbetar för att åtgärdsprogrammet
för att minska våld mot kvinnor skall verkställas,
att SFP:s representanter i riksdag och regering bevakar
socialskyddslagen, som är under beredning, så att förpliktelser för
kommunerna att ta ansvar för förebyggande och reparerande arbete
kring våld i familjer säkras och att speciell fokus sätts på barn som
upplevt våld i familjen
att SFP:s representanter i kommunerna kräver att en strategi och
handlingsplan för preventivt och reparerande arbete mot våld i
familjer görs och uppföljs i kommunen,
att SFP på bred front arbetar för att all tillgänglig information om
hjälp för personer som upplevt våld i familjen, både vuxna och barn,
samlas under en lättillgänglig och lättläst webbportal på bägge
nationalspråken
att SFP arbetar aktivt för att kommunerna utvecklar
lågtröskelmottagningar och upprätthåller social- och krisjourer som
säkerställer hjälp och rådgivning dygnet runt för personer som
upplevt våld,
att SFP arbetar för att frågan om familjevåld, barnens rättigheter och
information om var man kan få hjälp i den egna kommunen blir en
del av den grundläggande utbildningens elevvårdsarbete och i övrig
verksamhet i kommunen.
Motion 12
Satsning på de mest sjuka äldre
Partidagen beslöt
att SFP i riksdag och regering verkar för att de äldres subjektiva rätt till vård och
omsorg förverkligas i praktiken i samtliga kommuner i Finland.
att regering och riksdag satsar på olika tjänster inom äldreomsorgen för att stödja
äldres rätt att själva bestämma över och välja sin vård.
Motion 13
Undervisning i datorkunskap för seniorer
Motioner till partidagen 2012
Snabbprotokoll
Partidagen beslöt
att främja de befintliga nätverk som finns för att stödja äldre
svenskspråkiga seniorer i att använda informations- och
kommunikationsteknik
att trygga finansieringen för att FSU:s och SPF:s och övriga projekt
inom tredje sektorn kan fortsätta inom denna nisch
att medborgar- och arbetarinstitut kan fortsätta sin verksamhet på
svenska även inom informations- och kommunikationsteknologi för
seniorer.
Motion 14
Mer empati och fler alternativ för de ofrivilligt barnlösa
Partidagen beslöt att SFP arbetar för
att man i vården av ofrivilligt barnlösa i högre grad beaktar den
mentala hälsan, bl.a. genom att erbjuda mer tid och psykiskt stöd
samt genom att se över hur utrymmena vid de olika
förlossningssjukhusen och andra väntrum används
att Finland igen legaliserar surrogatfödslar i specifika fall. För att få
bli förälder genom denna behandlingsform skulle det krävas
speciallov och surrogatmodern skulle inte ges någon ekonomisk
ersättning för sin tjänst.
Motion 15
Könskonsekvensbedömning inom idrottssektorn i kommunerna
Partidagen beslöt
att SFP verkar för att kommunerna skall genomföra
könskonsekvensbedömningar inom idrottssektorn och därmed ge
pojkar och flickor mer jämlika möjligheter att utöva idrott.
Motion 16
Revidera lagen som förbjuder sexköp!
Partidagen beslöt att SFP:s representanter i riksdag och regering arbetar för
Motioner till partidagen 2012
Snabbprotokoll
att ett totalförbud mot köp av sextjänster införs i Finland.
Motion 17
Slopa tvångssterilisering!
Partidagen beslöt att SFP:s representanter i riksdag och regering arbetar för
att avsaknad av fortplantingsförmåga avskaffas som förutsättning för
fastställande av könstillhörighet