Närvaro-/omdömesblankett – VFU 2 inom svenska för åk F-3, vt 2016
(Originalet inlämnas av den studerande efter VFU-perioden till Maria Godolakis. En kopia behålls i VFU-pärmen.)
Student:
VFU-kommun:
Personnummer:
VFU-skola:
Ingångstermin:
VFU-lärare:
Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 3 veckor, vecka 9-11 (15 heldagar, ca 35 tim/vecka).
Studenten tog kontakt med mig i god tid före vecka 9 och
gjorde en översiktlig planering före VFU-perioden började.
Ja
Nej
Jag intygar att den studerande har varit närvarande och aktivt deltagit i arbetet på VFU-skolan under
_____________________________________
VFU-lärares underskrift
(Omdömet skrivs digitalt på nästa sida och undertecknas av VFU-lärare och student)
VFU-ansvarig lärare på högskolan har tagit del av VFU-lärarens omdöme
________________________________________________________________
Underskrift av VFU-ansvarig lärare för kursen
dagar.
Betygsmatris för VFU-period 2
Bedömning av studentens prestationer under VFU-perioden. Markera med kryss.
Bedömningsområde
Godkänt
Väl Godkänt
Studentens personliga mål:
A. Planering
Formulera tydliga lärandemål samt
aktiviteter för elever, med tydlig koppling
till lärandemålen i styrdokumenten.
Studenten formulerar lärandemål som till
stor del är anpassade till eleverna, med
synbara kopplingar till egna didaktiska
val.
B. Ledarskap och kommunikation
Identifiera och använda strategier för att få
elevers uppmärksamhet samt väcka
nyfikenhet.
Studenten beskriver hur läraren gör för
att visa engagemang och motivera elever
samt leder avgränsade aktiviteter med
elever i grupp.
Studenten reflekterar över och ställer
C. Reflektion
Reflektera kritiskt över egen undervisning frågor om undervisningen utifrån
och verksamheten i stort.
planeringens intentioner.
D. Delaktighet och lärande
Identifiera didaktiska aspekter av
undervisning som präglas av hög
delaktighet.
Studenten redogör för hur läraren
undervisar för att skapa förutsättningar
för elevers delaktighet och lärande.
Studenten planerar eller genomför
E. Analys och bedömning
Konstruera och välja ut
bedömningar av elevers kunskaper.
bedömningsformer som är lämpliga för
eleverna och anpassade till lärandemålen.
Studenten diskuterar lärarens
tillvägagångssätt samt visar engagemang
och tydlighet i ledarskap och
kommunikation.
Studenten argumenterar för didaktiska val
utifrån praktisk erfarenhet och
forskningslitteratur.
Beskriv vilka förmågor studenten
behöver utveckla och ge förslag
på hur studenten kan nå dit
Studenten observerar, redogör och
F. Professionellt förhållningssätt
Relatera de grundläggande värderingarna i reflekterar över elevers och vuxnas sätt
styrdokumenten till egen verksamhet och att bemöta varandra.
bemötande, genom att skapa ett klimat i
den pedagogiska verksamheten som
präglas av lyhördhet och respekt.
G. Utvärdering och utvecklingsbehov
Undersöka verksamhetens rutiner för
systematiskt kvalitetsarbete.
Studenten visar öppenhet för att etablera
kontakt och föra dialog med elever och
vuxna samt har en väl avvägd balans
mellan närhet och distans.
Studenten exemplifierar hur kvaliteten i
den pedagogiska verksamheten
dokumenteras och utvärderas.
Om du som VFU-lärare bedömer att den studerande kommer att få svårt att uppnå målen under VFU-perioden, kontakta omgående ansvarig lärare på
Högskolan Maria Godolakis – [email protected]
För betyget VG ska studenten nå samtliga G-kriterier och samtliga kriterier för VG. Underkänd blir studenten om inte alla G-kriterier uppnås.
Med hänvisning till ovanstående omdöme föreslår jag som VFU-lärare följande betyg för studenten:
Underkänt
Godkänt
Väl Godkänt
___________ ________________________________________________
Datum
VFU-lärarens underskrift
Jag har diskuterat omdömet med min VFU-lärare
________________________________________________
Studentens underskrift