Yttrande över remiss: Motion av Jörgen Fogelklou

advertisement
Tjänsteutlåtande
Utvecklingsavdelningen
Utfärdat: 2016-08-03
Diarienummer: N136-0329/16
Robert Hjerdt
Telefon: 366 30 90
E-post: [email protected]
Yttrande över remiss: Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om
att upprätta ett återvändarcenter i Göteborg
Ärendet
Jörgen Fogelklou (SD) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att
kommunfullmäktige ska besluta att: Upprätta ett återvändarcenter i Göteborg samt att
årligen skicka ut information om återvändarcentret till utrikesfödda under 65 år som
nolltaxerat de senaste 5 åren av sina liv.
Stadsdelsnämnden ska yttra sig över motionen senast 2016-10-27.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avstyrker motionen och översänder tjänsteutlåtandet som sitt eget
yttrande.
Beslutet justeras omedelbart
Bakgrund
Motionären vill genom att upprätta ett återvändarcenter i Göteborg underlätta för
personer som vill återvända till sitt hemland att återvandra.
För att informera berörda personer ska information skickas till personer i Göteborgs
kommun som är utrikesfödda, under 65 år och som har nolltaxerat de senaste 5 åren.
Kommunens och andra myndigheters uppdrag
Mottagandet av flyktingar och invandrare hanteras av olika myndigheter i det här
ärendet är det relevant att redogöra för vissa.
Regeringen har det övergripande ansvaret. Migrationsverkets uppdrag från
regeringen är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik.
Arbetsförmedlingen har ansvar för dem som beviljats uppehållstillstånd som ska in
på svensk arbetsmarknad. Det handlar i huvudsak om vuxna i arbetsför ålder och
deras anhöriga.
Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända efter anvisning för bosättning utifrån
sitt kommuntal och sin årsplanering. Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som
Göteborgs Stad
Askim-Frölunda-Högsbo
Box 16
421 21 Västra Frölunda
Besöksadress: Nymilsgatan 2
E-post: [email protected]
Telefon: 031-366 00 00
Webb: www.goteborg.se
1(3)
ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en person
som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn. Kommunen ansvarar också
för undervisning i SFI (Svenska för invandrare), samhällsorientering och annan
vuxenutbildning samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och
ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för dem som inte har rätt till
etableringsplan.
Regeringen beslutade 2013 om nya regler och lagändringar för att underlätta
personers ökade rörlighet till och från Sverige och främja rörlighetens positiva
inverkan på utveckling. Anledningen till detta var den SOU (Statens offentliga
utredningar) som undersökt cirkulär migration. Cirkulär migration handlar om
personer som flyttar fram och tillbaka mellan länder, det vill säga som ”cirkulerar”.
Många gånger är det arbetskraftsinvandrare och studenter som flyttar till ett annat
land för att arbeta eller studera. Det kan också gälla flyktingar som vill återvända till
sitt gamla hemland eller utvandra till något annat.
Göteborgs stads arbete
Göteborgs
stad
har
genom
Social
resursförvaltning
verksamheten
Integrationscentrum som erbjuder utbildning och information till nyanlända om
rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är
organiserat. Verksamheten genomförde 2014 en förstudie vid namn:
Migration och arbete - En studie av möjligheter och hinder i Kosovo, irakiska
Kurdistan och Somalia/Somaliland baserad på göteborgares berättelser. Förstudien
bestod av 70 djupintervjuer med migranter i Göteborg, för att diskutera
återmigration, och deras egna planer eller drömmar, vad som lockar och vad som
hindrar. Intervjuerna följdes sedan upp med undersökningar av förutsättningar och
möjligheter för återvändande i tre länder.
Slutresultatet från förstudien är att det finns en potential och en möjlighet att stödja
cirkulär migration med primärt mål att stödja personer som önskar starta eget i sina
ursprungsländer. Det finns mycket att göra också för att underlätta för cirkulära
migranter att få jobb i hemlandet. Ett projekt med dessa inriktningar skulle enligt
förstudien kunna bidra till att personer som saknar en tillfredsställande etablering på
den svenska arbetsmarknaden blir självförsörjande.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har svårt att bedöma ekonomiska konsekvenser av förslaget förutom
de kostnader som ett återvändarcenter kan tänkas kosta samt eventuella
distributionskostnader för informationen.
Konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv
I förstudien som social resursförvaltning genomfört framkommer det att cirkulär
migration för vissa har inneburit egenförsörjning och bättre förutsättningar för de
enskilda individerna. Förstudien visar också på ekonomiska vinster för Sverige och
Göteborg i och med kontakter på nya marknader. Även regeringens SOU-utredning
om cirkulär migration lyfter fram att det är en utveckling som bör stödjas i och med
den utveckling det innebär.
Göteborgs Stad Askim-Frölunda-Högsbo, tjänsteutlåtande
2(3)
Barnperspektivet
Barnets situation måste beaktas särskilt i frågor om stora förändringar i deras
familjers liv. Ett återvändande till föräldrarnas ursprungsland behöver inte innebära
att det är barnets ursprungsland. Det behöver vara ett aktuellt område att lyfta upp
vid information och utbildning i frågan om återvandring och cirkulär migration.
Förvaltningens överväganden
Förvaltningen bedömer att Göteborgs stad genom verksamheten Integrationscentrum
erbjuder stöd till de som vill återvandra eller söka arbete i sitt ursprungsland.
Enheten har genom den förstudie som genomfördes 2014 uppmärksammat behov och
möjligheter i frågan och kommer att ytterligare utveckla arbetet med cirkulär
migration.
Avseende att distribuera information till utlandsfödda personer under 65 år som
nolltaxerat de senaste 6 åren så bedömer förvaltningen att det är en fråga som andra
förvaltningar och delar av kommunen bättre kan redogöra för. Förvaltningen
bedömer dock att det kan vara osäkert om det är tillåtet juridiskt.
Förvaltningen föreslår därför nämnden att avstyrka motionen.
Samråd
Inget samråd
Samverkan
Information i Förvaltningsövergripande Samverkans Grupp 2016-10-20.
Ingrid Larsson
Stadsdelsdirektör
Bilaga 1: Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att upprätta ett
återvändarcenter i Göteborg
Göteborgs Stad Askim-Frölunda-Högsbo, tjänsteutlåtande
3(3)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards