FMH QuikQuant Snabbanalyskit för kvantifiering av fe

ENG QQF-100
version 1.0
FMH QuikQuant
™
Snabbanalyskit för kvantifiering av fetomaternella blödningar
[REF]
QQF-100
[IVD] |
s
I
100 tests
package insert
För användning vid In vitro diagnostik
Avsedd användning
IQ Products FMH QuikQuantTM är avsedd att användas i kliniska laboratorier och
referenslaboratorier av utbildade medicinska labtekniker eller liknande personer som har
erfarenhet av testmetoder för fetomaternell blödning.
Sammanfattning och principer
Den viktigaste användningen av detektion av fetala röda blodkroppar är att utvärdera
fetomaternella blödningar (FMH) [1-4].
[1 4]. FMH sker normalt under hela graviditeten i små mängder
med ökande volymer under de senare stadierna av graviditeten [5]. Om det finns en signifikant
skillnad i RBC-antigeniciteten
antigeniciteten mellan fostret och modern, kan detta resultera i allosensibilisering
av moderns immunförsvar, antingen före eller efter förlossningen. De maternella antikropparna
mot fostrets RBC-antigener
antigener kan vara kliniskt tysta eller orsaka livshotande autoimmuna
följdsjukdomar under den nuvarande graviditeten eller under senare graviditeter (ex:
erytroblastos fetalis eller tidig abort). Sådan sensibilisering kan förekomma med inkompatibilitet
inkompatibilit
av RBC-antigen,
antigen, men den högsta frekvensen och de allvarligaste kliniska konsekvenserna uppstår
med inkompatibilitet av Rh- eller D-antigen.
D antigen. Detektion och räkning av fetala röda blodkroppar är
en viktig del av behandlingen av sådana patienter med FMH, behandlade
behandlade med Rh immunglobulin
(RhIG) preparat [6]. Användningen av Rh immunglobulin profylax är en universell praxis, men
doseringsmängd och scheman har regionala variationer [7-8].
[7 8]. Därför är känsligheten och
specificiteten av detektionsanalyser för FMH en
en kritisk faktor när det gäller den terapeutiska
effekten och påföljande kliniska resultat.
Den mest använda analysen för detektion av FMH har varit Kleihauer-Betke
Kleihauer Betke (KB) metoden där
man räknar celler visuellt under mikroskop, som bygger på skillnader när det gäller
syraelueringen, mellan fetalt hemoglobin (HbF) och vuxet hemoglobin [9]. Medan KB-metoden
KB
kan enkelt utföras av de flesta kliniska laboratorier, saknar den känslighet och uppvisar dålig
reproducerbarhet eller precision (CV 50 - 100 %) [10,11]. Flödescytometriska metoder har tagits
fram med hjälp av de antigena skillnader eller genom kvantitativ bedömning av fetalt hemoglobin
(HbF) för att skilja fostrets röda blodkroppar från vuxna röda blodkroppar. Dessa metoder är mer
exakta och mindre subjektiva
iva [12-22].
[12 22]. Trots det har många laboratorier fortsatt att använda KBKB
metoden på grund av den begränsade tillgången på flödescytometri.
IQ Products FMH QuikQuantTM är en flödescytometrisk metod för detektering och kvantifiering av
FMH. Analysen använder en anti-hemoglobin
anti hemoglobin F monoklonal antikropp och propidiumjodid reagens
i en no-wash-teknik
teknik som kräver cirka 30 minuter att genomföra. Det behövs mindre än 10
minuter av teknikerns tid och tekniken är därför både effektivare att använda än KB-analysen
KB
samt känsligare
ligare och mer exakt.
Användning
Laboratoriets fastställande av nivån på fetala celler i moderns blodcirkulation är fortfarande ett
viktigt verktyg i den obstetriska hanteringen av kvinnor med misstänkt livmodertrauma och vid
rätt dosering av Rh-immunglobulin.
ulin.
Page 1 of 11
ENG QQF-100
version 1.0
Produktkomponenter
• 1,0 ml IQ Products FMH QuikQuantTM antikroppsreagens
reagens for flödescytometri (100
tester)
TM
• 40 ml IQ Products Intra-Cell
Intra
permeabiliseringslösning - tillhandahålls som 10X
koncentrat
• 40 ml IQ Products FMH QuikQuantTM buffertslösning - tillhandahålls som 10X
koncentrat
Reagenser och material som behövs, men inte ingår
• 12 x 75 mm polystyrenrör för engångsbruk med rack
• Pipettspetsar, (1-200
200 µl) och (200-1000
(200
µl)
• Justerbara volympipetter (0-200
(0
och 200-1000 µl)
• Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) eller Dulbeccos PBS
Sigma #P3813 eller CellGro #
21-031-CM
• Glutaraldehyd (0,03 % + 0,015 %)
8 % glutaraldehyd för utspädning
Sigma
#
G
7526
eller
Polysciences # 00216A
ELLER
25 % glutaraldehyd för utspädning
Sigma # G 5882 eller
Polysciences # 01909
• Reagens destillerat vatten, helst filtrerat
• 0,2 µm
m vakuumfilteruppsättning (valfritt, men rekommenderas)
• FETALtrol™ (IQ Products) eller "hemmagjort " navelsträngsblod för 3 nivåer av
kontroller för analyser av fetomaternella blödningar
• Vortex-blandare
• Blodbanks celltvättanordning eller centrifug som kan uppnå 600 x g
• Flödescytometer med flera parametrar, med förmåga för åtminstone tre
fluorescensparametrar
• Programvara för analys av listmode-filer
listmode
av FCS-format
Reagensberedning
1 PBS
Dulbecco’s PBS
1000 ml
CellGro #21-031-CM
#21
eller
motsvarande
ELLER
• Fosfatbuffrad saltlösningspulver
1 paket
Sigma # P 3813 eller
motsvarande
• Reagens-klassat
klassat destillerat H2O
QS till 1000 ml
Blanda alla lösningar före pH eller filtrering
Filtrera med hjälp av ett vakuumfilter med 0,2 µm
m-porer, om ett sådant
finns, för att avlägsna partikelrester
• Justera pH till 7,4, när lösningen uppnår rumstemperatur (20-25°C)
(20
• Förvara i kylskåp vid 2-8
2 °C
• Utgångsdatum ska bestämmas av laboratoriets standardprocedur. Om man
använder sterilt/filtrerat vatten som utspädningsmedel kommer det att förlänga
hållbarhetstiden till 30 dagar vid 2-8
2 °C.
2
FMH QuikQuantTM buffert arbetslösning - motsvarande PBS med BSA (0,5 %)
• Reagens-klassat
klassat destillerat H2O
9 delar
•
IQ Products FMH QuikQuantTM buffertkoncentrat
1 del
Till exempel: 9 ml H2O och 1 ml IQ Products BSA koncentrat
tillsammans
• Blanda väl
• Filtrera med hjälp av ett vakuumfilter med 0,2 µm-porer,
porer, om ett sådant finns, för
att avlägsna partikelrester
• Justera pH till 7,4, när lösningen uppnår rumstemperatur (20-25°C)
(20
• Förvara i kylskåp vid 2-8
2 °C
Page 2 of 11
ENG QQF-100
•
3
version 1.0
Utgångsdatum ska bestämmas av laboratoriets standardprocedur. Om man
använder sterilt/filtrerat vatten som utspädningsmedel kommer det att förlänga
hållbarhetstiden till 30 dagar vid 2-8
2 °C.
Utspädd arbetslösning av glutaraldehyd: 0,03 %
Obs: Eftersom renheten av glutaraldehyd kan variera mellan olika tillverkare
eller batchar, bör man utvärdera koncentrationer mellan 0,02 - 0,05 %
glutaraldehyd för optimering av separation av vuxen och fetal RBK-färgning
RBK
med analys (2 loggar eller mer separation är önskvärd).
Förvaralagerhållen glutaraldehyd i frysen (ampuller kan alikvoteras i polypropylen
mikrorör och frysas på nytt) eller i kylskåp enligt tillverkarens rekommendation. Gör
dagligen en färsk arbetslösning vid behov
be
• 8 % EM-klassad
klassad eller klass I Glutaraldehyd lösning i lager 94 uL Sigma #G7526
eller Polysciences #00216A
• PBS (pH 7,4)
25 ml (se PBS ovan)
ELLER
• 25 % EM-klassad
klassad eller klass I Glutaraldehyd lösning i lager 30 uL Sigma #G5882
eller Polysciences #01909
• PBS (pH 7,4)
25 ml (se PBS ovan)
• Blanda väl och förvara i kylskåp (2-8°C)
(2 C) upp till 2 timmar före användning
• Utgångsdatum: Kassera oanvänd utspädd glutaraldehyd / Se tillverkarens behållare
för utgångsdatum av glutaraldehyd i lager.
4
IQ Products Intra-Cell
CellTM för cellpermeabilisering
TM
• IQ Products Intra-Cell
Intra
reagenskoncentrat måste hållas vid rumstemperatur (20(20
25°C)
C) och blandas väl före utspädning för att undvika utfällda fasta ämnen.
