Vi ber för staden - Filadelfiakyrkan Örebro

advertisement
AndersSundström,FiladelfiakyrkanÖrebro,2016-01-24
Bönelyftet:
Viberförstaden
Härföljerensammanfattningavpredikan+någrafrågorattreflekteraochsamtalakring.
LäsApostlagärningarna4:23-31
Denhärtextengeretttidigtexempelpåhurenbönformuleradesienstad–stadenJerusalemochden
situationsområddedär.Detfinnsendelintressantatttafastapåochsomvikanläraavdennabön,vi
somvillbeförvårstadÖrebro.
Vers23-24a:
PetrusoJohannesblevtillfångatagna,mendetsågdeintesomsinaegnapersonligaproblem.Dedelade
sinabördorochfickdärigenomenheltannanuppslutningförsinbön.Härförenadesmanverkligen
tillsammansochbadhängivet.Detblirensärskildkraftnärvitillsammans,gemensamt,berhögtfören
specifiksak.Härsermanförmånenmedattfinnasmedienförsamling.Manärinteensamisinbönutan
kanfåhjälp,styrkaochkraftavvarandra.Detsomhänderdigochmigpåtronsområdeberörockså
andrasomboriÖrebro.
v.24b-25:
Isinbönbörjarlärjungarnaintemedattfokuserapåsittproblem,utantillvemmanber.Manbertill
Härskarensomhargjorthimmel,jordochhav.Gudärstor.Detfinnsingentingsomärförstortför
honom.Detärsjälvklartatthanklararavvadviänberom.
Sedanåterkopplarmantillnågotsomharuttalats1000årtidigareavkungDavidisammastad.Vihittar
detipsaltarpsalmen2.DeuppleverattdetärAndensomtalatgenomDavid.Attdenpsalmenharen
profetiskton.AttdenintebarahandlaromkungDavidutanharettbudskapiniderassituation.Såläste
deBibeln,ochsåkanviocksåläsaden.Bibelnärintebaraenhistoriskbok.Denharflerdimensioner.
Iblandkanmanhittakopplingarinisinegentidochsinegensituation.Mankanfåuppbibelställensom
passarmärkligtvälinivadmanbrottasmedellerupplever.Mendetärintemärkligt,fördettaärGuds
ord,ettlevandeordsomtalarochvilltalatilldigochmigochosshärochnu.
v.25b-26:
DehärradernaärhämtadefrånPsalm2:1-2.Davidskriveromsinupplevelse.Hansomärkungmärker
attfolketgårbakomhansrygg.Desmiderplaner.Kungarnaruntomkring,ochandramedmakt,gör
gemensamsakochsersinchansattkanskekunnastörtahonomfråntronen.Hankännersigheltenkelt
hotad.HansomkungsågsigjusomHerrenssmorde.Dethärärocksånågotsomlärjungarnaupplever
justnuiJerusalem.HerrenssmordenuärJesusKristus,ochdetärförhansnamndeställstillsvars.
Händelsenupprepas,ochdetgördenävenidagistäderivårtid.MangaddarsigsammanmotHerren
ochJesusKristus.SomiLaos,därjagförraåretmötteungabibelskoleeleversomflyttfrånsinastäderpå
grundavförföljelse.ÄndåvardefastbeslutnaattåkatillbakaförattförkunnaJesus.
AttdestyrandegaddarsigsammanmotkristnaochförbjudernamnetJesusattförkunnasärvanligtidag.
LyckligtvisharviidagreligionsfrihetiSverigeochÖrebromenävenhärkanvimärkamotståndmot
namnetJesus.
v.27-28:
NärJesusanklagasblevHerodesochPontiusPilatusvänner.DeochhedningarochIsraelsfolksågtillatt
Jesusdödades.FilmenTransformationspeglarfyrastäderivärldensomblivitheltförvandlade.Städer
2
somvarfylldamedkriminalitet,drogerochspiritismsomnublivitheltbefriade.Städersomverkligen
suttitfastiondskansgrepp.Nuharfängelsernastängt.Knarkkungarblivitavsatta.Kyrkornablivit
överfyllda.Varfördet?JodärförattJesuskoministadenochförändradeallt.
HurärdetmedÖrebro?Örebroharenintressanthistoria.Stadenvarettcentrumförreformationenpå
1500-talet.Flerafrikyrkorörelserharetableratshär,ochHelgelseförbundetochÖrebromissionenmed
missionscenterhart.o.m.bildatshär.Enlångradförnyelserörelserharkommitöverstaden,ochidagär
Örebroenkyrktätstad,medenbrabitöver30kristnaförsamlingar.ÄndåkännsinteÖrebroalltför
präglatavJesukraftochnåd.
Förtvåveckorsedanfickjagenmärkligtfrågaviamailfrånenmansomjagintekänner.Hanskrev:”Nu
kommerjagattställaenmycketsvårfrågasomjagbävarattställatilldig:Finnsdetenspiritistiskande
somvilaröverÖrebro?”Jagvetintevarhanfåttdetifrånelleromdetstämmer.Menattdetpågår
annanandligaktivitetändenkristnakanviutgåifrån.
FörraveckanvisadeLOMolinmigdenstolirådhusetdärvårtidigaremedlemGöranCarlssonalltidsatt
närkommunfullmäktigehadesammanträde.EngångimånadensatthandärochbadförÖrebroochde
somstyrdeistaden.Göranärdöd.Stolenärnumeratom.Hardetnågonbetydelseattmanberförsin
stad?Vadtänkerdu?
v.29-30:
DethärärenavdemestintressantaversernaihelaNyaTestamentet.Närlärjungarnauppleverett
oerhörtstarktmotstånd,berdeintetillGudatthanskastoppadetellerminskadet,utanbaraommer
frimodighet.Derädsintemotståndet.Devetattdetillhörhonomsomharallmaktihimlenochpå
jorden,ochdärförberdebaraommermod.Ochnärdeharförkunnat,såärderasbönatthanska
kommamedbevispåattdetdesägerocksåärenverklighet.Vilkenutmaning!
Detärlättattbliskrämdtilltystnad.Mångatänkerattmaninteärbrapåattpratamedmänniskorom
Gud.Varlärjungarnadet?Varförbaddeisåfallomfrimodighet?VikanocksåbeomGudshjälpmed
detta.JagtrorattvibehöverbeGudommod,menocksåomfantasiochkreativitet.Attvisermöjligheterdärdetkanpassaattdelamedoss.Görvidet,såkanGudgöraresten.
v.31:
Vadskamansägaomdenhärversen?Markenskakade.Snackaomkraftibönen!Fördetärjuden
känslanmanfår:inteattdetplötsligtinträffadeenjordbävning,utanattGudsomresponspåbönengav
sittgensvar.Dethärvarenbönsomhadesanktionfrånhimlen.Ochdefickdetdebadom.De
förkunnadefrimodigtGudsord.VillvibeomdetförÖrebro?
FRÅGORFÖRREFLEKTIONOCHSAMTAL:
1) Trorduattdetharbetydelseomkristnaberfördenstaddärmanbor?OmJa,påvilketsätt?
2) TrorduattdetpågårannanandligaktivitetöverÖrebro?Hurkandetisåfallmärkas?
3) UppleverduattdestyrandegaddarsigsammanmotJesusKristusidag?Kandetexempelvis
förekommainomkyrkan,inomkommunen,inommediaellerbörmanvaraförsiktigmeddennatyp
avspekulationer?
4) Berduomfrimodighetattförkunnahansord?Hurgörmandetpåettrelevantochnaturligtsätt
idag?
Download