Europaparlamentet
2014-2019
Utskottet för utrikesfrågor
2016/2031(INI)
23.1.2017
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för utrikesfrågor
till utskottet för internationell handel
över en ny handelsram mellan EU och Turkiet och en modernisering av
tullunionen
(2016/2031(INI))
Föredragande av yttrande: Kati Piri
PA\1114791SV.docx
SV
PE597.544v01-00
Förenade i mångfalden
SV
PA_NonLeg
PE597.544v01-00
SV
2/4
PA\1114791SV.docx
FÖRSLAG
Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet betonar att moderniseringen av tullunionen ytterligare kommer att
stärka de redan starka ekonomiska banden mellan Turkiet och Europeiska unionen (EU)
och bevara Turkiets ekonomiska koppling till EU. Parlamentet anser att starkare
handelsförbindelser skulle kunna leda till konkreta fördelar för Turkiets och EUmedlemsstaternas medborgare, bidra till att båda sidor engagerar sig i en positiv
reformagenda och samtidigt mildra de politiska spänningarna med Ankara i samband med
den försämrade situationen avseende rättsstaten och de grundläggande friheterna i landet.
2. Europaparlamentet noterar att uppgraderingen av handelsförbindelserna mellan EU och
Turkiet är en viktig del i EU:s och Turkiets ansträngningar för att fördjupa sina
förbindelser på centrala områden av gemensamt intresse, som fastställdes vid toppmötet
mellan EU och Turkiet den 29 november 2015 och i förklaringen från EU och Turkiet den
18 mars 2016. Parlamentet uppger att detta är ännu viktigare nu när anslutningssamtalen
har avstannat trots de betydande strategiska intressen på kort och lång sikt för både EU
och Turkiet, såsom handel, migration, kampen mot terrorism, energi och stabilitet i
grannskapet.
3. Europaparlamentet konstaterar att Turkiet nyligen har närmat sig Ryssland och noterar
den turkiska regeringens uttalanden om att landet eventuellt ska ansluta sig till Shanghai
Cooperation Organisation. Parlamentet upprepar att EU är Turkiets främsta handelspartner
och att två tredjedelar av de utländska direktinvesteringarna i Turkiet kommer från EUmedlemsstater. Parlamentet betonar att tullunionen innebär att Turkiet måste anpassa sin
lagstiftning till EU-lagstiftningen.
4. Europaparlamentet betonar de växande geopolitiska och ekonomiska utmaningar som
Turkiet står inför som ett resultat av det instabila grannskapet, terrorism och
efterdyningarna av kuppförsöket den 15 juli 2016. Trots att kaoset och instabiliteten i
Mellanöstern samt Rysslands annektering av Krim och intervention i Ukraina negativt
påverkar Turkiets utrikeshandel med landets grannskap betonar parlamentet att en
uppgraderad tullunion kan hjälpa Turkiet att möta utmaningarna och bli en stabil pelare
och motor för tillväxt för landets medborgare, om regeringen genomför de reformer som
krävs.
5. Europaparlamentet välkomnar att anpassningen av Turkiets regelverk till EU-standarder
till följd av ingåendet av tullunionen har lett till att landet blivit mer konkurrenskraftigt.
Parlamentet anser att moderniseringen av tullunionen skulle ge Turkiet en möjlighet att se
över sin tillväxtmodell och komma undan medelinkomstlandsfällan. Parlamentet
välkomnar att den fördjupade tullunionen positivt kommer att påverka Turkiets
ekonomiska styrning och stärka Turkiets oberoende tillsynsinstitutioner.
6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i den uppgraderade tullunionen mellan
Turkiet och EU inbegripa politiska riktmärken för mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter.
PA\1114791SV.docx
3/4
PE597.544v01-00
SV
EXPLANATORY STATEMENT
The European Commission asked the Council for a mandate to launch talks with Turkey to
deepen the existing 21-year-old EU-Turkey Customs Union. The Customs Union was
negotiated with the understanding that it would be a transitional arrangement to strengthen the
Turkish economy while Turkey moved toward full membership of the EU.
While Turkey adopted the EU regulatory standards and was granted preferential access to the
EU’s internal market, this economic cooperation increased the competitiveness of Turkish
manufactured products. As a result, bilateral trade increased almost six-fold, making Turkey
the EU’s sixth-largest trading partner, while the EU became Turkey’s largest.
With the evolution of the economic environment and the significant increase of EU-Turkey
trade, the current Customs Union is becoming less and less equipped to deal with the modern
day challenges of trade integration.
Turkey was declared an official candidate to join the EU in 1999, and accession talks were
started in 2004. After a period of bold democratic reforms, Turkey during the last three years
has been backsliding on moving closer to meet the EU’s political criteria. In the European
Parliament, there are serious concerns about the state of the rule of law, the freedom of press,
and the respect for fundamental rights. The situation further deteriorated in the aftermath of
the 15 July coup attempt, resulting in the EP’s call to temporary freeze the accession talks.
The temporary freeze of the accession process is not a permanent state, and the EP said that it
will review its position when the state of emergency is lifted in Turkey. For the accession
talks to be credible, it speaks for itself that the path to democratic reforms will have to be
refound by the Turkish government.
In the meantime, Turkey is a strategic partner for the EU. It is in the EU’s interest to maintain
good cooperation with Ankara on trade, migration, energy, foreign policy, and anti-terrorism.
The modernisation of the Customs Union could strengthen the bilateral relations and mitigate
political tensions on fundamental rights. While political integration is currently stalled,
enhancing economic cooperation could be a possible joint step forward. It is however
important to include a human rights clause in the upgraded agreement in order to guarantee
against any further deterioration of Turkish democracy.
PE597.544v01-00
SV
4/4
PA\1114791SV.docx