• Preparera utspädd (1:10) arbetslösning med Intra-CellTM reagenskoncentrat, till
exempel:
• IQ Products Intra-CellTM koncentrat
5ml
• Reagensklassat destillerat vatten (H2O)
45ml
•
•
Blanda väl och förvara arbetslösning (IQ Products Intra--CellTM utspädd 1:10) i
kylskåp (2-8°C).
Utgångsdatum: Arbetslösningen går ut efter 30 dagar eller då man upptäcker
någon grumlighet i lösningen. Lösningar på lager (outspädd) får användas fram till
utgångsdatum på etiketten.
Prov
EDTA helblod (eller andra anti-koagulerade
anti
prover)
• Ställ prov i kylen om man inte testar inom 4 timmar efter uppsamling.
• Proverna kan hållas kylda i 72 timmar före testning [1].
Provberedning
1 Gör en 1:20 spädning av FETALtrolTM eller EDTA-antikoagulerat
antikoagulerat blod med användning
av PBS med 0,5 % BSA eller FMH QuikQuant™ buffert arbetslösning.
arbetslösning
2 Placera 10 µL av de utspädda
utspädda cellerna i ett 12 x 75 mm polystyren plaströr.
3 Tillsätt 0,75 ml glutaraldehyd (0,03 % glutaraldehyd i PBS utan BSA) i röret.
4 Blanda med vortexblandare vid tillsats av glutaraldehyd till cellerna och regelbundet
under inkubation vid rumstemperatur i 10 minuter. Undvik klumpbildning av röda
blodkroppar genom att se till att cellerna hålls kvar i suspension under detta
fixeringssteg.
5 Tillsätt 1,5 ml av IQ Products Intra-CellTM arbetslösning till varje rör och inkubera vid
rumstemperatur i 10 minuter.
6 Blanda med vortexblandare vid tillsats av Intra-CellTM lösning och minst två gånger
under inkubation, vilket återigen minimerar
minim
cellaggregat.
7 Snurra i 60 sekunder med celltvätten och dekantera i 5 sekunder. Eller centrifugera i
åtminstone 5 minuter i en centrifug vid 600 x g, och sedan dekantera supernatanten.
Page 3 of 11
ENG QQF-100
8
9
10
11
12
13
version 1.0
Blanda röret med vortexblandare i minst 15 sekunder för att helt skingra fasta ämnen.
Tillsätt 10µl av IQ Products FMH QuikQuant™
antikroppsreagens,
reagens, följt av 40µl FMH
QuikQuant™ buffert arbetslösning.
arbetslösning
Inkubera i 10 minuter vid rumstemperatur i mörker.
Tillsätt 2.0 ml av FMH QuikQuantTM buffert arbetslösning,, blanda med vortexblandare
och inkubera i 30 sekunder vid rumstemperatur. Obs: För att underlätta
blandningen utan att spilla, föreslår vi att du tillsätter en ml, blanda försiktigt
med vortexblandare och sedan tillsätter den andra 1 ml och blanda igen.
Snurra
nurra i 60 sekunder med celltvätten och dekantera i 5 sekunder. Eller centrifugera i
åtminstone 5 minuter i en centrifug vid 600 x g, och sedan dekantera supernatanten.
Tillsätt 1,0 ml FMH QuikQuantTM buffert arbetslösning,, blanda röret ordentligt och
undvika
ndvika exponering för ljus. Kör i flödescytometer och samla minst 50 000 röda
blodkroppar för analys.
Konfiguration av flödescytometer
1 Välj 2 blodprov, ett vuxet blodprov med en hög WBC och antingen ett vuxet blodprov
spetsat med tvättade, ABO-kompatibla
ABO
navelsträngsceller eller FETALtrolTM Nivå 3.
(Alla erytrocyter måste tvättas två gånger och suspenderas igen i PBS / BSA före
blandning eller spetsning för att ta bort alla hemagglutininer som kan orsaka
klumpning).
2
Färga enligt färgningsproceduren för FMH QuikQuantTM analys.
