innova`tio

advertisement
Cirkulär ekonomi
för effektivare resursanvändning och
konkurrenskraft
SKL:s program-
beredning för klimat
5 oktober 2016
Ola Alterå
Linjär ekonomi
6
Världen 2050:
9 miljarder människor
Världsekonomin 4 gånger större
Business as usual
Cirkulär ekonomi
Politisk historia
1993
Kretsloppsekonomi/-samhälle, kretsloppsproposition
2009
EU-ordförandeskapet: ”Eco Efficient Economy”
2011
EU 2020: Resource Efficient Europe
2015
EU-kommissionen: Circular Economy
2016
Strategiskt samverkansprogram Biobaserad Circulär Ekonomi
m.m.
Inget nytt under solen?
• Resursutmaningen svårare och mer uppenbar
• Dramatiskt fallande kostnader för förnybar energi
• Digitaliseringen: Internet of Things, Big Data etc.
• Starkt växande intresse från näringslivet!
Verktygslådan
1%
5%
1,5
passagerare
av energin transporterar människa och bagage
30 000
körning
dödsolyckor
95% mänskliga fak
50% av städernas värdefulla mark upptas
av vägar, parkeringar, trafikplatser etc.
40%
av energianvändningen
40% av kontorsytan använd under arbetstid
54% av rivningsmaterial deponeras
14
Potential
Potential EU 2030 (McArthur/McKinsey)
• Minskade kostnader enbart i bebyggelsesektorn
1000 miljarder EUR
• Totalt ca 7% BNP (trafik, bebyggelse, livsmedel)
Dansk tillverkningsindustri
25% av kostnaderna personal
50% av kostnaderna råvaror och bearbetade material
Recept mot ”jobless growth”
Sverige – föregångare
eller sömngångare under
svagt förändringstryck?
Utredningen cirkulär ekonomi
• Hinder och styrmedel
för ökad användning
och återanvändning.
• Fokus på
konsumentprodukter.
• Ytterligare
avgränsningar av
andra pågående och
genomförda
utredningar.
• Klar 28 feb 2017
T
vå delar
• Nationell plattform/samverkan/
• Vissa konkreta förslag om ökad användning och ökad
återanvändning av konsumentprodukter.
Kommuner och regioner, exempel:
• Avfallsförebyggande och resurseffektivisering i den egna
verksamheten
• Engagera invånarna i avfallsförebyggande/cirkulär
• Offentlig upphandling
– Svårt styra produktutformning med politiska piskor
• Samverka med privata/ideella aktörer för återanvändning
m.m.
• Samhällsplanering
• Näringslivsutveckling
– bidra till mötesplatser, inspiration, samverkan, industriell symbios
– projekt med näringsliv och forskning
Innovation
förlopp genom vilket nya idéer, beteenden, ting
och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle
och sedan sprids där.
latin innova’tio av i’nnovo, ”förnya”, ”åstadkomma
något nytt”
Nationalencyclopedien
Samverkan
”Innovation comes from teams more often than
from the lightbulb moments of lone geniuses.”
Walter Isaacson
CEO Aspen Institute
Chairman CNN, Editor Times
Tack!
Download