(Antal tilltalade: 2) Tilltalad ANTON Erik Victor Jacobsson, 19951107

1
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
Målgrupp 1:1
DOM
2015-01-23
meddelad i
Linköping
Mål nr: B 3263-14
PARTER (Antal tilltalade: 2)
Tilltalad
ANTON Erik Victor Jacobsson, 19951107-0899
c/o Jordnära Omsorg
Smedjan 1, Gårdeby
614 95 Söderköping
Offentlig försvarare:
Advokat Anders Berglund
Advokatfirman Motala Juridiska Byrå AB
Drottninggatan 16 B
591 35 Motala
Åklagare
Kammaråklagare Kajsa Malmström
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Linköping
Box 367
581 03 Linköping
Målsägande
Sekretess, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ställföreträdare:
Sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Biträdande jurist Christine Staberg
Crusner Advokatbyrå AB
Drottninggatan 37
582 27 Linköping
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 1 st brottsbalken
- 2014-09-03
Postadress
Box 365
581 03 Linköping
Besöksadress
Brigadgatan 3
Telefon
Telefax
013-25 10 00
013-25 10 25
E-post: [email protected]
www.linkopingstingsratt.domstol.se
Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
2
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
Målgrupp 1:1
DOM
2015-01-23
Mål nr: B 3263-14
Påföljd m.m.
Ungdomsvård
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Beslut
Skadestånd
1. Anton Jacobsson ska utge skadestånd till målsäganden med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 september 2014 till dess betalning
sker.
Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifterna om målsägandens och hennes vårdnadshavares indentitet ska bestå i målet.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Anders Berglund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 23 532 kr. Av beloppet
avser 10 741 kr arbete, 7 170 kr tidsspillan, 915 kr utlägg och 4 706 kr mervärdesskatt.
2. Christine Staberg tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 37 394 kr. Av beloppet avser 22 134 kr arbete, 5 676 kr
tidsspillan, 2 105 kr utlägg, och 7 479 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
3
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
Målgrupp 1:1
DOM
2015-01-23
meddelad i
Linköping
Mål nr: B 3263-14
Tilltalad
JOSEPH Mohammed Said Talsi Rosén, 19960408-0052
c/o Active Omsorg och Skola i Linköping
AB
Nya Tanneforsvägen 55
582 42 Linköping
Offentlig försvarare:
Advokat Gunnar Bengtsson
Advokatfirman Gunnar Bengtsson
Hantverkaregatan 6
582 23 Linköping
Åklagare
Kammaråklagare Kajsa Malmström
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Linköping
Box 367
581 03 Linköping
Målsägande
Sekretess, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ställföreträdare:
Sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Biträdande jurist Christine Staberg
Crusner Advokatbyrå AB
Drottninggatan 37
582 27 Linköping
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Sexuellt utnyttjande av barn, 6 kap 4 § 1 st och 5 § brottsbalken
- 2014-08-31 -- 2014-09-09 (2 tillfällen)
2. Skadegörelse, 12 kap 1 § brottsbalken
- 2014-06-03 (2 tillfällen)
4
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
Målgrupp 1:1
DOM
2015-01-23
Mål nr: B 3263-14
Påföljd m.m.
Ungdomsvård
Särskild föreskrift: Joseph Talsi Rosén ska följa av socialnämnden upprättad vårdplan, se
bilaga 7.
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Beslut
Skadestånd
1. Målsägandens skadeståndsyrkande ogillas.
Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifterna om målsägandens och hennes vårdnadshavares identitet ska bestå i målet.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Gunnar Bengtsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 27 668 kr. Av beloppet
avser 22 134 kr arbete, och 5 534 kr mervärdesskatt.
2. Ersättning till målsägandebiträdet Christine Staberg; se domslutet för Anton Jacobsson.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
5
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
DOM
2015-01-23
B 3263-14
Målgrupp 1:1
YRKANDEN M.M.
Se bilaga 1-4.
DOMSKÄL
SKULDFRÅGAN
Bilaga 1
Anton Jacobsson har erkänt gärningen. Erkännandet vinner stöd av övrig utredning.
Åtalet är styrkt. Gärningen ska rubriceras i enlighet med vad åklagaren har angivit.
Bilaga 2
Joseph Talsi Rosén har förnekat gärningarna. Pläderingsvis har han tillagt att hans
handlande i vart fall var straffritt enligt 6 kap. 14 § brottsbalken (ingen kränkning
med hänsyn till ringa skillnad i ålder och utveckling mellan de inblandade och
omständigheterna i övrigt).
Målsäganden har berättat om två oskyddade samlag med Joseph Talsi Rosén. Av
förhöret med henne framgår att hon inledningsvis försökte skydda Joseph Talsi
Rosén och då förnekade att hon haft någon sexuell relation med honom. Det ökar
tilltron till hennes uppgifter.