3
Använd följande steg för att ställa in cytometerprotokollet:
101
102
Side Scatter
103
104
101
102
Side Scatter
103
104
104
101
100
101
100
100
100
101
102
Side Scatter
103
104
800 1000 1200 1400
Number
400
400
R3: F Cells
R5: Autof luoresence
600
800 1000 1200 1400
600
R2: Adult RBCs
0
200
R4: Fetal Cells
200
Number
Histogram med en parameter,
•
Antal kontra anti-HbF
anti
(FL1)
•
Antal kontra autofluorescens (FL2) (tillval)
0
100
anti-HbF (CFS)
102
103
104
Propidium Iodide
102
103
104
anti-HbF (CFS)
102
103
101
100
100
101
Forward Scatter
102
103
104
Histogram med två parametrar:
a) Rita följande:
•
FSC kontra SSC (log-log)
(log
•
Anti-HbF
HbF (FL1) kontra SSC-log
SSC
•
Propidiumjodid (FL3) kontra SSC-log
SSC
•
Propidiumjodid (FL3) kontra anti-HbF (FL1)
100
101
102
anti-HbF (CFS)
103
104
100
101
Page 4 of 11
102
Autof luorescence
103
104
100
101
102
Propidium Iodide
103
104
ENG QQF-100
version 1.0
Och en resultatruta som visar utvalda RBC-händelser,
händelser, vuxna RBCs, vuxna F-celler,
F
och fetala RBCs (autofluorescens och kärnförsedda celler kan väljas till)
Id1: QQ_FMH-034_B.14.001
034_B.14.001
Id2: 19 jan 2009
Region
Alias
R1 RBC Gate
49905
R2 Vuxna RBC
48987
R3 F-celler
616
R4 Fetala celler
391
R5 Autofluorescens
49897
R6 Kärnförsedda celler 35
MedianX
%
99,81
97,97
13,82
1,23
74,59
0,78
684,98
99,79
12,51
0,07
64,47
b) Medan
du
kör
röret
som
innehåller
den
färgade
blandningen
vuxen/navelsträngsblod (eller FETALtrolTM nivå 3),
), ska du justera FS-log
FS
och
SS-log
log så att RBC-populationen
RBC populationen ligger mitt på skalan på båda axlarna.
c) Justera tröskelvärdet på FS för att eliminera oönskade händelser (blodplättar,
celldebris) som har en lägre signal än den röda blodkroppspopulationen.
d) Justera
ra FL1 (anti-HbF)
(anti HbF) och FL3 (propidiumjodid) så att den röda
blodkroppspopulationen är i den första decimalen av båda parametrarna och hela
toppen kan visualiseras på histogrammen. Även om PI är en specifik markör för
kärnförsedda celler kan autofluorescens användas för att konfigurera områden när
man ska räkna F--celler [22].
e) Medan du kör röret som innehåller det färgade provet med högt WBC,
WBC justera
FL3 – FL1 kompensationen så att (färgade) RBCs längs FL1-axeln
FL1
kommer oftast
att hamna inom den första decimalen
decima
på FL3-axeln,
axeln, men utan att ha >1 % av RBCs
vid baslinjen för FL1-signalen.
FL1
f) Placera ett urvalsområde runt de röda blodkropparna, exklusive RBC-aggregat,
RBC
celldebris och kärnförsedda celler (propidiumjodid positiva händelser). Se till att
histogrammet med en parameter är baserad på detta urval (G1 = R1). Ställ in
analysområden för vuxna RBC, vuxna F-celler,
F celler, och fetala RBC (se nedan för
justering av områden) på histogrammet med en parameter av anti-HbF
anti
parametern.
g) Namnge och spara instrumentets inställningar
inställningar och protokollmallen med
inhämtningsprotokollet också konfigurerat till att samla in minst 50 000 händelser i
en list-mode
mode fil med alla parametrar (FS, SS, FL1, FL2 och FL3).
Analys med list-mode filer
Analys av list-mode
mode filer bör utföras enligt histogrammen
histogrammen ovan. Ett urvalsområde bör användas
för att utesluta kärnförsedda celler från analysen, vilket rekommenderas för att skapa en
sidospridning (side scatter) mot en propidiumjodid-plot.
propidiumjodid plot. Ytterligare urvalsstrategier bör omfatta
ett sätt att utesluta RBC--aggregat
aggregat från analysen med hjälp av ett FALS kontra
sidospridningsurval. För stora RBC aggregat (> 1 %) kan orsaka en betydande överrapportering
av procenttalet för fetala röda blodkroppar eftersom aggregat gör att den riktiga nämnaren
räknas för lågt. Som framgår ovan är det också rekommenderat att analysområden skapas på en
plot med en enda parameter av anti-HbF
anti HbF med tre områden som motsvarar vuxna röda
blodkroppar, vuxna F-celler
celler och fetala röda blodkroppar.
Avstängning av automatiska
skalningsunktioner
er i analysprogrammet kommer att möjliggöra bättre visualisering av den fetala
RBC-populationen.
populationen.
Alternativt kan två-parametervisningar
två parametervisningar av anti-HbF
anti
uttryck versus
autofluorescens också vara ett effektivt sätt att definiera området för identifiering av fetala
fet
röda
blodkroppar. En konsensusmetod för att konfigurera områden för vuxna röda blodkroppar och
vuxna F-celler
celler har inte fastställts, även om vi har föreslagit en metod som använder sig av
autofluorescens signalen [23]. Analysområdet för fetala röda blodkroppar
blodkroppar bör fastställas först med
hjälp av kontrollprover för att konfigurera analysområdet på endera sidan av den fetala RBCRBC
toppen på det höga kontrollprovet (normalt 1-2
1 2 % fetala röda blodkroppar).
Page 5 of 11
ENG QQF-100
200
104
104
version 1.0
R1: R1
150
Propidium Iodide
102
103
Number
100
R4: Adult RBCs
101
102
Forward Scatter
103
104
R6: Fetal RBCs
50
101
100
R5: Adult F Cells
R2: RBCs
0
100
100
101
Side Scatter
102
103
R3: Nucleated Cells
100
101
102
Side Scatter
103
104
100
101
102
anti-HbF (CFS)
103
104
Bild 1. Dataanalys bör omfatta urval för att
at utesluta RBC-aggregat
aggregat (R1-urval)
(R1
och
kärnförsedda celler (R3--urval),
urval), och sedan räkning av vuxna röda blodkroppar (R4(R4
område), vuxna F-celler
celler om så önskas (R5-område),
(R5 område), och fetala röda blodkroppar
(R6-område).
Kvalitetskontroll av analysmetod
Det är absolut nödvändigt att de kontrollprover som analyserats på flera nivåer används som ett
sätt att bedöma både proceduren och analysen. Låg färgningsintensitet, cellskador på grund av
felaktig koncentration av fixeringsfixerings och/eller permeabiliseringslösningar,, ökade F-cellsnivåer,
F
och
felaktig kompensation och suboptimala urval kan allvarligt påverka giltigheten av de genererade
resultaten. Det finns två stora källor för kvalitetskontrollprover:
FETALtrolTM stabiliserad
tabiliserad blodkontrollprodukt är ett bekvämt alternativ
rnativ till "hemmagjorda"
kontroller. Den innehåller flaskor med negativ, lågnivå (~ 0,15 % fetala röda blodkroppar) och
högnivå (~ 1,5 % fetala röda blodkropparna) positiva kontroller och har en hållbarhet på 33
månader. Produkten används precis som helblod i denna procedur och har godkänts av den
amerikanska FDA som en in vitro diagnostisk kontroll.
Hemmagjorda eller egentillverkade spetsade blodprov - blandningar av ABO-matchad
ABO
fetalt
eller navelsträngsblod med vuxet blodprov. Idealet bör vara höga, låga och negativa kontroller
med validerade värden för fetala röda blodkroppar.
Underhåll och förvaring
Förvara FMHQuikQuant TM antikropps-reagens
antikropps
upprätt, ordentligt förslutna vid en temperatur på
2-6°C när de inte används. Förvara Intra-CellTM
TM koncentrat upprätt, ordentligt förslutet, vid
rumstemperatur.. Undvik onödiga cykler av uppvärmning och kylning av samtliga reagenser.
Skydda produkten från frost, temperaturer över 30°C
30 C eller längre tid i rumstemperatur (18-25°C),
(18
med undantag för Intra-CellTM
TM koncentrat, eller exponering för ljus. Förvara FMHQuikQuantTM
buffertkoncentrerat
koncentrerat upprätt och vid rumstemperatur (18-25°C).
Varning
IQ Products FMHQuikQuantTM antikroppsreagens och
FMHQuikQuantTM buffert koncentrat
innehåller natriumazid (<0,1%
0,1% vikt/volym) Denna kemikalie är en giftig och farlig förening i
kombination med syror eller metaller. Hanteras varsamt. Lösningar som innehåller natriumazid
ska avfallshanteras rätt sätt.
Kvalitetskontroll av tillverkning
Prestandan och specificiteten av reagenser som ingår i denna sats skall testas med hjälp av IQ
Productss
s interna kvalitetskontrollmetoder. Tillverkningen av denna produkt görs med hjälp av
kvalitetssystem och riktlinjer för tillverkning och produktion i enlighet med FDA QSR och ISO
13485:2003.