Målsägandens uppgifter om samlag med Joseph Talsi Rosén vinner stöd av
chattkonversation mellan henne och Joseph Talsi Rosén vid tiden för gärningarna –
Joseph Talsi Roséns har dock uppgivit att han inte säkert vet att han har skrivit just
6
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
DOM
2015-01-23
B 3263-14
Målgrupp 1:1
det meddelande till henne som kan uppfattas om en bekräftelse på att de haft
samlag, en invändning som framstår som konstruerad,
chattkonversation mellan dem kort tid innan huvudförhandlingen,
chattkonversation mellan målsäganden och Anton Jacobsson,
ett erkännande från Joseph Talsi Rosén under förundersökningen som han nu
förklarat med att han tröttnade på förhörsledarens tjat och till slut sa som hon ville,
en förklaring som inte framstår som trovärdig,
och Anton Jacobssons uppgift om att han vid ett tillfälle såg hur Joseph Talsi Rosén
och målsäganden hade samlag under ett täcke; Anton Jacobsson uppfattade det som
ett riktigt samlag – ”ingen tvekan om att de hade sex” – och inte bara ett
låssassamlag som Joseph Talsi Rosén vid huvudförhandling hävdat att det var.
Den bekräftelse som utredningen i övrigt innehåller ger så starkt stöd för
målsägandens i sig trovärdigt framförda uppgifter att hennes utsaga jämte
utredningen i övrigt styrker hennes uppgift att hon och Joseph Talsi Rosén haft
samlag med varandra. Och målsägandens uppgift om två samlag vinner stöd av
hennes chattkonversation med Anton Jacobsson.
Åtalet är styrkt.
Joseph Talsi Rosén och målsäganden är två ungdomar som under den tid som åtalet
avser hade någon sorts kärleksrelation till varandra – det visar deras uppgifter – och
som då frivilligt hade samlag med varandra. Målsäganden var åldersmässigt inte
särskilt långt från åldersgränsen för sexuellt självbestämmande; hon var 14 år och 7
månader. Tingsrätten finner att den gärning som Joseph Talsi Rosén gjorde sig
7
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
DOM
2015-01-23
B 3263-14
Målgrupp 1:1
skyldig till när han tillät sig att ha sex med henne ska bedömas som sexuellt
utnyttjande av barn och inte som våldtäkt mot barn.
Åldersskillnaden mellan målsäganden och Joseph Talsi Rosén är för stor för att
straffrihetsregeln i 6 kap. 14 § brottsbalken ska vara tillämplig.
Bilaga 3
Joseph Talsi Rosén har erkänt skadegörelse men hävdat att han inte förstörde all
den egendom som avses med åtalet.
Av åklagarens sakframställning framgår att hon hävdar att också en soffa och en
dörrlist med larm skadades vid tillfället.
Joseph Talsi Rosén har uppgivit att han blev arg på en man i personalen och att han
i ilska förstörde olika föremål men inte soffan, dörrlisten med larm eller bilen.
Soffan och listen var enligt honom redan trasiga efter tidigare händelser.
Platschefen Niclas Andersson har uppgivit att han såg delar vad den skadegörelse
som Joseph Talsi Rosén förövade. T.ex. såg han när Joseph Talsi Rosén slängde
igen ytterdörren med sådan kraft att en dörrlist med larm ramlade bort. Den
dörrlisten satt på plats innan händelsen och lossnade först när han slängde igen
dörren. Han såg inte att Joseph Talsi Rosén skadade någon bil eller en soffa men
föreståndaren Maria sa efteråt till honom att hon såg att Joseph Talsi Rosén repade
en av personalens bilar och Niclas Andersson såg själv efteråt att bilen hade en
skada. Och någon annan i personalen sa att Joseph Talsi Rosén hade repat en soffa
som stod i ett annat rum än det där den övriga skadegörelsen hade ägt rum. Han har
sett också den skadan; en reva i skinnet.
8
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
DOM
2015-01-23
B 3263-14
Målgrupp 1:1
Joseph Talsi Roséns försvarande har påpekat att det av PM i
förundersökningsprotokollet framgår att Maria uppgivit att den aktuella bilen inte
fick några skador som ägaren har ersättningsanspråk för.
Åtalet i erkända delar är styrkt. Styrkt är också att Joseph Talsi Rosén slog igen
dörren med så stor kraft att listen med larm ramlade ner. I det väldigt uppretade
tillstånd som han var och med den kraft som han slog igen dörren, måste han ha
räknat med risken för skada och han var uppenbarligen likgiltig för om risken skulle
förverkligas. Han ska därför dömas för brott också i den delen. Däremot utgör
Niclas Anderssons andrahandsuppgifter om bilen och soffan inte tillräcklig
bevisning för att Joseph Talsi Rosén skadade bilen trots att det finns uppgift i en
PM som kan uppfattas tala för motsatsen och soffan trots att den stod i ett annat rum
än övrig egendom som han förstörde.
Gärningen ska bedömas som skadegörelse.
PÅFÖLJD
Anton Jacobsson är tidigare ostraffad. Han är för närvarande omhändertagen enligt
LVU och vistas på behandlingshemmet Jordnära. Kommunen har i yttrande
föreslagit att påföljden för honom ska bestämmas till fortsatt vård enligt den
vårdplan som framgår av bilaga 5.
Joseph Talsi Rosén förekommer i belastningsregistret under ett avsnitt. Han dömdes
i juni 2014 för olaga hot till ungdomsvård. Också han är intaget på behandlingshem
men enligt socialtjänstlagen. Också beträffande honom föreslår kommunen fortsatt
vård som påföljd; se bilaga 6.
9
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
DOM
2015-01-23
B 3263-14
Målgrupp 1:1
Såvitt framgår av yttrandena från kommunerna och uppgifter från
behandlingspersonal vid huvudförhandlingen, tycks vården fungera bra för dem
båda.
Parterna har anslutit sig till kommunernas påföljdsförslag och också tingsrätten
finner att påföljden för Joseph Talsi Rosén och Anton Jacobsson ska bestämmas till
ungdomsvård i enlighet med förslagen
SKADESTÅND
Bilaga 3
Joseph Talsi Rosén har bestritt skadeståndsyrkandet och inte vitsordat något belopp
som skäligt i och för sig. Han har inte heller vitsordat den angivna utgångspunkten
för ränteberäkning. Av vad han pläderingsvis anfört framgår att hans bestridande
inte endast grundas på inställningen att han inte gjort sig skyldig till brott utan också
på att målsäganden inte blivit tillräckligt kränkt och att hon inte visat att hon
drabbats av psykisk sveda och värk.
Målsäganden och Joseph Talsi Rosén är två ungdomar i tonåren som helt frivilligt
har haft två samlag med varandra. Av deras uppgifter framgår att de upplevde sig ha
något sorts förhållande med varandra även om det inte var särskilt långvarigt. Det
finns uppgifter i utredningen som pekar på att Joseph Talsi Rosén inte var den förste
person som målsäganden hade en sexuell relation med. Det går inte att i förhören
med henne se uppgift om att hon skulle ha upplevt Joseph Talsi Roséns beteende
som särskilt kränkande. Däremot visar utredningen att hon bl.a. i tiden efter de
åtalade händelserna mådde psykiskt dåligt men det är svårt att härleda det dåliga
måendet till just Joseph Talsi Roséns agerande. När hon själv i någon chattkonversation talar om att hon är rädd tycks hon syfta på någon annan händelse än
10
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
DOM
2015-01-23
B 3263-14
Målgrupp 1:1
samlag med Joseph Talsi Rosén, en person som hon för övrigt i samma
konversation kallar älskling och underbar.
Tingsrätten finner att ovannämnda omständigheter är sådana som motiverar
bedömningen att målsäganden inte blivit så kränkt att hon har rätt till skadestånd
härför. Jämför t.ex. NJA 2013 s. 569; visserligen var skillnaden i ålder mellan
målsägande och gärningsman i rättsfallet (två år) mindre än i det fall som
tingsrätten har att bedöma (nästan 4 år) men å andra sidan var målsäganden i
rättsfallet betydligt yngre (13 år och 2 månader) än målsäganden i detta mål (14 år
och 7 månader).
Inte heller har målsäganden visat att hon till följd av Joseph Talsi Roséns gärningar
har drabbats psykiskt på ett sätt som ger henne rätt till ersättning för psykisk sveda
och värk.
Till följd av det anförda ska målsägandens skadeståndstalan i denna del ogillas.
Bilaga 4
Anton Jacobsson har bestritt målsägandens skadeståndsyrkande och pläderingsvis
framhållit att målsäganden inte kan ha blivit så kränkt av gärningen som krävs för
rätt till skadestånd.
Av videoförhöret med målsäganden framgår vilket obehag bilderna framkallar hos
henne och med hänsyn också till att Anton Jacobsson, henne då ovetande, tittade på
bilderna tillsammans med tre andra pojkar, finner tingsrätten att målsäganden blev
så kränkt att hon har rätt till skadestånd. Det yrkade beloppet är skäligt.
11
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
DOM
2015-01-23
B 3263-14
Målgrupp 1:1
ÖVRIGT
Målsägandebiträdet har yrkat ersättning för 21 timmar arbete. Huvudförhandlingen
pågick drygt fem timmar. Av arbetsredogörelsen framgår att hon medverkat vid
polisförhör under fem timmar och att hon lagt ner en inte specificerad tid för att
under förundersökningen få belaget av målsägandens mobiltelefon hävt. Den
telefonen togs i beslag eftersom den kunde antas ha ett innehåll som hade betydelse
för utredningen. Målsägandebiträdet hade kontakter med målsäganden, polisen och
tingsrätten i frågan. I tingsrätten gjorde hon en framställning om att beslaget skulle
hävas. Innan den framställningen hann prövas hävdes beslaget.
Målsägandebiträdets försök att få beslaget upphävt var i enlighet med
huvudmannens önskan men stod i strid med beslagssyftet att föra utredningen
framåt och tingsrätten finner att det arbete som hon la ner i frågan får anses ha legat
utanför hennes uppdrag. Även oavsett detta framstår tidsåtgången om drygt tio
timmar för arbete exklusive förhör och förhandling som väl tilltagen. Tingsrätten
finner att hon skäligen bör tillerkännas ersättning för arbete under 17 timmar.
De tilltalades ekonomiska förhållanden är sådana att kostnaderna för försvarare och
målsägandebiträde ska stanna på staten.
HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga 7
Överklagande till Göta hovrätt senast den 13 februari 2015
Rolf Holmgren
Bilaga 1
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
Målgrupp 1:1
INKOM: 2015-01-23
MÅLNR: B 3263-14
AKTBIL: 71
Bilaga 2
Åklagarområde Öst
Åklagarkammaren i Linköping
Kammaråklagare Kajsa Malmström
1(2)
63
AM-126194-14
203A-12
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
Ansökan om stämning
2014-12-29
Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
Målgrupp 1:1
Linköpings tingsrätt
Målgrupp 1:1
Box 365
581 03 LINKÖPING
INKOM: 2014-12-29
MÅLNR: B 3263-14
AKTBIL: 19
TR mål: B 3263-14
Handl.: VÅLD
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
Tilltalsnamn
1 Talsi Rosén, Joseph Mohammed Said
Yrke/titel
Joseph
Personnr
Medborgare i
Telefon
19960408-0052
Sverige
01174180
Tolkbehov
Adress
Aktiv Omsorg, Rundelsgatan 14b 582 44 LINKÖPING
Offentlig försvarare/ombud
Bengtsson, Gunnar, Advokatfirman Gunnar Bengtsson, Hantverkaregatan 6, 582 23
LINKÖPING
Frihetsberövande m.m.
Delgivningsuppgifter
Ansvarsyrkanden m.m.
SKADEGÖRELSE (0500-K26220-14)
Målsägande
Tony Christer Fredriksson, för ej talan
Jordnära Omsorg Handelsbolag 16969765-1249, Gårdeby Smedjan 1, 614 95
SÖDERKÖPING, för ej talan
Gärning
Joseph Talsi Rosén har genom att slå, sparka och kasta sten förstört bl.a. stolar,
blomkrukor, lampor, en dörr och flera fönsterrutor, som tillhörde Jordnära
omsorg HB, så att det blev skador för omkring 26 000 kr.
Joseph Talsi Rosén har repat lacken på sidan av en personbil, som tillhörde
Tony Christer Fredriksson, så att det blev skador för 5000 kr.
Det hände den 3 juni 2014, i Syttorp, Östra ryd i Söderköpings kommun.
Joseph Talsi Rosén begick gärningarna med uppsåt.
Lagrum
12 kap 1 § brottsbalken
Postadress
Gatuadress
Telefon
E-post
Box 367
58103 LINKÖPING
Brigadgatan 13
010-562 58 00
[email protected]
Telefax
010-562 58 42
Ansökan om stämning
Åklagarområde Öst
Åklagarkammaren i Linköping
Kammaråklagare Kajsa Malmström
2014-12-29
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
Bevisning
Joseph Talsi Roséns egna uppgifter, erkänner delar av händelseförloppet.
Vittnesförhör med Niclas Andersson angående hans iakttagelser vid tillfället
till styrkande av gärningarna.
2(2)
63
AM-126194-14
203A-12
Bilaga 3
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
Målgrupp 1:1
INKOM: 2015-01-16
MÅLNR: B 3263-14
AKTBIL: 53
Bilaga 4
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
Målgrupp 1:1
INKOM: 2015-01-19
MÅLNR: B 3263-14
AKTBIL: 57
Bilaga 5
Bilaga 6
LINKÖPINGS TINGSRÄTT
Målgrupp 1:1
INKOM: 2015-01-22
MÅLNR: B 3263-14
AKTBIL: 66
Bilaga 7
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
www.domstol.se
Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
www.domstol.se