Produktbegränsningar
Följande kliniska tillstånd kan leda till en ökad nivå av HbF på grund av förhöjda halter av vuxna
F-celler
celler och ska inte förväxlas med en fetomaternell blödning [22-24]:
[22
Page 6 of 11
ENG QQF-100
•
•
•
•
version 1.0
Svår anemi
Ärftlig persistens av HbF
Talassemi
Sicklecellanemi, särskilt under terapi med hydroxiurea, butyrat eller andra
läkemedel som höjer HbF
Potentiella fallgropar
• Otillräcklig färgning och dålig separation är oftast ett resultat av felaktig fixering
och/eller permeabilisering. Glutaraldehyden måste
måste förvaras på rätt sätt och späddes
precis före användning i fixeringssteget. Om cellerna inte är ordentligt fixerade av
glutaraldehyd, kommer de att lysera när Intra-CellTM tillsätts. Om Intra-CellTM steget
inte utförs på rätt sätt, kommer den konjugerade HbF-kroppen
HbF kroppen inte att kunna nå sitt
mål i cellen [24].
• Instrumentets inställningar eller kompensationsinställningar är inte optimerade.
• Underlåtenhet att använda ett område för att definiera fetala celler baserat på positiv
kontroll, såsom FETALtrol.
FETALt
• Dålig blandning och/eller användning av glutaraldehyd med en högre koncentration än
vad som är optimalt kan leda till aggregat, som ofta upptäcks genom närvaron av
cellklumpning och högre än väntade resultat för FETALtrol-prov.
FETALtrol prov.
• Underlåtenhet att späda
späd
ut 10X koncentratet av IQ Products
Intra-CellTM
permeabiliseringslösningen orsakar hopklumpning eller agglutination (liknar ungefärligt
utseende som kalla agglutininer eller rouleaux) som negativt påverkar noggrannheten
hos de värden som erhålls.
• Ofiltrerade lösningar kan innehålla mikropartiklar som skulle upptäckas och räknas av
instrumentet. Detta kan minska antalet användbara händelser (RBC) i den totala
räkningen och gör det svårt att analysera eller kan negativt påverka noggrannheten
hos de värden
ärden som erhålls.
• Prov efter transfusion, med immunologiskt medierade cellaggregat kan ge falskt
förhöjda värden av fetala celler. Detta problem kan undvikas genom att exkludera
aggregat.
v dataanalys kan
• Underlåtenhet att utesluta autofluorescerande kärnförsedda celler vid
ge en falsk ökning av halten fetala röda blodkroppar.
Förväntade värden och deras derivering
Varje laboratorium bör fastställa ett acceptabelt referensomfång för analyser av fetomaternella
blödningar. Laboratoriets medelvärde av de fetala
feta RBC-resultat
resultat för friska icke-gravida
icke
blodprover
beräknas vara ≤ 0,06. Nivåerna
åerna för vuxna F-celler
F celler är i allmänhet inte redovisade värden, men
litteraturen tyder på att de flesta prover kommer att vara < 5 % F-celler
F celler [25]. Normala, till synes
friska laboratoriedonatorer
ratoriedonatorer studerades på tre platser. Dessa resultat bör vara vägledande. Varje
laboratorium bör fastställa sina egna referensomfång.
Page 7 of 11
ENG QQF-100
version 1.0
Prestandaegenskaper
FMHQuikQuantTM - Flödescytometriversion – sensibilitetsundersökning
Förväntade fetala
Replikat 1
Replikat 2 Medelvärde Std.a
CV
RBCs%
vv.
0,00
0,01
0,02
0,02
0,01
33,3%
0,02
0,02
0,02
0,02
0,00
0,0%
0,04
0,04
0,04
0,04
0,00
0,0%
0,07
0,06
0,07
0,07
0,01
7,7%
0,10
0,12
0,09
0,11
0,02
14,3%
0,15
0,14
0,15
0,15
0,00
3,5%
0,17
0,19
0,18
0,19
0,01
2,7%
0,18
0,13
0,19
0,16
0,03
18,8%
0,37
0,34
0,39
0,37
0,03
6,9%
0,64
0,58
0,57
0,58
0,01
0,9%
0,92
0,83
0,81
0,82
0,01
1,2%
1,19
1,19
1,08
1,14
0,05
4,9%
1,46
1,33
1,50
1,42
0,09
6,0%
1,65
1,51
1,74
1,63
0,12
7,1%
1,83
1,90
1,80
1,85
0,05
2,7%
P-värde
1,00000
0,42265
0,03775
0,01942
0,02951
0,00295
0,00173
0,04129
0,00526
0,00016
0,00019
0,00242
0,00368
0,00507
0,00075
Tabell 1
Fastställande av analyskänslighet utfördes genom spädningsundersökningar av IQ
Products FETALtrolTM blandningar (höga, låga och negativa nivåer) följt av upprepade mätningar
med ett Becton Dickinson FACScan-instrument.
FACScan instrument. Såsom det har visats ovan kan prover med så
lite som 0,04 % fetala röda blodkroppar särskiljas signifikant (P < 0,05) från prover som saknar
fetala celler.
FMHQuikQuantTM - på FACScanprecisionsundersökning
Replikera
Prov 1 Prov 2 Prov 3
1
0,02
0,17
0,68
2
0,02
0,16
0,75
3
0,01
0,17
0,70
4
0,02
0,16
0,68
5
0,01
0,17
0,70
6
0,01
0,18
0,71
Medelvärde
0,02
0,17
0,70
Std.avv.
0,01
0,01
0,02
CV
33,3% 4,1%
3,4%
Prov 4
0,76
0,79
0,78
0,82
0,94
0,80
0,80
0,03
3,3%
Prov 5
1,72
1,70
1,71
1,69
1,69
1,75
1,71
0,02
1,2%
Tabell 2 Bestämningen av analysens bristande precision utfördes genom undersökningar av IQ
Products FETALtrolTM blandningar följt av upprepade mätningar med ett Becton Dickinson
FACScan-instrument.
instrument. Såsom visas ovan, prover med så lite som 0,17% fetala röda blodceller
blod
har
en variationskoefficient (CV) på <5%.
Page 8 of 11
ENG QQF-100
version 1.0
Fetal RBC Percent (Caltag HbF)
30
Regression Equation: Y = -0.00051 + 1.0510 X
Cusum test for linearity:
No significant deviation from linearity (P=0.76)
N = 69
25
20
15
10
Caltag vs QQF
5
Variable X
Variable Y
Lowest value
0
0
Highest value
22.5
26.2
1.5628
1.6736
Arithmetic mean
Median
0.03
0.04
Standard deviation
4.3432
4.7207
Standard error of the mean
0.5229
0.5683
0
0
5
10
15
20
25
30
Fetal Cell Percent (QQF)
Bablok-regression mellan
Bild 2.. Bestämning av analysens linjäritet utfördes av Passning & Bablokfetala RBC-procenttal
procenttal som bestämdes genom flödescytometrisk Caltag fetal Hgb och FMH
QuikQuant (QQF)-analyser.
Gällande status
Vid denna tidpunkt, är FMH QuikQuant ™ registrerad som "diagnostiska medicinteknisk produkt in
vitro" i de länder som ingår i Europeiska gemenskapen. I alla andra länder bör det märkas "för
forskning endast använda".
Page 9 of 11
ENG QQF-100
version 1.0
Referenser
1 CLSI, Fetal Red Cell Detection; Approved Guideline. CLSI (formerly NCCLS) Document
H52-A, 2001.
2 Davis, BH. Diagnostic Advances in Defining Erythropoietic Abnormalities and Red Cell
Diseases. Seminars in Hematology,2001;38:148-59.
Hematology,2001;
3 Davis, B.H.
.H. Diagnostic utility of red cell flow cytometric analysis.
analysis Clin Lab Med
2001;21(4):829-40.
4 Sebring ES, Polesky HF. Fetomaternal haemorrhage: incidence, risk factors, time of
occurrence, and clinical effects. Transfusion 1990;30:344-57.
1990;
5 Giacoia G.P. Severe
re fetomaternal hemorrhage: a review.
review Obstet & Gynecol Surv,
1997;52(6): p. 372-80.
6 Polesky, HF, Sebring ES, Evaluation of methods for detection and quantitation of fetal cells
and their effect on RhIgG. American Journal of Clin Path, 1981;76:525-29.
1981;76:525
7 Hartwell, EA. Use of Rh immune globulin: ASCP practice parameter.
parameter. American Journal of
Clin Path, 1998;110:281-92.
92.
8 Lee D, Contreras M, Robson SC, et al. Recommendations for the use of anti-D
anti
immunoglobulin for Rh prophylaxis. Transfusion Med 1999;9:93-7.
1999;9:93
9 Kleihauer
eihauer E, Braun H, Betke K. Demonstration of fetal hemoglobin in erythrocytes of a
blood smear. Klin Wochenschr 1957;35:637-38.
1957;35:637
10 Duckett JR, Constantine G. The Kleihauer technique: an accurate method of quantifying
fetomaternal haemorrhage? British Journal of Obstet & Gynaecol 1997:104: 845-6.
845
11 Emery CL, Morway LF , et al.The Kleihauer-Betke
Kleihauer Betke test. Clinical utility, indication, and
correlation in patients with placental abruption and cocaine use.
use Arch Pathol Lab Med
1995;119(11):1032-7.
12 Davis BH, Olsen S, et al. Detection of fetal red cells in fetomaternal hemorrhage using a
fetal hemoglobin monoclonal antibody by flow cytometry.
cytometry Transfusion 1998;38(8):749-56.
1998;38(8):749
13 Chen JC, Davis BH, et al. Multicenter clinical experience with flow cytometric method for
fetomaternall hemorrhage detection.
detection Cytometry 2002;50(6):285-90.
14 Lloyd-Evans
Evans P, Kumpel BM et al. Use of a directly conjugated monoclonal anti-D
anti
(BRAD-3)
for quantification of fetomaternal hemorrhage by flow cytometry.
cytometry
Transfusion
1996;36(5):432-7.
15 Nance SJ, Nelson JM, et al. Quantitation of fetal-maternal
fetal maternal hemorrhage by flow cytometry.
A simple and accurate method.
method Am J Clin Pathol, 1989;91(3): 288-92.
92.
16 Navenot JM, Merghoub T et al. New method for quantitative determination of fetal
hemoglobin-containing
containing red blood cells by flow cytometry: application to sickle-cell
sickle
disease.
Cytometry 1998;32(3):186-90.
1998;32(3):186
17 Nelson M, Zarkos K et al. A flow-cytometric
flow cytometric equivalent of the Kleihauer test.
test Vox Sanguinis
1998;75:234-41.
n and fetal hemoglobin in
18 Navenot JM, Muller JY, et al. Expression of blood group i antigen
paroxysmal nocturnal hemoglobinuria.
hemoglobinuria Transfusion 1997;37(3):291-7.
7.
19 Mundee Y, Bigelow NC, et al. Simplified flow cytometric method for fetal hemoglobin
containing red blood cells. Cytometry 2000;42(6):389-393.
2000;42(6):389
20 Bromilow, IM,Duguid JK.
K. Measurement of feto-maternal
feto maternal haemorrhage: a comparative
study of three Kleihauer techniques and two flow cytometry methods.
methods Clin & Lab
Haematol, 1997;19(2):137-42.
1997;19(2):137
21 Chen J, Bigelow N, et al. Proposed flow cytometric reference method for the determination
of erythroid F-cell counts. Cytometry 2000;42(4):239-46.
2000;42(4):239
22 Davis, BH, Davis, KT. Laboratory assessment of fetomaternal hemorrhage is improved
using flow cytometry. Lab Med 2007;38:365-73.
2007;
23 Garner C, Tatu T, Reittie JE et al. Genetic influences on F cells and
nd other hematologic
variables: a twin heritability study.
study Blood 2000;95: 342-46.
24 Maier-Redelsperger
Redelsperger M, de Montalembert M, et al., Fetal hemoglobin and F-cell
F
responses
to long-term
term hydroxyurea treatment in young sickle cell patients.
patients The French Study Group
on Sickle Cell Disease. Blood 1998;91(12):4472-9.
1998;91(12):4472
25 Thein SL, Craig JE. Genetics of Hb F/F cell variance in adults and heterocellular hereditary
persistence of fetal hemoglobin.
hemoglobin Hemoglobin 1998;22(5-6):401-14.
26 DIN EN ISO 15223-1 Medical devices – Symbols to be used with medical device labels,
labeling and information to be supplied-Part
supplied
1: Generall requirements.
Page 10 of 11
ENG QQF-100
version 1.0
Garanti
Produkterna som säljs härunder garanteras endast överensstämma med den kvantitet och det
innehåll som anges på etiketten vid tidpunkten för leverans till kunden. Inga garantier, varken
uttryckliga eller underförstådda, ges utöver den beskrivning av produkten
produkten som finns på etiketten.
IQ Products bv ansvarar inte för sakskada, personskada eller ekonomiska förluster som orsakats
av produkten.
Symbolförklaring
I
Läs bruksanvisningen
[REF]
Listnummer
s
Räcker till
[IVD]
Medicinteknisk produkt avsedd för in in vitro-diagnostik
!
Viktigt
K
Skyddas mot ljus
D
Biologisk risk
t
Temperaturbegränsning (°C)
[RUO]
Endast för forskning
[LOT]
Satsnummer
e
Används före åååå-mm-dd
åååå
M
Tillverkare
[EC_|REP]
Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen
Kundtjänst
IQ Products BV
Rozenburglaan 13a
9727 DL Groningen, Nederländerna
Tel. +31 (0) 50 57 57 000
Fax +31 (0) 50 57 57 002
Tekniska frågor:
[email protected]
Beställningar:
[email protected]
www.iqproducts.nl
Page 11 of 11